136. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 08.03.2010.
Dnevni red

Dnevni red:

 1. Verifikacija Zapisnika 135., Zapisnika XIII izvanredne i Zapisnika telefonske sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Potvrđivanje Odluke o odobravanju prijenosa sredstava s posebnog transakcijskog računa;
 3. Prednacrt zakona o osnovnim pravima osoba sa invaliditetom;
 4. Prednacrt zakona o zaštiti od buke;
 5. Nacrt zakona o šumama;
 6. Izvorno tumačenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda od preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata;                                                                                                 
 7. Prijedlog izjašnjenja na amandmane poslanikaa Mersije Krzić i Aide Brčić na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine;         
 8. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja člana 19. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“ br. 43/99, 32/00 i 29/03);
 9. Prijedlog izjašnjenja po Inicijativi Općinskog vijeća Općine Centar Sarajevo za donošenje zakona o izmjeni Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo;
 10. Informacija o kreditu IBRD za finansiranje Projekta za otpadne vode u Sarajevu:
  1. Nacrt sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, nacrt Projektnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Zapisnik sa pregovora za Projekat otpadnih voda u Sarajevu;
  2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekat otpadnih voda u Sarajevu;
  3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje supsidijarnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekat otpadnih voda u Sarajevu;
 1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine;       
 2. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o visini dnevnica za službena putovanja za Budžetske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 3. Pravilnik o načinu i postupku vršenja revizije - davanje saglasnosti;
 4. Pravilnik o formiranju i radu revizorskih timova za kontrolu i revizorskih timova za koordinaciju - davanje saglasnosti;
 5. Sporazum o saradnji u postupku medicinskog vjestačenja zdravstvenog stanja - davanje saglasnosti;
 6. Memorandum o saradnji u postupku korištenja podataka iz arhivskih depoa ARBiH i HVO-a;
 7. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava tekućeg granta „Transfer za temeljna udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog rata“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata;
 8. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava tekućeg granta „Transfer za obilježavanje značajnih datuma“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata;
 9. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava tekućeg granta „Transfer za osnovno osiguranje i pomoć u slučaju smrti“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata;
 10. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava tekućeg granta „Transfer za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i branilačke populacije“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata;
 11. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava tekućeg granta „Transfer za pomoć u liječenju boraca“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata;
 12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za pristupanje postupku dodjele koncesije za izgradnju HE Vranduk 23 MW na rijeci Bosni;
 13. Informacija o kombinovanoj gasno-parnoj kogeneracijskoj elektrani Zenica, s Prijedlogom zaključaka;
 14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Osnova plana poslovanja BHŽJK Sarajevo za 2010. godinu;
 15. Prijedlozi odluka:

a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za poticaj razvoja, preduzetništva i obrta“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, preduzetništva i obrta (Iznos: 5.000.000 KM);
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za poticaj razvoja, preduzetništva i obrta“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, preduzetništva i obrta; (Iznos: 3.000.000 KM);
c) Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava sa pozicije - Ostala domaća pozajmljivanja, Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, preduzetništva i obrta;

 1. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva;
 2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za finansiranje Crvenog krsta Federacije Bosne i Hercegovine za I kvartal 2010. godine;
 3. Prijedlog odluke o preventivnom arheološkom istraživanju i zaštiti arheoloških lokaliteta na trasi autoceste Koridor Vc;
 4. Prijedlog odluke o pripremi i izgradnji HE Vranduk 23 MW na rijeci Bosni;
 5. Prijedlog odluke o pripremi i izgradnji RiTE Kongora, 2x275 MW;
 6. Prijedlog odluke o pripremi i izgradnji TE Tuzla, blok 7-450 MW;
 7. Prijedlog projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine“;
 8. Prijedlog Akcionog plana za prođenje generalnih mjera radi prevencije povreda ljudskih prava Mehmed Tokić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, App. Nr. 12455/04 od 8. juli 2008. godine;
 9. Prijedlog odgovora na zahtjev Ombudsmena Federacije Bosne i Hercegovine;
 10. Izjašnjenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike na navode iz prigovora na postupak imenovanja ravnatelja u JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići i JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Drin;
 11. Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2010. godinu;
 12. Prijedlog zaključka u vezi s budućim obavezama izvođača kod izbora najpovoljnjijeg ponuđača na javnim tenderima;
 13. Izvještaj o izdavanju okolišnih dozvola u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka;                                                                                             
 14. Finansijski plan i Plan rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, s Prijedlozima odluka:

a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu;
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu;

 1. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata za 2009. godinu;
 2. Izvještaj o radu Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar za 2009. godinu;
 3. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva zdravstva za 2009. godinu;
 4. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2009. godinu;
 5. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva razvoja, preduzetništva i obrta za 2009. godine;
 6. Informacija o Projektu izgradnje zgrade za općinske organe uprave u Srebreniku, s Prijedlogom zaključka;
 7. Informacija o provođenju nadzora nad realizacijom Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015., s Prijedlogom zaključaka;
 8. Informacija - Luka Šibenik;
 9. Prijedlog rješenja o imenovanju članova ekspertnih timova za preuzimanje 5 direktiva Evropske unije;
 10. Prijedlog za imenovanje Radne grupe za izradu zakonskih propisa u vezi s imovinskim cenzusom;
 11. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 306/2009 od 9.04.2009. godine u svezi davanja sponzorstva javnim preduzećima u kojima je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine većinski vlasnik;
 12.  

a) Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti; (Adis Bakrač);
b) Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti (Izudin Bajrović);

 1. Izvještaj o izvršenju strateškog ugovora Vlade Federacije BiH s kompanijom Microsoft BiH za period 2007.-2009. godina, s Prijedlogom načina uređenja novog ugovornog odnosa;
 2. Prednacrt zakona o zaštiti civilnih žrtava rata;
 3. Prednacrt zakona o osnovama socijalne zaštite i minimumu socijalne sigurnosti;
 4. Projekt podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanju (SSNESP);
 5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Budžetima u Federaciji BiH.
Petak,
15. januar 2021.
VIŠE