130. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 11.01.2010.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 129. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Nacrt zakona o premjeru i katastru nekretnina;
 3. Nacrt zakona o privatnim detektivima;
 4. Prednacrt zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava sa većinskim učešćem državnog kapitala u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 5. Prednacrt zakona o podsticanju razvoja male privrede;
 6. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine koje su podnijeli, Žarko Šantić, Marko Čavara i Kerim Lučarević;
 7. Prijedlog inicijative za izmjenu Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine;
 8. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o vršenju ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala;
 9. Prijedlog uredbe o vanrednim mjerama zaštite državne imovine i kapitala u privrednim društvima koja obavljaju djelatnost proizvodnje ili prometa naoružanja i vojne opreme u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 10. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o Glavnom uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine  sa Prijedlogom zaključaka;
 11. Prijedlog uredbe o dopunama Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja;
 12. Prijedlog odluke o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke za izbor međunarodne revizorske kuće, radi utvrđivanja ispunjavanja ugovorenih obaveza u dokapitalizaciji „Energopetrol“ d.d. Sarajevo;
 13. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i hercegovine za period januar – novembar 2009. godine;
 14. Prijedlog odluke o sazivanju Skupštine privrednog društva Fabrika duhana Mostar d.d. Mostar;
 15. Zahtjev za jednokratnu finansijsku pomoć sa Prijedlogom Zaključka (Fabrika duhana Mostar d.d. Mostar);
 16. Informacija o poslovanju Fabrike duhana Sarajevo d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka;
 17. Informacija o privatizaciji Fabrike duhana Mostar;
 18. Prijedlog odluke o utvrđivanju povoljnijih uslova za zaključenje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema javnim preduzećima;
 19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na odluke Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo o kreditnom zaduženju JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo kod Unicredit bank d.d. Mostar, broj NO 4833-3/09 i broj NO 4833-3.A./09 od 2.10.2009. godine;
 20. Prijedlog odluke o utvrđivanju Prijedloga Upravnom doboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje JP Željeznica Federacije BiH d.o.o. Sarajevo od plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2010. godini;
 21. Prijedlog odluke o usvajanju Rebalansa Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilnu avijaciju – Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo za 2009. godinu;
 22. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o raspodjeli i načinu trošenja novčanih sredstava koja se izdvajaju za Stručnu instituciju;
 23. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava sa podračuna evidentiranih na  Jedinstvenom računu Trezora – Riznice Federalnog ministarstva finansija-financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (iznos: 39.132,23 KM);
 24. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora – Riznice Federalnog ministarstva finansija – financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (iznos: 15.414,35 KM);
 25. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije Bosne i  Hercegovine za 2010. godinu:
  1. Izvještaj o radu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za 2008. godinu – davanje saglasnosti;
  2. Program rada Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za 2009 godinu– davanje saglasnosti;
 26. Izvještaj Komisije za kontrolu izvršenja obaveza iz ugovora o zajedničkom ulaganju između IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići i "Ferimpex" d.o.o. Zavidovići, sa Prijedlogom zaključaka;
 27. Finansijski plan Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2010. godinu sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2010. godinu Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 28. Informacija o prioritetima izgradnje elektroenergetskih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine i načini finansiranja – sa Prijedlogom zaključaka;
 29. Informacija o utrošku sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za I-VI 2009. godine namijenjenih finansiranju sektora željeznica sa Prijedlogom zaključka;
 30. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva prometa i komunikacija – davanje saglasnosti;
 31. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje visine duga Vlade Federacije Bosne i Hercegovine prema Federalnom zavodu za penzijsko invalidsko osiguranje, nastalog  na osnovu isplate penzija ostvarenih pod povoljnijim uslovima i po općem propisu;
 32. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa;
 33. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji po Zahtjevu broj: 03/05-31-1315/2009 od 3.12.2009. godine (3 rješenja);
 34. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog    ministarstva zdravstva – davanje saglasnosti;
 35. Informacija o stanju u oblasti kulture u Federaciji Bosne i Hercegovine na Inicijativu Nermina Purića, poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine;
 36. Informacija o obavezama Federacije Bosne i Hercegovine koje proizilaze iz presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Suljagić protiv BiH (Aplikacija broj 2791/02 sa Prijedlogom zaključaka;
 37. Informacija o u vezi sa donošenjem Zakona kojim bi se uredilo pitanje nabavke nošenja, držanja oružja i municije, kao i druga pitanja koja su od značaja za oružje i municiju sa Prijedlogom zaključaka;
 38. Informacija o stanju nauke u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključaka;
 39. Informacija o upisu učenika osnovnih i srednjih škola u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključaka;
 40. Informacija o angažovanju volontera u Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, sa Prijedlogom zaključka;
 41. Informacija o primjeni Koncepcije devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka;
 42. Informacija o provedbi Okvirnog zakona o srednjem stručnom obrazovanju i obuci u Bosni i Hercegovini i usaglašenosti kantonalnih zakonskih akata sa ovim zakonima, sa Prijedlogom zaključaka);
 43. Imenovanja;
 44. Informacija o stanju na poplavljenim područjima u FBiH.
Petak,
22. januar 2021.
VIŠE