141. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 10.05.2010.
Saopćenje o radu


 

141. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI FBiH

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, kojom je, po ovlaštenju premijera FBiH predsjedavao dopremijer Gavrilo Grahovac, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH. Prijedlog je sačinjen na osnovu javnih rasprava, koje su u organizaciji Odbora za zdravstvo Predstavničkog doma Parlamenta FBiH o Nacrtu ovog dokumenta provedene u Sarajevu, Mostaru, Zenici, Tuzli, Travniku i Bihaću.

Ovim se zakonom uređuje pravo na zdravstvenu zaštitu i mogućnost ostvarivanja najvišeg mogućeg nivoa zdravlja svakog stanovnika FBiH. Njime je utvrđeno pravo i obaveza Vlade FBiH da donese Strateški plan razvoja ove oblasti.

Između ostalog, Zakon predviđa provođenje mjera u zaštiti zdravlja stanovništva od štetnih faktora okoliša, u osiguranju vode za piće i ispravnih namirnica, zaštitu od buke, te zaštitu zdravlja od štetnog djelovanja opasnih hemikalija. Zakonom je predviđeno da se na nivou općina osigura primarna zdravstvena zaštita, kao što su domovi zdravlja, apoteke i ustanove za kućnu zdravstvenu njegu. Utvrđen je osnovni paket prava na zdravstvenu zaštitu za neosigurane osobe, što uključuje i liječenje TBC-a koji će se finansirati iz kantonalnih budžeta.

Federacija će finansirati vertikalne programe zdravstvene zaštite koji su od interesa za Federaciju BiH, kao i zdravstvenih usluga iz prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite određenih specijalističkih djelatnosti (Fond solidarnosti). Zakonom je predviđeno da se iz federalnog budžeta mogu osigurati i sredstva za investicijsko ulaganje i održavanje zdravstvenih ustanova od značaja za Federaciju BiH.

Odredbe Zakona usklađene su s Akcionim planom BiH za rješavanje problema Roma, na osnovu kojeg će do 2011. godine Vlada FBiH za zdravstvenu zaštitu ove populacije osigurati iz budžeta oko 23 miliona konvertibilnih maraka.

Finansiranje zdravstvene zaštite za žrtve nasilja, povratnike i izbjeglice vezaće se za posebne propise koji utvrđuju njihov status i način ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu. Na nivou primarne zdravstvene zaštite otvorena je mogućnost osnivanja socijalno-zdravstvenih ustanova za palijativnu njegu u interdisciplinarnom timu, kao i ambulante za bol i palijativnu njegu. Ovakva se ustanova može osnovati kao samostalna, a na teret sredstava zdravstva će se moći finansirati zdravstvene usluge na osnovu ugovora sa domom zdravlja ili bolnicom.

Bolnica u kojoj se izvodi nastava u okviru univerzitetskog obrazovanja može, na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva i uz mišljenje fakulteta zdravstvenog usmjerenja, dobiti status univerzitetske bolnice.

Zakonom se reguliše i način obavljanja privatne prakse zdravstvenih radnika s visokom stručnom spremom. U odnosu na važeći zakon preciznije su određene djelatnosti koje ne mogu biti predmetom privatne prakse, kao što su javno-zdravstvene djelatnosti socijalne medicine, epidemiologije i higijene, hitna medicinska pomoć, heterologna transplantacija organa i tkiva i autologna transplantacija koštane srži, prikupljanje i prerada krvi, vještačka oplodnja i patologija.

OSNIVANJE PREDSTAVNIŠTAVA STRANIH NEVLADINIH ORGANIZACIJA U FBiH

Vlada FBiH je danas donijela odluke o davanju saglasnosti za osnivanje predstavništava talijanske nevladine organizacije „Legionari dell immacolata apostoli della divina misericordia“ sa sjedištem u Međugorju i švedske strane fondacije „The Chamber of Commerce of Sweden & Norway BH“ sa sjedištem u Sarajevu.

Prvo predstavništvo ima za cilj poduzmanje aktivnosti uzdržavanja i pomoći siromašnim osobama, a drugo unapređivanje svih vrsta institucionalne, ekonomske, naučne i kulturne saradnje između Švedske i zemalja Zapadnog Balkana.

UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA

U obrazloženju Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o stalnim sudskim tumačima, koju je danas donijela Vlada FBiH, navodi se da je u svom izvornom tekstu uredila oblast stalnih sudskih tumača, ali su nakon postpuka imenovanja sudskih tumača uočene određene nelogičnosti i poteškoće u samom postupku imenovanja. Posebno se to odnosi na segment koji je regulirao da se, pod određenim uvjetima, sudski tumači mogu ponovo imenovati bez provjere stručnog znanja.

Također, novom uredbom je visoka stručna sprema usklađena ekvivalentno sa stručnom spremom koja se stiče po „Bolonjskom procesu“, te su određene i druge tehničke stvari vezane za oglašavanje javnog konkursa, izbor kao i postupak postavljenja sudskih tumača i rokovi postavljenja.

TURISTIČKA SURADNJA S KATAROM

Federalna vlada prihvatila je tekst Memoranduma o razumijevanju u oblasti turizma između Vijeća ministara BiH i Vlade Države Katar. Ovim dokumentom definiraju se pitanja uspostave ozračja i područja suradnje: planiranje i razvitak, marketing i promidžba, suradnja privatnih sektora u turizmu, te investicije u ovoj oblasti. Utvrđuju se i financijski troškovi, te Zajednički odbor što ga sačinjavaju Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Uprava za turizam Katara.

NOVČANI IZNOSI KOJI ĆE SE NAPLAĆIVATI ZA DJEČIJU NEDJELJU

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati u toku oktobra 2010.godine na teritoriji Federacije BiH za „Dječiju nedjelju“.

Tako će se iznos od jedan posto naplaćivati za prodatu voznu kartu u međumjesnom i međunarodnom željezničkom, brodskom, avionskom i autobuskom saobraćaju. Isto iznos naplaćivat će se na prodatu ulaznicu za pozorište, kino, druge manifestacije i sportske priredbe i na prodatu videokasetu i nosače zvuka. Iznos od 20 posto naplaćivat će se na poštanske pošiljke u unutrašnjem saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa.

Novčana sredstva naplaćuju se na području kantona i uplaćuju u budžet kantona u roku od 15 dana po isteku mjeseca oktobra. Prikupljena sredstva su namijenjena za podsticanje i organiziranje raznovrsnih kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih manifestacija posvećenih djeci i poduzimanju drugih mjera i akcija za unapređenje razvoja brige o djeci na području Federacije BiH.

IZVRŠENJE PRORAČUNA U PRVA TRI MJESECA 2010.

Prema danas Vladi FBiH prezentiranom Izviješću za prvi kvartal 2010. godine, federalni proračun ostvario je ukupne prihode, primitke i financiranja od 455,5 milijuna konvertibilnih maraka. Od tog iznosa, 192,4 milijuna KM odnosi se na sredstva financiranja.

Kroz porezne i neporezne prihode ostvareno je 263,2 milijuna KM, što je sedam posto više nego u prva tri mjeseca 2009. godine. Sami porezni prihodi od 232,5 milijuna KM bilježe rast od 6,9 posto. Unutar ove kategorije, najveći prihod ostvaren je kroz neizravne poreze od 219,1 milijun KM. Federalnom proračunu je, po ovom osnovu, pripalo 181,7 milijuna KM. Ovome treba pridodati 23,7 milijuna KM prihoda na ime financiranja relevantnog duga FBiH, te 13,6 milijuna KM na ime financiranja autocesta u FBiH.

Ukupni tromjesečni rashodi i izdatci iznosili su 300,4 milijuna KM. To je 102,6 milijuna KM, odnosno 51,9 posto više nego u prvom kvartalu 2009. godine. Od tog se iznosa 180,9 milijuna KM, odnosno 60,8 posto rashoda odnosi na socijalna davanja.

Kada su u pitanju plaće i naknade uposlenih, one su ostvarene s 31,6 milijuna KM; te su 13,3 posto manje nego u prvom lanjskom kvartalu.

Kroz tekuće transfere realizirano je 203,1 milijun KM, što predstavlja rast od 77,5 posto u odnosu na 2009. godinu. Razlog je i to što su pojedini transferi iz prošle preneseni na teret 2010. godine.

O PROŠLOGODIŠNJEM IZVRŠENJU PRORAČUNA FBiH

U fiskalnoj 2009. godini ostvaren je pozitivan financijski rezultat - suficit financiranjem proračuna Federacije BiH sredstvima od sukcesije u iznosu od 99,1 milijun konvertibilnih maraka, sredstvima SDR (specijalna prava vučenja) u iznosu od 199,2 milijuna KM i sredstvima MMF stand by aranžmana 262,9 milijuna KM koja su korištena za pokriće deficita iz 2008. godine.

Ukoliko se promatra izvršenje Proračuna bez financiranja, u fiskalnoj 2009. godini ostvaren je manjak prihoda nad rashodima kao rezultat prenesenih neizmirenih obveza iz prethodne godine.

Osnovne aktivnosti Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva financija u 2009. godini bile su usmjerene, prije svega, na pokriće deficita Proračuna iz prethodne godine, unaprjeđenjem financijske discipline, kako u obavljanju redovne djelatnosti, tako i u povećanju nadzora nad trošenjem proračunskih sredstava kroz tri (III) izmjene i dopune Proračuna za 2009. godinu. Tome u prilog govori i činjenica da je Federacija BiH u prvoj polovini fiskalne godine u cijelosti izmirila prenesene obveze iz 2008. godine koje su iznosile 326,9 milijuna KM.

Od ukupno planiranih 2.075,2 milijuna KM po osnovu prihoda, primitaka i financiranja, proračun Federacije BiH ostvario je 1.988,9 milijuna KM ill 96 posto planiranih sredstava za 2009. godinu. U odnosu na prethodnu godinu, ukupno ostvareni prihodi, primitci i financiranje su veći za 650,2 milijuna KM ili za 48,6 posto, što je rezultat financiranja u 2009. godini u iznosu od 746,7 milijuna KM.

Ostvareni prihodi, bez financiranja, u izvještajnom razdoblju iznose 1.242,2 milijuna KM i manji su u odnosu na prethodnu godinu za 96,3 milijuna KM ili za 7,2 posto. U odnosu na planirana sredstva, ostvareni prihodi zabilježili su podbačaj od 131,6 milijuna KM, odnosno manji su za 9,6 posto.

O RADU ODBORA ZA NADZOR NAD IMPLEMENTACIJOM
ZAKONA O JEDINSTVENOM SUSTAVU REGISTRACIJE

Vlada FBiH usvojila je danas Izvještaj o radu Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa za period prosinac 2009. - ožujak 2010.godine. Usvajanjem Izvještaja Vlada je zadužila izvanproračunske fondove da izvrše izmjene informacionih sistema kako bi mogli primati i učitavati podatke, koji će se fondovima dostavljati iz informacionog sistema Jedinstvenog sistema, najkasnije do 1. listopada 2010. godine.

Izvanproračunski fondovi također su u obvezi pripremiti se za elektronsko dostavljanje podataka Poreznoj upravi o osiguranim osobama u čije ime uplaćuju doprinose, kao i uredno izvršiti migraciju podataka u Poreznu upravu Federacije BiH u okviru postavljenih rokova.

Porezna uprava će najkasnije do 1.07.2010. godine izvršiti premiještanje, raspored i po potrebi zapošljavanje na radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji Porezne uprave Federacije BiH  IT osoblje koje će preuzeti i rukovati informacijskim sistemom Jedinstvenog sistema, osoblje koje će vršiti obradu obrazaca za registraciju u Jedinstveni sistem kao i osoblje u Sektoru za registraciju, naplatu i kontrolu doprinosa.

U okviru integracije sa novim informacijskim sistemom Porezna uprava će planirati i dogovoriti sa predstavnicima ELMO projekta oko prijema i rukovanja sa dokumentima, te oko kontrole pristupa za korisnike. Ujedno, Vlada je danas zadužila Federalno ministarstvo financija da, u roku 30 dana, pripremi i dostavi joj na usvajanje akt kojim će sveobuhvatno biti regilusana ova oblast.

Porezna uprava će, također, u suradnji sa predstavnicima ELMO projekta odrediti zaposlenike koji će biti obvezni da pripreme i organiziraju edukaciju zakorisnike informacionog sistema Jedinstvenog sistema.

 REZULTATI PRIVATIZACIJE U PROŠLOJ GODINI

Vlada FBiH je danas razmatrala i usvojila Izvještaj Agencije za privatizaciju u FBiH o realizaciji prošlogodišnjeg Plana i programa privatizacije, s Finansijskim izvještajem.

U Federaciji BiH je u toku 2009. godine prodat državni kapital u devet (9) preduzeća i to kod sedam (7) preduzeća metodama tendera ili neposredne pogodbe pod uslovima „velike privatizacije“ i kod dva preduzeća pod uslovima „male privatizacije“. Prodaju kapitala u svih devet preduzeća izvršile su kantonalne agencije za privatizaciju. Od ovog broja kod pet preduzeća radi se o privatizaciji veterinarskih stanica, tako da je do sada ukupno privatizirano osam ovih stanica. Ponuđen je kapital (knjigovodstveno stanje) od 4.055.213,95 konvertibilnih maraka, a ostvarena prodajna cijena od 1.112.091 KM. Tenderskom prodajom kapitala preduzeća ugovorene su ukupne investicije od 3.868.000 KM i zapošljavanje 90 radnika.

Prodaju dionica putem berze realizirala je samo Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH kod preduzeća Unis - udružena metalna industrija, u ograničenom obimu od 150.000 dionica. Prodajom je ponuđen kapital od 1.650.000 KM, a ostvarena prodajna cijena od 900.000 KM.

Pod uslovima „male privatizacije“, iz imovine preduzeća, prodano je ukupno 42 predmeta čija je knjigovodstvena vrijednost 6.398.937,63 KM, a ostvarena je prodajna cijena od 5.628.805,45 KM. Kod ove prodaje ugovoreno je ukupno investiranje od strane kupaca u iznosu od 707.900 KM i zapošljavanje jedanaest radnika.

Ukupni rezultati prodaje po obimu i po postprivatizacijskim aktivnostima od 1999. do 2009. godine nisu zadovoljavajući, jer je od ukupno 13,5 milijardi KM državnog kapitala nominiranog za prodaju iz Registra preduzeća Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH na dan 31. 12 1999. godine, realizirana prodaja 5,61 milijardi KM odnosno oko 41,49 posto. U ovaj iznos uključena je i prodaja preduzeća i imovine pod uslovima „male privatizacije“. Ukupan prihod od prodaje iznosi 9,0047 milijardi KM od čega je iznos naplaćen u certifikatima 8,485 milijardi KM, a iznos naplaćen u gotovini 0,5194 milijardi KM.

Iz registra od 1.450 preduzeća predviđenih za privatizaciju (broj nije konačan), privatizirano je u potpunosti 1.072 preduzeća. Time procenat potpuno privatiziranih firmi iznosi 73,93 posto a djelimično 90 preduzeća. Ovo ukazuje na podatak da je za privatizaciju preostao manji broj preduzeća sa nominiranim državnim kapitalom od 7,9 milijardi KM.

Što se tiče finansijskog izvješća ističe se da je u 2009. godini ostvareno 78 posto od ukupno planiranih prihoda i primitaka i da nije bilo prihoda po osnovu rasporeda od naplaćenih sredstava iz pasivnog podbilansa. Višak prihoda nad rashodima je dva posto veći od planiranog, koji se shodno Finansijskom planu za 2010. godinu, na koji je Vlada Federacije BiH dala saglasnost, prenosi za zaštitu od evikcije-sudskih sporova i finansiranje tekućeg poslovanja APF u 2010. godini. U izvještajnom periodu realizovano je 88 posto ukupno planiranog rashoda i kapitalnih izdataka.

O DRŽAVLJANSTVU FEDERACIJE BiH

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju o problemima vezanim za implementaciju Zakona o izmjenama Zakona o državljanstvu Federacije BiH u dijelu koji se odnosi na regulisanje pitanja promjene i izbora entitetskog državljanstva za građane sa prebivalištem u Brčko Distriktu BiH. U Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova u toku su aktivnosti na donošenju podzakonskog propisa kojim će se propisati obrasci za sticanje državljanstva FBiH za lica sa prebivalištem u Brčko Disktriktu BiH, a stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu na državnom, entitetskom nivou i u Brčko Disktriktu BiH, stvorene su zakonske pretpostavke da građani Brčko Disktrikta BiH ostvare pravo na izbor i promjenu entitetskog državljanstva.

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je zadužila federalna ministarstva pravde i unutrašnjih poslova da pripreme zakonske akte o matičnim knjigama u Federaciji BiH i o ličnom imenu, kao i predlože izmjene i dopune Zakona o federalnim i adminsitrativnim taksama i tarifi federalnih administrativnih taksi jer se trenutni iznos takse za izdavanje rješenja o prijemu u državljanstvo FBiH cijeni previsokim.

O DVOJNOM DRŽAVLJANSTVU BiH I REPUBLIKE SRBIJE

Imajući u vidu različita tumačenja i stavove u vezi s tim da li je Ugovor o dvojnom državljanstvu BiH i Savezne Republike Jugoslavije i dalje na snazi, Vlada FBiH je na inicijativu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova usvojila zaključak kojim se od Predsjedništva BiH traži da, shodno ustavnim ovlaštenjima, zauzme stav i da tumačenje i upute vezano za primjenu ovog ugovora. 

Također, od Predsjedništva je zatraženo da zauzme stav u vezi sa priznavanjem dokumentacije o krivičnoj evidenciji i vođenju krivičnog postupka koju izdaju policijski organi, odnosno sudovi izmješteni sa Kosova nakon 1999. godine u Republiku Srbiju, kao i stav po pitanju korištenja javnih isprava u BiH koje su izdate na području Kosova.

STANJE PO TUŽBAMA RADI NAPLATE POTRAŽIVANJA IZ PASIVNE PODBILANSE

Razmatrajući Informaciju o stanju spisa po tužbama radi naplate potraživanja iz pasivne podbilanse, Vlada FBiH je zadužila Agenciju za privatizaciju u FBiH da iskoristi sve redovite i izvanredne pravne lijekove pred domicilnim sudovima u državama nastalim raspadom SFRJ kako bi se mogli pokrenuti sporovi pred međunarodnim sudovima i da o tome redovno izvješćuje Vladu FBiH.

Informaciju o danas razmatranim pitanjima Agencija će, prema zaključku Vlade, dostaviti Vijeću ministara BiH i Ministarstvu finansija i trezora BiH.

INFORMACIJA O ODOBRENIM TRANSFERIMA ZA POLJOPRIVREDU U 2009. GODINI

Vlada FBiH je, nakon razmatranja, usvojila Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o odobrenim transferima za poljoprivredu u prošloj godini. U ovom je periodu za program podrške poljoprivredi ukupno izdvojeno 49,5 miliona konvertibilnih maraka, od čeka je realizovano 49,04 miliona KM. Korisnici sredstava su bili poljoprivredni proizvođači, zadruge, lokalne zajednice, te udruženja i institucije.

Između ostalog, odobrena su 863 zahtjeva za ruralni razvoj, 2.198 za potporu kapitalnim ulaganjima, 1.326 za višegodišnje zasade 2008. i 322 u 2009. godini, 71 zahtjev za nabavku poljoprivredne mehanizacije, 20 za nabavku osnovnog stada, 106 za organiziranje poljoprivrednika, i tako dalje. Podržani su projekti izrade evropske legislative, pomoći pri stručnom obrazovanju i promociji programa iz poljoprivrede.

U prošloj je godini ukupno odobreno 37.230 zahtjeva za novčanu pomoć, čiji je namjenski utrošak redovno kontrolisan od strane ovog ministarstva u saradnji sa inspekcijskim organima. Ministarstvo je blagovremeno informiralo kantonalna resorna ministarstva o tokovima realizacije odobrenih transfera za poljoprivredu.

USVOJEN GODIŠNJI OBRAČUN DIREKCIJE ROBNIH REZERVI FBiH

Vlada Federacije BiH razmatrala je i usvojila Godišnji obračun i Izvještaj o poslovanju Federalne direkcije robnih rezervi u prošloj godini. Kao osnovna zadaća ove direkcije pominje se konsolidacija poslovanja putem organizacijskog i kadrovskog jačanja, te njenog stavljanja u funkciju reguliranja tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sa 31.12.2009. godine izvršen je popis svih roba u vlasništvu Federalne direkcije robnih rezervi od strane interresorne grupe koju je formirala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, te izvršena kontrola količina i kvalitete roba, uz utvrđivanje neznatnih odstupanja od knjigovodstvenog stanja.

Na osnovu toga je konstatovano da je Federalna direkcija robnih rezervi s 31.12.2009. godine dovela svoje poslovanje na pozitivnu nulu što predstavlja osnovu za daljnje jačanje i organizacijsko unapređivanje ove ustanove.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta FBiH za 2010. godinu za sufinansiranje Projekta registracije zemljišta, za II kvartal 2010. godine u iznosu od 98.004 konvertibilne marke.

Donesena je i Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta FBiH za 2010. godinu za sufinansiranje Projekta HSEP-Jačanje zdravstvenog sektora za I kvartal 2010. godine u iznosu od 368.9333 KM.

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o izmjenama i dopunama odluke o davanju saglasnosti Razvojnoj banci FBiH za odobravanje komisionog kredita društvu „Pretis“ d.d. Vogošća-Sarajevo. Ovom odlukom reprogramirat će se raniji kredit u iznosu od 4,5 miliona konvertibilnih maraka, tako da je iznos od 1.801.675,87 KM, kao i dosad, predviđen za plaćanje repromaterijala za realizaciju Ugovora sa Malezijom, a iznos od 198.324,13 KM bit će usmjeren za izmirenje dijela dospjelih obaveza po glavnici i kamati.

Vlada je donijela i Odluku od odobravanju utroška sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo FBiH u iznosu od 43.650 KM, a sredstva su namijenjena za evaulaciju reforme u odabranim oblastima sektora primarne zdravstvene zaštite.

Današnjom Odlukom, Federalna Vlada je usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava Transfera za zaštitu okoliša od interesa za FBiH za 2010. godinu. Riječ je o sredstvima od 1.315.000 KM, od čega je 850.000 KM namijenjeno sufinansiranju programa za rješavanju problema zagađenja opasnim utpadom u tuzlanskoj “Diti” (bivši “Polihem”). Sa 130.000 KM bit će sufinansirana izrada projektne dokumentacije za izgradnju postrojenja za proizvodnju toplinske i električne energije iz obnovljivih izvora i za toplifikaciju grada Maglaja. Izgradnja sistema upravljanja medicinskim otpada u Hercegovini bit će sufinansirana sa 180.000 KM. Nastavak realizacije Akcionog plana za upoznavanje javnosti,uništavanje i suzbijanje širenja ambrozije u FBiH u 2010. godini bit će finansiran sa 105.000 KM, a s 50.000 KM bit će sufinansirano uvođenje štedljivih sijalica u Grudama.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH je danas za kandidate za članove Nadzornog odbora Fabrike duhana Mostar d.d. Mostar su nominirala Mustafu Mašića, Hamdu Sefera i Hasana Hadžića.

Muhamed Krkić je, Rješenjem Vlade, imenovan za direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću.

Vlada je za članove Policijskog odbora za policijske službenike Federacije BiH imenovala Zlatka Bišćevića (predsjednik), Dragana Vikića i Hajrudina Mekića.

Vlada je podržala prijedlog da se za članove Nadzornog odbora privrednog društva JP „Bosanskohercegovačke šume“ nominuju Zejnil Durmo, Momčilo Kojić i Muharem Čizmo.

U Upravni odbor Kliničke bolnice Mostar danas su, ispred Kantona 10, imenovani dr. Veseljko Perković i Marijana Lončar.

Predstavnik Federalnog ministarstva prometa i komunikacija Esad Osmanbegović imenovan je danas za člana delegacije za pregovore radi zaključenja Sporazuma kojim se uspostavlja Transportna zajednica jugoistočne Evrope.

Vlada FBiH dopunila je Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, te je u ovaj odbor imenovala, kao 13. članicu, Esmu Jahić.

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 11.25 sati.

Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE