145. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 01.06.2010.
Dnevni red

Dnevni red:

 1. Verifikacija Zapisnika 144. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama;
 3. Izvještaj Komisije za kontrolu izvršenja obaveza iz ugovora o zajedničkom ulaganju između IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići i "Ferimpex" d.o.o. Zavidovići, sa Prijedlogom zaključaka;
 4. Prednacrt regulacionog plana historijskog gradskog područja Mostar;
 5. Prijedlog mišljenja na Nacrt odluke o formiranju Vijeća za osobe sa invaliditetom;
 6. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije, koji je podnijela Aida Habul, zastupnica u Predstavničkom domu Federacije Bosne i Hercegovine;
 7. Prijedlog uredbe o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije;
 8. Nacrt memoranduma o razumijevanju između regije Veneto (Republika Italija) i Vlade Federacije BiH;
 9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike;
 10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija;
 11. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine;
 12.  

a) Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje;
b) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje;

 1. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava s podračuna evidentiranog na jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija, JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje izvršnog direktora za razvoj - člana Uprave;
 3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o putničkoj taksi - naknadi za razvoj i unapređenje avioprometa u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za veterinarstvo“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu poljoprirede, vodoprivrede i šumarstva;
 5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izuzimanje devastirane farme d.d. “Agrokomerc“ Velika Kladuša u Varoškoj Rijeci, općina Bužim, za potrebe formiranja Prve poslovne zone u lokalnoj zajednici Općina Bužim;
 6.  

a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno o privremenom imenovanju vršioca dužnosti direktora društva;
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru „Binas“ d.d. Bugojno o privremenom imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora Društva za proizvodnju i razvoj;

 1. Prijedlog odluke o formiranju šumskoprivrednog područja „Posuško“;
 2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za otvaranje posebnog namjenskog transakcijskog računa u okviru Jedinstvenog računa Trezora;
 3. Izvještaj o realizaciji Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. Broj: 303/2010 od 14.5.2010. godine;
 4. Prijedlog zaključka o prihvatanju prijedloga Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije Komisiji o kandidiranju „UNIS-GROUP“ d.o.o. Vogošća za izvoznika starog oružja i municije;
 5. Program realizovanja Akcijskog plana Federalne strategije zaštite okoliša u 2010. s Prijedlogom odluke o Programu realizovanja Akcijskog plana Federalne strategije zaštite okoliša u 2010.
 6. Izvještaj o izvršenju budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - april 2010. godine;
 7. Informacija o posjeti i mogućnostima saradnje sa Vladom Narodne Republike Kine, s Prijedlogom zaključaka;
 8. Informacija o finansijskom stanju i stanju provođenja zakona iz oblasti boračko-invalidske zaštite;
 9. Informacija sa Prijedlogom odluke i Prijedlogom aneksa:

- Informacija o postupku prodaje 88 posto kapitala Aluminija d.d. Mostar;
- Prijedlog odluke o proglašenju tendera za prodaju 88 posto kapitala Aluminija d.d. Mostar neuspješnim;
- Prijedlog aneksa 7. na Sporazum o rješavanju otvorenih pitanja između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Aluminija d.d. Mostar;

 1. Informacija - Realizacija Odluke o prodaji vina iz Federalnih robnih rezervi V:broj 1053/09 od 23. decembra 2009. godine i Prijedlog zaključka;
 2. Informacija o aplikaciji podnesenoj Evropskom sudu za ljudska prava u predmetu broj: 9336/08 Nenad Ješić protiv Bosne i Hercegovine;
 3. Informacija o pristupu finansijama sektora MSP-a u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka;
 4. Informacija o pregledu uvoza i izvoza prehrambenih proizvoda u 2009. godini u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom Zaključka;
 5. Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za period od 1.1.2010. do 31.3.2010. godine;
 6. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji:

- dostavljenog aktom FUGIP broj: 05-31-2-559/2010 od 18.05.2010. godine (k.č. 915, 906/6 po Zahtjevu broj: 03/05-31-385/2010-ES od 01.04.2010. godine
- dostavljenog aktom FUGIP broj: 05-31-2-699/2010 od 18.05.2010. godine (k.č. 2006/5, 2006/8 po Zahtjevu broj: 03/05-31-500/2010-ES od 28.04.2010. godine
- dostavljenog aktom FUGIP broj: 05-31-2-698/2010 od 18.05.2010. godine (k.č. 2006/7 po Zahtjevu broj: 03/05-31-500/2010-ES od 28.04.2010. godine
- dostavljenog aktom FUGIP broj: 05-31-2-750/2010 od 18.05.2010. godine (k.č. 2813/2 po Zahtjevu broj: 03/05-31-500/2010-ES od 06.05.2010. godine
- dostavljenog aktom FUGIP broj: 05-31-2-685/2010 od 18.05.2010. godine (k.č. 996/2, 1028/2, 1029/2 po Zahtjevu broj: 03/05-31-473/2010-ES od 26.04.2010. godine
- dostavljenog aktom FUGIP broj: 05-31-2-686/2010 od 18.05.2010. godine (k.č. 413/2 po Zahtjevu broj: 03/05-31-473/2010-ES od 26.04.2010. godine

 1. Akcijski plan za uvođenje gender odgovornih budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine 2010.-2012. godine u pilot oblasti „Rad i upošljavanje“, s Prijedlogom odluke;
 2. Prijedlog rješenja o dopunama Rješenja o imenovanju likvidatora za provođenje i okončanje poslova likvidacije Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine;
 3. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za imenovanje članova Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine;
 4. Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo;
 5. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
 6. Informacija o poslovnim odnosima „Naftni terminali Federacije" d.o.o. Ploče sa firmom Deltagrip Limited i Deltagrip Trading LLP iz Velike Britanije sa Prijedlogom zaključaka;
 7. Informacija o reviziji Ugovora o dokapitalizaciji Energopetrola d.d. Sarajevo;
 8. Izvještaj o provedenom postupku izbora kandidata za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora „Sarajevo-osiguranja“ d.d. Sarajevo sa Listom uspješnih kandidata i Prijedlogom odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za članove Nadzornog odbora „Sarajevo-osiguranja“ d.d. Sarajevo.
Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE