139. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 14.04.2010.
Dnevni red

139. sjednica Vlade Federacije BiH, 14.4.2010. u Mostaru

Dnevni red:

 1. Verifikacija Zapisnika 138., Zapisnika XV vanredne i Zapisnika XVI vanredne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Nacrt zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima;
 3. Nacrt zakona o dopuni Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo;
 4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 5. Nacrt zakona o dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 6. Nacrt zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama;
 7. Nacrt zakona o apotekarskoj djelatnosti;
 8. Nacrt zakona o pravima, obvezama i odgovornostima pacijenata;
 9. Nacrt zakona  o dopunama krivičnog zakona;
 10. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija;
 11. Informacija u vezi sa realizacijom Odluke o usvajanju Izvještaja o provedbi Prve faze regulatorne reforme na nivou Federacije Bosne i Hercegovine - zaduženje resornim ministarstvima za izmjene i dopune zakona u skladu sa paketom preporuka Federalne uprave za inspekcijske poslove;
 12. Prijedlog izjašnjenja na Amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću koje su podnijeli delegati Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine: Sead Čaušević, Alija Begović, Klub delegata hrvatskog naroda, Svetozar Pudarić i Muharem Serbezovski;
 13. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite;
 14. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o šumama;
 15. Prijedlog sporazuma o načinu izmirenja dugovanja d.o.o. Krivaja Zavidovići i preuzimanju duga;
 16. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava “Transfer za političke stranke i koalicije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, za II kvartal 2010. godine;
 17. Analiza o minimalnim prijevremenim vojnim penzijama;
 18. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava „Učešće Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u sufinansiranju projekata kantonalnih i lokalnih zajednica - zaštita nacionalnih spomenika“ Federalnom ministarstvu prostornog uređenja;
 19. Prijedlog odluke o imenovanju članice Nadzornog odbora FIGAP-a;
 20. Prijedlog odluke o provođenju revizije sa pravnog, finansijskog i računovodstvenog aspekta privrednog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez;
 21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave JP Međunarodni aerodrom “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo o otpisu potraživanja prema JP “B&H Airlines” d.o.o. Sarajevo;
 22. Prijedlog odluke o određivanju pravnih lica u čijoj strukturi kapitala Federacija Bosne i Hercegovine ima vlasnički udio, koja su obavezna uspostaviti unutrašnju službu zaštite;
 23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za produženje misije pripadnicima bosanskohercegovačkog  kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnoj misiji UN-a u Sudanu;
 24. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela tekućih sredstava tekućih grantova „Podsticaj proizvodnji i prestruktuiranje industrije i rudarstva“  Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2010. godinu;
 25. Prijedlog odluke o pripremi i izgradnji VE Borova glava 52 MW;
 26. Prijedlog odluke o pripremi i izgradnji RiTE Bugojno, blok 1-300 MW;
 27. Prijedlog odluke o pripremi i izgradnji CHE Kablić 52 MW;
 28. Prijedlog odluke o pripremi i izgradnji HE Vrhpolje 80 MW i HE Čaplje 12 MW na rijeci Sani;
 29. Prijedlog odluke o pripremi i izgradnji TE Kakanj CCGT 100 MW;
 30. Prijedlog odluke o pripremi i izgradnji VE Podveležje 46 MW i VE2 Podveležje 24 MW;
 31. Prijedlog odluke o pripremi i izgradnji VE Poklečani 72 MW;
 32. Prijedlog odluke o pripremi i izgradnji VE Velika Vlajna 32 MW;
 33. Prijedlog odluke o izmirenju zaostalih obaveza po osnovu neuplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za uposlenike prijašnjeg FMO i VFBIH u periodu od 1.4.1996. do 31.12.2005. godine;
 34. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata iz državnih šuma na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
 35. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za finansiranje Crvenog krsta Federacije BiH za I kvartal godine;
 36. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne  i Hercegovine;
 37. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za finansiranje Udruženja „Centar evropskog puta u BiH“;
 38. Izvještaj o kontroli izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije s danom 31.12.2009. godine;
 39. Godišnji izvještaj Nezavisnog operatora sistema Bosne i Hercegovine za 2009. godine;
 40. Izvještaj Komisije za izbor revizorske kuće o provedenom postupku javne nabavke za izbor međunarodne revizorske kuće, radi utvrđivanja ispunjavanja obaveza iz ugovora o dokapitalizaciji Energopetrol d.d. Sarajevo, s Prijedlogom;
 41. Zauzimanje stava vezano za problematiku promjene naziva preduzeća koja u svom imenu imaju nacionalni prefiks;
 42. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Kliničke bolnice Mostar;
 43. Prijedlog  rješenja  o  uvođenju  u  posjed  nekretnina  prije pravomoćnosti rješenja o eksproprijaciji:
  1. dostavljenog aktom FUGIP broj: 05-31-2-2403/2009 od 29.03.2010. godine (k.č. 273/2 po Zahtjevu broj: 03/05-31-875-DZ od  14.08. i 9.11.2009. godine;
  2. dostavljenog aktom FUGIP broj: 05-31-2-2402/09 od 29.03.2010. godine (k.č. 990/2, 235/2, 237/2 po Zahtjevu broj: 03/05-31-875-DZ od  14.08. i 9.11.2009. godine;
  3. dostavljenog aktom FUGIP broj: 05-31-2-2400/09 od 29.03.2010. godine (k.č. 372/1, 393, 397 po Zahtjevu broj: 03/05-31-875-DZ od  14.08. i 9.11.2009. godine;
  4. dostavljenog aktom FUGIP broj: 05-31-2-286/2010 od 16.03.2010. godine (k.č. 365/4 po Zahtjevu broj: 03/05-31-161/2010-ES OD 15.02.2010. godine;
  5. dostavljenog aktom FUGIP broj: 05-31-2-440/2010 od 22.03.2010. godine (k.č. 483/4 po Zahtjevu broj: 03/05-31-283/2010-ES od 15.03.2010. godine;
 1. Prijedlog zaključaka u vezi sa Izvještajem Radne grupe za analizu fenomena - dvije škole pod jednim krovom i Zaključcima Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine od 16.2.2010. godine;
 2. Izvještaj Federalnog ministarstva finansija za 2009. godinu;
 3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli - davanje saglasnosti;
 4. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za agropedologiju - davanje saglasnosti;
 5. Zahtjev za davanje saglasnosti za jačanje stručnih ljudskih resursa u Centru za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 6. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-februar 2010. godine;
 7. VII Izvještaj o implementaciji Programa investiranja sredstava prikupljenih iz GSM licence 2007. za Federaciju Bosne i Hercegovine, s prijedlozima odluka i zaključaka;
 8. Izvještaj o utrošku i efektima dodijeljenih finansijskih sredstava „Transfera za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu poduzetništva, razvoja i obrta sa Prijedlogom zaključaka;
 9. Izvještaj o odbrani od poplava na pojedinim poplavnim područjima u Federaciji Bosne i Hercegovine:

a) Izvještaji  o odbrani od poplava Agencija za vodna područja;
b) Izvještaj o odbrani od poplava na pojedinim poplavnim područjima na vodnom području rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine u periodu decembar 2009. - januar 2010. godine;
c) Izvještaj o odbrani od poplava na pojedinim poplavnim područjima na vodnom području Jadranskog mora u Federaciji Bosne i Hercegovine u periodu decembar 2009. - januar 2010. godine;
d) Informacije o stanju i poduzetim mjerama elektroprivrednih preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine za vrijeme obilnih padavina, s prijedlozima za unapređenje stanja;
e) Informacija o stanju i poduzetim mjerama JP Elektroprivreda BiH d.d. za  vrijeme obilnih padavina u periodu od 21.12.2009. do 21.01.2010. godine;
f) Stanje u elektroenergetskom sistemu JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar  za vrijeme obilnih oborina;
g) Prijedlog zaključaka;

 1. Informacija o statusu stare devizne štednje kod Invest banke a.d. Beograd sa Prijedlogom zaključka;
 2. Informacija u vezi sa Geodetskim zavodom sa Prijedlogom odluke kojom se preuzimaju uposlenici J.P. Geodetski zavod BiH;
 3. Informacija o rezultatima trogodišnjeg istraživanja prisustva i monitoringa proširenosti duhanovoga štitastog moljca - Bemisia tabaci (Gennadius) u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka;
 4. Informacija o realizaciji plana obilježavanja goveda, ovaca, koza i svinja u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključaka;
 5. Informacija - Analiza primjene standarda i normativa u predškolskom odgoju i obrazovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Preporukama i Prijedlogom zaključka;
 6. Informacija o implementaciji Programa deminiranja 2009. godine - Faza XI sa Prijedlogom zaključaka;
 7. Informacija o visini duga Vlade Federacije Bosne i Hercegovine prema Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje, nastalog na osnovu isplate penzija ostvarenih pod povoljnijim uslovima i po općem propisu, s Prijedlogom zaključaka, i o stanju u Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje;
 8. Prijedlog rješenja o davanju preporuke za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine dr. Hassana Al Quoda;
 9. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Zajedničke komisije za pripremu i prodaju 88 posto kapitala „Aluminija“ d.d. Mostar ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 10. Prijedlog zaključka o obnovi postupka po prijedlogu UNA BANKA d.o.o. Bihać;
 11. Prijedlog odgovora na Prigovore na Odluku o konačnom imenovanju članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, V. broj: 74/2010 od 1.02.2010. godine koje su podnijele Kasema Ćatović i Zijada Rahimić.
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE