144. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 24.05.2010.
Dnevni red

Dnevni red:

 1. Verifikacija Zapisnika 143. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Prijedlog izjašnjenja na Amandmane na Prijedlog zakona o apotekarskoj djelatnosti, koje su podnijeli Suada Hadžović, Aida Brčić i Seudin Hodžić, zastupnici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine;
 3. Prijedlog izjašnjenja na Amandmane na Prijedlog zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata, koje su podnijele Suada Hadžović i Aida Brčić, zastupnici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine;
 4. Prijedlog izjašnjenja na Amandmane na Prijedlog zakona o zdravstvenoj zaštiti, koje su podnijeli Amira Skaka i Nurudin Šatrović, zastupnici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine;
 5. Godišnji izvještaj Zavoda za javno zdravstvo:

a) Izvještaj o radu Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
b) Izvještaj o finansijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
c) Prijedlog zaključaka;

 1. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o kriterijima za imenovanje u upravne odbore u oblasti zdravstva;
 2. Informacija o robnom kreditu UNICREDIT BANK AUSTRIA AG za finansiranje Projekta nabavke medicinske opreme za Kantonalnu bolnicu Orašje, s Prijedlozima odluka:

a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Unicredit bank Austria AG za Projekt nabavke, instalacije, obuke i održavanja medicinske i nemedicinske opreme i usluga u Kantonalnoj bolnici Orašje;
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Unicredit bank Austria AG za finansiranje Projekta nabavke, instalacije, obuke i održavanja medicinske i nemedicinske opreme i usluga u Kantonalnoj bolnici Orašje;

 1. Nacrt zakona o eksplozivnim materijama Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Nacrt zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama;
 3. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine;
 4. Prijedlog izjašnjenja na Amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji i Informacija o raspravi na 30. sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine;
 5. Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o premjeru i katastru nekretnina;
 6. Prijedlog mišljenja na Ugovor o uređenju imovinsko-pravnih odnosa između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske;
 7. Prijedlog uredbe o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke dokumentacije;
 8. Prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o uslovima koje je preduzeće odnosno drugo pravno lice dužno ispunjavati u pogledu broja zaposlenih djelatnika u vezi obavljanja registrovane djelatnosti;
 9. Prijedlog uredbe o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije;
 10. Prijedlog odluke o pripremi i izgradnji vjetroelektrana VE1 Podveležje 46 MW i VE2 Podveležje 24 MW;
 11. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Pretis“ d.d. Vogošća za imenovanje generalnog direktora Društva;
 12. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora Društva;
 13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za utvrđivanje javnog interesa za izgradnju autoceste na Jadransko-Jonskom koridoru kroz Bosnu i Hercegovinu;
 14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Direkcija cesta d.o.o. Sarajevo na Odluku o imenovanju izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove;
 15. Prijedlozi odluka:

a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje članova Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine;
b) Prijedlog odluke o kriterijima za imenovanje članova Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine;

 1. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje dva putnička vozila Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove;
 2. Izvještaj i informacije:

a) Izvještaj o radu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu:
b) Informacija o bankarskom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa 31.12.2009. godine;
c) Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa 31.12.2009. godine (konačni nerevidirani podaci);

 1. Izvještaj o naknadama koji nemaju karakter plaće po osnovu Zaključka Vlade Federacije BiH sa 137. sjednice;
 2. Izvještaj, s Prijedlogom odluke:

a) Izvještaj o realizaciji Plana i programa JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za period 1.1.-31.12.2009. godine;
b) Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o realizaciji Plana i programa JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za period 1.1.-31.12.2009. godine;

 1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinansiranje Projekta regulatorne reforme u Federaciji Bosne i Hercegovine (Giljotina propisa) za 2010. godinu;
 2. Prijedlog odluke o utvrđivanju finansijskih sredstava za dokapitalizaciju privrednih društava namjenske industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 3. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade promjenjivim članovima Komsije za koncesije;
 4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o načinu izmirenja dugovanja IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići i preuzimanju duga;
 5. Program investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine;
 6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine;
 7. Informacija o posjeti i mogućnostima saradnje s Vladom Narodne Republike Kine, s Prijedlogom zaključaka;
 8. Informacija o poduzetim aktivnostima na izradi Projekta „Velike nesreće u rudnicima - Procjena resursa i mogućnost odgovora Centralnih stanica za spasavanje“, s Prijedlogom zaključaka;
 9. Informacija o poslovnim odnosima „Naftni terminali Federacije“ d.o.o. Ploče sa firmom Deltagrip Limited i Deltagrip Trading LLP iz Velike Britanije;

a) Informacija o poduzetim mjerama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa Naftnim terminalima Federadcije d.o.o. Ploče;

 1. Informacija o stanju imovine iz pasivnog podbilansa u Gradcu, Republika Hrvatska, s Prijedlogom zaključaka;
 2. Prijedlog stava povodom Informacije o poslovanju privrednog društva „Fabrika duhana Sarajevo“ d.d. Sarajevo;
 3. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za učestvovanje u postupku rješavanja viškova pokretne vojne imovine;
 4. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Projekta Podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja (SSNESP) u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 5. Izvještaj o šteti pričinjenoj od strane učesnika protesta održanog dana 21.4.2010. godine pred zgradom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Alipašina 41, Sarajevo.
Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE