143. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 20.05.2010.
Dnevni red

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 141. i 143. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Prijedlog za formiranje Konsultativne komisije sačinjene od predstavnika stranaka u vezi sa usaglašavanjem Zakona o plaćama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i Konsultativne komisije sačinjene od predstavnika stranaka u vezi sa usaglašavanjem Zakona o cenzusu;
 3. Prednacrt zakona o deviznom poslovanju;
 4. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine;
 5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 6. Prijedlog mišljenja na Međunarodnu konvenciju za zaštitu svih osoba od prisilnog nestanka;
 7. Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o metodologiji za pripremu programa i izradu početnog bilansa preduzeća za privatizaciju;
 8. Protokol o vođenju pregovora radi sklapanja Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine;
 9. Prijedlog odluke o isplati troškova sudskog postupka po izvršnim sudskim odlukama iz osnova ratnih potraživanja;
 10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju saglasnosti na kriterije kreditiranja iz sredstava malezijske donacije i japanskih grantova s Prijedlogom rješenja o izmjenama Rješenja o imenovanju Komisije i supotpisnicima za sredstva plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova (projekti 2KR i projekti Non project grant AID) i Prijedlogom zaključka;
 11. Zahtjev za davanje saglasnosti na:

a) Prijedlog Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine za pokretanje postupka za vođenje pregovora o zaključivanju Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u donosu na porez na dohodak i na imovinu i sprječavanje fiskalne evazije;
b) Prijedlog za imenovanje članova Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o zaključivanju Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u donosu na porez na dohodak i na imovinu i sprječavanje fiskalne evazije;
c) Nacrt sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u donosu na porez na dohodak i na imovinu i sprječavanje fiskalne evazije;

 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa Zenica za prodaju mašina i opreme neupotrebljive u procesu proizvodnje Privredne jedinice „Novi život“;
 2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o ukupnom broju članova nadzornih odbora u privrednim društvima u kojima ovlaštenja po osnovu državnog kapitala vrši Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije;
 3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju „UNIS - GROUP“ društvo za promet i usluge d.o.o. Vogošća;
 4. Prijedlozi odluka:

a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru „Pretis“ d.d. Vogošća za razrješenje privremeno imenovanog vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i davanju saglasnosti za privremeno imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju;
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru „Pretis“ d.d. Vogošća za razrješenje privremeno imenovanog vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove;

 1.  

a) Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava tekućih grantova „Podsticaj proizvodnji i prestruktuiranje industrije i rudarstva“ Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2010. godinu;
b) Prijedlog odluke Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava tekućih grantova „Podsticaj proizvodnji i prestruktuiranje industrije i rudarstva“ Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2010. godinu za RU “Tušnica” d.o.o. Livno;
c) Prijedlog odluke davanju saglasnosti na Prijedlog rješenja o raspodjeli dijela sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Tekući grantovi - „Podsticaj proizvodnji i prestruktuiranje industrije i rudarstva“ za 2010. godinu za privredna društva u iznosu od 6.050.000 KM;

 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Osnova plana poslovanja BHŽJK Sarajevo za 2010. godinu i Izvještaj o radu za 2009. godinu sa Izjašnjenjem Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije;
 2. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine;
 3. Prijedlog odluke o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za izvršenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite;
 4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o načinu izmirenja dugovanja IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići i preuzimanju duga;
 5. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju saglasnosti za prenošenje prava korištenja;
 6. Prijedlog odluke o utvrđivanju Plana rada provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2010. godinu;
 7. Izvještaj o radu Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o porezu na dohodak Federacije BiH za period januar - mart 2010. godine;
 8. Informacija o aktivnostima na pripremi i izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Sliv rijeke Une“ za period od 2007. do 2027. godine, s Prijedlogom zaključaka;
 9. Informacija o aktivnostima na pripremi i izradi Regulacionog plana historijskog gradskog područja Mostar, s Prijedlogom zaključaka;
 10. Informacija o aktivnostima na pripremi i izradi Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2008. do 2028. godine, s Prijedlogom zaključaka;
 11. Informacija o aktivnostima na pripremi i izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine „Autocesta na koridoru Vc“ za period od 2008. do 2028. godine, s Prijedlogom zaključaka;
 12. Informacija o davanju preporuke za prijem određenih osoba od naročite koristi za Bosnu i Hercegovinu u državljanstvo BiH u skladu sa sa članom 13. Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključaka;
 13. Informacija o prostorijama koje je do sada koristila institucija Ombudsmena Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom odluke o dodjeli prostorija na korištenje;
 14. Informacija o utrošku sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za I - XII 2009. godinu namijenjenih finansiranju sektora željeznica, s Prijedlogom zaključaka;
 15. Informacija - Biblioteke naučnih i visokoškolskih ustanova u funkciji razvoja znanosti i visokog obrazovanja u Federaciji BiH, s Prijedlogom zaključka;
 16. Informacija u vezi sa realiziranjem Sporazuma o konačnom raspolaganju svim pravima i obavezama na pokretnoj imovini koja će i dalje služiti za potrebe odbrane potpisanog 27.3.2008. godine i Planom vraćanja preostale pokretne imovine vladama entiteta;
 17. Informacija u vezi Odluke o davanju na korištenje kasarne „Husein kapetan Gradaščević" Vladi Tuzlanskog kantona za potrebe kampusa Univerziteta u Tuzli V. broj: 512/09 od 23.7.2009. godine, s Prijedlogom zaključka;
 18. Informacija o realizaciji Odluke o garantovanoj cijeni pšenice roda 2009. godine V. broj: 487/09 od 8.7.2009. godine;
 19. Informacija o stanju imovine iz pasivnog podbilansa u Gradcu, Republika Hrvatska, s Prijedlogom zaključaka;
 20. Realizacija obaveza iz Zaključaka Vlade Federacije BiH - „Studija integralnog upravljanja vodnim resursima sliva rijeke Bosne“
 21. Prijedlog za imenovanje zamjenika direktora Federalne uprave policije;
 22. Prijedlozi rješenja:
  1. Prijedlog rješenja o nominovanju za razrješenje člana Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo;
  2. Prijedog rješenja o privremenom imenovanju člana Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo;
 1. Prijedlozi rješenja:

a) Prijedlog rješenja o imenovanju Koordinacionog tijela za izradu kartografske dokumentacije za potrebe popisa stanovništva, domaćinstava i stanova;
b) Prijedlog rješenja o imenovanju ekspertne radne grupe za izradu kartografske dokumentacije za potrebe popisa stanovništva, domaćinstava i stanova;

 1. Prijedlog zaključka o odbijanju Zahtjeva Republičke uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske;
 2. Prijedlog zaključka o prihvatanju nagodbe sa tuženim Lončarević Omerom u sporu radi ispražnjenja i predaje u posjed poslovnog prostora u ulici Maršala Tita broj 1 u Sarajevo i naplate duga za neplaćene zakupnine;
 3. Prijedlozi amandmana i prijedlozi izjašnjenja:
  1. Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o apotekarskoj djelatnosti;
  2. Prijedlog izjašnjenja na Amandmane na Prijedlog zakona o apotekarskoj djelatnosti koje su podnijeli Klub poslanika BPS - Sefer Halilović, Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Međukantonalna farmaceutska komora, Marija Čepo, delegat u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Igor Rajner, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine;
  3. Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata;
  4. Prijedlog izjašnjenja na Amandmane na Prijedlog zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata koje je podnio Igor Rajner, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine;
 4. Prijedlozi odluka i rješenja:
  1. Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor članova Nadzornog odbora Fonda za         zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine;
  2. Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine;
  3. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za imenovanje članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.
Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE