136. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 08.03.2010.
Saopćenje o radu

RAZMATRANI PREDNACRTI  ZAKONA IZ SOCIJALNOG SEKTORA

Na današnjoj sjednici Vlade Federacije BiH u Mostaru obavljena je rasprava o prednacrtima zakona: o osnovnim pravima lica sa invaliditetom, o zaštiti civilnih žrtava rata i o osnovama socijalne zaštite i minimumu socijalne sigurnosti. Prednacrte ovih zakonskih akata pripremilo je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike s ciljem provođenja zaključaka Parlamenta FBiH o zaštiti lica sa invaliditetom i u skladu sa potrebom provođenja reformi i u ovim oblastima, što je jedna od obaveza prema MMF-u i Svjetskoj banci. Osnovna je intencija pravednija raspodjela stedstava za ove potrebe, odnosno namjera da najveći stepen zaštite bude obezbijeđen za one kojima je i najpotrebnija. U skladu s tim, za korisnike prava po ovim zakonima uvodi se kao osnovni kriterij prihodovni cenzus sa primjenom od 1.1.2011. godine, kao i usklađivanje s inflacijom.

Ovakva rješenja analogna su ranije donesenim zakonskim rješenjima za branilačke populacije i druge budžetske korisnike, pa će i prihodovni cenzus, kao i visina minimalnog nivoa socijalne sigurnosti, biti utvrđeni posebnim propisom.

Obzirom da se radi o izuzetno važnim rješenjima, Vlada je zaključila da se, u daljoj pripremi ovih dokumenata, prije utvrđivanja nacrta, uvaže prijedlozi i sugestije iz današnje rasprave i zahtjevi izneseni u Parlamentu FBiH.

O PREDNACRTU  ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE

Vlada Federacije BiH je  razmatrala Prednacrt zakona o zaštiti od buke, koji spada u set odgovarajućih zakonskih propisa iz oblasti zaštite okoliša. Njime treba propisasti nivo buke, mjere u svrhu zaštite zdravlja ljudi, radnog i životnog prostora i okoliša općenito od buke, način njenog mjerenja i evidentiranja, granične vrijednosti svrstane prema ambijentu, namjeni prostora i dobu dana (dan ili noć) o čemu su, uz predložena rješenja, pripremljene tabele sa nivoom dozvoljene buke.

Vlada će Nacrt ovog zakona utvrditi nakon što ponuđeni tekst bude prečišćen u skladu s današnjom raspravom.

RAZMATRAN NACRT ZAKONA O ŠUMAMA

Vlada FBiH danas je razmatrala Nacrt zakona o šumama. Jedan od ciljeva ovog zakona je to što bi bitne administrativne funkcije u svezi vlasništva i upravljanja šumama bile vraćene u isključivu federalnu nadležnost.

Danas razmatrana ideja o jednom šumsko-gospodarskom društvu na razini Federacije BiH koje bi imalo svoje kćerke na kantonalnim razinama, bit će upućena na izjašnjenje kantonima. Ukoliko se u roku od 15 dana kantoni ne izjasne, smatrat će se da su suglasni s predloženim rješenjem.

IZVORNO TUMAČENJE ZAKONA

Vlada FBiH je razmatrala i prihvatila mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije povodom inicijative općine Tomislavgrad o izvornom tumačenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata.

U mišljenju se ističe da ovo ministarstvo, s ciljem poboljšanja postojećih zakonskih rješenja i njihove lakše primjenljivosti, priprema tekst novog zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata. Namjera je da se u ovom zakonu raspodjela sredstava ostvarenih po osnovu naknada između dvije ili više općina regulira upravo na način kako je to inicirala općina Tomislavgrad (sredstva se raspoređuju razmjerno površini potopljenoj hidroakumulacionim objektom).

ODGOVOR NA INICIJATIVU BIHAĆKE „BIRE“

Vlada FBiH nije danas prihvatila zahtjev bihaćke industrije rashladnih aparata BIRA za davanje autentičnog tumačenja na članak XIX. Zakona o radu. Inicijativa se odnosi na potvrdu nužnu za zaključenje radnog ugovora. Konkretno, postavljeno je pitanje može li poslodavac ugovore o radu na određeno vrijeme godinama zaključivati s istim uposlenikom, s tim što se prave prekidi prije dvogodišnjeg razdoblja, kako ugovor ne bi automatizmom prerastao u ugovor na nedređeno vrijeme.

Vlada smatra kako članak XIX. jasno određuje trajanje ugovora o radu (na određeno i neodređeno vrijeme), kao i ograničenje ugovora na određeno vrijeme na dvije godine. Uz to, Vlada je mišljenja kako praksa zaključivanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme na način koji je predstavio podnositelj inicijative, predstavlja zlouporabu ugovora ukoliko se radi o poslovima iz redovite djelatnosti poslodavca, a koji se kontinuirano izvršavaju.

PODRŠKA KREDITU IBRD ZA PROJEKAT OTPADNIH VODA U SARAJEVU

Vlada FBiH je razmatrala i podržala Nacrt sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Projektni sporazum između ove banke i Federacije BiH i donijela odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita IBRD za Projekat otpadnih voda u Sarajevu, te o davanju saglasnosti na zaključivanje supsidijarnog ugovora između BiH i Federacije BiH za ovaj kredit.

Riječ je o kreditu od 23,6 miliona eura namijenjenih realizaciji Projekta otpadnih voda u Sarajevu u oblastima koje pokriva Komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo. Kredit se daje na 25 godina s grace periodom od pet godina, a kreditna sredstva biće prenesena na Kanton Sarajevo radi realizacije ovog projekta.

DOPUNA ODLUKE O VISINI DNEVNICA U FBiH

Danas je Vlada FBiH donijela Odluku o dopuni Odluke o visini dnevnica za službena putovanja za budžetske korisnike u Federaciji BiH.

Predloženom dopunom visina dnevnice za 2010. godinu iznosi 48 KM, što je sukladno Uredbi o dopuni Uredbe o naknadama troškova službenog putovanja u zemlji, donijetoj početkom ove godine.

O POSTUPKU REVIZIJE I RADU REVIZORSKIH TIMOVA

Danas je data saglasnost na dva pravilnika iz nadležnosti federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, koji imaju provedbeni karakter u odnosu na Zakon o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite. Riječ je o pravilnicima o načinu i postupku vršenja revizije i o formiranju i radu revizorskih timova za kontrolu i za koordinaciju.

Prvim pravilnikom se uređuje način i postupak vršenja provjere i sravnjavanja dokaza iz vojnih evidencija na osnovu kojih su utvrđene /potvrđene činjenice koje su bile osnova za priznavanje prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite i povoljnijeg penzionisanja po odredbama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.

Drugim pravilnikom se uređuje postupak formiranja, uslovi, sastav i rad revizorskih timova za kontrolu i Revizorskog tima za koordinaciju u koje mogu biti imenovani uposlenici organa državne službe svih nivoa vlasti i druga lica, pod uvjetom da su bili pripadnici OS BiH.

U ove timove ne mogu biti imenovana lica koja su bila odgovorna u postupcima priznavanja prava iz oblasti vojne obaveze i lica koja su izdavala uvjerenja iz oblasti vojnih evidencija, odnosno potpisnici rješenja i uvjerenja izdatih/donesenih na osnovu vojnih evidencija. Propisani su i uvjeti stručne i radne osposobljenosti za članove revizorskih timova za kontrolu i Revizorskog tima za koordinaciju.

SAGLASNOST NA SPORAZUM I MEMORANDUM

Vlada FBiH je danas dala saglasnost na dva akta koja će zaključiti Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. U prvom slučaju riječ je o Sporazumu o saradnji sa Institutom za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja kojim se uređuju postupak, uslovi i način vršenja usluga medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja korisnika iz oblasti branilačko-invalidske zaštite u skladu sa Zakonom o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz ove oblasti.

Istom ministarstvu data je saglasnost na potpisivanje Memoranduma o saradnji u postupku korištenja podataka iz arhivskog depoa ARBiH i HVO-a. Na ovaj način se uređuju postupak, uslovi i način korištenja podataka iz dokumentacije koja se nalazi u arhivskim depoima u Ministarstvu odbrane BiH. Podaci će se korsititi u svrhu provođenja Zakona o kontroli zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.

TRANSFERI BRANILAČKIM POPULACIJAMA

Vlada FBiH je donijela pet odluka kojima se odobravaju programi utroška sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Jednom od odluka se 500.000 konvertibilnih maraka raspoređuje za sufinansiranje programa rada temeljnih saveza, organizacija i udruženja/ udruga i to po osnovu Javnog poziva, dok su preostalih 34.799 KM ovog transfera interventna sredstva namijenjena potpori programima i projektima za hitne i nepredviđene slučajeve koji nisu obuhvaćeni Javnim pozivom. Drugom odlukom budžetska sredstva u iznosu od 382.998 KM namijenjena su za pomoć u liječenju branilačkih populacija. Iznos od 834.200 KM, odobren trećom danas donesenom Odlukom, usmjerava se kao podrška Fondaciji za stambeno zbrinjavanje ratnih vojnih invalida i branilačkih populacija. Četvrta odluka odnosi se na transfer za osnovno osiguranje i pomoć u slučaju smrti u iznosu od 382. 668 KM, dok je obilježavanju značajnih datuma namijenjeno 382.001 KM sa namjenski utvrđenog transfera Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

IZMIRITI OBAVEZE PREMA PODIZVOĐAČIMA RADOVA

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, koje je uočilo da izvođači radova na izgradnji autocesta ne izmiruju redovno ugovorom utvrđene obaveze prema podizvođačima, Vlada FBiH  je usvojila zaključak čiji je cilj obustavljanje ovakve prakse.

Naime, takvim izvođačima radova neće biti doznačavana nova sredstva ukoliko ne dokažu da su izmirili obaveze prema podizvođačima. Također, takvi izvođači neće moći biti odabrani na bilo kojem tenderu za buduće poslove.

Danas je, uz to, ukazano na potrebu da se ovakvi kriteriji primijene i na izvođače radova na drugim projektima, bez obzira o kojoj oblasti je riječ.

O KOMBINIRANOJ GASNO-PARNOJ KOGENERACIJSKOJ ELEKTRANI ZENICA

Razmatrajući danas Informaciju o potrebi izgradnje kombinirane gasno-parne kogeneracijske elektrane Zenica, Vlada FBiH je podržala ideju za ovaj projekat u okviru zakonskih rješenja kojima se reguliše postupak izgradnje građevina, zaštita okoliša i stavljanje elektrane u pogon.  U Infomaciji se navodi da bi elektrana bila smještena u sjeverozapadnom dijelu Zenice u industrijskoj zoni, a izgradnju će realizirati zajedničko preduzeće Općine Zenica i švajcarskog investitora KTG A.G. , koji bi bio i 75-postotni vlasnik ovog objekta.

Investitor je odgovoran za izgradnju elektrane u procijenjenom iznosu od 200 miliona eura, dok grad Zenica ulaže u zajedničko preduzeće zemljište, potrebnu infrastrukturu i rad na projektima za dobivanje svih potrebnih dozvola za izgradnju i rad objekta.

ODLUKE O ŽELJEZNIČKOM TRANSPORTU

Vlada FBiH danas nije dala saglasnost na Odluku UO BH Željezničke javne korporacije o usvajanju osnova plana poslovanja u ovoj godini.

Kako je u raspravi obrazloženo, za konačnu odluku je neophodno Vladi dostaviti izvještaj o radu ove korporacije u 2009. godini i konkretiziran plan poslovanja za tekuću godinu.

Donesena je i Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg granta „Transfer Željeznicama FBiH“, utvrđenog Budžetom FBiH za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

Na ovaj način su raspoređena sredstva u ukupnom iznosu od 22 miliona konvertibilnih maraka, od čega se 21,34 miliona KM odnosi na JP Željeznice FBiH. Od toga je 19,24 miliona KM namijenjeno finansiranju održavanja željezničke infrastrukture, 1,7 miliona KM za sufinansiranje obavljanja usluga putničkog saobraćaja, te 400.000 KM za sufinansiranje usluga kombinovanog saobraćaja.

Sa istog transfera je, kao učešće Federacije BiH u finansiranju BH Željezničke javne korporacije, predviđeno 660.000 KM.

TRANSFERI ZA POTICAJ RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Vlada FBiH donijela je danas nekoliko odluka o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“, utvrđenog Budžetom Federacije BiH za 2010.godinu Federalnom ministarstvu razvoja, pouzetništva i obrta u ukupnom iznosu od jedanaest miliona konvertibilnih maraka.

Sredstva u iznosu od pet miliona KM namijenjena su za izgradnju poduzetničke infrastrukture, razvoj obrtničkih komora, potporu udruženjima poduzenika i obrtnika, razvoj tradicionalnih i starih obrta, stipendiranje učenika za obrtnička zanimanja, izgradnju inovativnog gospodarstva, potpora novoosnovanim subjektima malog gospodarstva i prekogranična saradnja u okviru IPA programa.

Za podršku u sufinansiranju investicionih projekata koje pravni subjekti finansiraju iz vlastitih sredstava i kreditnih sredstava Razvojne banke FBiH, predviđeno je tri miliona KM. Isti iznos previđen je i kao kreditni poticaj razvoju poduzetništva i obrta koji će se plasirati putem Razvojne banke Federacije BiH, na revolving osnovi sa rokom povrata od sedam godina, grejs periodom do dvije godine i kamatnom stopom od dva posto. Usvajanjem ovih odluka usvojeni su i kriteriji za izbor projekata, kao i korisnici sredstava.

SREDSTVA ZAVODU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Vlada FBiH je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH“ utvrđenih Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu zdravstva u iznosu od 26 miliona KM.

Ova sredstva će se koristititi za finansiranje nabavke lijekova, pružanje zdravstvenih usluga i provođenje programa Fonda solidarnosti za realizaciju vertikalnih programa od interesa za Federaciju BiH.

Programom je predviđeno da se za dijalizu utroši 7,6 miliona KM, za liječenje malignih oboljenja 8,5 miliona KM, a za obaveznu vakcinaciju djece 700 hiljada KM.

Za preventivne i programe unaprjeđenja zdravlja djece izdvojiće se 310 hiljada KM, za liječenje oboljelih od hemofilije, hepatitisa C i B i multiple skleroze 1,95 miliona KM, a za najsloženije operativne i terapijske zahvate 6,6 miliona KM.

Za bolničko liječenje povratnika u RS predviđeno je 300 hiljada KM, a za humanu reprodukciju osoba sa invaliditetom 35 hiljada KM.

CRVENOM KRIŽU 400.000 KM

Federalna vlada donijela je Odluku kojom je odobrila izdvajanje 400.000 konvertibilnih maraka proračunskih sredstava namijenjenih financiranju Crvenog križa Federacije BiH za prvi kavrtal 2010. godine.

Sukladno Zakonu o proračunima u FBiH, korisnik sredstava dužan je upoznati Federalno ministarstvo financija i Vladu o njihovom utrošku.

ODLUKE U ENERGETSKOM SEKTORU

Vlada FBiH je donijela odluke o pripremi i izgradnji jedne hidro i dvije termoelektrane u skladu sa Odlukom o proglašenju javnog interesa i pristupanju pripremi i izgradnji prioritetnih elektroenergetskih objekata u FBiH. Riječ je o HE Vranduk 23 MW, RiTE Kongora 2x 275 MW i TE Tuzla, blok 7, 450 MW.
Naime, danas je data saglasnost JP „Elektroprivreda BiH“ da nastavi aktivnosti na pripremi i izgradnji  HE Vranduk, te da na mjestu izgradnje formira posebnu organizacionu jedinicu. Finansiranje ovog projekta vršiće se po modelu koji predviđa angažovanje vlastitih sredstava JP Elektroprivreda BiH, kao i kreditnih sredstava. Vlada FBiH je istovremeno, posebnom Odlukom, dala saglasnost da se pristupi postupku dodjele koncesije za izgradnju ove hidroelektrane, na osnovu samoinicijativne ponude ponuđača JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. iz Sarajeva.

Za vođenje pregovora i postupka dodjele koncesije, kao koncesor, ovlašteno je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Saglasnost je danas data i JP Elektroprivredi HZ HB da, u svojstvu nosioca aktivnosti, izvrši pripreme i realizaciju izgradnje elektroenergetskog objekta RiTE Kongora, čije će se finansiranje vršiti po modelu zajedničkih ulaganja ovog elektroprivrednog preduzeća sa strateškim partnerima - kompanijama odabranim putem međunarodnog javnog poziva.

Partnerstvo podrazumijeva da Federacija BiH ostaje vlasnik prirodnih resursa, bez privatizacije, a da povrat uloženih partnerskih sredstava ide preko proizvedene električne energije.

Garanciju za uložena sredstva predstavlja izgrađeni objekat, a zajedničko upravljanje i odlučivanje o strateškim pitanjima putem konsenzusa je model funkcioniranja zajedničke kompanije.

Pod istim uvjetima i principima biće raspisan međunarodni tender za strateško partnerstvo za izgradnju bloka 7 TE Tuzla za šta je danas dobila saglasnost JP Elektroprivreda BiH.

Ona će, naime, sa odabranim strateškim partnerom, u ovu svrhu, formirati zajedničko privredno društvo na području općine Tuzla, s namjerom da se projekat završi do 2017. godine.

RAZVOJ INDUSTRIJSKE POLITIKE U FBiH

Vlada FBiH je usvojila prijedlog Projekta „Razvoj industrijske politike u FBiH“ kao sastavni dio Strategije ekonomskog razvoja Federacije BiH.

Finalnu verziju elaborata je sačinio konzorcij koji čine Mašinski fakultet Sarajevo i Fakultet strojarstva Mostar. U projektu je učestvovalo 45 istraživača sa pet univerziteta i sedam fakulteta u BiH. Elaborat je podijeljen u 17 poglavlja i obrađuje presjek ekonomske situacije i tehnološke slike, uticaj naučno-tehničkog i tehnološkog procesa u svjetlu globalizacije, industrijske sektore za koje je pojedinačno dat presjek stanja proizvodnih programa, stanje tehnologije i tehnoloških sistema. U projektu je obrađen i problem unutrašnjih i vanjskih ograničenja za funkcioniranje industrijske proizvodnje, stanje konkurentnosti, institucionalni razvoj FBiH, te izvršena analiza stanja u FBiH u industrijskim sektorima.

U završnom poglavlju prijedloga Projekta, koji će biti upućen Parlamentu FBiH, date su mjere i modeli industrijske proizvodnje po sektorima.

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU MJERA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Vlada FBiH utvrdila je danas Akcijski plan za provedbu općih mjera radi prevencije povrede ljudskih prava po presudi Europskog suda za ljudska prava iz 2008. godine u predmetu Mehmed Tokić i drugi protiv Bosne i Hercegovine. Opće mjere odnose se na zaključak Suda kojim se ukazuje kako od 1. kolovoza 2003. godine (kada je stupio na snagu novi Zakon o kaznenom postupku FBiH) počinitelja kaznenog djela, koji je oslobođen optužbe na temelju neuračunljivosti, u psihijatrijsku ustanovu može pritvoriti samo nadležni sud. Prema presudi Europskog suda, nadležne institucije trebale su do 1. rujna 2003. provjeriti status svih osoba oslobođenih optužbe na temelju neuračunljivosti sukladno starom Zakonu, okončati provedbu svih odluka o obveznom psihijatrijskom liječenju, te započeti proceduru u kojoj bi nadležni sud odlučio o eventualnom produljenju pritvora.

Prema pokazateljima dobijenim od centara za socijalni rad u FBiH, postoji određen broj osoba oslobođenih optužbi koje su zbrinute u ustanove bez odluke suda, ili uopće nisu zbrinute, a nije pokrenut ni vanparnični postupak za njihovo zbrinjavanje.

Stoga se Akcijskim planom ukazuje da je nužno, prije svega, identificirati takve osobe, utvrditi njihov status i sačiniti popis. Kako bi na popisu bile samo osobe koje su počinile kazneno djelo u stanju neuračunljivosti, a ne i svaka neuračunljiva osoba, centri za socijalni rad su u obvezi pribaviti preslike sudskih odluka o oslobađanju od tužbe. Nadležna kantonalna ministarstva će na osnovu ovih, sačiniti zbirni popis za cijeli kanton, te ga dostaviti Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, odnosno Vladi FBiH.

Na temelju zbirnog izviješća će centri za socijalni rad pokrenuti vanparnične postupke radi preispitivanja potrebe zadržavanja ili puštanja na slobodu osoba s duševnim smetnjama.

Federalno ministarstvo će kantonalnim ministarstvima i centrima za socijalni rad pružiti svu nužnu pomoć radi izvršenja Akcijskog plana, čime bi bile izvršene opće mjere što ih je naložio Europski sud.

ODGOVORI OMBUDSMANU

Vlada FBiH danas je dala suglasnost na tekst odgovora na zahtjev ombudsmana Federacije Bosne i Hercegovine. Odgovor se odnosi na prigovor Ive Beić iz Livna i Šime Dominikovića iz Vidovca povodom izbora kandidata u Nadzorni odbor Hrvatskih telekomunikacija d.d. Mostar.

Federalna vlada je, također, prihvatila očitovanje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike na navode iz prigovora na postupak imenovanja ravnatelja u JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići i JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Drin. Riječ je o prigovorima što su ih ombudsmanu dostavili Mehmed Alibegović i Nedreta Fejzić.

Vlada smatra kako su, u oba slučaja, u potpunosti poštivane i provedene sve zakonom propisane procedure i da su prigovori neosnovani.

PROGRAM RADA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE U 2010.

Vlada FBiH danas je, nakon rasprave, donijela Odluku o usvajanju Programa rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2010. godinu. Aktivnosti će Zavod ostvariti kroz nekoliko programa: sufinanciranje zapošljavanja osoba s invaliditetom i teže zapošljivih kategorija nezaposlenih, sufinanciranje zapošljavanja žena, (samo)zapošljavanje povratnika, zapošljavanje mladih bez radnog iskustva, (samo)zapošljavanje Roma, i drugo.

Između ostalog, bit će financirano zapošljavanje razvojačenih branitelja kroz revolving sredstva.

IZVJEŠTAJ O IZDAVANJU OKOLINSKIH DOZVOLA U FBiH

Vlada FBiH usvojila je danas Izvještaj o izdavanju okolinskih dozvola u FBiH iz nadležnosti Federalnog ministarstva okoliša i turizma i nadležnih kantonalnih ministarstava. U Izvještaju se navodi da je u periodu 2003.- 2009.godina izdato 805 okolinskih dozvola, od čega  122 u federalnoj, a 683 u nadležnosti kantona. To pokazuje da je prva faza kampanje promocije okolišne dozvole uspješno realizirana u okviru projekta „Obuka za podizanje svijesti o primjeni okolišnih zakona i problematike izdavanja okolišnih dozvola“. Kao jedan od efekata kampanje navodi se i primijetno povećanje broja podnesenih zahtjeva, iako još nezadovoljavajući jer veliki broj privrednih subjekata to nije učinio.

Stoga je Vlada FBiH zadužila Federalno ministarstvo okoliša i turizma da nastavi aktivnosti promocije i edukacije svih zainteresiranih strana i javnosti o potrebi posjedovanja okolinskih dozvola, kao i poslove na izmjeni i dopuni zakonodavstva koje regulira ovu oblast.

O PROŠLOGODIŠNJEM RADU FEDERALNIH ORGANA I TIJELA

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je razmatrala i usvojila više izvještaja o radu federalnih organa, institucija i tijela u prošloj godini, sa planiranim zadacima u 2010. godini.

Riječ je o izvještajima o radu federalnih ministarstava: za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, zdravstva, prostornog uređenja i razvoja, poduzetništva i obrta i Federalnog agromediteranskog zavoda.

PODRŠKA PROJEKTU IZGRADNJE ZGRADE
OPĆINSKIH ORGANA UPRAVE U SREBRENIKU

Federalna vlada podržala je inicijativu da se kreditnim zaduženjem kod Saudijskog fonda za razvoj osiguraju sredstva za realizaciju Projekta izgradnje zgrade općinskih organa uprave u Srebreniku u iznosu ekvivalentnom četiri miliona KM.

Konačna odluka o zaduženju, koje bi vraćala Općina, bit će donijeta po okončanju pregovora sa Saudijskim fondom za razvoj i utvrđivanju uvjeta kreditnog zaduženja. Tehnički dio Projekta implementiraće Općina Srebrenik, putem Tima za implementaciju, a finansijski dio Razvojna banka FBiH. Zaključci Vlade FBiH o ovom pitanju biće dostavljeni Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja daljnje procedure u vezi sa kreditnim zaduženjem.

O REALIZACIJI ZAKONA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI RUDNIKA

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju o provođenju nadzora nad realizacijom odredbi Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015.godine.

Planirana sredstva za 2009. godinu su realizovana putem federalnih ministarstava energije, rudarstva i industrije, kao i finansija, u cjelokupnom planiranom iznosu od 28 miliona KM. Na obaveze po osnovu penzijsko invalidskog osiguranja otpada 22.908.079 KM, a po osnovu dugovanja za poreze na plaću 5.091.921 KM, koja su upotpunosti namjenski utrošena.

Vlada je i ovom prilikom ukazala na obavezu resornih ministarstava da nastave započete aktivnosti koje se odnose na primjenu Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika.

PRAVILA ZA SPONZORSTVO

Današnjim zaključkom Vlade FBiH, sva javna preduzeća u kojima je Vlada većinski vlasnik obavezuju se da kod davanja sponzorstva poštuju određena pravila. Naime, sponzorstvo do 20.000 konvertibilnih maraka odobrava uprava javnog preduzeća, od 20.000 do 50.000 KM nadzorni odbor, a sponzorstva veća od 50.000 KM Vlada Federacije BiH na prijedlog nadležnog federalnog ministra. Vlada je obavezala ova javna preduzeća da za davanje sponzorstva traže prethodno njenu ili saglasnost resornog ministarstva.

PROJEKAT PODRŠKE MREŽAMA SOCIJALNE SIGURNOSTI I ZAPOŠLJAVANJU

Vlada FBiH je razmatrala Informaciju Federalnog ministarstva finansija o kreditu Svjetske banke (IDA) za projekat podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanju. Iznos kredita za BiH je 15 miliona američkih dolara, od kojih 60 posto pripada Federaciji BiH.

Cilj  projekta je uspostavljanje sistema za pravičniju i bolje usmjerenu raspodjelu socijalnih davanja prema stvarnim potrebama. U tom se smislu treba osigurati veća transparentnost i efikasnost novčanih transfera, jačanje administracije koja radi na naknadama. Sredstva su namijenjena i za posredovanje u zapošljavanju, za efikasniju komunikaciju za upoznavanje javnosti sa predloženim reformama u ovom sektoru, te kao pomoć Vladi pri upravljanju i nadzoru u implementaciji projekta. Kredit se daje na 20 godina uz grrejs period od 10 godina.

Vlada je donijela odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita i za zaključivanje subsidijarnog ugovora između BiH i FBiH za ovaj kredit, te ih uputila u Parlament FBiH radi usvajanja.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O PRORAČUNU FEDERACIJE BiH

Razlog zbog kojeg je Vlada FBiH utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu FBiH jeste stvaranje uvjeta za postizanje fiskalne stabilnosti, što je jedan od uvjeta iz stand by aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom, kao i za dobijanje sredstava Svjetske banke.

Prema novopredloženom rješenju, plaće i naknade, kao i isplate mjesečnih naknada korisnicima prava po drugim zakonima usuglašavaju se s inflacijom u FBiH iz predhodne godine, mjereno indexom potrošačkih cijena. Ukoliko su planirana sredstva manja od potrebnih, bit će primjenjivan koeficijent za obračun.

KADROVSKA PITANJA

Vlada FBiH je danas donijela Rješenje kojim je imenovala članove pet ekspertnih timova za preuzimanje direktiva EU novog pristupa u zakonodavstvo BiH. Imenovani su Izet Mehinagić, Željko Matoc, Željko Zovko, Senad Kurtćehajić, Jasmin Bučo, Eldara Šoše, Marinko Bošnjak, Tomislav Lukić, Marko Pezo i Ilijaz Čamdžić.

Danas je Adis Bakrač razriješen dužnosti predsjednika Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti, a na ovu dužnost imenovan Izudin Bajrović.

U Radnu grupu za izradu zakonskih propisa u vezi sa imovinskim cenzusom danas su imenovani Semiha Borovac, Dobrica Jonjić, Ibrahim Ganibegović, Samir Bakić i Tihomir Marinčić.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena  je u 14.15 sati.

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE