138. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 24.03.2010.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 136. i Zapisnika 137.  sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Prijedlog zaključka u vezi sa doradom Prostorne osnove Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine „Autocesta na koridoru Vc“ za period od 2008. do 2028. godine utvrđen na 115. sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 3. Prijedlog odluke o utvrđivanju  Prijedloga prostorne osnove Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine „Autocesta na koridoru Vc“ za period od 2008. do 2028. godine;
 4. Nacrt odluke o imenovanju Komisije za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine „Autocesta na Koridoru Vc“;
 5. Prednacrt zakona o osnovnim pravima osoba sa invaliditetom;
 6. Prednacrt zakona o zaštiti civilnih žrtava rata;
 7. Prednacrt zakona o osnovama socijalne zaštite i minimumu socijalne sigurnosti;
 8. Prednacrt zakona o zaštiti od buke;
 9. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih  društava sa većinskim učešćem državnog kapitala;
 10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa većinskim učešćem državnog kapitala;
 11. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava tekućih grantova "Podsticaj proizvodnji i prestruktuiranje industrije i rudarstva" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2010. godinu;
 12. Prijedlozi odluka:                               
  1. Prijedlog odluke o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu;
  2. Prijedlog odluke o isplati kamata dospjelih 27.03.2009. godine i 27.09.2009. godine po osnovu planirane emisije obveznica stare devizne štednje u 2008. godini;
  3. Prijedlog odluke o drugoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje;
 1. Prijedlog odluke o isplati dijela općih obaveza unutrašnjeg duga iz osnova neisplaćenih neto plaća za februar i mart 2001. godine i regresa za 2002. godinu prema uposlenicima prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na rješenja Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova – Federalne uprave policije kojim se privrednom društvu „Minersko“ d.o.o. Sarajevo, odobrava obavljanje poslova proizvodnje eksplozivnih materijala;
 3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na rješenja Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova – Federalne uprave policije kojim se privrednom društvu „Beat BH“ d.o.o. Živinice odobrava obavljanje poslova proizvodnje eksplozivnih materijala;
 4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji „WORLD VISION IRSKA“  The Mews Garland House Rathmines Park Dublin 6 za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 5. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za imenovanje generalnog direktora;
 6. Prijedlog odluke o pripremi i izgradnji CHE Vrilo 52 MW na rijeci Šuici:
 7. Prijedlog odluke o pripremi i izgradnji TE Kakanj, blok 8-300 MW;
 8. Prijedlog odluke o pripremi i izgradnji HE Kruševo 9,75 MW sa HE Zeleni vir 2,13, na rijeci Bioštici;
 9. Prijedlog odluke o pripremi i izgradnji VE Mesihovina 44 MW;
 10. Prijedlog odluke o pripremi i izgradnji RiTE Banovići, blok 1-300 MW;
 11. Prijedlog odluke o odobravanju prijenosa dijela sredstava uplaćenih na ime dokapitalizacije od konzorcija INA/MOL privrednom društvu „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo;
 12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP ŽFBIH, d.o.o. Sarajevo o utvrdivanju konačnog prijedloga Plana poslovanja JP ŽFBiH, d.o.o. Sarajevo sa planom nabavke i planom investicija za 2010. godinu broj: NO 26-3b/10 od 21.1.2010. godine;
 13. Prijedlozi odluka o davanju saglasnosti:                                            
  1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor između JP Željeznice Federacije BiH Sarajevo i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o upravljanju željezničkom infrastrukturom, obavljanju i finansiranju poslova željezničke infrastrukture;
  2. Prijedlog odluke o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga                                
 1. Prijedlog odluke o preventivnom arheološkom istraživanju i zaštiti arheoloških lokaliteta na trasi autoputa Koridor Vc;
 2. Prijedlog odluke o kriterijima za imenovanje direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje i Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije  za izbor direktora Federalnog zavoda zapošljavanje sa Prijedlogom zaključka;                                            
 3. Prijedlog odluke o utrošku sredstava granta „EKONOMSKO-SOCIJALNO VIJEĆE“  utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike;
 4. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za Zavod za transfuzijsku medicinu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva;                             
 5. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne  i Hercegovine;
 6. Prijedlog mišljenja na Nacrt akcionog plana za implementaciju UN Rezolucije 1325 u Bosni i Hercegovini za 2010.-2013. godinu;
 7. Prijedlog odluke o načinu odnosno metodu privatizacije državnog kapitala preduzeća UNIS – udružena metalna industrija d.d. Sarajevo;
 8. Prijedlog odluke o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u preduzeću „Bosnalijek“ d.d. Sarajevo;        
 9. Prijedlog odluke o zakupu poslovnih prostora za smještaj federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru,  za period januar – decembar budžetske 2010. godine;
 10. Prijedlog odluke o ponovnoj prodaji putničkih motornih vozila;
 11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine za zaključivanje ugovora o zakupu poslovnog prostora;
 12. Informacija o stanju Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
 13. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima;
 14. Prvi izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava „Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu sa Prijedlogom zaključaka i Prijedlozima odluka;
 15. Prijedlog plana poslova premjera i uspostavljanje katastra nekretnina za 2010. godinu;
 16. Program mjera za stavljanje robnih rezervi u funkciju;
 17. Programi rada:
   1. Program rada Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu;                                  
   2. Program rada Federalne uprave civilne zaštite za 2010. godinu;                                                    
   3. Program rada Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine  za 2010. godinu;                                                          
   4. Program rada Federalnog hidrometeorološkog zavoda;
   5. Program rada Federalnog zavoda za agropedologiju;
   6. Program rada Federalne uprave za inspekcijske poslove;
   7. Program rada Federalnog zavoda za geologiju;
   8. Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine:
    - Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu;
    - Program djelatnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za funkcionisanje Stručne službe za 2010. godinu;
   9. Program rada Federalnog zavoda za statistiku;
   10. Program rada Federalnog zavoda za poljoprivredu;
   11. Program rada Agencije za privatizaciju;
   12. Program rada Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar;
 1. Izvještaj o radu sistema naplate cestarine za 2009. godinu;
 2. Izvještaj o utrošku dijela sredstava „Transferi za poticaj i razvoj poduzetništva i obrta“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta;
 3. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Glavnog ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 4. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine – davanje saglasnosti;
 5. Plan provedbe aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta „Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine“;
 6. Projekat „Upošljavanje mladih u Bosni i Hercegovini“ ;
 7. Prigovori na Odluku o konačnom imenovanju članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine,  V. broj: 74/2010 od 1.02.2010. godine koje su podnijele Kasema Ćatović i Zijada Rahimić;
 8. Izvještaji o radu:
  1. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova;                                              
  2. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2009.godinu;    
  3. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike;                                   
  4. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija za 2009.  godinu;            
  5. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za 2009. godinu;                                                 
  6. Izvještaj o radu Federalnog štaba civilne zaštite u 2009. godini;        
  7. Izvještaj o radu Glavnog ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
  8. Izvještaj o radu Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
  9. Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za period 1.10.-31.12.2009. godine i Izvještaj o radu Ureda za period 1.01. do 31.12.2009. godine;
  10. Izvještaj  o radu Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo za 2009. godinu;                          
  11. Izvještaj  o radu Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;        
  12. Izvještaj  o radu Federalnog zavoda za geologiju Sarajevo za 2009. godinu;                               
  13. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za agropedologiju za 2009. godinu;                  
  14. Izvještaj  o radu Arhiva Federacije za 2009. godinu;                                                          
  15. Izvještaj o radu Federalnog hidrometeorološkog zavoda za 2009. godinu;                                         
  16. Izvještaj o radu Komisije za verifikaciju stare devizne štednje za 2009. godinu
  17. Izvještaj o radu, Finansijski izvještaj Fonda za studentske zajmove za 2009. godinu, Program rada i Finansijski plan Fonda za 2010. godinu sa Prijedlozima odluka i zaključaka;
  18. Izvještaj o radu Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
  19. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva okoliša i turizma za 2009. godinu;
 1. Informacija o statusu, legalitetu i legitimitetu rada Veterinarske komore sa Prijedlogom zaključaka;
 2. Izvještaj o provođenju Strateškog plana za prevenciju nasilja u porodici za Federaciju Bosne i Hercegovine – 2009. – 2010. za periodu 1.07.-31.12.2009. godine sa Prijedlogom zaključaka;
 3. Informacija o preduzetim aktivnostima po pitanju rješavanja radnopravnog statusa radnika JP VZ „ORAO“ Rajlovac – Sarajevo sa Prijedlogom zaključaka;
 4. Informacija o visini duga Vlade Federacije Bosne i Hercegovine prema Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje, nastalog na osnovu isplate penzija ostvarenih pod povoljnijim uslovima i po općem propisu sa Prijedlogom zaključaka;
 5. Informacija o implementaciji Informacionog sistema Registra malih i srednjih preduzeća u Federaciji  Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka;
 6. Informacija o realizaciji projekta rekonstrukcije zgrade Gradske vijećnice Mostar i izgradnji Osnovne škole „Zalik“ u Mostaru sa Prijedlogom zaključka;
 7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
 8. Informacija Radne grupe formirane na 133. sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine  za rješavanje otvorenih pitanja u vezi sa Geodetskim zavodom;
 9. Izvještaj o stanju kadrova u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2009. godinu i Plan rada Agencije za državnu službu u Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu;
 10. Informacija o stanju u Federalnoj upravi civilne zaštite sa poduzetim mjerama za unapređenje stanja i Prijedlogom zaključaka;
 11. Informacija o kontroli potpisanih aneksa ugovora zaključenih od strane kantonalnih agencija za privatizaciju i Agencije za privatizaciju u Federaciji osne i Hercegovine;
 12. Informacija o aktivnostima koje je Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine poduzela u vezi sa pripremom lokacije za izgradnju zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka Javnog oglasa – tendera za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rušenju – uklanjanju devastiranih objekata i ograđivanju lokacije za izgradnju zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru;
 13. Informacija Federalnog pravobranilaštva u vezi sa Ugovorom o proizvodnji i isporuci 16 minibusa – vozila za invalidne osobe;
 14. Informacija – Prijedlog „EUROPA“ d.d. Sarajevo, za sporazumno okončanje sudskog spora;
 15. Informacija o provedbi Djelimične odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetu broj: U-4/04 od 31.03.2006. godine sa Prijedlogom zaključaka;
 16. Informacija o realizaciji Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 937/2009 od 30.11.2009. godine;
 17. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Akcijskog plana za upošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine za razdoblje od 2010. do 2013. godine;
 18. Prijedlozi imenovanja;
 19. Prijedlog za imenovanje predstavnika u Zajednički trgovinski komitet između Bosne i Hercegovine i Islamske Republike Iran (Timur Numić);
 20. Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o porezu na dohodak;
 21. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Savjeta za praćenje cijena;
 22. Prijedlog rješenja o davanju preporuke za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine dr Hassana Al Quoda;
 23. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji:

broj: 12-31-2460/09-81 od 17.12.2009. godine;                              
broj: 12-31-2460/09-111 od 10.12.2009. godine;
broj: 12-31-2460/09-104 od 17.12.2009. godine;
broj: 12-31-2460/09-145 od 17.12.2009. godine;
broj: 12-31-2460/09-146 od 18.12.2009. godine;
broj: 12-31-2460/09-182 od 18.12.2009. godine;
broj: 12-31-2460/09-59 od 10.08.2009. godine;                           

 1. Priijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Zajedničke komisije za pripremu i prodaju 88% kapitala „Aluminija“ d.d. Mostar ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Prijedlog zaključka o obnovi postupka po prijedlogu UNA BANKA d.o.o. Bihać;
 3. Prijedlog zaključka u vezi sa smještajem federalnih ministarstava u Mostaru.
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE