134. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 15.02.2010.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 133. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Razmatranje zaključaka Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u vezi Prijedloga zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine;
 3. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke - davanje saglasnosti;
 4. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja člana 12. stav 3. zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova;
 5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom zavodu za programiranje razvoja;
 6. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekući grantovi - “Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva, konsolidacija rudnika uglja u Federaciji BiH i konsolidacija 'Krivaja' Zavidovići utvrđenim u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 20101. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije;
 7. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za potpisivanje Protokola za implementaciju Zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 76/10 tačke 7;
 8. Prijedlog odluke o proglašenju javnog interesa i pristupanju pripremi i izgradnji prioritetnih elektroenergetskih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 9. Informacija o kreditima za razvojne politike s Prijedlozima odluka:
  a) Informacija o kreditu Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za razvojne politike za javnu potrošnju (DPL1):
  - Nacrt sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i IBRD, usaglašeni Zapisnik sa pregovora za prvi programski kredit za razvojne politike za javnu potrošnju i Pismo o razvojnim politikama;
  - Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita IBRD za prvi programski kredit za razvojne politike za javnu potrošnju;
  - Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje supsidijarnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit IBRD-a za prvi programski kredit za razvojne politike za javnu potrošnju;
  b) Informacija o kreditu Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za razvojne politike za javnu potrošnju (DPL1):
  - Nacrt sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i IDA, usaglašeni Zapisnik sa pregovora za prvi programski kredit za razvojne politike za javnu potrošnju i Pismo o razvojnim politikama;
  - Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita IDA za prvi programski kredit za razvojne politike za javnu potrošnju;
  - Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje supsidijarnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit IDA za prvi programski kredit za razvojne politike za javnu potrošnju;
 10. Prijedlog odluke o utvrđivanju djelatnosti od javnog društvenog interesa Federacije Bosne i Hercegovine koju obavljaju javna preduzeća u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije vrši ovlaštenja po osnovu državnog kapitala;
 11. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezorae Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine;
 12. Prijedlog odluke o osnivanju Fondacije za pomoć u zapošljavanju pripadnika branilačkih populacija;
 13. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama i kantonima za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća;
 14. Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o imenovanju Federalne komisije za procjenu štete;
 15. Prijedlog liste prioritetnih zadataka za deminiranje;
 16. Izvještaj o realizaciji Zaključka V. broj: 1042/2009 od 23.12.2009. godine a u vezi sa članstvom u upravnim i nadzornim odborima;
 17. Prijedlog rješenja o stavljanju van snage Rješenja o prijedlogu za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji BiH iz reda hrvatskog naroda i Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda;
 18. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 306/2009 od 9.04.2009. godine u vezi sa davanjem sponzorstva javnim preduzećima u kojima je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine većinski vlasnik;
 19. Prijedlog zaključaka u vezi sa Informacionim memorandumom JP „B&H  Airlines“ d.o.o. Sarajevo;
 20. Informacija s projekcijom Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu po osnovu revidiranja - sredstava iz SBA i kredita Svjetske banke, odnosno isključenja finansiranja budžeta za 2010. godinu u iznosu 335,0 mil. KM (III Tranša od MMF-a -248,0 mil. KM i WB DPL - 87,0 mil. KM);
 21. Prednacrt zakona o dopunama Zakona o izvršenju Budžeta FBiH za 2010. godinu;
 22. Plan i program poslovanja Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu;
 23. Izvještaj o radu Komisije za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
 24. Izvještaj o radu Međuentitetskog tijela za okoliš za 2009. godinu, s Prijedlogom zaključka;
 25. Izvještaj o radu Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o porezu na dohodak;
 26. Izvještaj o radu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za 2009. godinu i Program rada za 2010. godinu;
 27. Izvještaj o izvršenju Plana poslova za 2009. godinu i Program rada Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za 2010. godinu;
 28. Izvještaj o radu Federalne uprave za inspekcijske poslove za 2009. godinu;
 29. Izvještaj po Zaključku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine broj: 06/05-02-34-890/2009 od 26.8.2009. godine u vezi sa izdavanjem pod zakup nekretnina prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane;
 30. Izvještaj o radu Federalne uprave civilne zaštite za 2009. godinu;
 31. Informacija o kombiniranoj gasno-parno kogeneracijskoj elektrani Zenica, s Prijedlogom zaključaka;
 32. Informacija o radu Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija u 2009. godini i Program rada Fondacije za 2010. godinu, s Prijedlogom zaključaka;
 33. Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta „Integralno upravljanje vodnim resursima sliva rijeke Bosne“ sa Prijedlogom zaključaka;
  a) Projektni zadatak za izradu Studije integralnog upravljanja vodnim resursima u slivu rijeke Bosne;
 34. Informacija o realizaciji Zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, s posebnim osvrtom na privatizaciju i prijedlog metoda privatizacije privrednog društva Fabrika duhana Mostara d.d. Mostar, s Prijedlogom odluke o određivanju metoda privatizacije državnog kapitala u preduzeću „Fabrika duhana Mostar“ d.d. Mostar;

 35. a) Informacija o privrednim društvima iz nadležnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivede i šumarstva;
  b) Informacije o realizaciji Zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa 113. sjednice i Zaključaka V. broj: 710/2009 od 14.9.2009. godine sa 117. sjednice Vlade;
 36. Informacija o uposlenima u registriranim predstavništvima inozemnih osoba u Federaciji BiH i uplati doprinosa;
 37. Informacija o preduzetim mjerama na sprječavanju nelegalnog vađenja materijala iz vodotoka I. kategorije na vodnom području Jadranskog mora i rijeke Save;
 38. Informacija u predmetu Naftnih terminala Ploče;
 39. Informacija o stanju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključaka;
 40.  
  a) Informacija o obavljenom razgovoru sa menadžmentom Energopetrola, s Prijedlogom odluke o produženju važenja garancija;
  b) Prijedlog rješenja o formiranju Komisije za odabir revizorske kuće;
 41. Zahtjev za davanje saglasnosti za zaključenje Generalnog sporazuma o izmirenju svih uzajamnih obaveza između Hidrogradnje d.d. Sarajevo i Metalne strojegradnje, konstrukcije in montaže d.o.o. Maribor i Litostroj - holding d.o.o. Ljubljana, Republika Slovenija.
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE