139. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 14.04.2010.
Saopćenje o radu

ISPUNITI OBVEZE IZ STAND BY ARANŽMANA

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, izrazila punu opredijeljenost da do kraja ispuni preuzete obveze spram Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke i Europske komisije.

Ovo je jedan od zaključaka nakon rasprave o dosadašnjem stupnju realizacije i preostalim obvezama proisteklim iz stand by aranžmana, u okviru pripreme novog pregleda MMF-a, koji se očekuje početkom sljedećeg mjeseca.

U protivnom, upozoreno je na današnjoj sjednici, posljedice po korisnike proračunskih sredstava i sve građane FBiH, a time i BiH, bile bi nesagledive, budući bi bila dovedena u pitanje isplata mirovina, braniteljskih i drugih naknada, sredstva za osiguranje zdravstvene zaštite, te drugo.

Pored Povjerenstva koje predlaže rješenja i prati izvršenje ovih obveza, danas je Vlada FBiH osnovala i savjetodavno tijelo od predstavnika federalnih ministarstava financija, pravde, rada i socijalne politike, kao i Ureda premijera FBiH, sa zadatkom usuglašavanja pojedinih odredaba Zakona o plaćama i naknadama u tijelima vlasti FBiH sa ciljevima fiskalne politike u FBiH, posebice onih koje se odnose na kategorizaciju i koeficijente.

Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata treba pripremiti i blagovremeno objaviti rezultate kvartalne revizije po Zakonu o provedbi kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite. Isto ministarstvo treba za sljedeću sjednicu Vlade FBiH, zakazanu za 20.4.2010. godine, pripremiti tekst zakona kojim bi bila objedinjena pitanja trenutno regulirana kroz nekoliko uredbi o povoljnijem umirovljenju, kao i zakonski akt o pravima razvojačenih branitelja.

Istovremeno, danas su konkretizirane i obveze u svezi pripreme Strategije reformi iz sustava invalidsko-penzijskog osiguranja u Federaciji BiH, što je također jedna od obveza entitetskih vlada iz stand by aranžmana.

Danas je prihvaćen i zaključak da se u ponedjeljak, 19.4.2010. godine, održi sastanak Vlade FBiH s predstavnicima temeljnih braniteljskih udruga iz FBiH. Prije toga, odnosno u petak, 16.4.2010.godine, će federalni ministar za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata  održati s predstavnicima udruga pripremni sastanak.

DOPUNE ZAKONA O STANOVIMA

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici, utvrdila prijedloge zakona o dopuni: Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima i Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

U oba zakona riječ je o istovjetnoj dopuni, odnosno propisivanju ovlaštenja zakonodavno-pravnih komisija oba doma Parlamenta FBiH da utvrde prečišćeni tekst Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima i Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, koji su do sada, s ciljem njihove lakše primjene, pretrpjeli više izmjena i dopuna.

UTVRĐENI PRIJEDLOZI ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DUGU, ZADUŽIVANJU I GARANCIJAMA I ZAKONA O PRORAČUNIMA

Vlada FBiH utvrdila je i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH.

Kako je obrazloženo, kroz izmjene i dopune se kantonima, gradovima, općinama i javnim poduzećima omogućava emitiranje vrijednosnih papira. Također, pojednostavljuje se procedura kod zaduživanja, te daje mogućnost zaduživanja i izdavanja garancija FBiH radi restrukturiranja i konsolidacije javnih poduzeća, kao i podpore financijskim institucijama u većinskom vlasništvu Federacije BiH.

Radi usuglašavanja s novopredloženim odredbama ovog zakona, Vlada FBiH utvrdila je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima Federacije BiH.

Na ovaj način je Federaciji BiH omogućeno davanje garancija radi rekonstruiranja i konsolidacije javnih poduzeća i podpore financijskim institucijama u većinskom vlasništvu FBiH.

RAZMATRAN NACRT ZAKONA O REVIZIJI PRIVATIZACIJE
DRŽAVNOG KAPITALA U GOSPODARSKIM DRUŠTVIMA I BANKAMA

Polazeći od ocjene kako dosadašnjom privatizacijom nije u cijelosti ostvaren niti jedan od strategijskih ciljeva pretvorbe državnog u privatno vlasništvo, Vlada FBiH je danas razmatrala Nacrt zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u gospodarskim društvima i bankama, prije svega, s aspekta primjedbi i prijedloga datih u parlamentarnoj raspravi o ovom dokumentu.

Zaključeno je da, prije konačnog izjašnjenja o ponuđenim rejšenjima, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije pripremi izmjene odredaba koje se odnose na instituciju za provedbu revizije.

Inače, cilj ovog zakonskog projekta jeste osiguravanje pravnog okvira za ispravljanje propusta uočenih u postupcima privatizacije, počevši od pripreme, preko provedbe, pa do ispunjenja ugovornih obveza.

UTVRĐENI PRIJEDLOZI ZAKONA IZ OBLASTI ZDRAVSTVA

U skladu sa primjedbama i prijedlozima iz parlamentarne rasprave o nacrtima, Vlada FBiH je danas utvrdila prijedloge zakona: o apotekarskoj djelatnosti i o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata. Donošenje federalnog Zakona o apotekarskoj djelatnosti koji je usaglašen sa evropskim standardima obaveza je proistekla iz odredaba Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH, koji je na snazi od 2008. godine.

Prema njegovim odredbama, apotekarska djelatnost obavlja se u apotekama kao zdravstvenim ustanovama, u bolničkim, te u privatnim apotekama.

Privatnu apotekarsku djelatnost mogu, pod propisanim uvjetima, samostalno obavljati magistari farmacije, s tim što mogu imati samo jednu privatnu apoteku. Kao apotekarske radnike Zakon definira magistre farmacije s licencom, magistre farmacije specijaliste s licencom i farmaceutske tehničare s licencom.

U skladu sa sugestijama iz parlamentarne rasprave o Nacrtu zakona, brisane su odredbe koje se odnose na takozvani tim apotekarskih djelatnika koji čine magistar farmacije i farmaceutski tehničar koji ima licencu. Međutim, ostavljena je mjera koju može poduzeti farmaceutski inspektor u pogledu zabrane rada apoteke ukoliko inspektor na licu mjesta ne zatekne magistra farmacije. Na inicijativu poslanika Federalnog parlamenta, u tekst zakona ugrađeno je posebno poglavlje koje se odnosi na komore iz ove oblasti, kao strukovna udruženja u koja se obavezno udružuju magistri farmacije i farmaceutski tehničari.

Prijedlog zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata ima za cilj svim pacijentima u FBiH omogućiti jednaku i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, što podrazumijeva uzajamno poštivanje i povjerenje između pacijenta i zdravstvenog radnika. Stoga se zabranjuje svaki vid diskriminacije pacijenata, uz načelo poštivanja ličnosti, fizičkog i mentalnog integriteta i lične sigurnosti pacijenta. U skladu sa primjedbama i sugestijama iz parlamentarne rasprave, u Prijedlogu zakona su precizirane odredbe koje se odnose na definiciju pacijenta, zatim slučajeve u kojima dijete sa navršenih 15 godina života može dati pristanak na medicinsku mjeru, na odlučivanje o postupanju sa organima i tkivima pacijenta, nakon njegove smrti, slučajevi samovoljnog napuštanja zdravstvene ustanove i sl.

UTVRĐENI PRIJEDLOZI ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA IZ KRIVIČNOG PRAVA

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila prijedloge zakona: o dopunama Krivičnog zakona FBiH i o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u FBiH.

Razlog za hitnu proceduru njihovog usvajanja je potreba uvođenja kućnog zatvora s elektronskim nadzorom, kao mogućnosti izvršenja kazne zatvora u trajanju do jedne godine u Federaciji BiH, kao i elektronskog nadzora osoba koje se puštaju na uvjetni otpust i vanzavodske pogodnosti, u skladu s čim je dopunjen Krivični, odnosno izmijenjen i dopunjen Zakon o izvršenju krivičnih sankcija u FBiH.

Na ovaj način djelimično se rješava problem nedostatka kapaciteta u zatvorima u Federaciji BiH, zbog kojeg veliki broj osuđenih osoba na kazne zatvora ne mogu biti upućene na izvršenje kazne u kaznene zavode, nedostatka sigurnosnih i nadzornih mehanizama za osobe koje se puštaju na uslovni otpust, kao i one koje se puštaju na vanzavodske pogodnosti. Istovremeno, ovim se u sistem izvršenja krivičnih sankcija u Federaciji BiH uvode najviša dostignuća i tehnološka rješenja, uz naglasak na alternativne načine izvršenja kazne zatvora.

REALIZACIJA OBAVEZA  REGULATORNE REFORME

Vlada FBiH je danas, razmatrajući prijedloge za izmjenu propisa iz nadležnosti više federalnih ministarstava, aktuelizirala zaključke donesene na 133. sjednici iz februara ove godine povodom donošenja Odluke o usvajanju Izvještaja o provedbi Prve faze regulatorne reforme na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.

Federalna ministarstva i drugi federalni organi uprave su zaduženi da Vladi FBiH dostave izmjene i dopune zakona u skladu sa paketom preporuka dostavljenih od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, kako bi ih Vlada Federacije BiH razmatrala i u formi prijedloga uputila u parlamentarnu proceduru.

S obzirom na to da su efekti rada Federalne uprave za inspekcijske poslove značajno ograničeni postojanjem ne malog broja zakona koji su na snazi u Federaciji BiH čije su pojedine odredbe neprimjenjive, u Prvoj fazi ovog projekta treba uskladiti i ukinuti odredbe materijalnih zakona u odnosu na Zakon o prekršajima Federacije BiH kako bi isti mogao biti primjenjiv u praksi. Implementacijom Projekta regulatorne reforme propisa stvorit će se uslovi za smanjenje administrativnih barijera i poboljšanje poslovnog ambijenta u Federaciji BiH.

IZJAŠNJENJE O AMANDMANIMA

Polazeći od mišljenja Federalnog ministarstva finansija, Vlada FBiH se danas izjasnila o amandmanima na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću podnesenim u raspravi u Domu naroda Parlamenta FBiH.

Djelimično su prihvaćeni amandmani delegata Seada Čauševića i Svetozara Pudarića u dijelu kojim se predviđa prikupljanje sredstava za mlade, kao i za organizacije lica sa invaliditetom.

Istovremeno su razmatrani ali nisu prihvaćeni amandmani Kluba delegata hrvatskog naroda, te delegata Alije Begovića i Muharema Serbezovskog.

NEPRIHVATLJIVE IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O PROVOĐENJU KONTROLE ZAKONITOSTI KORIŠTENJA PRAVA IZ OBLASTI BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Uvažavajući obrazloženje Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Vlada FBiH nije prihvatila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, koji je podnio poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Zijat Mušić.  Ovo iz razloga što se predložene izmjene i dopune odnose na pitanje koje je već regulisano postojećim zakonom, a to je provjera svih uvjerenja, koja obuhvaća i uvjerenja o neisplaćenim vojničkim plaćama.

DONESENA UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O ŠUMAMA

Budući da je Uredba o šumama prestala važiti 30.3.2010. godine, a da je, zbog usuglašavanja s kantonima, odgođeno slanje u parlamentarnu proceduru novopredloženog Zakona o šumama, Vlada FBiH je danas, kroz izmjene i dopune, važenje Uredbe produljila za tri mjeseca, odnosno do 30.6.2010. godine. U tom bi razdoblju trebalo donijeti novi zakon iz ove oblasti, čiji će prednacrt Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pripremiti za sljedeću sjednicu Vlade FBiH. Ujedno, u ovom dokumentu su precizirana rješenja propisana originalnom Uredbom, jer su pri njezinoj primjeni uočene određene manjkavosti i tehničke greške.

Jedna od novina prihvaćena je na traženje jedinica lokalne samouprave, pa je precizirano kako su one, kao investitori, oslobođene plaćanja naknade za eksproprijaciju državnog zemljišta pri izgradnji objekata komunalne i prometne infrastrukture.

SPORAZUM O NAČINU IZMIRENJA DUGOVANJA D.O.O. KRIVAJA

Vlada FBiH je danas razmatrala  tekst Sporazuma kojim bi sporazumne strane (Vlada FBiH, „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići i povjerioci - 171 uposlenik) riješile dospjelo a neisplaćeno potraživanje povjerioca po pravosnažnim i izvršnim presudama i rješenjima o izvršenju. Riječ je o isplati povjerioca i to po osnovu razlika neisplaćenih plaća i otpremnina, kao i troškova parničnog i izvršnog postupka, prema spisku radnika koji bi bio sastavni dio ovog sporazuma.

Vlada je zadužila Komisiju, koja je i dosad radila na ovim pitanjima, da u saradnji sa Agencijom za privatizaciju u FBiH, još jednom razmotri ponuđena rješenja, posebno sa aspekta definiranja izvora sredstava iz kojih bi bili isplaćeni povjerioci. Također je naložen nastavak dijaloga s povjeriocima u cilju traženja najoptimalnijeg rješenja.

SREDSTVA ZA SUFINASIRANJE ZAŠTITE NACIONALNIH SPOMENIKA

Vlada FBiH je donijela Odluku o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava za sufinansiranje projekata kantonalnih i lokalnih zajednica na zaštiti nacionalnih spomenika, za šta će se iz ovogodišnjeg Budžeta FBiH izdvojiti ukupno 1,69 miliona KM.

Najveći dio od 387.550 KM planiran je za zaštitu islamskih sakralnih objekata proglašenih nacionalnim spomenikom, 280 hiljada KM za katoličke sakralne objekte i 177.450 KM za pravoslavne. Po 169 hiljada KM predviđeno je za zaštitu pojedinačnih stambenih objekata i gradskih ambijentalnnih cjelina, za zaštitu nekropole stećaka i starih gradova. Isti je iznos planiran i za zaštitu javnih objekata proglašenih nacionalnim spomenikom BiH.

Kriteriji za raspodjelu sredstava su kvalitet projekta i programa i njihov doprinos zaštiti nacionalnih spomenika, kao i njihova regionalna i nacionalna zastupljenost. Posebni kriteriji podrazumijevaju da se radi o nastavku i realizaciji započetih objekata, da je u pitanju prioritet i neophodnost radova u skladu sa stanjem objekta, da projekat ima podršku lokalne zajednice.

NALOŽENA REVIZIJA U „VITEZITU“

U cilju zaštite državnog kapitala, Vlada FBiH donijela je Odluku kojom Agenciju za privatizaciju u FBiH zadužuje za provedbu revizije s pravnog, financijskog i računovodstvenog aspekta, te utvrđivanje stvarnog iznosa i strukture kapitala gospodarskog društva „Vitezit“ d.o.o. Vitez. Prvo izviješće će Agencija dostaviti u roku od 30 dana od stupanja Odluke na snagu, a mjesečnim će izviješćima informirati Vladu FBiH i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije o poduzetim aktivnostima. Revizija se ima okončati 30 dana nakon ugovora što će ga Agencija potpisati s revizorskom kućom.

O OBAVEZI USPOSTAVLJANJA UNUTRAŠNJE SLUŽBE ZAŠTITE

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o određivanju pravnih lica u čijoj strukturi kapitala FBiH ima vlasnički udio, koja su obavezna uspostaviti unutrašnju službu zaštite.

Riječ je od 36 preduzeća iz nadležnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, 12 preduzeća iz nadležnosti Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, po sedam iz nadležnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalnog ministarstva finansija, te 12 pravnih lica koja imaju status organa uprave.

SAGLASNOST NA PRODUŽENJE BORAVKA U MISIJI UN

Vlada FBiH je Odlukom dala saglasnost da se pripadnicima bh. kontingenta civilne policije s područja Federacije BiH Muameru Šehiću i Dijani Manojlović produži boravak u Mirovnoj misiji UN-a u Sudanu. Produženje se odnosi na period od 14.4. do 9.11. ove godine.

POTICAJI INDUSTRIJI I RUDARSTVU

Danas donesenom Odlukom o raspodjeli dijela tekućih grantova „Podsticaj proizvodnji i prestruktuiranje industrije i rudarstva“ Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije raspoređuje se iznos od 1,65 miliona KM.

Sredstva od 490.000 KM namijenjena su „Pretisu“ d.d. Vogošća, po 300.000 KM „Unis Ginexu“ d.d. Goražde i „Igmanu“ d.d. Konjic, 200.000 KM „Zraku“ d.d. Sarajevo, 150.000 KM „Unis Pretisu“-Alatnica d.o.o. Vogošća, 110.000 KM „Unis-Groupu“ d.d. Vogošća i 100.000 KM „TRZ“ d.d. Hadžići. Ova sredstva namijenjena su povećanju osnovnog kapitala i obrtnih sredstava, a radi prevazilaženja teškog materijalnog stanja u ovim kompanijama.

Korisnici ovih sredstava dužni su Federalnom ministarstvu dostaviti izvještaje i materijalne dokaze o utrošenim budžetskim sredstvima.

ODLUKE U ENERGETSKOM SEKTORU

U okviru realizacije plana pripreme i izgradnje elektroenergetskih objekata, a u skladu sa Odlukom o proglašenju javnog interesa u te svrhe, Vlada FBiH je danas donijela odluke koje se odnose na izgradnju dvije termo, dvije hidroelektrane, jedne crpne hidroelektrane i pet vjetroelektrana.

Radi se o RiTE Bugojno, blok 1-300 MW, TE Kakanj CCGT 100 MW, CHE Kablić 52 MW, HE Vrpolje 80 MW i HE Čaplje 12 MW na rijeci Sani, te vjetroelektranama: Borova glava 52 MW, Podveležje 46 MW i Podveležje 2 - 4 MW, Poklečani 72 MW i Velika Vlajna 32 MW.

Saglasnost za poduzimanje aktivnosti na pripremi i izgradnji RiTE Bugojno i TE Kakanj, hidroelektrana na rijeci Sani i vjetroelektrana 1 i 2 Podveležje dobila je JP „Elektroprivreda BiH“, s tim što bi se hidro i vjetroelektrane finansirale vlastitim sredstvima Elektroprivrede i putem kredita, dok je finansiranje izgradnje termoelektrana predviđeno po modelu zajedničkog ulaganja Elektroprivrede sa strateškim partnerima-kompanijama koje će biti odabrane putem međunarodnog javnog poziva. 

JP Elektroprivreda HZ HB će, prema danas datoj saglasnosti, u svojstvu nosioca aktivnosti, izvršiti pripreme i realizaciju izgradnje CHE Kablić i vjetroelektrana Borova glava, Poklečani i Velika Vlajna, a svi objekti će biti finansirani vlastitim i kreditnim sredstvima o čemu Elektroprivreda treba da sačini finansijski plan.

Vlada je danas izmijenila i dopunila četiri ranije donesene odluke o pripremi i izgradnji RiTE Banovići, RiTE Kongora, TE Kakanj i TE Tuzla. Izmjena svih odluka je istovjetna i odnosi se na obavezu strateškog partnera da osigura finansiranje projekta kroz ugovor o dugoročnom preuzimanju električne energije bez formiranja zajedničkog privrednog društva sa nosiocima aktivnosti pripreme izgradnje ovih elektrana - Rudnik Banovići, JP Elektroprivreda HZ HB i JP Elektroprivreda BiH.

IZMIRENJE OBAVEZA ZA UPOSLENIKE BIVŠIH FMO I VF

Na današnjoj sjednici je Federalna vlada donijela Odluku o izmirenju zaostalih obveza na temelju neuplaćenih doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za uposlenike prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane i Vojske Federacije BiH u razdoblju od 1.4.1996. do 31.12.2005. godine. Odluka omogućava ovim uposlenicima koji su, radi odlaska u mirovinu, sami uplatili doprinose za mirovinsko-invalidsko osiguranje, da podnesu zahtjev za povrat tih sredstava. Riječ je o uplatama za razdoblja za koja tadašnje Federalno ministarstvo obrane nije uplatilo doprinose. Zahtjevi se podnose Federalnom ministarstvu financija.

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O NAČINU PRODAJE
DRVNIH SORTIMENATA IZ DRŽAVNIH ŠUMA U FBiH

Federalna vlada je donijela izmjene i dopune Odluke o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata iz državnih šuma na teritoriji Federacije BiH u skladu sa Akcionim planom za suzbijanje nezakonitih aktivnosti u sektoru šumarstva i drvne industrije u FBiH. Njime je predviđena i obaveza uvođenja tržišnog sistema prodaje drveta iz državnih šuma.

Usvojenim izmjenama i dopunama se definiše da objava u dnevnim listovima može biti i u vidu skraćene obavijesti - informacije o prodaji šumskih drvnih sortimenata, s tim što se određuje količina sortimenata koja se može prodavati za potrebe lokalnog seoskog stanovništva. Uvodi se, također, jednoobrazni način utvrđivanja minimalne ili rezervne cijene šumskih drvnih sortimenata za narednu godinu na osnovu tabele koja je sastavni dio Odluke.

O PROŠLOGODIŠNJEM RADU NEZAVISNOG OPERATORA SISTEMA U BiH

Vlada FBiH usvojila je danas Izvještaj o radu Nezavisnog operatora sistema u BiH u periodu od 1.1. do 31.12.2009. godine, sa Finansijskim izvještajem.

Kako se navodi u Izvještaju, ključne aktivnosti NOSBiH-a za 2009. godinu odnosile su se na obavljanje zakonom propisanih aktivnosti, ostvarivanje saradnje sa državnim i entitetskim regulatorima, te ostalim učesnicima u sektoru, saradnju sa regionalnim TSO-ima, početak implementacije projekta Power IV, te praćenje i poboljšanje internih pravila ovog operatora.

U finansijskom smislu Operator je proteklu godinu završio uspješno, što je potvrđeno pozitivnom ocjenom Nezavisne revizorske kuće. Najvažnije aktivnosti NOSBiH u predstojećim godinama biće vezane za učešće u implementaciji trećeg elektroenergetskog paketa EU, te učešće u strukturama evropske asocijacije operatera prijenosnih sistema ENTSO-E.

ODABIR REVIZORSKE KUĆE ZA „ENERGOPETROL“

Povjerenstvo za izbor revizorske kuće radi utvrđivanja ispunjavanja obveza iz Ugovora o dokapitalizaciji „Energopetrola“ d.d Sarajevo dostavilo je Federalnoj vladi Izviješće o provedenom postupku javne nabavke, odnosno za izbor međunarodne revizorske kuće.

Do 22.3.2010. godine su, po raspisanom javnom pozivu, tendersku dokumentaciju preuzeli „Pricewaterhouse Copers“ i „Deloitte“ d.d. Sarajevo, s tim što je samo ova druga u predviđenom roku dostavila prihvatljivu ponudu, pa ju je Povjerenstvo i odabralo, a Vlada prihvatila takav odabir.

PREUSMJERAVANJE SREDSTAVA IZ GSM LICENCE

Vlada FBiH usvojila je danas VII. izviješće o implementiranju Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem iz GSM licence 2007. godine za Federaciju BiH.

Direkciji cesta Tuzlanskog kantona, kao implementatoru, naloženo je ubrzanje realizacije odobrenog projekta - rekonstrukcije regionalne ceste Šibošnica-Stara Majevica.

Vlada je prihvatila izmjenu Programa investiranja, odnosno da se više od 48 tisuća konvertibilnih maraka neinvestiranih sredstava od okončanih projekata preusmjeri na nastavak projekta izgradnje ceste Fojnica-Visoko, čiji je implementator općina Fojnica.

Prihvaćeno je i preusmjeravanje više od 730.000 KM neinvestiranih sredstava za projekte: po 100.000 KM općini Čitluka (lokalna cesta Međugorje), općini Gornji Vakuf/Uskoplje (asfaltiranje lokalnih cesta i gradskih ulica), općini Hadžići (rekonstrukcija ceste Kahrimani-Ljubovčići), Sarajevskom kantonu (rekonstrukcija ceste Hadžići-Lepenica), općini Banovići (rekonstrukcija ceste u MZ Seona), općini Čelić (cesta Vražići-Velino selo), po 50.000 KM općini Kalesija i općini Visoko (modernizacija lokalnih cesta), više od 24.000 KM općini Fojnica (rekonstrukcija dionica ceste prema Visokom), te 5.920 KM na ime pribavljanja vodne dozvole za rekonstrukciju mosta u Gradačcu.

Temeljem suglasnosti obiju strana, Vlada je prihvatila da se za implementatora projekta rekonstrukcije lokalnih cesta u Pruscu, umjesto Direkcije za ceste Srednjebosanskog kantona, imenuje općina Donji Vakuf.

Danas su donesene i zasebne odluke kojima se okončani projekti prenose na implementatore: općina Fojnica, Foča-Ustikolina i Livno, te na Direkciju za ceste Unsko-sanskog i Upravu za ceste Hercegovačko-neretvanskog kantona.

O FUNKCIONIRANJU VETERINARSKE KOMORE FBiH

Vlada Federacije BiH razmatrala je i prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o radu Veterinarske komore FBiH.
Ministarstvo je zaduženo da, s obzirom na uočene probleme, informira Vladu FBiH o svim aktivnostima poduzetim s ciljem stvaranja pretpostavki za normalno funkcioniranje ove institucije.


IZ RESORA POLJOPRIVREDE

Usvajajući Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o obilježavanju goveda, ovaca, koza i svinja u Federaciji BiH, Vlada je ocijenila potrebnim da se smanji broj regionalnih ureda za unos podataka sa sadašnjih četiri na jedan, koji bi se, u cilju smanjenja troškova, uspostavio u sklopu Agencije za obilježavanje stoke.

Uz ovu obavezu resornog federalnog ministarstva, aktuelni su i zadaci Federalne i kantonalnih uprava za inspekcijske poslove - veterinarske struke da intenziviraju aktivnosti na praćenju obilježavanja životinja posebno u segmentu pravovremene prijave i odjave njihovog kretanja. Vlada FBiH predlaže Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa - Uredu za veterinarstvo BiH da u što skorije vrijeme izvrši rekonstrukciju jedinstvene baze podataka o obilježavanju stoke, kako bi bio omogućen pristup ovim podacima svim zainteresovanim u Bosni i Hercegovine i tako uklone uočeni nedostaci u njenom funkcioniranju.

Usvojivši Informaciju o rezultatima trogodišnjeg istraživanja prisustva i monitoringa proširenosti duhanovog štitastog moljca u Federaciji BiH, Vlada je zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da ju proslijedi nadležnim ministarstvima u vladama Hercegovačko-neretvanskog i Zapadnohercegovačkog kantona kako bi putem nadležnih inspekcijskih organa, stručnih organizacija i izvještajno-prognoznih službi poduzeli odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti za suzbijanje i sprječavanje širenja ove štetočine kod proizvođača presadnica povrtlarskih i cvjećarskih vrsta bilja, cvijeća i konzumnog povrća.

O PITANJIMA IZ OBLASTI OBRAZOVANJA

Vlada FBiH je danas razmatrala dva materijala iz nadležnosti Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Postupajući po Zaključcima Predstavničkog doma Parlamenta FBiH u vezi Izvještaja Radne grupe za analizu fenomena „dvije škole pod jednim krovom“, donijela je Zaključak da se, u skladu sa Ustavom FBiH, sagleda mogućnost prijenosa nadležnosti u oblasti obrazovanja, sa kantonalnog na federalni nivo, u cjelini ili u dijelu.

U vezi s tim, kako je zaključeno, biće pokrenute aktivnosti sa kantonalnim vladama i drugim ovlaštenim subjektima u koju svrhu je formirana komisija od predstavnika federalnih ministarstava pravde i obrazovanja i nauke i Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU. Rok za izvršenje ove obaveze je šest mjeseci.

Povodom „Analize primjene standarda i normativa u predškolskom odgoju i obrazovanju u Federaciji BiH“ usvojene su preporuke čiji je cilj osigurati adekvatna finansijska sredstva za implementaciju Okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i uspostavljanje zajedničke jezgre ovog nivoa odgoja i obrazovanja.

Između ostalog se ukazuje na potrebu uključivanja djece u predškolski odgoj i obrazovanje i donošenje pravilnika o uključivanju djece sa posebnim potrebama u predškolsko obrazovanje, zatim izgradnja novih predškolskih ustanova, subvencioniranje troškova predškolskog obrazovanja za ekonomski ugrožene porodice, osiguranje didaktičkog materijala i stručne litarature.

DOPUŠTENA OBNOVA POSTUPKA

Vlada FBiH je, danas donesenim zaključkom, dopustila obnovu postupka u predmetu UNA BANKA d.d. Bihać protiv rješenja načelnika općine Bihać i Službe imovinsko-pravnih poslova i katastra nekretnina.

U obnovljenom postupku bit će provjereni zemljišno-knjižni izvadci, sadržina zahtjeva za povrat imovine poduzeća RK Beograd u stečaju, te drugi relevantni dokumenti. UNA BANKA je prijedlog za obnovu postupka podnijela općini Bihać, kao prvostupanjskom organu, radi utvrđivanja postojanja prava na imovinu na poslovnim prostorima u Bihaću (Salon namještaja, Robna kuća i magazin).

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH je danas donijela Odluku kojom je odobrila utrošak od 40.000 KM utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2009. godinu za finansiranje udruženja „Centar evropskog puta u BiH“.

Drugom danas donesenom Odlukom odobren je utrošak sredstava Zavodu za javno zdravstvo sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija. Riječ je o 31.075 KM donatorskih sredstava UNICEF-a iz projekta istraživanja znanja, stava i prakse o rutinskoj imunizaciji, novim vakcinama i povjerenju javnosti u zdravstveni sistem i intervenciju u FBiH.

KADROVSKA PITANJA

Danas je Vlada FBiH, u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora „Aluminija“ d.d. Mostar, izmijenila Rješenje o imenovanju Zajedničke komisije za pripremu i prodaju 88 posto kapitala ove kompanije ispred Vlade FBiH. Naime, umjesto Jure Muse koji odlazi u mirovinu, u ovu komisiju na dužnost zamjenika predsjednika imenuje se Ivo Bradvica.

Za člana Nadzornog odbora FIGAP-a Vlada FBiH je danas imenovala Azru Hadžiahmetović.

Dužnosti člana Upravnog odbora Kliničke bolnice Mostar danas je razriješen Anton Vidačak.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 15.45  sati.

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE