138. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 24.03.2010.
Saopćenje o radu

UBRZATI DONOŠENJE PROSTORNE OSNOVE
PROSTORNOG PLANA „AUTOCESTE NA KORIDORU Vc“

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila dokumente vezane za daljnji rad na donošenju Prostorne osnove Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Autocesta na Koridoru Vc“ za period od 2008. do 2028. godine.

U prvom slučaju, riječ je o zaključcima kojima je Federalno ministarstvo prostornog uređenja zaduženo da, kao nosilac pripreme plana, doradi Prijedlog prostorne osnove prostornog plana ovog područja. Ovo ministarstvo je obavezno da u roku od šest mjeseci po usvajanju Prijedloga osnove prostornog plana ovog područja od strane Parlamenta FBiH, obezbijedi izvršenje svih neophodnih dodatnih istraživanja na terenu, kao i dodatnih analiza i studija radi utvrđivanja varijantnih trasa autoceste, od kojih će se na potezu od čvorišta Mostar Sjever do čvorišta Počitelj, analizom utvrditi konačan prijedlog trase.

Danas je donesena i Odluka o utvrđivanju Prijedloga prostorne osnove Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Autocesta na koridoru VC“ za period od 2008. do 2028. godine, s tim da će se trasa na području Blagaja i Počitelja definisati u roku od šest mjeseci od dana usvajanja Prijedloga prostorne osnove.

Vlada Federacije BiH i Federalno ministarstvo prostornog uređenja će, u skladu sa Zakonom i današnjim zaključcima, izdati potrebne saglasnosti za one dionice autoceste na Koridoru Vc za koje su osigurana sredstva od strane međunarodnih finansijskih institucija.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE

Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o zaštiti od buke, nakon što je usklađen sa primjedbama i sugestijama iz rasprave o Prednacrtu.

Riječ je o novom federalnom zakonu koji spada u set odgovarajućih zakonskih propisa iz oblasti zaštite okoliša. Njime se u pet poglavlja i 33 člana propisuje nivo buke, mjere u svrhu zaštite zdravlja ljudi, radnog i životnog prostora i okoliša općenito od buke, način njenog mjerenja i evidentiranja, granične vrijednosti svrstane prema ambijentu, namjeni prostora i dobu dana (dan ili noć) o čemu su, uz zakonski tekst, priložene tabele sa nivoom dozvoljene buke.

Nacrtom zakona propisana je obaveza za Federaciju BiH, kantone, gradske i općinske organe uprave za izradu karata buke za određivanje, bilježenje i praćenje nivoa buke, kao i definicija karte buke. Isto tako, propisana je obaveza da se u prostornim, urbanističkim i provedbenim planovima odrede predviđeni nivoi buke na kartama odgovarajućeg mjerila, kao i najviši dozvoljeni nivoi buke u skladu sa planiranim sadržajima i funkcijama u prostoru.

IZMIJENJENA UREDBA O USAVRŠAVANJU
UPRAVLJAČKIH STRUKTURA PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Izmjenama i dopunama Uredbe o stručnom usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i članova uprave privrednih društava sa učešćem državnog kapitala na kvalitetniji način se reguliše ova oblast.

Naime, obaveza edukacije utvrđuje se i za predsjednike i članove nadzornih odbora privrednih društava u kojima učešće državnog kapitala nije većinsko, ali samo za one koji su u nadzorne odbore kandidovani ispred državnog kapitala. Također, predviđena je obaveza angažovanja istaknutih privrednika u procesu edukacije, što bi dovelo do boljeg upoznavanja kandidata sa funkcionisanjem nadzornih odbora i uprava privrednih društava u praksi.

Uz ovo, Vlada FBiH je danas dala saglasnost na Program usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala. Program usavršavanja, uz saglasnost Vlade FBiH, donosi Privredna komora FBiH, a podrazumijeva edukativni dio sa najmanje 30 sati predavanja i završni pismeni ispit radi provjere stečenog znanja.

POTICAJI INDUSTRIJI I RUDARSTVU

Danas donesenom Odlukom o raspodjeli dijela tekućih grantova „Podsticaj proizvodnji i prestruktuiranje industrije i rudarstva“ Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije raspoređuje se iznos od 1,6 miliona KM.

Sredstva od po 300.000 KM, namijenjena povećanju osnovnog kapitala i obrtnih sredstava, a radi prevazilaženja teškog materijalnog stanja dodjeljuju se „Hidrogradnji“ d.d. Sarajevo, BNT Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik i PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez. S istom svrhom 250.000 KM biće dodijeljeno „Binas“ d.d. Bugojno i 450.000 KM „KTK Visoko“ d.d. Visoko. Korisnici ovih sredstava dužni su Federalnom ministarstvu dostaviti izvještaje i materijalne dokaze o utrošenim budžetskim sredstvima.

ODLUKE O STAROJ DEVIZNOJ ŠTEDNJI

Današnjom Odlukom Vlade FBiH utvrđeni su postupci i dinamika gotovinskih isplata verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH za 2010. godinu.

Sukladno Odluci, svakom pojedinom tražitelju, kojem je izdana potvrda o verificiranju stare devizne štednje, isplaćuje se s Jedinstvenog računa Riznice Federacije BiH maksimalan iznos od 1.000 konvertibilnih maraka ili ukupan iznos od 1.000 KM.

Redoslijed isplata utvrđuje Federalno ministarstvo financija prema kronološkom redu u pregledima pojedinačno izdanih potvrda o verificiranim tražbinama koje se objavljuju u „Službenim novinama FBiH“ i u dvoje dnevnih novina.

Vlada FBiH je, također, donijela Odluku o isplati kamata dospjelih 27.3. i 27.9.2009. godine po osnovu planirane emisije obveznica stare devizne štednje u 2008. godini. Na ovaj način odobrena je isplata ukupno 7.973.616 KM, što predstavlja sumu pojedinačnih iznosa polugodišnjih kamata.

Donesena je i Odluka o drugoj emisiji obveznica FBiH za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje. Iznos emisije obveznica je 42.067.300 KM, a datum emisije je 31.3.2010. godine.

ISPLATA DIJELA OBVEZA

Federalna vlada danas je donijela Odluku o isplati dijela općih obveza unutarnjeg duga iz osnova neisplaćenih neto plaća za veljaču i ožujak 2001. godine i regresa za 2002. godinu uposlenicima prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane i Vojske FBiH.

Odlukom je za ove potrebe odobrena isplata ukupno 24.455,24 konvertibilne marke. Ove obveze dosad nisu bile izmirene jer pojedini bivši uposlenici prijašnjeg FMO i VFBiH nisu, nakon javnog poziva, bili dostavili svu potrebnu dokumentaciju.

SAGLASNOST FMUP-u - FUP-e

Vlada FBiH je danas donijela dvije odluke kojima daje saglasnost na rješenja Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalne uprave policije za obavljanje poslova proizvodnje eksplozivnih materija.

Na ovaj način proizvodnja eksplozivnih materija omogućava se privrednom društvu „Minersko“ d.o.o. Sarajevo i „BEAT BH“ d.o.o. Živinice koja, u skladu sa važećim propisima, posjeduju odobrenje za takvu vrstu proizvodnje.

„WORLD VISION IRSKA“ OSNIVA PREDSTAVNIŠTVO U FBiH

Danas je donesena Odluka o davanju saglasnosti nevladinoj organizaciji „WORLD VISION IRSKA“ iz Dablina za osnivanje predstavništva u FBiH sa sjedištem u Sarajevu.

Ova irska nevladina organizacija ima namjeru baviti se pomaganjem siromašnim, starim i iznemoglim licima, kao i osobama bez doma i u potrebi u bilo kojem dijelu Bosne i Hercegovine, bez obzira na etničku ili vjersku pripadnost.

ODLUKE U ENERGETSKOM SEKTORU

Nastavljajući aktivnosti na pripremi i izgradnji elektroenergetskih objekata, u skladu sa Odlukom o proglašenju javnog interesa u te svrhe, Vlada FBiH je danas donijela odluke koje se odnose na pripremu i izgradnju dvije termo, dvije hidroelektrane i po jedne crpne hidroelektrane i vjetroelektrane.

Radi se o CHE Vrilo na rijeci Šuici, 52 MW, TE Kakanj, blok 8-300 MW, HE Kruševo 9,75 MW sa HE Zeleni vir na rijeci Bioštici 2,13 MW, RiTE Banovići, blok 1-300 MW i VE Mesihovina 44 MW.

Saglasnost je data JP „Elektroprivreda BiH“ da poduzme aktivnosti na pripremi i izgradnji HE Kruševo i TE Kakanj, s tim što bi se prvi objekat finansirao vlastitim sredstvima Elektroprivrede i putem kredita, dok je finansiranje TE Kakanj predviđeno po modelu zajedničkog ulaganja Elektroprivrede sa strateškim partnerima-kompanijama koje će biti odabrane putem međunarodnog javnog poziva. Po istom modelu finansiraće se i izgradnja RiTE Banovići za koji je nosilac aktivnosti RMU Banovići.

JP Elektroprivreda HZ HB će, prema danas datoj saglasnosti, u svojstvu nosioca aktivnosti, izvršiti pripreme i realizaciju izgradnje HE Vrilo i VE Mesihovina, a oba objekta finansiraće se vlastitim i kreditnim sredstvima o čemu Elektroprivreda treba da sačini finansijski plan.

PREVENTIVNA ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I
ZAŠTITA ARHEOLOŠKIH LOKALITETA NA KORIDORU Vc

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o preventivnom arheološkom istraživanju i zaštiti arheoloških lokaliteta na trasi autoputa Koridor Vc i obavezala Direkciju za autoceste FBiH da, u saradnji sa Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija, organizira ove radove. U ovu svrhu Direkcija za autoceste je dužna angažirati nadležnu stručnu instituciju, a to je Zavod za zaštitu spomenika, kao federalnu upravnu organizaciju u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Zavod se obavezuje da će, u svrhu realizacije ovih zadataka, organizirati i koordinirati izvođenje preventivnih arheoloških istraživanja, kao i aktivnosti u cilju njihove zaštite, te davati saglasnosti i odobrenja i obezbijediti stručni nadzor nad izvođenjem arheoloških istraživanja. Također je obaveza Zavoda da predloži Direkciji formiranje stručnog tijela sastavljenog od stručnjaka u oblasti zaštite kulturno-historijskog naslijeđa i predstavnika investitora i izvođača radova na pojedinim dionicama autoputa.

Preventivna arheološka istraživanja i zaštita arheoloških lokaliteta moraju se obaviti blagovremeno, odnosno prije početka same gradnje autoputa.

Finansiranje ovih radova je obaveza investitora radova na trasi autoputa Korirod Vc, u skladu sa Zakonom o zaštiti i korištenju kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa.

ODLUKE O ŽELJEZNIČKOM TRANSPORTU

Vlada FBiH je danas donijela više odluka vezanih sa oblast željezničkog saobraćaja.

Prvom Odlukom Nadzornom odboru JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo data je suglasnost na Odluku o utvrđivanju konačnog prijedloga Plana poslovanja, s Planom nabavke i Planom investicija za 2010. godinu.

Plan poslovanja rađen je po instrukciji i uz sudjelovanje Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, tako da potpuno uvažava sredstva za ove namjene alocirana u federalnom proračunu: za financiranje održavanja željezničke infrastrukture 19.240.000 konvertibilnih maraka, za sufinanciranje putničkog prometa 1.700.000 KM, za sufinanciranje kombiniranog prometa 400.000 KM. Uz 660.000 KM namijenjenih Bosanskohercegovačkoj željezničkoj javnoj korporaciji, ukupna izdvajanja federalnog proračuna za željeznički sektor u 2010. godini iznose 22 milijuna KM.

Inače, Željeznice FBiH u 2010. godini planiraju prevesti 7,3 milijuna tona tereta, 635.000 putnika, te ostvariti prihod od 203,9 milijuna KM.

Suglasnost je data i na Ugovor o upravljanju željezničkom infrastrukturom, obavljanju i financiranju poslova željezničke infrastrukture između JP Željeznice Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija .

Posebnom Odlukom Vlada FBiH utvrđen je interes FBiH za obavljanje usluga željezničkog putničkog prometa JP Željeznice Federacije d.o.o. Sarajevo sa kojima će zaključiti Ugovor o sufinanciranju putničkog i kombinovanog željezničkog prijevoza na linijama Sarajevo-Budimpešta (dionica Sarajevo-Maglaj), Zagreb-Sarajevo-Ploče (na dijelu Maglaj-Čapljina), Sarajevo-Zagreb (dio Sarajevo-Maglaj), Sarajevo-Ploče (Sarajevo-Čapljina), Sarajevo-Beograd (Sarajevo-Maglaj), Tuzla-Brčko (Tuzla-Bukovac) i Bihać-Bosanski Novi (Bihać-Blatna).

O PITANJIMA IZ RESORA GENDER CENTRA FBiH

Vlada FBiH je danas razmatrala dva materijala iz nadležnosti Gender centra FBiH. Usvojeno je Mišljenje Centra o Nacrtu akcionog plana za implementaciju UN rezolucije 1325 u BiH za period od 2010. do 2013. godine, uz prijedlog Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice - Agenciji za ravnopravnost spolova da sredstva za finansiranje ovih aktivnosti koja nisu uvrštena u program rada nadležnih institucija osigura iz sredstava FIGAP programa.

Drugi danas razmatrani materijal je Izvještaj o provođenju Strateškog plana za prevenciju nasilja u porodici za Federaciju BiH 2009./2010. godine u drugom polugodištu prošle godine, koji je usvojen uz zadatke svih federalnih ministarstava da nastave aktivnosti na provođenju ovog dokumenta.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike treba da do kraja juna predloži programe obuke i edukacije zaposlenih u centrima za socijalni rad u FBiH, a Federalno ministarstvo pravde da ubrza aktivnosti na izradi zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

Gender centar FBiH će, u saradnji sa Federalnim zavodom za statistiku, obezbijediti provođenje istraživanja o uzrocima ove vrste nasilja, a preporuka je kantonima da u svrhu poboljšanja položaja žrtava nasilja u porodici, u skladu sa mogućnostima, izdvoje odgovarajuća sredstva.

JAVNI PRIHODI U 2009. GODINI

Na razini Federacije BiH u cijeloj 2009. godini ukupno je naplaćeno i raspoređeno 5,897 milijardi konvertibilnih maraka javnih prihoda, što je za osam posto ili 509 milijuna KM manje u odnosu na 2008. godinu, kaže se u danas razmatranoj Informaciji Federalnog ministarstva financija.

Najveći dio ovih prihoda pripao je vanproračunskim fondovima (MIO i zavodima zdravstvenog osiguranja i zapošljavanja) i to 41 posto, zatim kantonalnim proračunima 29 posto, federalnom proračunu 19 posto, općinskim proračunima devet posto, dok se na ostale korisnike odnosi dva posto.

Javni prihodi po osnovu vodnih naknada, cestovnih i ostalih naknada pokazuju znatan šestpostotni rast u naplati, te iznose 162,8 milijuna KM.

Ostvareni prihodi općinskih, kantonalnih i federalnog proračuna iznose 3,325 milijardi KM, što je za 431,2 milijuna KM ili jedanaest posto manje nego u 2008. godini. Pri tome je federalni proračun ostvario 111, 4 milijuna KM manje, kantonalni proračuni za 259,9 milijuna KM i općinski proračuni za 59,9 milijuna KM manje.

Ukupno ostvareni prihodi federalnog proračuna, bez prihoda od neizravnih poreza na ime financiranja vanjskog duga i bez sredstava financiranja proračuna, iznose 1,091 milijardi KM, što je za devet posto manje, odnosno za 111,4 milijuna KM manje u odnosu na 2008. godinu. Ukupni prihodi zajedno sa financiranjem iznose 1,837 milijardi KM.

Prihodi od indirektnih poreza na ime financiranja vanjskog duga iznosili su 151,1 milijuna KM, tako da ukupni prihodi federalnog proračuna, zajedno sa sredstvima na ime financiranja vanjskog duga i sredstvima financiranja proračuna, iznose 1,989 milijardi KM.

U strukturi ostvarenja ukupnih prihoda federalnog proračuna, porezi čine 82 posto.

Ukupno ostvareni prihodi vanproračunskih fondova iznose 2.448,5 milijuna KM, a od toga doprinos za MIO 1.371,8 milijuna KM, doprinos za zdravstveno osiguranje od 965 milijuna KM, te doprinos za osiguranje od neuposlenosti 111,7 milijuna KM.

VRATITI NENAMJENSKI UTROŠENA SREDSTVA

Usvojivši Prvo izviješće o implementaciji Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava „Kapitalni grant kantonima - podrška Vlade FBiH rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u FBiH“, utvrđenih proračunom za 2008. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, Federalna vlada danas je implementatorima projekata naložila da Ministarstvu dostavljaju potrebnu dokumentaciju i redovita detaljna izviješća o realiziranju odobrenih sredstava.

Uz to, naloženo je općini Glamoč, kao implementatoru projekta sanacije lokalne ceste Petrovo Vrelo Glamoč - Đulićan, da vrati odobrena i prebačena sredstva, pošto su ona nenamjenski i bez traženja pismene suglasnosti utrošena na druge projekte.

Isto se odnosi i na općinu Bosansko Grahovo, kao implementatora projekta rekonstrukcije ceste u selu Maleševci.

Vlada je danas odlučila na implementatore prenijeti više projekata financiranih kroz grantove, među kojima je i sanacija ceste u mjesnoj zajednici Koraj u Loparima - Republika Srpska.

PLAN PREMJERA I USPOSTAVE KATASTRA NEKRETNINA ZA 2010. GODINU

Vlada FBIH je razmatrala Plan premjera i uspostave katastra nekretnina za 2010. godinu koji je predložila Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Planom je, između ostalog, predviđen dovršetak premjera i digitalizacije dijelova općina Jajce, Maglaj i Posušje, dovršetak komasacije dijelova općina Odžak, Orašje i Livno, te obnova geodetske mreže gradskih dijelova u Sarajevu, Bihaću, Bosanskom Grahovu, Cazinu, Čeliću, Goraždu, Gračanici, Ključu, Livnu, Odžaku, Sapni, Srebreniku, Teočaku, Tešnju, Velikoj Kladuši i Zavidovićima.

Plan predviđa nastavak obnove geodetskih mreža u Čeliću, Sapni i Srebreniku, obnovu geodetskih mreža u Travniku i Hadžićima, održavanje sistema „Normalni reper“ u Maglaju uz provođenje kontrolnih mjera, te pretvaranje katastarskih planova u digitalni oblik za dijelove 45 općina u FBiH. Budžetom FBiH je za ovaj posao planiran iznos od 1,014 miliona KM.

PROGRAM MJERA FEDERALNE DIREKCIJE ROBNIH REZERVI

Vlada FBIH je razmatrala i prihvatila Program mjera Federalne direkcije za robne rezerve koji je sačinjen radi stavljanja robnih rezervi u funkciju.

U Programu se konstatuje da je ova institucija u fazi restrukturiranja i stvaranja zakonskih, organizacijskih i kadrovskih pretpostavki za djelovanje u funkciji zaštite i reguliranja tržišta Federacije BiH.

Sve robe u vlasništvu Federalne direkcije robnih rezervi su do kraja prošle godine obnovljene i dobrog su kvaliteta, osim goriva u „Energopetrolu“ za koje je već raspisan konkurs za obnavljanje zaliha i skladištenje.

Pokrenute su tužbe protiv preduzeća koja su otuđila robu robnih rezervi, a sa nekima se vode pregovori oko nagodbe. U toku su i postupci izmještanja roba iz RS-a i Distrikta Brčko, kao i od skladištara koji ne ispunjavaju tehničke uvjete za skladištenje robe.

O UTROŠKU SREDSTAVA TRANSFERA ZA PODUZETNIŠTVO I OBRT

U Izvještaju o utrošku dijela sredstava „Transferi za poticaj i razvoj poduzetništva i obrta“ utvrđenih Budžetom FBiH za 2009. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, koji je danas usvojila Vlada FBiH, ističe se da je resorno ministarstvo u potpunosti provelo sve procedure u vezi dodjele kreditnih sredstava po ovom osnovu.

Riječ je o ukupnom iznosu od 4,4 miliona KM koja su raspodijeljena na 34 korisnika u svih deset kantona u FBiH u iznosu od 70 do 150.000 KM. Korisnici su odabrani od strane Stručne komisije na osnovu Javnog konkursa za odabir korisnika sredstava, a odluke o dodjeli kredita dostavljene Razvojnoj banci FBiH koja zaključuje ugovore sa korisnicima i vrši nadzor nad njihovom realizacijom.

PROJEKAT “RAZVOJ TRGOVINE I DOMAĆEG TRŽIŠTA U FBiH”

Izradom projekta „Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine", koji predlaže Federalno ministarstvo trgovine, a koji je dobio podršku Vlade FBiH na današnjoj sjednici, na osnovu snimke stanja domaćeg tržišta i trgovine kao djelatnosti i konkurentnosti izvoza, utvrđuju se strateški ciljevi i mjere za poboljšanje stanja.

Riječ je o četiri strateška cilja: povećanje i obogaćivanje proizvodnje za domaće tržište, povećanje izvozno-konkurentne proizvodnje, razvoj trgovine i kanala distribucije i izgradnja pravno-institucionalne infrastrukture trgovine i domaćeg tržišta. Unutar ciljeva postavljeni su prioriteti koji se pojedinačno ostvaruju primjenom više mjera. Glavni bi nositelj provedbe mjera bilo Federalno ministarstvo trgovine, osobito na realizaciji izgradnje institucionalne infrastrukturne trgovine i domaćeg tržišta, uz uključenje i ostalih ustanova koje su parcijalno ili u potpunosti nadležne za pojedina područja iz Projekta.

PODRŠKA PROJEKTU „UPOŠLJAVANJE MLADIH U BiH“

Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Vlada FBiH je razmatrala i dala podršku Projektu „Upošljavanje mladih u BiH“. Ovaj projekat finansiran od strane švicarske Agencije za razvoj i saradnju (SDC) i austrijske Agencije za tehničku saradnju (ADC), uz pomoć četiri partnerske kompanije iz BiH, implementira njemačka kompanija GOPA mbH. Uz pozitivno mišljenje jednog broja kantona, kao i Federalnog i kantonalnih ministarstava obrazovanja i nauke, Vlada FBiH je podržala ovaj projekat o čemu će predstavnci Federalnog ministarstva rada i socijalne politike obavijestiti Upravni odbor projekta zakazan za konac marta ove godine.

O NAPLATI CESTARINE U 2009. GODINI

Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta dostavila je Vladi FBiH Izviješće o radu sustava naplate za 2009. godinu.

Kroz naplatno mjesto u Jošanici prošle je godine prošlo 4.651.261 vozilo, odnosno dnevno u prosjeku više od 12 tisuća. Prosječno je mjesečno kroz ovo naplatno mjesto prolazilo više od 370.000 vozila, a najviše u sedmom mjesecu - 485.795.

Ukupan javni prihod od cestarine ostvaren u 2009. godini iznosio je 9.399.919,45 konvertibilnih maraka, od čega je 5,7 posto naplaćeno u inozemnoj valuti. Time je plan ispunjen s 93,99 posto.

UVEZATI STAŽ DJELATNICIMA „ORLA“

Prihvatajući danas Informaciju o poduzetim aktivnostima za rješavanje radnopravnog statusa radnika JP Vazduhoplovni zavod „Orao“ d.o.o. Rajlovac-Sarajevo, Vlada FBiH je ocijenila opravdanim da se osigura uvezivanje radnog staža djelatnika čiji je popis sačinila Sindikalna organizacija ovog poduzeća. Stoga je Federalna vlada zadužila prošle godine imenovanu Međuresornu radnu skupinu da joj prema tom popisu, a u roku od 60 dana, predloži realno i moguće rješenje za uvezivanje mirovinskog staža djelatnika „Orla“.

IMPLEMENTACIJA INFORMACIONOG SISTEMA
REGISTRA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Vlada FBiH je, nakon rasprave, usvojila Izvještaj o implementaciji Informacionog sistema registra malih i srednjih preduzeća u FBiH koji su, u skladu sa zaključkom Vlade, sačinila federalna ministarstva trgovine i razvoja, poduzetništva i obrta.

Projekat uvođenja jedinstvenog informacionog sistema ima za cilj potpuni uvid nad radom malih i srednjih preduzeća, kao i fizičkih lica koja obavljaju trgovinsku, obrtničku i ugostiteljsku djelatnost. U izvještaju se predlaže da se radi osiguranja softver aplikacije za provođenje Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra trgovačkih radnji uspostavi elektronsko vođenje. Predloženo je da se u tu svrhu imenuje interresorno tijelo čiji je zadatak da sačini plan daljih aktivnosti za implementaciju projekta uspostave informacionih sistema registra malih i srednjih preduzeća i razmotri mogućnost vođenja registra fizičkih lica u ovim djelatnostima, te njihovog uvezivanja u jedinstvenu bazu podataka.

O REALIZACIJI PROJEKTA REKONSTRUKCIJE ZGRADE GRADSKE
VIJEĆNICE MOSTAR I OSNOVNE ŠKOLE „ZALIK“ U MOSTARU

Federalna vlada je danas prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke o realizaciji projekta rekonstrukcije zgrade Gradske vijećnice u Mostaru i izgradnji osnovne škole „Zalik“ u ovom gradu.

Data je saglasnot federalnoj ministrici obrazovanja i nauke da sa gradonačelnikom Mostara potpiše anekse na Ugovor o finansiranju Gradske vijećnice, kao i na Ugovor o sufinansiranju izgradnje zgrade Osnovne škole „Zalik“ kojim se produžava rok izgradnje ovih objekata.

U rekonstrukciji zgrade Gradske vijećnice u Mostaru Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke učestvuje sa tri miliona KM.

O SIMBOLIMA FEDERACIJE BiH

Povodom razmatranja Informacije o provedbi djelimične Odluke Ustavnog suda BiH u predmetu broj: U-4/04 od 31.3. 2006.godine kojom je entitetima naloženo da usaglase zakone o grbu i zastavi, Vlada FBiH je na današnjoj sjednici usvojila nekoliko zaključaka.

Konstatirano je da je prestala mogućnost i obaveza usaglašavanja spornih odredaba sa Ustavom BiH, budući da je Ustavni sud BiH Rješenjem o neprovođenju Odluke broj U 4/04 utvrdio da prestaju važiti neustavne odredbe člana 1. i 2. Zakona o grbu i zastavi Federacije BiH. Time ne nastaje pravna praznina i smetnje u funkcioniranju Federacije BiH s obzirom na to da stoji mogućnost korištenja obilježja Bosne i Hercegovine u skladu sa državnim zakonima.

Vlada i Parlament FBiH poštuju Odluku Ustavnog suda BiH što pokazuje činjenica da Federacija BiH, nakon donošenja Rješenja o neprovođenju Odluke Ustavnog suda BiH ne koristi pomenuta obilježja FBiH.

S obzirom na to da zakonodavac ima legitimno pravo utvrditi simbole Federacije BiH, Federalna vlada će se ponovo obratiti Parlamentu FBiH sa zahtjevom da se započeti proces odabira likovnog rješenja dovrši, odnosno odluči hoće li se dopunjavati postojeći zakon o grbu i zastavi ili će se pristupiti izradi novog.

STANJE KADROVA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U FBiH ZA 2009. GODINU

Vlada FBiH je razmatrala i usvojila Izvještaj o radu i stanju kadrova u organima državne službe u Federaciji BiH za 2009. godinu koji je pripremila Agencija za državnu službu FBiH.

U prošloj godini izvršena je revizija radnih mjesta u četiri organa, nakon koje je postupak revizije uspješno prošlo 33 službenika dok ih je pet dobilo rješenje o prestanku radnog odnosa. Revizije su izvršene u Mostaru, Livnu i Tuzli. Službenicima Agencije je onemogućeno da izvrše reviziju radnih mjesta državnih službenika u Uredu za zakonodavstvo Vlade ZHK o čemu su obaviješteni nadležni federalni organi radi poduzimanja inspekcijskog nadzora. U razmatranom Izvještaju se, između ostalog, konstatuje da je Zakon o državnoj službi u FBiH u sferi zapošljavanja napravio značajan pomak u osiguranju transparentnosti, objektivnosti i ravnopravnosti kandidata u izbornom procesu mada svi problemi još nisu otklonjeni. Najviše se postiglo u prijemu pripravnika VII stepena stručne spreme u organima državne službe na čiji izbor nije upućena ni jedna žalba.

Među još prisutnim problemima su oni vezani za nezakonito zapošljavanje, kao i prestanak radnog odnosa radi sticanja uvjeta za penzionisanje gdje rukovodioci organa u kojima su zaposleni ne obavještavaju Agenciju. Radnici koji su nakon provjera dobili rješenje o prestanku radnog odnosa, zbog ovakvog ponašanja rukovodilaca, nerijetko i dalje na nezakonit način nastavljaju svoj rad - ukazuje se, između ostalog, u ovom izvještaju.

O STANJU U FEDERALNOJ UPRAVI CIVILNE ZAŠTITE

Vlada FBiH je, nakon rasprave, usvojila Informaciju Federalne uprave civilne zaštite o stanju u ovoj upravi sa poduzetim mjerama, a povodom poslaničkog pitanja upućenog Vladi FBiH.

Uz podršku realizaciji programskih ciljeva u jačanju sistema zaštite i spašavanja u FBiH, Vlada je zadužila federalna ministarstva i druge federalne organe da Federalnoj upravi civilne zaštite pruže neposrednu stručnu i kadrovsku pomoć u realizaciji planiranih mjera, te da inspekcijski organi po potrebi izvrše nadzor i o stanju izvijeste Vladu FBiH.

Federalna uprava civilne zaštite treba da pripremi prijedlog za prioritetnu popunu ključnih radnih mjesta, te da izvrši sve potrebne pripreme za sjednicu Doma naroda Parlamenta FBiH koji će razmatrati Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju, koji je već usvojen u Predstavničkom domu.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH je danas donijela Odluku kojom se odobrava utrošak 300.000 KM iz tekućeg granta „Ekonomsko-socijalnog vijeća“ utvrđenih Budžetom FBiH za ovu godinu. Ova sredstva namijenjena su za redovan rad ESV za teritorij FBiH, o čijem utrošku je dužno tromjesečno izvještavati Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Utrošak donatorskih sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija odobren je Zavodu za javno zdravstvo. Riječ je o donatorskim sredstvima iz projekata: ESPAD čiji je donator Populacijski fond UN UNFPA (4.881,05 KM), UNICEF-ove Strategije za prevenciju jod deficitarnih bolesti (3.186,37 KM), Primarna zdravstvena zaštita na Balkanu u BiH donatora Kanadsko društvo za međunarodno zdravlje i Queens University (25,56 KM), Glavni program Svjetske zdravstvene organizacije (61.348,97 KM) i Projekat „KAP STUDIJA“ koju finansira Razvojni program UN (UNDP) (5.185,70 KM).

Vlada FBiH usvojila je danas Odluku o Programu utroška sa kriterijima raspodjele „Transfer za transfuzijsku medicinu“ utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2010.godinu Federalnom ministarstvu zdravstva u iznosu od 1,5 miliona KM. Sredstva iz ovog programa bit će raspoređena za plaće, naknade uposlenika Zavoda, sufinasiranje naknada članovima Upravnog odbora i izdataka za materijal i usluge Zavoda.

KADROVSKA PITANJA

Vlada FBiH je danas dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva „Terminali Federacije„ d.o.o. Sarajevo da se za direktora ove kompanije imenuje Ibrahim Bećirbegović.

Danas je donesena Odluka o kriterijumima za imenovanje direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje i imenovana Komisija koja će, nakon provedenog javnog konkursa, utvrditi prijedlog za imenovanje. U Komisiju su imenovani Džana Kadribegović, Dobrica Jonjić, Ivo Jelušić, Šefika Hasanagić i Omer Korjenić.

Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Vlada FBiH je danas imenovala Radnu grupu za izradu Akcionog plana za zapošljavanje u FBiH za period od 2010. do 2013. godine u sastavu: Jasmina Hercegovac (predsjednik), Jasmina Khechac Babić, Adnan Zeković, Marinko Bošnjak, Edvin Šarić, Zerina Konjhodžić, Ismet Avdić, Jasna Mehmedović i Omer Korjenić (članovi). Ovaj posao treba završiti u roku od 30 dana od dana imenovanja ove grupe.

Za predstavnika Vlade FBiH u Zajedničkom trgovinskom komitetu između BiH i Islamske Republike Iran danas je za imenovanje predložen Timur Numić.

Danas je izmijenjeno ranije Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o porezu na dohodak. Ovim je rok za rad ovog tijela sa 31.12.2009. godine produžen na 31.12.2010. godine.

Izmjenom Rješenja o imenovanju članova Savjeta za praćenje cijena, umjesto Azre Šehbajraktarević, imenovana je Mersiha Beširović.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 17.00 sati.
 

Petak,
22. januar 2021.
VIŠE