140. sjednica Vlade Federacije BiH (nastavak)

Sarajevo, 29.04.2010.
Saopćenje o radu

NASTAVAK 140. SJEDNICE VLADE FEDERACIJE BiH:

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELJEZNICAMA FBiH

Nastavljajući danas u Sarajevu 140. sjednicu, započetu u Mostaru, Vlada FBiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Željeznicama FBiH. Zakon je rezultat potrebe za usklađivanje postojećeg sa zakonima o privrednim društvima i o javnim preduzećima.

Tako je predviđeno da JP Željeznice FBiH nastavljaju rad kao JP Željeznice Federacije BiH - društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, što predstavlja usklađivanje sa strukturom kapitala ovog društva. Naime, državni kapital iznosi 91,816 posto, dok je udio privatnog kapitala nastalog iz osnova „velike“ privatizacije 8,184 posto. Pri tome željeznička infrastruktura ostaje u stopostotnom državnom vlasništvu Federacije BiH, bez udjela privatnih dioničara, koji ostaju u podsistemu željezničkog saobraćaja u kojem je i vršena pomenuta privatizacija putem upisa dionica.

Inače, predloženi zakon predstavlja osnivački akt na osnovu kojeg će se društvo upisati u sudski registar kod nadležnog suda u Sarajevu.

SREDSTVA ZA ISPLATU RAZLIKE IZMEĐU PROSJEČNE TRŽIŠNE
I GARANTOVANE CIJENE PŠENICE RODA 2009. GODINE

Vlada FBiH usvojila je danas Odluku o izmjenama i dopunama odluke o garantovanoj cijeni pšenice roda 2009.godine. Na osnovu ove odluke, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva izdvojit će nedostajuća finansijska sredstva za pokrivanje razlike između prosječne tržišne i garantovane cijene pšenice roda 2009. godine u ukupnom iznosu od 832.426 konvertibilnih maraka.

U obrazloženju ove odluke navodi se da je, u ranije donesenoj Odluci o garantovanoj cijeni pšenice, Federalna direkcija robnih rezervi bila zadužena da obezbijedi potrebna finansijska sredstva kojima će pokriti razliku između prosječne tržišne i garantovane cijene, te osigura privremeno skladištenje viškova pšenice. Od stupanja na snagu ove odluke, Federalna direkcija robnih rezervi isplatila je za ove namjene veći dio finansijskih sredstava (oko.1,9 miliona KM).

Zbog činjenice da Federalna direkcija robnih rezervi ne raspolaže finansijskim sredstvima za isplatu cjelokupnog iznosa, nedostajućih 832.426 KM isplatit će Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva iz Programa poticaja za poljoprivredu za 2010. godinu. S obzirom na činjenicu da se očekuje veliki broj podnesenih zahtjeva za ostvarenje novčane podrške i da će nedostajati finansijska sredstva za isplatu III kvartala poticaja za mlijeko 2010. godine, bit će neophodno da se ova sredstva vrate Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Vlada je danas usvojila i Odluku o izmjenama i dopunama odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom FBiH za 2010. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

DOPUNJENA ODLUKA O PRVOJ EMISIJI OBVEZNICA FBiH ZA IZMIRENJE OBAVEZA PO OSNOVU VERIFICIRANIH RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE

Vlada FBiH je donijela Odluku o dopuni Odluke o prvoj emisiji obveznica FBiH za izmirenje obaveza po osnovu verificiranih računa stare devizne štednje. Ovom odlukom Federacija BiH se obavezuje da će isplatiti zakonske zatezne kamate u slučaju kašnjenja sa isplatama kamate i glavnice po osnovu emitovanih obveznica stare devizne štednje. Na ovaj način izvršena je presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Suljagić protiv Bosne i Hercegovine, kao i zaključci Vlade FBiH po ovom pitanju od 11.1. ove godine.

TRANSFER FEDERALNOM MINISTARSTVU RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Vlada FBiH usvojila je danas Odluku o Programu utroška s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2010. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike. Prema planu, 1.145.999 KM predviđeno je za implementaciju i uvođenje u prava neratnih invalida, 200.000 KM za provedbu Zakona zaštite od nasilja nad članovima obitelji, 450.000 KM Savezu logoraša BiH, 250.00 KM Hrvatskoj udruzi logoraša Domovinskog rata u BiH, 200.000 KM za odvikavanje od ovisnosti, 450.000 KM za zapošljavanje invalidnih lica, 400.000 KM za implementaciju Akcionog plana u okviru Strategije zapošljavanja u Federaciji BiH za period 2009.-2013. godina, te 1,5 milion KM za rekonstrukciju ustanova za zbrinjavanje na nivou FBiH.

Raspodjela sredstava vršit će se u skladu sa općim i posebnim kriterijima, vodeći računa o kvaliteti ponuđenih programa, doprinosu životnom standardu i socijalnoj uključenosti, nastavku realizacije započetih programa, kao i o ravnomjernoj regionalnoj zastupljenosti.

SAGLASNOST NA POVEĆANJE CIJENE PRIRODNOG GASA

Federalna vlada je danas, polazeći od mišljenja Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Federalnog ministarstva trgovine, dala saglasnost na Odluku Nadzornog odbora „BH-gas“ d.o.o. Sarajevo, prema kojoj veleprodajna cijena prirodnog gasa za distributivna privredna društva od 1.4.2010. godine iznosi 650 KM/1000 Sm3, odnosno 0,65 KM/Sm3, što predstavlja povećanje od 25 posto u odnosu na dosadašnju od 520 KM/1000 Sm3.

Kao osnovni razlog za povećanje cijene navodi se povećanje ruske cijene prirodnog gasa, te rast kursa američkog dolara u odnosu na konvertibilnu marku, kao i porast svih zavisnih troškova. Samo u četvrtom kvartalu prošle godine cijena od ruskog isporučioca povećana za 28,71 dolar po 1000 Sm3, dok je u prvom tromjesečju ove godine to povećanje iznosilo 51,77 dolara, s tendencijom daljeg rasta.

PROTOKOL O IZGRADNJI NOVE ZGRADE EKONOMSKOG FAKULTETA

Vlada FBiH usvojila je danas Nacrt protokola o izgradnji zgrade Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. U Nacrtu se, između ostalog, navodi da Vlada FBiH, uvažavajući da povrat nacionalizirane imovine koja je ranije bila vlasništvo vjerskih zajednica predstavlja pozitivan napor u osiguranju vjerskih sloboda zagarantiranih Ustavom BiH, izjavljuje predanost u izgradnji nove zgrade Ekonomskog fakulteta u cilju povrata te imovine Srpskoj pravoslavnoj bogosloviji u Sarajevu.

U tom smislu, Vlada će učiniti svaki mogući napor da pomogne Sarajevskom kantonu i Univerzitetu u Sarajevu da osiguraju alternativne prostorije, kao i da pruži svu neophodnu tehničku i logističku podršku preseljenju Ekonomskog fakulteta u nove prostorije. Nakon što se osiguraju nove prostorije, Ekonomski fakultet će napustiti zgradu Srpske pravoslavne bogoslovije u Sarajevu. Pri tome je obaveza Općine Stari Grad da donese neophodne odluke i poduzme sve potrebne mjere za povrat korištenja i posjedovanja zgrade Srpske pravoslavne bogoslovije nekadašnjim vlasnicima, navodi se u Nacrtu protokola o izgradnji nove zgrade Ekonomskog fakulteta.

Vlada FBiH se obavezuje da će osigurati sredstva za sufinansiranje izrade projektne dokumentacije za novu zgradu Ekonomskog fakulteta.

DRUGOSTEPENA RJEŠENJA

Vlada FBiH je danas, u ulozi drugostepenog upravnog organa, donijela dva rješenja kojima su odbijene žalbe „Metalke Meting“ d.o.o. Sarajevo i „Eš-company“ d.o.o Sarajevo i potvrđena prvostepena rješenja Ministarstva privrede Kantona Sarajevo u predmetima povraćaja nekretnina u posjed.

Rješenja Vlade FBiH sukladna su članu 6. Odluke o provođenju Aneksa „G“ Sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriji Bosne i Hercegovine i članom 2. Aneksa „G“ Sporazuma o pitanjima sukcesije, pa je ocijenjeno da je prvostepenim rješenjeima činjenično stanje pravilno i potpuno utvrđeno.

UNIŠTAVANJE I SUZBIJANJE AMBROZIJE

Federalna vlada prihvatila je danas Izviješće Federalnog ministarstva okoliša i turizma o provedbi Akcijskog plana za upoznavanje javnosti, uništavanje i suzbijanje širenja ambrozije na teritoriju FBiH.

Ovom ministarstvu, koje će nastaviti voditi i koordinirati aktivnosti, sve referentne federalne institucije trebaju su potpuno ispunjavati obveze i najkasnije dio konca 2010. godine podnijeti izviješća, kako bi ona, objedinjena, bila dostavljena Vladi FBiH na usvajanje najkasnije do drugog mjeseca 2010. godine.

KADROVSKA PITANJA

Vlada FBiH je danas donijela Rješenje kojim je imenovala Radno tijelo za izradu dokumenta politike potpisivanja koncesijskih ugovora sa pravnim i fizičkim licima koje su u posjedu ili već koriste dobra za koje je zakonom propisano da podliježu izdavanju koncesijskih dozvola. U Radno tijelo imenovani su: Mario Živković (predsjednik), Šefik Koričić, Pavo Boban, Tarik Begić, Tomislav Lukić, Mensud Arapović, Dijana Bukovac, Adnan Efendić i Aleksandar Likić.

BIT ĆE ZAKAZAN SASTANAK S PREDSJEDNICIMA POLITIČKIH PARTIJA

Na početku popodnevnog nastavka 140. sjednice, premijer FBiH Mustafa Mujezinović upoznao je članove Federalne vlade sa zaključcima Kolegija u proširenom sastavu, koji je zasjedao u pauzi današnje sjednice, a u čijem su radu, osim premijera, učestvovali dopremijeri Vjekoslav Bevanda i Gavrilo Grahovac, te federalni ministri Vahid Hećo, Nail Šećkanović, Damir Ljubić i Velimir Kunić.

Premijer je obavijestio da popodnevnom radu 140. sjednice neće prisustvovati ministri iz reda hrvatskog naroda zbog, kako je navedeno, principijelnih razloga.

Vlada je, na prijedlog Kolegija, usvojila zaključak da se u periodu između 17. i 21. maja ove godine održi sastanak čelnika Vlade FBiH s predsjednicima svih političkih stranaka zastupljenih u Vladi FBiH i koje u Parlamentu FBiH imaju većinu. Na tom sastanku bi se razgovaralo o svim zakonima o kojima ovisi sudbina stand by aranžmana (Zakonu o plaćama, Zakonu o prihodovnom cenzusu, Zakonu o općim pravima demobilisanih boraca).

Tom prilikom razgovaralo bi se i o imenovanjima. S tim u vezi, sva federalna ministarstva zadužena su da, u roku od sedam dana, dostave popis svih imenovanja iz njihove nadležnosti koja su izvršena u ovom mandatnom periodu.

U nastavku rada, Vlada je verificirala Zapisnika sa 18. vanredne - telefonske sjednice, održane 20.4.2010. godine, kada je donesena Uredba o prihodovnom cenzusu za korisnike prava po osnovu ratnih priznanja i odlikovanja.

IMENOVANJA

Vlada FBiH dala je danas donijela više odluka i rješenja iz oblasti kadrovske politike, a za koja je ocijenjeno da su nesporna. O drugim, i dalje spornim imenovanjima, Vlada će se izjasniti nakon sastanka s liderima političkih stranaka.

Danas je data saglasnost Nadzornom odboru BH Telecoma d.d Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju Senada Herende za v.d. izvršnog direktora Izvršne direkcije za ekonomsko-finansijske poslove, na period do 60 dana.

Poništeno je Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje i doneseno novo o privremenom imenovanju (na period do dva mjeseca) u ovaj organ Adnana Muhamedovića (za predsjednika), te Marka Pejčinovića i Božidara Pašagića (za članove).

Data je saglasnost na odluku NO Željeznica Federacije BiH d.o.o. Sarajevo o imenovanju Nedžada Osmanagića za generalnog direktora ove kompanije.

Saglasnost je dobio i NO privrednog društva UNIS–GROUP d.o.o Vogošća na Odluku kojom se za vršioca dužnosti direktora ovog duštva imenuje Emir Smajilović.

Vlada je Nadzornom odboru „Unis Ginexa“ d.d. Goražde dala saglasnost za imenovanje direktora društva Jusufa Hubijera, te prijedlog za imenovanje Rifeta Bečića za člana Nadzornog odbora.

Odlukom Vlade data je saglasnost na rješenje o imenovanju Reufa Jahića za člana Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, kao i za imenovanje Envera Dupovca za predsjednika NO ove ustanove. Saglasnost je data i na imenovanje Elme Kamerić za predsjednika NO Zavoda za zbrinjavanje mentalno-invalidnih osoba Drin.

Nadzornom odboru JP HP d.o.o. Mostar data je prethodna saglasnost za imenovanje Željka Gugića za direktora - predsjednika Uprave preduzeća.

Vlada je poništila raniju Odluku o kandidatima za članove NO Elektronskog računarskog centra zdravstva i penzijskog osiguranja d.o.o Sarajevo, te na dva mjeseca imenovala privremeni NO kojeg sačinjavaju Petar Ivošević, Enes Bećirbašić i Marinko Čolović.

Za članove Konkurencijskog vijeća BiH iz FBiH privremeno su, na period do 60 dana, imenovani dr. Stjepo Pranjić i Ibrica Lakišić.

Na rok do 60 dana Vlada je za privremenog direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje imenovala Miralema Šarića nakon što ga je prethodno razrješila dužnosti direktora ove institucije.

Federalna vlada donijela je Rješenje kojim je za direktora Agencije za nadzor osiguranja FBiH imenovan Ivan Brkić.

Federalna vlada je danas prihvatila Izvještaj Komisije za utvrđivanje kandidata za članove Komisije za koncesije FBiH, s listom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje. Parlamentu FBiH, koji će se konačno izjasniti o kandidatima, Vlada je uputila Prijedlog rješenja za imenovanje Hamdije Jahića, Stipe Marića, Semihe Borovac, Mirsada Hasanovića, Ivice Udovičića, Derviša Dizdarevića i Jove Adamovića u Komisiju za koncesije FBiH.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 15.50 sati.

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE