141. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 10.05.2010.
Dnevni red

141. sjednica Vlade FBiH, 10.5.2010. godine u Sarajevu

Dnevni red:

 1. Verifikacija Zapisnika 140. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti;
 3. Prijedlog mišljenja na Ugovor o uređenju imovinsko-pravnih odnosa između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske;
 4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji „LEGIONARI DELL IMMACOLATA APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA“,Saltari, Via Filipo Corridoni 18 Italija za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji „The Chamber of Commerce of Sweden & Norway BH“ za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 6. Prijedlog odluke o zakupu poslovnih prostora za smještaj federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru, za period januar-juni budžetske 2010. godine;
 7. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o stalnim sudskim tumačima;
 8. Prijedlog mišljenja na Memorandum o razumijevanju u oblasti turizma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Katar, s Prijedlogom zaključaka;
 9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2010. godinu za sufinansiranje Projekta registracije zemljišta za II kvartal 2010. godine;
 10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (iznos 123.000,00 KM);
 11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2010. godinu za sufinansiranje Projekta HSEP - Jačanje zdravstvenog sektora, za I kvartal 2010. godine;
 12. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju saglasnosti Razvojnoj banci Federacije BiH za odobravanje komisionog kredita društvu „Pretis“ d.d. Vogošća - Sarajevo;
 13. Prijedlog odluke o utvrđivanju novčanih iznosa za „Dječiju nedjelju“;
 14. Prijedlozi odluka i rješenja:
  1. Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine;
  2. Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine;
  3. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za imenovanje članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine;
 15. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine;
 16. Informacija o stanju tekuće rezerve Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu;
 17. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za prvo tromjesečje 2010. godine;
 18. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 1.1.-31.12.2009. godine;
 19. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica za period 1.1.2009.-31.12.2009. godine;
 20. Izvještaj o radu Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, s Prijedlogom zaključaka;
 21. Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije - davanje saglasnosti;
 22. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa;
 23. Prijedlog imenovanja predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u delegaciju za pregovore radi zaključivanja Sporazuma kojim se uspostavlja Transportna zajednica jugoistočne Evrope;
 24. Izvještaj o radu Komisije za replasman sredstava prikupljenih iz malezijske donacije i japanskih grantova za 2009. godinu, s Prijedlogom odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju saglasnosti na kriterije kreditiranja iz sredstava malezijske donacije i japanskih grantova i Prijedlogom zaključka;
 25. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva pravde za 2009. godinu;
 26. Izvještaj o radu stručne institucije „Institut za privredni inženjering“ d.o.o. Zenica u 2009. godini i Program aktivnosti i plan rada stručne institucije u 2010. godini;
 27. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2009. godinu, s Prijedlogom zaključka;
 28. Izvještaji Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine:
  1. Izvještaj o realizaciji Plana privatizacije i programa rada za 2009. godinu, s Prijedlogom zaključka;
  2. Finansijski izvještaj Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, s Prijedlogom zaključka;
 1. Godišnji obračun Federalne direkcije robnih rezervi za 2009. godinu, Prijedlog odluke o odobravanju Godišnjeg obračuna Federalne direkcije robnih rezervi za 2009. godinu i Izvještaj o poslovanju Federalne direkcije robnih rezervi u 2009. godini;
 2. Izvještaj o radu Policijskog odbora za 2009. godinu;
 3. Izvještaj o popisu imovine i potraživanja Zavoda za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine;
 4. Izvještaj sa sjednice Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine:

- Izvještaj o izvršenju Programa rada Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
- Izvještaj o radu Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;

 1. Informacija o problemima vezanim za implementaciju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključaka;
 2. Informacija u vezi sa izmjenama i dopunama Uputstva o načinu vođenja postupka sticanja i prestanka državljanstva Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključaka;
 3. Informacija o aktivnostima na dovršetku rekonstrukcije Poslovno-tehničke zgrade JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo (Vilsonovo šetalište broj 15), s Prijedlogom zaključka;
 4. Informacija o stanju spisa po tužbama radi naplate potraživanja iz pasivnog podbilansa;
 5. Prijedlog rješenja o visini i načinu isplate naknade za rad članova Savjeta za praćenje cijena;
 6. Prijedlog za dopunu Zaključka V. broj: 184/2010 od 8.03.2010. godine;
 7. Prijedlog zaključka u vezi sa davanjem ovlaštenja direktoru Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine za potpisivanje saglasnosti u vezi priključenja komunalnih priključaka na lokalitetu Grdonj „Mala kula“, Jedinstvenoj organizaciji boraca „Unija veterana“ Općine Centar Sarajevo;
 8. Prijedlozi imenovanja:
 1. Prijedlog odluke o nominiranju privremenog direktora Fabrike duhana d.d. Mostar;
 2. Prijedlog rješenja o imenovanju člana u Upravnom odboru Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar;
 3. Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću;
 4. Prijedlog odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za članove Nadzornog odbora privrednog društva „Fabrika duhana Mostar“ d.d. Mostar;
 5. Prijedlog za imenovanje članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine;
 6. Prijedlog rješenja o prijedlogu kandidata za članstvo u Nadzornom odboru JP „Bosanskohercegovačke šume“ Sarajevo;
 7. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora Kliničke bolnice Mostar;
 1. Informacija o odobrenim transferima za poljoprivredu, s Prijedlogom zaključaka;
 2. Transfer za zaštitu okološa od interesa za FBiH.
Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE