140. sjednica Vlade Federacije BiH (nastavak)

Sarajevo, 29.04.2010.
Dnevni red

Dnevni red 140. sjednice Vlade FBiH, u Mostaru 26.4.2010.

 1. Verifikacija Zapisnika 139. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Zapisnika XVII vanredne - telefonske sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održana 19.04.2010. godine i Zapisnika XVIII vanredne - telefonske sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održana 20.04.2010. godine;
 2. Nacrt zakona o plaćama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine;
 3. Prednacrt zakona o podsticanju razvoja male privrede;
 4. Nacrt zakona o općim pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica;
 5. Nacrt zakona o prijevremenom i povoljnijem penzionisanju pripadnika Oružanih snaga;
 6. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine;
 7. Prijedlog mišljenja na Ugovor o uređenju imovinsko – pravnih odnosa između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske;
 8. a) Strategija reforme penzinog fonda u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  b) Informacija o reformi penzionog sistema:
 1. Prijedlog sporazuma o načinu izmirenja dugovanja IP,,Krivaja" d.o.o. Zavidovići i preuzimanju duga;
 2. Analiza najnižih primanja iz budžeta i budžetskih fondova;
 3. Prijedlog Operativnog plana aktivnosti za implementaciju Glavnog projekta uspostave ISR MSP sistema, sa Prijedlogom zaključka;
 4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine;
 5. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o prvoj emisiji obveznica Federacije BiH za izmirenje obaveza po osnovi verificiranih računa stare devizne štednje;
 6. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje motornih vozila Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova;
 7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji „LEGIONARI DELL IMMACOLATA APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA“, Saltari, Via Filipo Corridoni 18 Italija za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji „The Chamber of Commerce of Sweden & Norway BH“ za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 9. Prijedlog odluke o otpisu dijela potraživanja Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo prema JP "B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo;
 10. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike;
 11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na cijenu prirodnog gasa;
 12. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za otkup licenci
 13. Prijedlog odluke o zakupu poslovnih prostora za smještaj federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru, za period januar – juni budžetske 2010. godine;
 14. Protokol o izgradnji nove zgrade Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – prijedlog mišljenja;
 15. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 1.01.-31.12.2009. godine;
 16. Izvještaj o naknadama koji nemaju karakter plaće po osnovu Zaključka Vlade Federacije BiH sa 137. sjednice;
 17. Izvještaj o radu Komisije za replasman sredstava prikupljenih iz malezijske donacije i japanskih grantova za 2009. godinu sa Prijedlogom odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju saglasnosti na kriterije kreditiranja iz sredstava malezijske donacije i japanskih grantova s Pijedlogom zaključka;
 18. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva pravde za 2009. godinu;
 19. Izvještaj o radu stručne institucije „Institut za privredni inženjering“ d.o.o. Zenica u 2009. godini i Program aktivnosti i plan rada stručne institucije u 2010. godini;
 20. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2009. godinu sa Prijedlogom zaključka;
 21.  a) Izvještaj o izvršenju finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu sa Prijedlogom zaključaka;
  b) Izvještaj o izvršenju finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2009. godinu (Anex I);
  c) Izvještaj o izvršenju finansijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (Anex II );
 1. Godišnji izvještaj Zavoda za transfuzijsku medicinu:
  - Izvještaj o radu Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu sa Odlukom Upravnog odbora o usvajanju Izvještaja o radu Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
  - Izvještaj o finansijskom poslovanju Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za period 1.01.-31.12.2009. godine sa Odlukom upravnog odbora o usvajanju Izvještaja o finansijskom poslovanju Zavoda;
  - Izvještaj ovlaštenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja na dan 31.12.2009. godine;
 1. Izvještaj o provođenju akcijskog plana za upoznavanje javnosti, uništavanje i suzbijanje širenja ambrozije na području Federacije BiH, sa Prijedlogom zaključka;
 2. Izvještaji Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine:
  a) Izvještaj o realizaciji Plana privatizacije i programa rada za 2009. godinu sa Prijedlogom zaključka;
  b) Finansijski izvještaj Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2009. godinu sa Prijedlogom zaključka;
 1. Godišnji obračun Federalne direkcije robnih rezervi za 2009. godinu, Prijedlog odluke o odobravanju Godišnjeg obračuna Federalne direkcije robnih rezervi za 2009. godinu i Izvještaj o poslovanju Federalne direkcije robnih rezervi u 2009. godini;
 2. Izvještaj o radu Policijskog odbora za 2009. godinu
 3. Izvještaj o popisu imovine i potraživanja Zavoda za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine;
 4. Izvještaj sa sjednice Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine:
  a) Izvještaj o izvršenju Programa rada Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
  b) Izvještaj o radu Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
 1. Akcijski plan za uvođenje gender odgovornih budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine 2010.-2010. godine u pilot oblasti „Rad i zapošljavanje“ sa Prijedlogom odluke;
 2. Informacija o problemima vezanim za implementaciju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključaka;
 3. Informacija u vezi sa izmjenama i dopunama Uputstva o načinu vođenja postupka sticanja i prestanka državljanstva Federacije Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključaka;
 4. Informacija o aktivnostima na dovršetku rekonstrukcije Poslovno – tehničke zgrade JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo (Vilsonovo šetalište broj 15) sa Prijedlogom zaključka;
 5. Informacija o stanju spisa po tužbama radi naplate potraživanja iz pasivnog podbilansa;
 6. Prijedlog rješenja o imenovanju Radnog tijela za izradu dokumenta politike potpisivanja koncesijskih ugovora sa pravnim i fizičkim osobama koje su u posjedu ili već koriste dobra za koje je zakonom propisano da podliježu izdavanju koncesijskih dozvola;
 7. Prijedlog rješenja o visini i načinu isplate naknade za rad članova Savjeta za praćenje cijena;
 8. Prijedlog za dopunu Zaključka V. broj: 184/2010 od 8.03.2010. godine;
 9. Prijedlog zaključka u vezi sa Informacijom o sporazumnom okončanju sudskog spora – „EUROPA“ d.d. Sarajevo;
 10. Prijedlog zaključka u vezi sa davanjem ovlaštenja direktoru Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine za potpisivanje saglasnosti u vezi priključenja komunalnih priključaka na lokalitetu Grdonj „Mala kula“, Jedinstvenoj organizaciji boraca „Unija veterana“ Općine Centar Sarajevo;
 11. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove;
 12. Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po žalbi „Eš-company“ d.o.o. Sarajevo;
 13. Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po žalbi „Metalka Meting“ d.o.o. Sarajevo;
 14. Prijedlozi imenovanja.
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE