137. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 17.03.2010.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O PLAĆAMA
I NAKNADAMA U ORGANIMA VLASTI FEDERACIJE BiH

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, nakon višekratnih rasprava o Nacrtu, a uvažavajući primjedbe i sugestije iz parlamentarne rasprave, kao i stavove Svjetske banke i Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritorij Federacije BiH, utvrdila Prijedlog zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH. Rok za donošenje ovog zakona kojim se, na jedinstven način, definira ova oblast u Federaciji BiH, s ciljem jednakog vrjednovanja istovrsnih poslova na svim nivoima vlasti, jeste 31. marta ove godine.

Nakon sinoćnje rasprave na Ekonomsko-socijalnom vijeću, zakonskom odredbom o načinu utvrđivanja osnovice za obračun plaća precizirano je da, u slučaju izostanka dogovora sa Sindikatom, ostaju na snazi ranije dogovorena osnovica i ranije utvrđeni koeficijenti do dogovora Vlade i Sindikata, a najdulje mjesec dana. Ako, i nakon tog roka dogovor ne bude postignut, Vlada će utvrditi privremenu osnovicu za obračun plaća prilagođenu koeficijentima utvrđenim ovim zakonom. Tako bi osnovna plaća ostala na dosadašnjem nivou, s tim da ne može biti manja od posljednje isplaćene.

Privremena osnovica ostaje na snazi do konačnog dogovora Vlade i Sindikata, odnosno do utvrđivanja osnovice za obračun po koeficijentima predviđenih ovim zakonom.

O ŽELJEZNIČKOM TRANSPORTU

Vlada FBiH  danas nije prihvatila prijedloge odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o kreditu između JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo i UniCredit banke i davanju garancije za taj kredit, ocjenjujući da se nisu stekli svi potrebni uslovi.

Kako je danas precizirano, Vlada je, nastojeći pomoći ovoj javnoj kompaniji, u skladu s odlukom Parlamenta FBiH, preduzela korake na otvaranju kreditne linije, ali menadžment kompanije nije predloženi tekst Ugovora uskladio s odredbana Zakona o dugu i zaduživanju u FBiH. Na taj način bi njegova realizacija bila štetna i za Željeznice, i za Budžet Federacije BiH.

Stoga je Vlada zadužila rukovodstvo Željeznica FBiH da, zajedno s federalnim mi nistarstvima prometa i komunikacija i finansija uskladi sporne odredbe Ugovora sa Zakonom i tako pripreme ovaj dokument za dalju proceduru. Ona podrazumijeva razmatranje parafiranog ugovora na Vladi i njenu saglasnost i garanciju prije upućivanja u Parlament FBiH.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE U PRIVATNOM OSIGURANJU

Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju.

Razlog za predložene izmjene i dopune je potreba regulisanja obavljanja poslova reosiguranja, omogućavanje tržišnog natjecanja u oblasti reosiguranja, te odgađanje stupanja na snagu odredaba Zakona kojima se reguliše osnivanje i rad podružnica društava za osiguranje sa sjedištem izvan BiH do dana prijema naše zemlje u Evropsku uniju.

Navedenim izmjenama i dopunama, s obzirom da je riječ o entiteskoj nadležnosti, vrši se usklađivanje odredaba koje uređuju obavljanje psolova reosiguranja na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, kao i usaglašavanje sa Zakonom o konkurenciji u pogledu onemogućavanja monopolskog ponašanja jednog privrednog subjekta.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I
 DOPUNAMA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA FBiH

Danas utvrđene izmjene i dopune Zakona o zemljišnim knjigama FBiH, koje je Vlada FBiH u formi Prijedloga zakona uputila u parlamentarnu proceduru, rezultat su potrebe poboljšanja pojedinih rješenja u cilju povećanja efikasnosti u postupanju, odnosno ekonomičnosti kod pokretanja postupka za uspostavu ažurnih zemljišnih knjiga, što je preduvjet nesmetanog pravnog prometa nekretnina i pravne sigurnosti u smislu afirmacije i garancija prava vlasništva.

Pored toga, predložene izmjene i dopune doprinijet će rješavanju sudbine hipoteka kod kojih je od zadnjeg upisa proteklo 30 i više godina, jer je predviđeno da se one smatraju brisanim i neće se preuzimati u bazu podataka elektronski vođene zemljišne knjige, kao i pojednostavljenju i jeftinijoj uspostavi zemljišno-knjižnih uložaka.

SUGLASNOST NA PLAN DIREKCIJE CESTA ZA 2010. GODINU

Vlada FBiH današnjom je Odlukom dala suglasnost na Odluku Nadzornog odbora Direkcije cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo o usvajanju Plana i programa ovog javnog poduzeća za 2010. godinu. Ukupno planirana sredstva Direkcije su 153 milijuna KM, od čega na javne prihode otpada 64,4 milijuna konvertibilnih maraka, na kredite 40,6 milijuna KM,  a od federalnog proračuna i izdvajanja iz GSM licence očekuje se 20,09 milijuna KM.

Ukupna investicijska ulaganja planirana su sa 86,07 milijuna KM, od toga je za redovito održavanje cesta planirano ulaganje 31,87 milijuna KM, a za saniranje oštećenja 10,64 milijuna KM. Kada je riječ o realiziranju Programa rehabilitacije cesta od 2008. do 2012. godine, među ostalima je planirano poboljšanje stanja na 1.184 kilometara regionalnih cesta, odnosno na 109 dionica. U ovoj godini predviđa se okončanje ranije započetih projekata na 21 dionici, a ukupna vrijednost radova je 42,57 milijuna KM.

PREBACIVANJE SREDSTAVA „B&H AIRLINESU“

Federalna vlada je danas donijela Odluku kojom utvrđuje nakanu i dinamiku prebacivanja sredstava prikupljenih na temelju putničke takse - naknade za razvoj i unaprjeđenje zračnog prometa u FBiH u 2010. godini.

Sredstva će biti prebacivana na ime JP „BH Airlines“ d.o.o. Sarajevo svakog 15-og i posljednjeg dana u mjesecu, a bit će upotrijebljena za podmirenje obveza na temelju dva ugovora o leasingu zrakoplova, te Ugovora o dugoročnom kreditu.

Vlada je, nakon rasprave, zadužila Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da prepremi informaciju o stanju na aerodromima u Mostaru i Tuzli, kao i da predloži mjere za njegovo  unaprjeđenje.

SUGLASNOST FEDERALNOJ DIREKCIJI ZA IZGRADNJU,
UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE AUTOCESTA

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH donijeta je Odluka o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava razvitka za Federalnu direkciju za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta u 2010. godini. 

Federalna direkcija u ovoj godini planira 10 milijuna KM prihoda na ime takse za korištenje autoceste, 70 milijuna KM od cestarina (akciza), 100.000 KM od naknada za korištenje cestovnog zemljišta i obavljanje pratećih djelatnosti na ovom zemljištu. Uz to, Direkcija raspolaže i neutrošenim stredstvima iz 2009. godine u iznosu od oko deset milijuna KM.

Na ime nabavke zemljišta za nekoliko dionica autoceste na Koridoru 5c u ovoj godini planirano je 49,6 milijuna KM, a za nabavku građevina po ugovorima iz 2009. i 2010. godine 21,5 milijuna KM (izgradnja i nadzor dionice Kakanj-Dobrinje, izgradnja i nadzor naplatnih mjesta Podlugovi i Visoko, regulacija korita rijeke Bosne, izgradnja bočnog naplatnog mjesta Kakanj). Za nabavku opreme planirano je 1,5 milijuna KM, za stalna prava projektiranja 14,97 milijuna KM, a za investicijsko održavanje 2,05 milijuna KM.

PLAN POVRATKA, OBNOVE, GRADNJE I RAZVOJA
ODRŽIVOG POVRATKA ZA 2010. GODINU

Vlada FBiH je, nakon razmatranja, usvojila Plan povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za ovu godinu.

Planom su definirani projekti rekonstrukcije i obnove individualnih stambenih objekata kroz dodjelu građevinskog materijala i sredstava za gradnju, obnovu i izgradnju objekata zajedničkog stanovanja, podršku povratku Srba u FBiH, obnovu stambenih jedinica po javnom pozivu, podršku povratku izbjeglica iz inostranstva, kao i projektu reintegracije povratnika.

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica će u realizaciji pripremljenih projekata posebnu pažnju posvetiti raseljenim osobama u kolektivnom i alternativnom smještaju u cilju realizacije strateškog cilja- zatvaranja ovih oblika stanovanja.

Kod izbora korisnika za obnovu stambenih objekata, uz opšte, uvedeni su i posebni kriteriji koji podrazumijevaju da se korisnik pomoći vratio na svoje ranije prebivalište, da živi u uvjetima koji su ispod utvrđenog stambenog minimuma, te da ima status raseljene osobe ili izbjeglice.

Da bi se realizirali planovi povratka, uz sve ovo, neophodno je utvrditi novu metodologiju snimanja stanja na terenu, na osnovu čega će se nastojati pripremiti i projekti socijalne gradnje i smještaja u ustanovama socijalnog zbrinjavanja.

Za rješavanje problema za oko 15.332 raseljene porodice koliko ih, prema statističkim podacima, u FBiH čeka na rekonstruntrukciju stambenih objekata, neophodno je osigurati 400 miliona KM za obnovu stambenih jedinica, te još 156,8 miliona KM za infrastrukturu i 200 miliona za zapošljavanje i samozapošljavanje.

U ovom je dokumentu konstatirano da na povratak u svoja prijeratna prebivališta u BiH još čeka blizu 116.000 osoba, dok ih se do sada na svoja prebivališta u BiH ukupno vratilo 1,031 miliona.

TRANSFER ZA RASELJENA LICA I POVRATNIKE

Vlada FBiH usvojila je danas Odluku o Programu utroška sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za raseljena lica i povratnike“ utvrđenih Budžetom Federacije BiH za ovu godinu.

Za finansiranje zajedničkih projekata za obnovu stambenih jedinica koje odobri Komisija za izbjeglice i raseljene osobe BiH, putem Fonda za povratak BiH, planirana su sredstva u iznosu od 2,4 miliona KM. U okviru stavke „Rekonstrukcija i obnova individualnih stambenih objekata i objekata zajedničkog tipa stanovanja“ predviđeno je 8,3 miliona KM, a za Projekat podrške povratku Srba na područje Federacije BiH 2,8 miliona KM.

Za zajedničke projekte rekonstrukcije, obnove i održivosti povratka sa vladinim i nevladinim sektorom predviđena su sredstva u iznosu od tri miliona KM, a za projekte održivosti povratka sredstva od šest miliona KM. Za humanitarne, zdravstvene, psihosocijalne, informativne, edukativne potrebe, te podršku funkcionisanja kolektivnih centara, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica planiralo je sredstva u iznosu do 830.000 KM, a za obilježavanje godišnjica i ukopa nevinih žrtava rata, kao i izgradnju spomen obilježja na prostoru BiH 700.000 KM.

Za podršku implementaciji, održivom povratku izbjeglih i prognanih lica sa pdoručja Srebrenice planirana su sredstva u iznosu od 1.648.008 KM. Usvajanjem ove Odluke, usvojeni su i opći i posebni kriteriji za izbor korisnika, a svrha ovog Programa je stvaranje uslova za uspješnu realizaciju različitih vrsta pomoći iz Plana povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2010.godinu.

FINANSIJSKE ODLUKE

Danas donesenim zaključkom, Vlada FBiH je zadužila Federalni zavod za zapošljavanje da iz Programa mjera za socijalno zbrinjavanje uposlenih koji u procesu stečaja ili likvidacije ostanu bez posla, izdvoji 42.000 konvertibilnih maraka. Ova sredstva namijenjena su kao jednokratna pomoć od po 1.000 KM za 42 najugroženija radnika JP „Šume Herceg-Bosne“ d.o.o. Mostar.

Vlada FBiH donijela je Odluku kojom je iz Budžeta FBiH za ovu godinu odobrila izdvajanje 2,5 miliona KM Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija. Ova sredstva namijenjena su plaćanju PDV-a za realizaciju međunarodnih kredita odobrenih od Vlade Portugala i Kraljevine Španije za JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo, a biće isplaćena sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za povrat PDV-a na revolving osnovi otvorenog kod UniCredit banke.

KADROVSKA PITANJA

Danas je Federalna vlada imenovala Komisiju za utvrđivanje osnovanosti obaveza i potraživanja prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane u sastavu: Elmir Jahić, Mirsad Čolić, Mirsada Arambašić, Jadranka Koroman, Fazila Muratović, Edin Špago i Zejna Sijerčić. Zadatak je ovog tijela da utvrdi osnovanost obaveza i potraživanja prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane u iznosu od oko 8.980.000 KM, koje nisu iskazane u skladu sa Zakonom o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno nisu iskazane na OBK (obaveze budžetskih korisnika) obrascima, a mogu imati nepovoljan uticaj na Budžet Federacije BiH, kao i stvarni iznos potraživanja prijašnjeg FMO u odnosu na onaj iskazan u Glavnoj knjizi trezora u iznosu od 13.719.712,35 KM, te da pokrene aktivnosti njihove naplate, uključujući i dostavljanje dokumentacije Federalnom pravobranilaštvu u cilju utuživanja vodeći računa o zastari potraživanja. Rok za ovaj posao je 90 dana od dana stupanja na snagu ovog rješenja, a po prijemu dokumentacije od ranije komisije.

Za likvidatora Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine, koji će rukovoditi okončanjem poslova na likvidaciji ovog zavoda, danas je imenovan Mirsad Čolić iz Federalnog ministarstva finansija.

* * *
Sjednica Vlade FBiHzavršena  je u 14.45 sati.

Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE