130. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 11.01.2010.
Saopćenje o radu

O STANJU NA POPLAVLJENOM PODRUČJU


Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, na inicijativu komandanta Federalnog štaba civilne zaštite Vjekoslava Bevande, razmatrala stanje na poplavljenim područjima u Federaciji BiH. Posljednje podatke s terena članovima Vlade su prezentirali direktor Federalne uprave civilne zaštite Alija Tihić, te šef Odsjeka za vode u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Aziz Čomor.

Prema izvještajima sa terena, u svim ugroženim područjima općinske službe civilne zaštite su bile u funkciji, dok su općinski štabovi civilne zaštite pravovremeno procjenjivali situaciju i preduzimali odgovarajuće mjere. Posebno su značajne mjere u provođenju sistema spašavanja i zaštite, kao što su evakuacija ugroženog stanovništva, njihov smještaj, ishrana i medicinsko zbrinjavanje. U toj funkciji su bile sve kantonalne i Federalna uprava civilne zaštite. Ocijenjeno je da je ublažavanju cjelokupne situacije doprinijelo i to što su blagovremeno doneseni svih planski dokumenti Federacije BiH koji su, uglavnom, usaglašeni sa planskim dokumentima kantona i opština, čime je uspostavljen sistem zaštite i spašavanja od opštine do Federacije.

Vlada je na današnjoj sjednici dala podršku svim štabovima civilne zaštite na ovim aktivnostima, s posebnim naglaskom na koordinirajuću i stručnu ulogu Federalne uprave civilne zaštite u pomoći nižim organima vlasti.

Na sjednici je posebno naglašena i uloga resornih ministarstava u sistemu zaštite i spašavanja, naročito u preventivnom djelovanju i planiranju budućih mjera u izgradnji brana i nasipa, te regulaciji svih vodnih tokova. To zahtijeva, kako je zaključeno, koordiniranu akciju svih nivoa vlasti od pojedinih općina do državnih organa BiH s ciljem zajedničkog dugoročnog planiranja i udruživanja sredstava za ove namjene.

Vlada je danas zadužila Federalnu upravu civilne zaštite da za jednu od narednih sjednica pripremi Informaciju o posljedicama i sanaciji posljedica poplava u Federaciji BiH. Zadužena su, također, federalna ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i energije, rudarstva i industrije da, putem elektroprivrednih i vodoprivrednih preduzeća, predlože koji su to objekti koji bi ubuduće mogli poslužiti na predupređenju ovakvih poplava.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O PREMJERU I KATASTRU NEKRETNINA

Nakon što je obavljena javna i parlamentarna rasprava o Nacrtu, Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici, uvažavajući iznesene prijedloge i sugestije, utvrdila Prijedlog zakona o premjeru i katastru zemljišta.

Ovaj zakonski projekat sačinjen je u skladu sa promjenama u vlasničko-pravnim odnosima sa orijentacijom na pojednostavljenje i uspostavu jedinstvene evidencije nekretnina u FBiH. Uz Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama koji će istovremeno ići u parlamentarnu proceduru, ovim se osigurava pravni okvir za upis nekretnina u katastar nekretnina i upis prava u zemljišne knjige.

Ovim su stvorene pretpostavke za deblokadu svih procesa u zemljišnoj administraciji, pravni promet nekretnina, kao i uvjeti za razvoj katastra nekretnina i zemljišne knjige u skladu s evropskim standardima. Naime, ukidanje dvojnosti kada su u pitanju evidencije nekretnina i prava na njima, osnovna je pretpostavka za izradu jedinstvene evidencije i jedinstvene baze podataka u kojoj je za katastarski dio podataka odgovoran nadležni katastarski organ, a za zemljišnoknjižni dio podataka nadležni općinski sud.

Osnovna razlika u odnosu na postojeći sistem katastra u Federaciji je promjena njegove svrhe, odnosno umjesto porezne kao do sada, katastar bi imao svrhu osiguranja granica vlasništva i drugih stvarnih prava, čime se daje dodatna kvaliteta sigurnosti vlasništva i drugih stvarnih prava.

Novopredložena rješenja podrazumijevaju i uvođenje novih tehnologija koje će doprinijeti efektivnijem i bržem provođenju katastarske izmjere, kao i upravljanje podacima i njihovim prikazom u svrhu izrade i održavanja geodetskog informacijskog sistema – GIS, GSP-mjerenja, digitalnih geodetskih instrumenata i slično.

Značajan aspekat novog zakona je i usaglašavanje propisa iz geodetske djelatnosti u oba entiteta sa ciljem harmonizacije u Bosni i Hercegovini, a više prostora nego do sada dato je i privatnom sektoru u izvođenju radova u ovoj oblasti. Ovo je posebno bitno zbog mogućnosti da se državna uprava u ovoj oblasti više posveti svom osnovnom zadatku održavanja i razvoja sistema premjera i katastra nekretnina. Prebacivanjem terenskih poslova premjera i katastra na privatni sektor, što je i evropska praksa, privatni sektor proizvodi podatke, prikupljajući ih na terenu po jasno definisanim procedurama, a državna uprava ih evaluira i na adekvatan način prenosi u službene registre.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O PRIVATNIM DETEKTIVIMA

Vlada FBiH je danas utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o privatnim detektivima koji se prvi put donosi u Federaciji BiH, a što je u drugom entitetu učinjeno ranije.

Ovaj zakonski projekat polazi od faktičkog postojanja privatnih detektiva koji su registrirani za vršenje ovih usluga. Njime se uređuju poslovi detektivske djelatnosti, uvjeti i način njenog vršenja, prava i obaveze privatnih detektiva, te nadzor nad obavljanjem ovih poslova, kao i vođenje evidencije.

Prema Prijedlogu zakona, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova je dužno donijeti više podzakonskih propisa o bližem uređivanju uvjeta i načina vršenja detektivskih poslova, dok su kantonalna ministarstva zadužena za vođenje evidencije. Sukladno predloženim rješenjima, Federalni zavod za statistiku će u klasifikaciji djelatnosti predvidjeti i zanimanje privatni detektiv.

RASPRAVA O PREDNACRTU ZAKONA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI DRUŠTAVA SA VEĆINSKIM UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA U FBiH

Vlada FBiH je danas obavila raspravu o Prednacrtu zakona kojim treba urediti način finansijske konsolidacije društava sa učešćem državnog kapitala više od 50 posto i u kojima ovlašćenja po osnovu državnog kapitala vrše organi Federacije BiH. Ovaj zakonski tekst pripremilo je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije u skladu sa ranijim zaključcima Vlade. Cilj finansijske konsolidacije, koja bi obuhvatila dugovanja po osnovu penzijsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja, poreza i po osnovu dugovanja prema dobavljačima, komunalnim privrednim društvima i radnicima, jeste ozdravljenje privrede.

Finansijskom konsolidacijom bi trebalo obuhvatiti i jedan broj privatizovanih privrednih društava u kojima su prije izvršene privatizacije ovlašćenja po osnovu državnog kapitala vršili organi FBiH i to samo za neizmirene obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlenike, nastale do izvršene privatizacije.

U daljnjem radu na ovom dokumentu, u skladu sa danas usvojenim zaključcima, prijedlozima i sugestijama, prije utvrđivanja Nacrta zakona, treba pripremiti pregled obaveza privrednih društava koja bi bila obuhvaćena finansijskom konsolidacijom, kao i iznaći rješenja koja su primjenljiva sa stanovišta osiguranja potrebnih sredstava.

INICIJATIVA ZA POKRETANJE PROCEDURE ZA DOPUNU ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici prihvatila inicijativu za pokretanje procedure za dopunu Zakona o javnim nabavkama, rukovodeći se stalnim prigovorima o dužini trajanja postupka i čestim zloupotrebama instituta žalbe u postupku dodjele ugovora o javnoj nabavci.

Pošto ove pojave negativno utiču na realizaciju značajnih investicionih projekata u BiH, Vlada Federacije BiH predlaže da se član 51. Zakona dopuni, tako što će se osigurati mehanizmi za skraćivanje procedure dodjele ugovora, a posebno za sprječavanje zloupotrebe žalbenog postupka. Vlada FBiH će ovu inicijativu uputiti prema Vijeću ministara BiH.
 

IZMIJENJENA UREDBA O VRŠENJU OVLAŠĆENJA ORGANA FBiH U
PRIVREDNIM DRUŠTVIMA SA UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA

Predloženom izmjenom postojeće Uredbe sa Liste privrednih društava prema kojima ovlaštenja po osnovu državnog kapitala vrše organi FBiH- Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, briše se Sodaso-holding d.d. Tuzla.

Ovo iz razloga što je vršenje ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala u ovom holdingu spremna preuzeti Vlada Tuzlanskog kantona koja ta ovlaštenja vrši i u bivšim članicama Sodaso-holdinga. Na ovaj način stvorili bi se uvjeti za pripremu zajedničkog koncepta za privatizaciju ovih privrednih društava.


UREDBA O VANREDNIM MJERAMA ZAŠTITE DRŽAVNE IMOVINE I
KAPITALA U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA NAMJENSKE PROIZVODNJE


Provodeći Zaključke Parlamenta FBiH donesene prilikom razmatranja stanja u metalnoj, elektro i namjenskoj industriji FBiH, Vlada FBiH je danas donijela Uredbu o vanrednim mjerama zaštite državne imovine i kapitala u privrednim društvima koja obavljaju djelatnost proizvodnje ili prometa naoružanja i vojne opreme u FBiH.

Ovim podzakonskim aktom, čije je donošenje motivirano teškim položajem preduzeća u oblasti namjenske industrije, utvrđuju se nadležni organ, uslovi, mjere i postupak za preduzimanje vanrednih mjera zaštite državne imovine i kapitala i propisuje da se ove mjere preduzimaju i u postupku restrukturiranja ili reorganizacije društava sa većinskim državnim kapitalom.

Za preduzimanje vanrednih mjera zaštite, ukoliko su ispunjeni uslovi utvrđeni ovom uredbom, nadležno je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, a saglasnost daje Vlada FBiH. Za njihovo preduzimanje neophodno je da se ispuni jedan od slijedećih uvjeta: nepostupanje privrednog društva u skladu sa Zakonom o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme u FBiH, platežna nesposobnost privrednog društva, otežan ili obustavljen proces proizvodnje, nepopunjenost nadzornog odbora ili uprave privrednog društva i kada su stečeni uslovi za razrješenje sa dužnosti članova uprave i sekretara privrednog društva prije isteka roka na koji su imenovani.

O IZBORU MEĐUNARODNE REVIZORSKE KUĆE ZA PROVJERU ISPUNJAVANJA UGOVORNIH OBAVEZA O DOKAPITALIZACIJI ENERGOPETROLA

Vlada je donijela Odluku kojom se pokreće otvoreni postupak javne nabavke za izbor međunarodne revizorske kuće koja će utvrditi ispunjavanje obaveza iz Ugovora o dokapitalizaciji Energopetrola.

Odabir revizorske kuće će izvršiti Komisija koju je Vlada imenovala 12.11.2009. godine.
Prilikom ocjene dostavljenih ponuda primjenjivat će se ktirerij ekonomski najpovoljnije ponude dostavljene od obostrano prihvatljive i nezavisne međunarodne revizorske kuće koja je registrovana na području BiH.

Uz cijenu, u obzir će se uzeti rok izvršenja posla, iskustvo ponuđača na istim ili sličnim poslovima, te njegova kadrovska osposobljenost.Sredstva za ovu uslugu zajednički će osigurati Vlada FBiH i Konzorcij MOL-INA u istom omjeru.

O IZVRŠENJU BUDŽETA FBiH ZA JEDANAEST MJESECI PROŠLE GODINE

Vlada FBiH je razmatrala i usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za period od I-XI 2009. godine, u kojem se ističe da su ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranja iznosili 1.693 miliona konveribilnih maraka, što predstavlja 79,4 posto ukupno planiranih prihoda prema Rebalansiranom Budžetu za 2009. godinu. U odnosu na isti period prethodne godine, ukupno ostvarenje je veće za 456 miliona KM ili za 36, 9 posto.

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 911,1 milion KM i u odnosu na Budžetom planirana sredstva ostvareni su s indeksom od 82,5 posto. Neporezni prihodi iznosili su u ovom periodu 224 miliona KM što je za 15,1 posto više nego u istom periodu prethodne godine, a na šta je uticao veći priliv prihoda po osnovu dividendi, administrativnih taksa i po osnovu novčanih kazni.

U izvještajnom periodu nije došlo do priliva prihoda po osnovu tekućih grantova iako je Budžetom za 2009. godinu bilo planirano devet miliona KM, dok je od ukupno planiranih 701,4 miliona KM po osnovu finansiranja Budžeta FBiH, odnosno radi pokrića budžetskog deficita iz prethodne godine, ostvareno ukupno 558,2 miliona KM.

Rashodi i izdaci u izvještajnom periodu iznosili su 1.326 miliona KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine više samo za tri miliona KM, odnosno 0,2 posto. Inače, u odnosu na plan, rashodi i izdaci bilježe indeks ostvarenja od 70,5 posto, što je dijelom rezultat primjene Zakona o načinu ostvarivanja ušteda, a dijelom niskog ostvarenja pojedinih rashoda kao što su kapitalni grantovi, nabavka stalnih sredstava i pozajmljivanje drugim nivoima vlasti.

SAZIVANJE SKUPŠTINE FABRIKE DUHANA MOSTAR


Nakon što je razmotrila Informaciju o privatizaciji Fabrike duhana Mostar, Vlada je donijela dvije odluke koje se odnose na ovo privredno društvo. Prvom odlukom se, za 4. februar ove godine, saziva Skupština Fabrike duhana Mostar d.d. Mostar, na kojoj će se odlučiti o imenovanju Nadzornog odbora ovog privrednog društva.

Naime, nakon što je raskinut kupoprodajni ugovor, dionice društva su prenesene na Vladu FBiH, tako da je Vlada kao 67 postotni vlasnik državnog kapitala Fabrike duhana Mostar, 14. decembra prošle godine, na rok od 60 dana, nominirala članove privremenog Nadzornog odbora.

Cijeneći, inače, složenom situaciju u ovoj fabrici, posebno sa aspekta nezavidnog položaja radnika, Vlada je danas zadužila Federalni zavod za zapošljavanje da, iz Programa mjera za socijalno zbrinjavanje uposlenih koji u procesu stečaja ili likvidacije ostanu ili će ostati bez posla, izdvoji 35.000 KM. Ova sredstva podijelila bi se kao jednokratna pomoć od 350 KM za najugroženije radnike Fabrike duhana Mostar.

O POSLOVANJU FABRIKE DUHANA SARAJEVO

U skladu sa zaključkom Vlade od 12. novembra prošle godine, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dostavilo je Vladi Izvještaj o poslovanju Fabrike duhana Sarajevo d.d.- Sarajevo za 2008. godinu.

Iz Izvještaja se vidi da je u 2007. godini ovaj kolektiv zabilježio neto dobit od 17,68 miliona KM. Uprava Duštva je rasporedila sredstva tako da je 6,74 miliona KM usmjereno za isplatu dividendi ( 5,126 miliona KKM) i za investicije u Hotel Srebrenica ( 1,618 miliona KM).Vlada FBiH je, stoga, zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da od Fabrike duhana d.d.- Sarajevo zatraži obrazloženje o razlici sredstava između ukupne i raspoređene neto dobiti, kao i po kojim odlukama je postupano.
U 2008. godini je neto dobit iznosila 12,49 miliona KM koja su se rasporedila za investicije u Fabriku duhana Sarajevo ( 10,6 miliona KM) i za investicije u Hotel Srebrenica (1,88 miliona KM).

Vlada je zaključila da Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodprivrede i šumarstva, zajedno sa predstavnicima UO Fabrike duhana d.d.-Sarajevo, predloži plan i način raspodjele sredstava dobiti za 2009.godinu.

ODLUKA O IZMIRENJU DUGA PREMA JAVNIM PREDUZEĆIMA

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o utvrđivanju povoljnijih uslova, načina i mogućnosti zaključenja ugovora o izmirenju dospjelog duga prema javnim preduzećima.

U obrazloženju ove odluke navodi se da veći broj privrednih društava, posebno onih u kojima ovlaštenja po osnovu državnog kapitala vrše organi FBiH, poslujući pod otežanim uslovima, nisu u mogućnosti redovno izmirivati dugovanja prema javnim preduzećima.

Predloženom odlukom bilo bi omogućeno većem broju privrednih društava da, uz pisano ovlaštenje nadzornog odbora društva, mogu da ugovorom regulišu svoja dugovanja prema javnim preduzećima pod povoljnijim uslovima i, na taj način, otklone mogućnost nastanka dodatnih sudskih troškova.

O ŽELJEZNICAMA FBiH

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Željenice Federacije BiH d.o.o. o kreditnom zaduženju ovog preduzeća kod UNICREDIT BANK d.d. Mostar. U razlozima za donošenje ovakve odluke navodi se da se, JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, zbog izostanka uplate redovnih budžetskih tranši i u cilju održavanja minimuma likvidnosti, kreditno zadužilo kod više komercijalnih banaka.

Dosadašnje mjesečne obaveze po odobrenim kreditima koji će se vraćati iz sredstava od ovog kredita iznose mjesečno 2.012.000 KM. Realizacijom današnje odluke mjesečni anuitet iznosio bi 712.950 KM što će omogućiti JP ŽFBiH da osigura kontinuirano vraćanje anuiteta i jačanje likvidnosti kroz racionalizaciju novčanih tokova, čime bi se stvorile preptostavke za smanjenje troškova kamata u ukupnim troškovima.

Vlada je, također, prihvatila Informaciju o utrošku sredstava Budžeta Federacije BiH za prvih šest mjeseci 2009. godine sa budžetske pozicije „Subvencije javnim preduzećim“ unutar koje je odobren transfer za željeznice od 24 miliona KM. Sredstva su namjenski utrošena za finansiranje održavanja željezničke infrastrukture Federacije BiH, sufinansiranje javnog putničkog servisa i finansiranje rada BHŽJK Sarajevo u prvih šest mjeseci u iznosu od 12 miliona KM.

Danas je donijeta i Odluka kojom Vlada FBiH predlaže Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje da JP „Željeznice FBiH“ oslobodi od plaćanja putarine za dizel goriva, koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2010. godini, u količini od 3.542.930 litara.

Ovo je učinjeno na zahtjev Željeznica FBiH koje ove količine dizel goriva koriste na neelektrificiranim prugama i na dijelovima pruge na kojima dođe do kvara elektro sistema. Oslobađanje od plaćanja ove obaveze znatno će sniziti troškove poslovanja ovog privrednog subjekta.


IZMJENE ODLUKE O SREDSTVIMA ZA INSTITUT ZA PRIVREDNI INŽINJERING

Vlada je donijela Odluku o izmjenama Odluke o raspodjeli i načinu trošenja novčanih sredstava koja se izdvajaju za Institut za privredni inženjering u Zenici. Na ovu je instituciju Vlada u novembru 2006. godine prenijela javna ovlaštenja iz oblasti rada stanica tehničkog pregleda, za šta se izdvaja osam posto sredstava uplaćenih za obavljeni tehnički pregled.
Do izmjene postojeće odluke, odnosno povećanja sredstava za ovu instituciju je došlo realiziranjem Vladinog zaključka od 18. 6. 2008. godine o neophodnosti uvođenja video nadzora nad radom stanica za tehnički pregled, za šta je bilo potrebno planirati novi utrošak sredstava.

SREDSTVA ZA FOND SOLIDARNOSTI FBiH

Kao i svake kalendarske godine, Vlada FBiH je donijela Odluku o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti FBiH za 2010. godinu. Imajući u vidu težak položaj zdravstva u Federaciji BiH predloženo je da se i ove godine zadrži postojeća stopa izdvajanja iz doprinosa po osnovu zdravstvenog osiguranja u visini od devet posto, kako je bilo i prethodne godine.

Na ovaj način rješava se finansiranje osnovnog paketa zdravstvenih prava u dijelu koji se odnosi na zdravstvene usluge utvrđene prioritetnim federalnim programima zdravstvene zaštite i prioritetnim najsloženijim oblicima zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koje se finansiraju sredstvima fonda solidarnosti.

 

O MJERAMA NA STABILIZACIJI STANJA U PREDUZEĆU „KRIVAJA 1884“

Vlada je danas prihvatila Izvještaj Komisije za kontrolu izvršenja obaveza iz Ugovora o zajedničkom ulaganju između IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići i „Ferimpex“ d.o.o. Zavidovići i zadužila Poreznu upravu FBiH da, u skladu sa Zakonom o registraciji privrednih subjekata u Federaciji BiH, u potpunosti otkloni žalbene razloge.

Također je zaključeno da Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, kao nadležni federalni organ, izvrši imenovanje privremenog Nadzornog odbora u IP „Krivaja" d.o.o. Zavidovići. Zadužena je i Poreska uprava - središnji ured Sarajevo da u skladu sa Zakonom o poreznoj upravi ispita mogućnost prodaje imovine IP „Krivaja" d.o.o. Zavidovići (na kojoj je upisana hipoteka) i da dostavi saglasnost Agenciji za privatizaciju u FBiH da izvrši prodaju navedene imovine.

Vlada FBiH će zatražiti od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća da preispita rad sudova vezanih za ovaj slučaj. Kada je riječ o isporuci drvnih sortimenata i uplati doprinosa PIO/MIO (voditi računa o zaposlenicima koji su stekli uslove za penziju) potrebno je da ugovorne strane sačine Prijedlog Anexa Ugovora o zajedničkom ulaganju.


FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FBiH ZA 2010. GODINU

Vlada je donijela Odluku kojom je dala saglasnost na Finansijski plan Agencije za privatizaciju u FBiH za ovu godinu. Planom su obuhvaćeni prihodi od prodaje preduzeća, kao i prihodi iz drugih izvora. Od prodaje preduzeća planirani prihod iznosi 4,5 miliona KM, od prodaje predmeta u maloj privatizaciji 445 hiljada KM što, uz planiranih milion KM od prihoda naplaćenih iz pasivnog podbilansa, čini ukupan ovogodišnji planirani prihod Agencije od 5,94 miliona KM.

Od ovih sredstava 26 posto je namijenjeno za bruto plaće i naknade zaposlenih, odnosno blizu dva miliona KM, 12 procenata za plaćanje ugovorenih i drugih posebnih stručnih usluga, a čak 53 procenta za zaštitu od evikcije-sudskih sporova i izmirenje obaveza preduzeća iskazanih u pasivnom podbilansu.

U planirane rashode uključeno je i 1,58 miliona KM koji se, u skladu sa izmjenama i dopunama Finansijskog plana za 2009. godinu, prenose u ovu godinu, tako da ukupno planirani rashodi iznose 7,52 miliona KM.


PRIORITETNI ELEKTROENERGETSKI OBJEKTI ZA IZGRADNJU

Vlada je nakon razmatranja usvojila Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o prioritetima izgradnje elektroenergetskih objekata na području Federacije BiH i načinima njihovog finansiranja.

U Informaciji se, između ostalog, ukazuje na nužnost nastavka aktivnosti vezanih za elektroenergetske objekte u skladu sa opredjeljenjima iz Strategije razvoja energetskog sektora.

Zbog ekonomske krize i finansijske situacije u FBiH predlaže se primjena najpovoljnijih modela izgradnje i finansiranja elektroenergetskih objekata, uz zadovoljenje potreba vezanih za dinamiku ulaganja i rokove izgradnje, s obzirom na buduće gašenje blokova u termoelektranama Tuzla i Kakanj. Prema ovoj informaciji, kao prioritetni elektroenergetski objekti za izgradnju, predviđeno je šest termoelektrana, 14 hidroelektrana, šest vjetroelektrana i 25 minihidrocentrala, što uz ostale predviđene objekte (HE na gornjoj Neretvi) iznosi ukupno 3.521 MW.

Svi navedeni objekti su uključeni u Strateški plan i program razvoja energetskog sektora FBiH kojeg je usvojio Parlament FBiH sa procijenjenom dinamikom izgradnje, koja će biti uslovljena načinom obezbjeđivanja investicionih sredstava. Ukazuje se i na potrebu bržeg rješavanja pitanja prostornog planiranja neophodnog za buduće projekte u ovoj oblasti, kao i na nastavak aktivnosti na restrukturiranju rudnika uglja u sklopu Koncerna Elektroprivreda BiH.

Riječ je o objektima izuzetne važnosti za razvoj Federacije BiH, a za svaki planirani projekat bit će donošene odgovarajuće odluke.


O STANJU KULTURE U FBiH OD 2003.-2009. GODINE

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju o stanju kulture i rezultatima djelovanja Federalnog ministarstva kulture i sporta od 2003.-2009. godine koja je tražena na inicijativu poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Nermina Purića. U Informaciji se detaljno opisuju aktivnosti Federalnog ministarstva kulture i sporta, kao i finansijski transferi institucijama kulture na federalnom i nižim nivoima.

Federalno ministarstvo kulture i sporta, navodi se u Informaciji, podržava isključivo programe i projekte obnove i zaštite objekata kulturne i graditeljske baštine, kulture od značaja za Federaciju BiH i sporta od značaja za Bosnu i Hercegovinu.

Osim djelomično Sarajeva, Tuzle i Zenice, kantonalni centri nisu prepoznati kao mjesta u kojima se kultura cijeni, poštuje i razvija. Nisu osnovane nove javne ustanove, nisu izgrađeni novi objekti kulture. Gase se ustanove kulture čiji su osnivači kantoni, umanjuju im se sredstva za redovnu djelovanje. Podaci o kantonalnim proračunima, koji su dostupni pokazuju da sredstva dodijeljena od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, posredstvom ovog ministarstva, premašuju ukupan iznos sredstava koje kantoni izdvajaju za kulturu.

U Informaciji se, također, ukazuje da nije riješen pravni status sedam ustanova čiji je osnivač Skupština Bosne i Hercegovine i koje su od značaja za Bosnu i Hercegovinu, a o osnivanju novih ustanova ili utvrđivanju jednog broja ustanova koje zaslužuju status ustanova kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu, nema nikakvih nagovještaja.

Usvajajući ovu informaciju Vlada FBiH je definirala zaključke i preporuke za poboljšanje trenutnog stanja u oblasti kulture koji će biti predloženi Parlamentu FBiH.


OBAVEZE FEDERACIJE BiH PO PRESUDAMA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Vlada FBiH razamatrala je danas Informaciju o obavezama Federacije BiH koje proizilaze iz presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Suljagić protiv Bosne i Hercegovine. Iz navedene presude proizilazi obaveza emitiranja obveznica stare devizne štednje, a Vlada FBiH je na 120.sjednici donijela Odluku o prvoj emisiji obveznica Federacije BiH za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje. Također, iz presude proizilazi obaveza da sve neisplaćene rate budu isplaćene i da se Federacija BiH obaveže da će isplatiti zatezne kamate po zakonskoj stopi u slučaju kašnjenja isplate svake naredne rate.

Potrebno je, također, produžiti rok za verifikaciju stare devizne štednje za najmanje šest mjeseci od dana konačnosti navedene presude kako bi svako imao priliku da pribavi potvrdu o evidenciji, kao i da u roku od tri mjeseca kada presuda postane konačna isplati aplikantu iznos naveden u presudi.

U slučaju napostupanja po navedenoj presudi, Sud navodi da neće imati drugog izbora nego da nastavi sa razmatranjem svih sličnih aplikacija koje se nalaze pred Sudom i donese presude kako bi se osiguralo efikasno poštivanje, a sudu je dostavljeno više od 1350 aplikacija u ime 13.500 aplikanata, što bi dodatno povećalo troškove po tom osnovu.

INICIJATIVA ZA DONOŠENJE ZAKONA O NOŠENJU, DRŽANJU I NABAVCI ORUŽJA


Vlada je razmatrala Informaciju o incijativi Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova da se u Parlamentu FBiH donese zakon o načinu nošenja, držanja i nabavke oružja, kojim bi se u Federaciji BiH na jedinstven način riješila ova pitanja.

Ova inicijativa motivirana je trenutno prisutnim različitim rješenjima po kantonima u vezi sa uvjetima za nabavku oružja, rok važenja oružnog lista, te različite kaznene odredbe za isti prekršaj.Tu su i razlike po vrstama oružja, kao i visinama novčanih kazni za prekršaje vezane za ovu problematiku.

Donošenje Zakona vezano je i za formiranje glavnog registra izdatih odobrenja o nošenju i držanju oružja što će omogućiti kvalitetnije praćenje stanja u ovoj oblasti i stvaranje pretpostavki za poboljšanje opšteg stanja sigurnosti na području Federacije.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova da u ovom smislu definira ovu inicijativu u obliku u kojem će biti upućena Parlamentu FBiH.

O STANJU NAUKE U FBiH

Vlada FBiH prihvatila je danas Informaciju o stanju nauke u Federaciji BiH i dostavila je Parlamentu FBiH na upoznavanje.

Prihvatanjem Informacije usvojene su i preporuke za unapređenje stanja u oblasti nauke u Federaciji BiH a koje se odnose na niz aktivnosti, od osnivanja Fonda za nauku na nivou FBiH, „virtualnih“ istraživačko-razvojnih instituta, uvezivanje naučno-istraživačkih kadrova i upostavljanje adekvatnog sistema finansiranja naučno-istraživačke djelatnosti, stvaranje pretpostavki za nesmetan transfer znanja i tehnologija, osiguranje većeg ulaganja u sektor nauke, podsticaj komercijalizaciji akademskog istraživanja, kao i poticaj industrijskom istraživanju i razvoju.

Pored niza i drugih aktivnosti na unapređenju stanja nauke u FBiH, potrebno je stvarati pozitivnu klimu u javnosti o korisnosti i potrebi ulaganja u nauku i tehnologiju, te isticati njihov značaj u ukupnom društvenom i ekonomskom progresu.

 

INFORMACIJE O STANJU U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U FBiH

Vlada FBiH usvojila je danas tri informacije Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, a koje se tiču stanja u osnovnim i srednjim školama u Federaciji BiH.

U Informaciji koja se odnosi na primjenu koncepcije devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja u FBiH navodi se da nastavni planovi i programi temeljeni na koncepciji devetogodišnjeg osnovnog vaspitanja i obrazovanja još uvijek nisu implementirani u svih deset kantona i da od ukupno 237.587 učenika koji su obuhvaćeni osnovnim obrazovanjem, oko 110.671 učenika pohađa devetogodišnju osnovnu školu, te se zbog toga cjelokupni učinci Koncepcije devetogodišnjeg vaspitanja i obrazovanja ne mogu u potpunosti vidjeti. Stoga je usvojena preporuka da obrazovne vlasti u FBiH, u saradnji sa Agencijom za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH prošire postojeću Zajedničku jezgru i prilagode je Koncepciji devetogodišnje osnovne škole, ili izrade novu koja će se temljiti na visokom stepenu usaglašenosti sa kantonalnim NPP-ima.

Kada je riječ o upisu učenika u srednje škole u FBiH u Informaciji se navodi da je na području FBiH ukupno upisano 27.816 učenika u prve razrede srednjih škola u školskoj 2009./2010. godini što je za četiri hiljade više upisanih učenika nego u prethodnoj školskoj godini.

Uz Infomaciju o provedbi Okvirnog zakona o srednjem stručnom obrazovanju i obuci u BiH i usaglašenosti kantonalnih zakonskih akata, Vlada je usvojila niz preporuka koje treba da doprinesu reformi i unapređenju srednjoškolskog obrazovanja u FBiH, a sa kojima će biti upoznati i poslanici Parlamenta FBiH.
 

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH je donijela dvije zasebne odluke kojima se Zavodu za javno zdravstvo FBiH odobrava raspolaganje sredstvima projekata odobrenih od strane donatora. U prvoj odluci riječ je o 39.132,23 KM sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora- Federalnog ministarstva finansija, od čega su 17.602,47 KM sredstva Evropske komisije u BiH iz projekta „EUROPREVOB“- socio ekonomske determinante ishrane i fizičke aktivnosti za prevenciju gojaznosti u Evropi i 21.529,76 KM Populacijskog fonda UN „UNEPA“ iz Programa prevencije raka grlića maternice u FBiH.

Drugom odlukom Zavodu za javno zdravstvo odobren je utrošak 15.414,35 KM sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija. Radi se o sredstvima Svjetske zdravstvene organizacije namijenjenim projektu „Seminari o procesu certifikacije eradikcije poliomijelitisa i nadzora nad AFP-om u FBiH“.

KADROVSKA PITANJA


Vlada FBiH je danas donijela Rješenje kojim se imenuje Komisija za utvrđivanje visine duga Vlade FBiH prema Federalnom zavodu PiO nastalog na osnovu isplate penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima i po općem propisu. U Komisiju su imenovani Emir Silajdžić, Tihomir Ćurak, Muhidin Subašić, Ivan Rogić, Fehim Bekan i Zehra Novo-Omanović.

Danas je izmijenjeno i Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, tako što je umjesto Hatidže Dimač, imenovan Enver Polutan.


 

Sjednica Vlade FBiH završena je u 17,30 sati.
 

Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE