143. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 20.05.2010.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU

Prijedlog zakona o deviznom poslovanju FBiH, utvrđen na današnjoj sjednici Vlade Federacije BiH i upućen u parlamentarnu proceduru po žurnom postupku, predstavlja novi korak u usuglašavanju našeg sa zakonodavstvom Europske unije.

Kako ovakav zakon na državnoj razini, čije donošenje predstavlja obvezu preuzetu Sporazumom o stabilizaciji i priključenju EU, nije dobio potrebnu većinu u Parlamentu BiH, a važeći zakon nije mijenjan još od 1988. godine, to je Federalno ministarstvo financija ponudilo novo zakonsko rješenje za Federaciju BiH.

Ujedno, na nužnost donošenja Zakona o deviznom poslovanju ukazalo je i „Buldožer“ povjerenstvo.

Novopredloženim zakonom uređuje se poslovanje između rezidenata i nerezidenata u inozemnim sredstvima plaćanja i u konvertibilnim markama, između rezidenata u inozemnim sredstvima plaćanja, kao i jednostrani prijenos imovine iz FBiH u inozemstvo i obratno, a bez obilježja izvršenja posla između rezidenta i nerezidenta.

I rezidenti i nerezidenti za plaćanja prema inozemstvu koriste devize, a za domaća plaćanja (osim u Zakonom propisanim iznimnim slučajevima) konvertibilne marke.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU

Federalna vlada utvrdila je i Parlamentu FBiH uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskom zemljištu FBiH. Razlog za to je što su, kroz primjenu Zakona, koji je na snazi od 2003. godine, uočene dvojbe i pojedina neprecizna rješenja.

To se, prije svega, odnosi na reguliranje dodjele gradskog građevinskog zemljišta izravnom pogodbom, odnosno na reguliranje plaćanja naknada za dodijeljeno zemljište i za izgradnju objekata na njemu, kao i na potrebu vraćanja građevinskog zemljišta koje nije upotrijebljeno sukladno namjeni.

Gradsko građevinsko zemljište dodjeljuje se na korištenje radi građenja na temelju javnog natječaja. Izuzetno, može se dodijeliti i izravnom pogodbom ako je u pitanju zemljište za izgradnju objekata za službene potrebe tijela BiH, FBiH, kantona i jedinica lokalne samouprave, za potrebe inozemnih diplomatsko-konzulatrnih predstavništava, objekata komunalne infrastrukture, objekata za potrebe zdravstva, prosvjete i kulture u vlasništvu BiH, FBiH, kantona i jedinica lokalne samouprave, objekata vjerskih zajednica, te u slučaju kompletiranja građevinske parcele.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O PROIZVODNJI I PROMETU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME

Na današnjoj sjednici Federalne vlade utvrđen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme FBiH.

Na ovaj način su odredbe postojećeg federalnog propisa iz ove oblasti usuglašene sa relevantnim zakonskim rješenjima na razini Bosne i Hercegovine.

Prijedlog zakona upućen je u Parlamentu FBiH po skraćenoj proceduri.

O PRISTUPANJU MEĐUNARODNOJ KONVENCIJI ZA
ZAŠTITU SVIH OSOBA OD PRISILNOG NESTANKA

Vlada FBiH dala je danas pozitivno mišljenje za pristupanje Međunarodnoj konvenciji za zaštitu svih osoba od prislinog nestanka.

Naime, na inicijativu zemalja - članica Ujedinjenih naroda, kao i na zahtjev porodica nestalih osoba iz BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH pokrenulo je inicijativu za pristupanje ovoj konvenciji.

U njoj se navodi da će svaka država poduzeti mjere da istraži ove slučajeve i da osobe ili grupe koje su bez odobrenja, podrške ili prešutne saglasnosti države počinile ovo djelo, dovede pred lice pravde.

PROTOKOL O VOĐENJU PREGOVORA RADI ZAKLJUČENJA KOLEKTIVNOG UGOVORA

Federalna vlada je prihvatila predloženi Protokol o vođenju pregovora radi zaključenja Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju FBiH.

Njime ugovorne strane definišu postupak i rokove za pregovore u pravcu realizacije Socijalnog sporazuma za period 2009.-2010. godina. Izmjene i dopune Općeg kolektivnog ugovora iniciralo je Udruženje poslodavaca Federacije BiH, pa će, prema njegovom prijedlogu izmjena i dopuna, pregovori početi od dana potpisivanja Protokola. Predviđeno je da pregovori traju 90 dana, te da nakon toga za 30 dana dođe do potpisivanju Kolektivnog ugovora.

Za potpisivanje Protokola Vlada je danas ovlastila premijera Federacije BiH.

LAKŠE DO KREDITA IZ SREDSTAVA JAPANSKIH GRANTOVA I MALEZIJSKE DONACIJE

Kako bi bile uklonjenje prepreke koje su poljoprivredne proizvođače sprječavale u dobijanju kredita iz sredstava japanskih grantova i malezijske donacije, Vlada FBiH danas je izmijenila i dopunila odluku koja se odnosi na davanje suglasnosti na kriterije kreditiranja.

Naime, manji proizvođači, koji su imali potrebu za kreditom od 20 do 30 tisuća konvertibilnih maraka, nisu bili u mogućnosti izlagati se materijalnim troškovima koji su neizostavni kod hipotekarnih kredita.

Tako je sada propisano da samostalni poljoprivredni proizvođači, koji apliciraju za kredit do 50.000 KM, za osiguranje kredita mogu ponuditi jemca (fizička i pravna osoba) kojeg banka ocijeni prihvatljivim.

IZBJEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

Na prijedlog Ministarstva financija i trezora BiH, Federalna vlada danas je dala suglasnost za pokretanje postupka za vođenje pregovora o zaključenju Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na porez na dohodak i na imovinu i sprječavanja fiskalne evazije, koji bi bio potpisivan s drugim zemljama.

Također, data je i suglasnost na Nacrt sporazuma koji bi bio primjenjivan na osobe koji su rezidenti ili BiH ili države supotpisnice.

SUGLASNOST ZA PRODAJU

Današnjom Odlukom je Vlada FBiH dala Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Zenica suglasnost za prodaju strojeva i opreme neuporabljive u procesu proizvodnje  Gospodarske jedinice „Novi život“. Sredstva dobijena prodajom 80 predmeta bit će uplaćena na račun „Novog života“ i služit će za nabavku stroja za kalupiranja i za remont krana u Livnici.

POVEĆAN BROJ ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada FBiH danas je izmijenila Odluku o ukupnom broju članova nadzornih odbora u gospodarskim društvima u kojima ovlasti temeljem državnog kapitala ima ovo ministarstvo.

Izmjena se odnosi na to da nadzorni odbori, umjesto dosadašnjih pet, mogu imati sedam članova.

Ovo je učinjeno na inicijativu JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, gdje navode kako bi povećanje broja članova doprinijelo potpunijem i kvalitetnijem radu Nadzornog odbora ove kompanije.

PODSTICAJI RUDARSTVU I INDUSTRIJI

Vlada FBiH je, današnjom Olukom, odobrila Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije da iz tekućih grantova za podsticaje proizvodnji i prestrukturirtanje industrije i rudarstva dodjeli sredstva od 500 hiljada konvertibilnih maraka namijenjenih povećanju osnovnog kapitala i za obrtna sredstva radi prevazilaženja materijalnog položaja za tri privredna subjekta.

Tako se po 200 hiljada KM dodjeluje Rudnicima boksita d.o.o. Široki Brijeg i Željezari Zenica d.o.o Zenica, a 100 hiljada KM Rudnicima boksita d.o.o. Posušje.

Odluka je donesena u svrhu prevazilaženja finansijskih problema u poslovanju ovih privrednih društava s većinskim državnim kapitalom, čime je udovoljeno njihovim zahtjevima. Ova su preduzeća u obavezi da Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije dostave izvještaje o utrošku sredstava.

Drugom današnjom Odlukom je, s istom namjerom, odobreno izdvajanje 200.000 KM za potrebe RU „Tušnica“ d.o.o Livno.

Vlada je donijela i Odluku kojom daje saglasnost na Prijedlog rješenja o raspodjeli dijela sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u visini od 6.050.000 KM. Sredstva će biti raspodijeljena na osnovu javnog poziva koji je raspisalo Federalno ministarstvo, te valorizacije prijava.

O RADU BHŽJK

Vlada FBiH je donijela Odluku o usvajanju Izvještaja o radu Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije u prošloj godini. Data je i saglasnost na odluku Upravnog odbora ove korporacije o usvajanju Izvještaja o radu.

Odluka je donešena zbog potrebe da se provede zakonska odredba po kojoj je Vlada nadležna da razmatra i odobrava izvještaj o poslovanju korporacije.

Osnova za Odluku je realizacija Plana poslovanja i aktivnosti realizirane od strane Korporacije u izvještajnom periodu koje nisu bile obuhvaćene Planom poslovanja.

Danas je data i saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije o usvajanju Osnova plana poslovanja za 2010. godinu.

RAZMATRAN TEKST SPORAZUMA O IZMIRENJU DUGOVANJA IP „KRIVAJA“ d.o.o.

Federalna vlada razmatrala je danas predloženi tekst Sporazuma o načinu izmirenja dugovanja IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići. Riječ je o aktu kojim treba definirati potraživanja 172 uposlenika, način izmirenja tog dugovanja, te pitanja bitna za registraciju „Krivaje 1884“ d.o.o. Zavidovići.

U ponuđeni tekst bit će ugrađeni prijedlozi i mišljenja iz današnje rasprave, prije svega oni koji se odnose na izvore sredstava za podmirenje potraživanja, ali i na pristanak 172 bivša uposlenika na odustajanje od bilo kakvih novih potraživanja.

Predviđeno je da na konačnu usuglašen tekst sporazuma potpise stave ovlašteni predstavnici Vlade FBiH, dikrektor „Krivaje“ i odvjetnici koji zastupaju 172 uposlenika.

PLAN STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA U 2010. GODINI

Federalna vlada današnjom je Odlukom prihvatila Plan rada i provedbe statističkih istraživanja od interesa za FBiH u 2010. godini.

Plan, za čiju je provedbu odgovoran Federalni zavoda za statistiku (FZS), a koji je sačinjen u konzultacijama sa svim federalnim ministarstvima i tijelima i organizacijama ovlaštenim za statistička istraživanja, definira prioritete, sudjelovanje FZS-a u međunarodnim projektima, sredstva, resurse i plan publiciranja.

Za 2010. godinu planirana je provedba 183 istraživanja, od čega u nadležnosti FZS-a 132. Među glavnim zadaćama je priprema za popis stanovništva u BiH, koji se očekuje u 2011. godini. Stoga je, u okviru priprema, za ovu godinu planiran i probni popis.

Među ovogodišnjim planiranim aktivnostima je i proširena anketa o potrošnji kućanstava, te ankete o radnoj snazi i o troškovima rada.

PRIPREME PROSTORNIH PLANOVA

Vlada FBiH je, nakon razmatranja, prihvatila tri informacije Federalnog ministarstva prostornog uređenja koje se odnose na pripreme i izrade prostornih planova.

Riječ je o Prostornom planu Federacije BiH za razdoblje 2008.-2028. godine, te prostornim planovima koji se odnose na sliv rijeke Une (2007.-2027.) i na autocestu na Koridoru 5c (2008.-2028.)

Također je prihvaćena i Informacija o aktivnostima na pripremi i izradi Regulacijskog plana povijesnog gradskog područja Mostara.

O DAVANJU PREPORUKE ZA PRIJEM U DRŽAVLJANSTVO BiH

Federalna vlada je, nakon razmatranja, prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o davanju preporuke za prijem određenog broja osoba, koje su od naročite koristi za našu zemlju, u državljanstvo Bosne i Hercegovine.

Vlada je danas zadužila federalna ministarstva i druga tijela federalne uprave da, u okviru svojih nadležnosti, sačine kriterije za prijem u naše državljanstvo osoba od naročite koristi za državu.

Predmet ovog prijema su osobe čiji su rad i doprinos u oblasti kulture, nauke, obrazovanja, politike, sporta i drugih oblasti od naročite koristi za Bosnu i Hercegovinu.

INFORMACIJA O BIBLIOTEKAMA NAUČNIH I VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA

Vlada FBiH je prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke o bibliotekama naučnih i visokoškolskih ustanova u funkciji razvoja nauke i visokog obrazovanja u FBiH. Kako je navedeno, u FBiH postoji šest javnih univerziteta u čijem je sastavu 68 javnih visokoškolskih ustanova, a svaki univerzitet ima vlastitu biblioteku. Kada se radi o fakultetima, njih 21 još nema svoju bibloteku.

Zbog značaja rada ovih biblioteka, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, putem programa i projekata, u posljednje tri godine pomaže njihov rad kroz transfere za oblast nauke od značaja za FBiH.

U ovom je periodu za rad biblioteka na ovaj način izdvojeno više od 1,1 miliona konvertibilnih maraka.

ODBIJEN ZAHTJEV

Vlada FBiH odbila je, današnjim zaključcima, zahtjev Republičke uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske za poništenje rješenja Federalne uprave za inspekcijske poslove o pravu nadzora. Riječ je o zahtjevu kojim se Federalnoj poljoprivrednoj inspekciji osporava pravo nadzora roba, namijenjenih sarajevskom „Klasu“, u prekograničnom prometu na carinskom željezničkom terminalu Šamac. U obrazloženju zahtjeva ističe se kako se ovaj terminal nalazi na teritoriju Republike Srpske.

Prema zaključcima Federalne vlade, pitanje koje tretira zahtjev u nadležnosti je organa Bosne i Hercegovine, odnosno Vijeća ministara BiH. Naime, uređenje vanjskotrgovinskog prometa i teritorija graničnog prijelaza u izravnoj je nadležnosti Ministarstva vanjske trgovine BiH, Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva financija BiH.

Teritoriji graničnih prijelaza, među njima i onih za željeznički promet, uređeni su Pravilnikom o uvjetima i načinu određivanja i donošenju rješenja teritorija graničnog prijelaza, što ga je donijelo Ministarstvo sigurnosti BiH. Ovim dokumentom obuhvaćen je i granični prijelaz Šamac. Vlada FBiH vrši nadzor nad radom Federalne uprave za inspekcijske poslove, koja ispred FBiH vrši, uz unutarnji, i inspekcijski nadzor roba u graničnom prometu. No, Vlada FBiH, kao ni vlasti RS, nema nadležnost nad teritorijima graničnih prijelaza, pa je zahtjev Republičke uprave za inspekcijske poslove RS trebao biti upućen nadležnim državnim ministarstvima.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o isplati troškova sudskog postupka po izvršnim sudskim presudama iz osnova ratnih potraživanja u iznosu od 319.683,07 konvertibilnih maraka.

Donesena je i Odluka o odobravanju utroška sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo FBiH u iznosu od 30.170 KM.

Vlada je prihvatila Informaciju o utrošku sredstava Budžeta FBiH za 2009. godinu s pozicije subvencija javnim preduzećima, gdje je u transferu za željeznice odobreno 20 miliona KM. Ova sredstva su namjenski utrošena za finansiranje održavanja željezničke infrastrukture FBiH, sufinansiranje javnog putničkog servisa i finansiranje rada BHŽJK Sarajevo u prošloj godini.

KADROVSKA RJEŠENJA

Izmijenjenom Odlukom o osnivanju UNIS-GROUP d.o.o. Vogošća Vlada FBiH je za direktora ovog društva, umjesto ranije postavljenog Jusufa Piralića, imenovala Emira Smajlovića, pa će federalni ministar energije, rudarstva i industrije potpisati notarske isprave za ovu izmjenu.

Data je saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva „Pretis“ d.d. Vogošća za razrješnje Amira Čatića sa funkcije vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju, kao i za imenovanje na ovu poziciju Edina Hurića do imenovanja izvršnog direktora Društva. Vlada je dala saglasnost NO ovog društva i za razrješenje Snežane Renovice-Mutap s funkcije vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove.

Na prijedlog Nezavisnog odbora za izbor i imenovanje zamjenika direktora Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova, nakon provedene konkursne procedure, Vlada je na dala saglasnost da na ovu poziciju bude imenovan Samir Džebo, diplomirani pravnik sa zvanjem generalnog inspektora.

Vlada je prihvatila nominaciju za razrješenje, na lični zahtjev, Izeta Mehinagića s funkcije člana Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o Sarajevo, te za privremenog člana imenovala Adnana Aganagića.

U Koordinaciono tijelo za izradu kartografske dokumentacije za potrebe popisa stanovništva Vlada je imenovala Derviša Đurđevića (predsjednik), te Muniru Zahiragić, Željka Obradovića, Adnana Efendića i Peru Ivoševića, dok će administrativne poslove ovog tijela obavljati Galiba Karačić.

U Ekspertnu grupu za izradu kartografske dokumentacije za potrebe popisa stanovništva imenovani su Munira Zahiragić (predsjednik), te Belmira Hadžiabdić, Suada Lokvančić, Nedžad Pašalić, Valentino Vlašić, Hanka Mušinbegović i Jasmin Bućo.

Vlada je danas donijela odluke o utvrđivanju kriterije za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH, te o raspisivanju javnog konkursa za njihov izbor. Također je donijela i Rješenje o imenovanju konkursne komisije.

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 13.15 sati.

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE