144. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 24.05.2010.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O EKSPLOZIVNIM MATERIJAMA FBiH

Vlada FBiH utvrdila je danas, na sjednici u Mostaru, Prijedlog zakona o eksplozivnim materijalima i uputila ga Parlamentu FBiH.

Kao razlog za donošenje ovog zakona navodi se da se zakoni kojim je do sada regulirana ova oblast ne primjenjuju na cijelom području FBiH. Stoga je bilo nužno na jedinstven način definisati pitanje proizvodnje, prometa i upotrebe ekplozivnih materijala u FBiH radi zaštite čovjekove okoline. Novi zakon jasno i potpuno definiše nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova na cijelom području FBiH i uređuje područja proizvodnje ekplozivnih materija na mjestu upotrebe, promet i korištenje pirotehničkih sredstava i izvođenje javnog vatrometa, kao i izvođenje glasnog pucanja.

Također, odredbama ovog zakona dozvoljen je promet i upotreba ekplozivnih materijala i obrtnicima, dok je proizvodnja ovih materija obrtnicima i fizičkim osobama zabranjena. Time bi se na području FBiH pravne osobe i obrtnici doveli u jednakopravan položaj, što trenutno nije slučaj. Nadalje, donošenjem i stupanjem na snagu ovog zakona prestale bi važiti odredbe važećih propisa da se eksplozivne materije u ograničenoj količini do pet kilograma mogu prevoziti, odnosno prenositi na razne načine i bez odobrenja za prijevoz.

Utvrđen Prijedlog zakona o reviziji privatizacije
državnog kapitala u gospodarskim društvima i bankama

Vlada FBiH utvrdila je i Federalnom parlamentu uputila Prijedlog zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u gospodarskim društvima i bankama. Donošenje ovog zakona izraz je potrebe za ispravljanjem brojnih propusta uočenih u svim fazama privatizacije gospodarskih društava i banaka, počevši od pripreme, preko same privatizacije, pa do neispunjavanja ugovornih obveza novih vlasnika.

Propusti su karakteristični i za malu i za veliku privatizaciju i za sve njihove metode. Stoga preovladava mišljenje kako privatizacijom nije u cijelosti ostvaren niti jedan strategijski cilj pretvorbe državnog u privatno vlasništvo. Uz to, nadležne institucije nisu na odgovarajući način pratile postupak privatizacije, niti su poduzimale zakonom propisane radnje radi eliminiranja propusta.

Novopredloženim zakonom ostvaruju se jedinstvene pretpostavke za reviziju privatizacije, ali i za rasvjetljavanje sudbine imovine domaćih gospodarskih društava i banaka u drugim državama, te se stvara zakonski okvir za postupanje državnih tijela.

Zakonom se osniva Agencija za reviziju privatizacije u FBiH. Ona ima svojstvo pravne osobe sa sjedištem u Sarajevu i nadležnost za provedbu revizije. Njezino osnivanje ocjenjuje se kao najbolje rješenje za stvaranje zakonskih, kadrovskih i organizacijskih preduvjeta za izvršenje revizije privatizacije, koja je ocijenjena ka odgovorna zadaća. Kroz podnošenje izviješća, u postupak revizije privatizacije bio bi uključen i Parlament FBiH.

Kako je danas obrazloženo, neće biti selektivnog pristupa pri reviziji privatizacije.

IZVJEŠTAJ O RADU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO FBiH U 2009. GODINI

Vlada FBiH je razmatrala Izvještaj o radu i finansijsko poslovanje Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u prošloj godini.

U Izvještaju se, između ostalog, konstatuje da su planirane aktivnosti za ovaj period gotovo u cijelosti ispunjene, a bile su usmjerene na ispunjavanje ciljeva iz Strategije razvoja od 2003. do 2013. godine. Uz planirane, lani je izvršeno i sedam programa van plana, a radi se o značajnim projektima čija će se realizacija nastaviti u ovoj i sljedećoj godini. To je reforma u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, istraživanje anemija i jodnog statusa trudnica, krizno komuniciranje vezano za imunizaciju, koordinirani nacionalni odgovor na pojave HIV-a i TBC-a u područjima pogođenim ratom, te NET projekat i registar zdravstvenih radnika i saradnika u zdravstvenim ustanovama.

U prošloj je godini Zavodu u okviru Budžeta odobren iznos od 7,16 miliona konvertibilnih maraka, koji je kasnije rebalansom smanjen na 6,29 miliona KM. Nedostajuća sredstva za bruto plate i naknade zaposlenih odobrena su iz tekućih rezervi u iznosu od 53,7 hiljada KM.

Vlada je Zavodu odobrila da od primljenih donacija raspolaže sa 132,5 hiljada KM za realizaciju projekata. Uz ranije odobrenih dva miliona je kroz rebalans budžeta odobreno još 1,3 miliona KM radi kupovine građevinskog objekta za smještaj i rad zaposlenih. Tako su ukupno odobrena sredstva u prošloj godini iznosila 7,8 miliona KM, što je 19 posto više u odnosu na prethodnu godinu.

SAGLASNOST NA KREDIT ZA NABAVKU MEDICINSKE
OPREME ZA KANTONALNU BOLNICU ORAŠJE

Vlada FBiH dala je danas saglasnost za zaključivanje supsidijarnog kreditnog sporazuma između BiH i FBiH za kredit Unicredit bank Austrija AG za projekat nabavke opreme, instalacije, obuke i održavanja medicinske i nemedicinske opreme i usluga u Kantonalnoj bolnici Orašje u iznosu od 1.980.000 konvertibilnih maraka i ovlastila federalnog ministra finansija da, u ime FBiH, potpiše ovaj kreditni sporazum.

Naime, Sporazumom o kreditu između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Austrije o finansijskoj saradnji, koji je potpisan 30.3.2006. godine, austrijska strana je Bosni i Hercegovini stavila na raspolaganje 75 miliona eura za infrastrukturne projekte, a iz kojih će se realizirati i ovaj kreditni sporazum. Rok otplate ovog kredita je 13 godina, uz grace period od četiri godine, bez kamata.

Osnovni razlog za zaključenje ovog sporazuma je potreba opremanja operacionog bloka Kantonalne bolnice Orašje. Na ovaj način se stvaraju uslovi za adekvatno zbiranjavanje pacijenata Posavskog kantona i smanjenje njihove orijentiranosti na medicinske centre u Republici Hrvatskoj.

PODRŽAN UGOVOR O UREĐENJU IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA S HRVATSKOM

Polazeći od mišljenja Federalnog ministrarstva pravde, Federalna vlada je danas podržala tekst Ugovora o uređenju imovinsko-pravnih odnosa između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Odredbe ovog dokumenta odnose se na razrješenje imovinsko-pravnih odnosa nastalih prije i nakon uspostave neovisnosti ugovornih stranaka, a njegova realizacija doprinijeće daljnjem unapređivanju ukupnih odnosa između dvije susjedne zemlje.

O ovom mišljenju Vlada FBiH će izvijestiti Vijeće ministara BiH.

UREDBA O INVESTICIONO-TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI

Federalna vlada je donijela Uredbu o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke dokumentacije za izgradnju spratnih i prizemnih građevina, energetskih i industrijskih građevina, javnih cesta, linijskih građevina i ostalih građevina iz nadležnosti Federacije BiH.

Uredba je donešena radi detaljnijeg definiranja vrste i sadržaja tehničke dokumentacije i njenog okvirnog sadržaja u postupku odobravanja građenja i zahvata u FBiH.

O KORIŠTENJU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE

Vlada FBiH razmatrala je danas Uredbu o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije. Među ciljevima Uredbe su uklanjanje prepreka (uključujući i administrativne) za porast korištenja obnovljivih izvora energije, smanjenje utjecaja upotrebe fosilnih goriva na okoliš, približavanje ciljevima iz Kyota, podsticanje, uvođenje, primjene i razvoj nove opreme i tehnologija, te domaće ekonomije u cjelini, otvaranje novih radnih mjesta i razvoja poduzetništva u energetici, te dugoročno osiguranje energije.

Vlada će se o Uredbi konačno izjasniti nakon što nadležna federalna ministarstva dostave svoja miljenja na preloženi tekst.

Vlada je danas zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da, u roku od 45 dana, sačini prednacrt zakona iz ove oblasti.

SAGLASNOST ZA UTVRĐIVANJE JAVNOG INTERESA ZA IZGRADNJU
AUTOCESTE NA JADRANSKO-JONSKOM KORIDORU KROZ BiH

Vlada FBiH dala je saglasnost Vijeću ministara BiH za utvrđivanje javnog interesa za izgradnju autoceste na Jadransko-jonskom koridoru kroz BiH.

Prijedlog odluke o postojanju javnog interesa za izgradnju ove autoceste kroz BiH pripremilo je Ministarstvo komunikacija i transporta BiH, a da bi je moglo razmatrati Vijeće ministara BiH, predviđeno je da se, prethodno, o ovom pitanju izjasne vlade entiteta.

STANJE BANKARSKOG SEKTORA

Vlada FBiH danas je razmatrala i oprihvatila tri dokumenta iz oblasti bankarstva. Riječ je o Izviješću o radu Agencije za bankarstvo FBiH, te informacijama o bankarskom i mikrokreditnom sustavu FBiH. Sva tri dokumenta odnose se na 2009. godinu.

Agencija za bankarstvo FBiH (FBA) u protekloj je godini izvršila sve planirane i izvanredne poslove, među kojima je bilo preventivno djelovanje na znakove nastajanja mogućih problema kod banaka prouzročenih globalnom krizom. FBA je ostvarila zadovoljavajuću suradnju s Centralnom bankom BiH, Vladom FBiH, Federalnim ministarstvom financija, Agencijom za osiguranje depozita i drugim institucijama.

Krajem protekle godine u FBiH je bankarsku dozvolu posjedovalo 20 banaka, od kojih je 18 u pretežito privatnom, a dvije u pretežito državnom vlasništvu. Ukupna bilančna suma banaka iznosila je 15,2 milijardi konvertibilnih maraka, odnosno 163 milijuna KM više nego godinu dana ranije. Najznačajniji izvor financiranja banaka su depoziti od jedanaest milijarda KM. Uprkos nepovoljnim ekonomskim uvjetima, depoziti stanovništva povećani su osam posto.

U 2009. godini su mikrokreditne organizacije u FBiH dodijelile 632 milijuna KM kredita, što čini 83 posto njihove aktive. Njihov ukupan kapital je, na dan 31.12.2009. godine, ostvarile višak prihoda nad rashodima od 98,8 milijuna KM.

Nakon današnje rasprave, Vlada FBiH usvojila je zaključak koji se odnosi na potrebu dizanja postupka supervizije banaka na državnu razinu. Vlada FBiH i oba doma Federalnog parlamenta donijeli su odluku o prenošenju ingerencija za superviziju na Bosnu i Hercegovinu, što je i bio zadatak iz Mape puta.

UŠTEDE NA NAKNADAMA KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆA

Vlada FBiH je, svojim mjerama štednje i preporukama da se smanje sva izdvajanja novčanih sredstava za namjene koje nemaju karakter plaća, postigla efekte ušteda po mnogim pozicijama, kaže se u danas razmatranoj i usvojenoj Informaciji Federalnog ministarstva finansija.

Posebnu težinu dao je Zakon o uštedama koji je obavezan za sve budžetske korisnike, a koji je u primjeni od jula 2009. godine. Tako je najviše ušteda, u ukupnom iznosu od 5.538.923 konvertibilnih maraka, ostvareno na naknadama za topli obrok, za troškove sedmičnog prevoza za rukovodeće službenike, kao za troškove smještaja.

Istovremeno, kod isplata naknada članovima radnih tijela u skladu sa Odlukom o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade FBiH i rukovoditelja federalnih organa državne službe, postignuti su efekti ušteda u 2009. godini u iznosu od 1.223.370 KM.

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA RADA DIREKCIJE CESTA

Vlada FBiH je usvojila Izvještaj o realizaciji plana i programa rada JP Direkcija cesta Federacije BiH u prošloj godini.

U njemu se naglašava da je finansijska kriza rezultirala smanjenim javnim prihodom preduzeća, na šta su najviše uticala smanjenja prihoda od nafte i naftnih derivata i putarina.

Smanjenje iznosa naknada od nafte i naftnih derivata koje su predviđene za unapređenje i održavanje cestovne infrastrukture doprinijelo je da se u ovom sektoru išlo samo na realizaciju završetka već započetih projekata izgradnje, rekonstrukcije i sanacije, te na eksproprijaciju i projektovanje.

U strukturi javnih prihoda od 33,57 miliona konvertibilnih maraka, najveći iznos je utrošen za sanaciju klizišta, škarpi, objekata i oštećenih asfaltnih kolovoza.

Sredstva iz budžeta i GSM licence od 13,51 miliona KM utrošena su za rekostrukciju cesta, mostova i tunela, a 57,2 miliona KM od međunarodnih finansijskih institucija korištena su za rehabilitaciju cesta.

U prošloj su godini ukupni javni prihodi Direkcije iznosili 59,57 miliona KM, što je za jedanaest posto manje od planiranih rebalansom, a u odnosu na prethodnu godinu umanjenje iznosi za 17 posto.

Ukupni rashodi iznosili su 43,24 miliona KM, što je pet posto ispod plana. Investicije su realizirane u iznosu od 90,39 miliona KM, a to je 81 posto u odnosu na plan. U strukturi ovih sredstava krediti međunarodnih finansijskih institucija iznose 58,2 miliona KM.

SUFINANCIRANJE „GILJOTINE PROPISA“

Današnjom Odlukom, Vlada FBiH je odobrila izdvajanje proračunskih sredstava namijenjenih sufinanciranju Projekta regulatorne reforme u FBiH (tzv. giljotina propisa) za 2010. godinu.

Radi se o odobrenom iznosu od 156.104 konvertibilne marke.

Odluka o utvrđivanju finAncijskih sredstava za dokapitalizaciju gospodarskIh društava namjenske industrije u FBiH

Federalna vlada danas je donijela Odluku o utvrđivanju financijskih sredstava za dokapitalizaciju gospodarskih društava namjenske industrije u FBiH.

Na ovaj način odobrava se da će se za ovu dokapitalizaciju koristiti vrijednost nekretnina koje nisu obuhvaćene rješenjem o odobravanju Programa privatizacije i početne bilance za privatizirano gospodarsko društvo ,,Pretis" d.d. Vogošća, te vrijednost nekretnina u koje nisu obuhvaćene rješenjem o odobravanju Programa privatizacije i početne bilance za privatizirano gospodarsko društvo ,,Binas" d.d. Bugojno.

Također, koristit će se raspoloživa financijska sredstva, proračunska ili vanproračunska, sukladno odlukama Vlade FBiH. Korištenje raspoloživih financijskih sredstava za povezivanje staža osiguranja radnika gospodarskih društava namjenske industrije sa sjedištem u FBiH, Vlada FBiH će regulirati posebnom odlukom kojom će utvrditi postupak i način dokapitalizacije, ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će, po prioritetu za svako gospodarsko društvo namjenske industrije sa sjedištem u FBiH, Vladi FBiH dostaviti prijedlog odluke o dokapitalizaciji, ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima.

SPORAZUM O NAČINU IZMIRENJA DUGOVANJA IP „KRIVAJA“ d.o.o. ZAVIDOVIĆI

Vlada FBiH dala je danas saglasnost na Sporazum o načinu izmirenja dugovanja IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići po pravosnažnim i izvršnim presudama i rješenjima o izvršenju, u ukupnom iznosu od 3.122.484,94 konvertibilnih maraka, a koja se sastoje od razlike neisplaćenih plaća, dijela kamata u iznosu od 30 posto, troškova parničnog i izvršnog postupka za 172 radnika. Potpisnici ovog sporazuma slažu se da su dugovanja prema povjeriocima u cijelosti izmirena i da se povjerioci odriču prava da potražuju dio neisplaćene, a dosuđene zakonske zatezne kamate. Potraživanje povjerilaca isplatit će Vlada Federacije Bosne i Hercegovine iz novčanih sredstva naplaćenih iz pasivnog podbilansa (prvi priliv sredstava), ili iz planiranih sredstava u okviru rebalansa budžeta za 2010. godinu.

Povjerioci su ovim sporazumom obavezuju da, odmah po njegovom potpisivanju, Općinskom sudu u Zenici dostave podnesak o povlačenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka na IP „Krivaja" d.o.o. Zavidovići i kopiju istog podneska dostave Sudu koji provodi postupak registracije društva „Krivaja 1884" d.o.o. Zavidovići uz izjavu da više niti na koji način ne osporavaju postupak registracije društva „Krivaja 1884" d.o.o. Zavidovići.

Vlada FBiH će svoje obaveze izvršiti u roku od tri mjeseca nakon registracije „Krivaje 1884".

Povjerioci se, također, odriču prava na osporavanje postupka prijenosa vlasništva i uknjižbe nekretnina IP „Krivaja" d.o.o. Zavidovići na društvo „Krivaja 1884" d.o.o. Zavidovići.

Danas je donijeta i Odluka o davanju prethodne saglasnosti i ovlaštenja premijeru FBiH i federalnom ministru energije, rudarstva i industrije da, u ime Vlade FBiH, potpišu ovaj sporazum.

O SREDSTVIMA IZ GSM LICENCE

Vlada FBiH je razmatrala preloženi Program investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu za FBiH.

Riječ je o ukupnom iznosu od 29.870.000 konvertibilnih maraka: 19.980.000 KM iz 2008. godine, te 9.890.000 KM kao dio od licence za 2009. godinu.

Nakon rasprave i uvažavanja iznesenih prijedloga, Vlada je usvojila Program investiranja sredstava koja će, na osnovu ovog programa, biti usmjerena za unaprjeđenje putne infrastrukture u kantonima Federacije BiH..

DOBRI REZULTATI POSJETE NARODNOJ REPUBLICI KINI

Premijer Federacije BiH Mustafa Mujezinović upoznao je danas članove Federalne vlade s detaljima nedavne posjete Narodnoj Republici Kini i mogućnostima suradnje s Vladom ove zemlje.

U delegaciji Bosne i Hercegovine koja je posjetila Kinu bio je i federalni ministar energije, rudarstva i industrije mr. Vahid Hećo. Posjeta je ocijenjene veoma uspješnom, pogotovo zbog razgovora o ekonomskoj saradnji, čije se povećanje može očekivati. To podrazumijeva i veća ulaganja kineskih firmi u BiH.

Tokom razgovora s visokim kineskim dužnosnicima - predsjednikom i potpredsjednikom Vlade NR Kine, predsjednikom Svekineske političke konsultativne konferencije i predsjednikom Kineskog savjeta za promociju međunarodne trgovine - domaćini su izrazili izuzetnu zainteresiranost za produbljivanje ekonomskih odnosa, naročito u oblastima energije, telekomunikacija i putne infrastrukture.

Bh. delegacija posjetila je „China Guodian Corporation“, najveću kompaniju iz oblasti elektroenergetike, koja je izrazila spremnost da se uključi u investicioni ciklus izgradnje hidroenergetskih objekata, koji je pokrenula Vlada FBiH. S tim u vezi, potrebno je nastaviti kontakte putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Izražena je i spremnost „Chine Road and Bridge Corporation“ za učestvovanje u finansiranju i izgradnji Koridora 5c.

Predloženo je da Vlada NR Kine s Vijećem ministara BiH, a uz učešće predstavnika entitetskih vlada, formira zajedničku komisiju koja će definisati obostrane interese i predložiti zaključenje međudržavnih ugovora.

Tokom posjete pokrajini Shaanxi, federalni premijer je predložio uspostavu saradnje Federacije BiH i ove veoma razvijene kineske prokrajine. Treba sagledati i mogućnost učešća bh. kompanija na sajmu privrede koji će u aprilu 2011. godine biti održan u Xi'anu,  glavnom gradu pokrajine Shaanxi.

Zaključke, koji trebaju voditi konkretiziranju dogovora postignutih tokom boravka u Kini, Vlada FBiH će usvojiti na sljedećoj sjednici.

O PROJEKTU „VELIKE NESREĆE U RUDNICIMA - PROCJENA RESURSA I MOGUĆNOST ODGOVORA CENTRALNI STANICA ZA SPASAVANJE“

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju o poduzetim aktivnostima na izradi Projekta „Velike nesreće u rudnicima - procjena resursa i mogućnost odgovora centralnih stanica za spasavanje“ i dala podršku izradi ovog projekta. Data je saglasnost Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije da nastavi sa započetim aktivnostima, te raspiše konkurs za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu projekta.

Projekat će se realizirati u dvije faze, i to izrada u toku ove godine, a realizacija, koja podrazumijeva i nabavku opreme za potrebe stanica za spasavanje, u toku 2011. godine. Vrijednost projekta je oko 1,1 milion konvertibilnih maraka, a finansirat će se sredstvima budžeta FBiH, Federalne uprave civilne zaštite i vlastitih sredstava rudnika.

O IMOVINI U GRADCU

Prihvativši Informaciju o stanju imovine iz pasivne podbilance u Gradcu (Republika Hrvatska), Vlada FBiH je zadužila Agenciju za privatizaciju u FBiH (APF) da, kroz izravne pregovore, odabere odvjetnika koji će u ovom gradu izvršiti prijenos vlasništva nad imovinom iskazanom u pasivnoj podbilanci poduzeća na Federaciju BiH / Direkciju za upravljanje pasivnom podbilancom.

Nakon prijenosa imovine, APF, odnosno Direkcija će informirato Federalnu vladu i predložiti joj daljnje mjere.

Vlada je zadužila Federalno pravobraniteljstvo da podnese tužbu protiv Zajednice odmarališta radi osporavanja prava uknjižbe i ugovora o zakupu na nekretnini  - Odmaralište „Rudari“ - iskazanoj u pasivnoj podbilanci. Ono će podnijeti tužbu i radi raskida ugovora o kupoprodaji odmarališta u Gradcu čiji je vlasnik Fabrika duhana d.d. Mostar.

Rudniku mrkog uglja „Đurđevik“ Vlada je naložila da, sukladno važećim zakonskim propisima, riješi radnopravni status uposlenika koji su do 1992. godine radili u RZ Hotel „Đuro Salaj“ u Gradcu.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru PD „Pretis“ d.d. Vogošća da se za njegovog generalnog direktora imenuje Enver Alibegović.

Saglasnost je data i Nadzornom odboru PD „Zrak“ d.d. Sarajevo za imenovanje Suvada Osmanagića za vršioca dužnosti direktora do okončanja postupka i imenovanja direktora Društva, kao i na odluku Nadzornog odbora JP Direkcija cesta d.o.o. Sarajevo o imenovanju Bege Murtića za izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove.

Donešena je i Odluka o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje dva člana Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije BiH. Članovi ovog vijeća se imenuju na šest godina, a javni konkurs će biti objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, te dnevnim listovima. Na prijedlog federalnog ministra trgovine, Vlada će imenovati Komisiju za provođenje postupka izbora.

Vlada je donijela i Odluku o kriterijima za imenovanje dva člana iz Federacije BiH u Konkurencijsko vijeće BiH. Pored opštih, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove koji zahtijevaju visoku stručnu spremu, minimalno deset godina radnog iskustva u struci, znanje engleskog jezika, kao i da se radi o afirmisanim stručnjacima iz oblasti prava, ekonomije ili drugih društvenih nauka.

Na današnjoj sjednici su za članove Nadzornog odbora Projekta podrške mrežama socijalne sigurnost i zapošljavanja (SSNESP) u FBiH imenovani dr. Perica Jelečević, Miralem Šarić i Mirsada Poturković.

Danas je Osman Ganić imenovan za predstavnika Vlade FBiH da učestvuje u postupku rješavanja viškova pokretne vojne imovine u skladu s odredbama Sporazuma o konačnom raspolaganju svim pravima i obavezama na pokretnoj imovini koja će i dalje služiti za potrebe odbrane. Radi se o Sporazumu koji je potpisan između Vijeća ministara BiH i entitetskih vlada.

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 15.25 sati.

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE