129. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 23.12.2009.
Saopćenje o radu

 

 

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POSREDOVANJU U ZAPOŠLJAVANJU I SOCIJALNOJ SIGURNOSTI NEZAPOSLENIH OSOBA

 

Na današnjoj sjednici u Mostaru, Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o izmjeni Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba.

 

Predloženom izmjenom provodi se preporuka Svjetske banke u pogledu reforme socijalnih naknada i naknada za nezaposlenost u okviru Nacrta matrice o politikama, tako da se predlaže smanjenje naknada za nezaposlenost, kao i skraćivanje vremenskog perioda u kojem nezaposleno lice prima ovu naknadu.

 

Cilj je, naime, da se visina naknada za nezaposlenost veže za visinu prosječne plaće nezaposlenih osoba i nivo uplaćenih doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

 

Predložene izmjene podržao je i Federalni zavod za zapošljavanje jer se cijeni da će njihovo provođenje u praksi doprinijeti stimuliranju nezaposlenih osoba da aktivnije nego do sada traže posao.

 

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O NOVČANIM

PODRŠKAMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

 

Uzimajući u obzir primjedbe i sugestije iz parlamentarne rasprave o Nacrtu, Vlada FBiH je utvrdila i uputila u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Ovaj novi federalni zakon (raniji donesen 2004. godine) predstavlja prvi korak u daljnjem provođenju reformi u ovoj oblasti, a u cilju prilagođavanja propisima EU i WTO. Istovremeno, predloženi zakonski akt izraz je potrebe realiziranja osnovnih ciljeva iz strateškog dokumenta “Politika djelovanja i osnovne strategije Vlade FBiH u mandatnom periodu 2007.-2010.godina” i Zakona o poljoprivredi, pogotovo u segmentu poticajne politike.

 

U skladu s tim Prijedlog zakona propisuje mjere novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju, model podrški, izvore, odabir prioriteta i visinu sredstava, korisnike novčanih podrški i način njihove realizacije, te nadzor nad provođenjem zakona i kaznene odredbe.

 

Sredstva do sada izdvajana u ove svrhe u visini najmanje tri posto Federalnog budžeta godišnje, uz ona iz kantonalnih budžeta, bila su značajna ali ne i dovoljna u odnosu na potrebe, pa je to iskustvo rezultiralo odredbom danas utvrđenog Prijedloga zakona da se iz federalnog budžeta godišnje izdvaja od tri do šest posto, pri čemu je ostala i obaveza kantonalnih budžeta po ovom osnovu.

 

Novčane podrške u smislu predloženog zakona obuhvataju podrške u sklopu mjera poticanja proizvodnje i plaćanja u okviru mjera strukturne politike.

 

NACRT ZAKONA O UTVRĐIVANJU I NAČINU IZMIRENJA NEIZMIRENIH OBAVEZA NASTALIH PO OSNOVU ZAKONA O OSNOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZAŠTITE CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITE PORODICE S DJECOM

 

Vlada FBiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja neizmirenih obaveza nastalih po osnovu Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom. Njime se neizmirene obaveze na osnovu pravosnažnih rješenja kojima su podnositeljima zahtjeva - osobama s invaliditetom priznata prava po osnovu Zakona o osnovama socijalne zaštite utvrđuju u visini 135.747.852.92 KM. Ovaj iznos odnosi se na neisplaćene naknade za period od 2007. godine zaključno sa 30.9.2009. godine za 39.191 korisnika.

 

Propisano je da će Federacija u gotovinskom iznosu u najviše 36 rata izmiriti ove obaveze najkasnije u periodu od tri godine, počevši od fiskalne 2011. godine. O načinu i visini izmirenja tih obaveza Vlada FBiH će za svaku godinu donijeti posebnu odluku, u zavisnosti od visine raspoloživih sredstava za tekuću godinu.

 

REFORMSKI ZAKONI IZ SOCIJALNOG SEKTORA

 

Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, a u skladu sa zaključcima Parlamenta FBiH, Vlada FBiH je danas utvrdila dva nacrta zakona kojima se osigurava daljnje provođenje reformi u socijalnom sektoru u Federaciji BiH. Cilj je da se za sve korisnike obezbijedi podjednaka dostupnost i ujednačenost određenih temeljnih prava na cijeloj teritoriji Federacije BiH, nezavisno od kantona u kojem korisnik ima prebivalište i uspostavi jedinstvena osnovica za obračun tih prava.

 

Nacrt novog zakona o zaštiti civilnih žrtava rata, koji uglavnom slijedi postojeća zakonska rješenja i finansijska sredstva, ima za cilj otkloniti nedostatke uočene u dosadašnjoj praksi i precizirati određene formulacije koje su omogućavale višestruko korištenje određenih prava. Njime se, također, usklađuju postojeća rješenja sa u međuvremenu potpisanom Konvencijom o zaštiti osoba sa invaliditetom UN (zabrana diskriminacije i o načinu nastanka invaliditetea), kao i obavezama iz Sporazuma o stabilizaciji i približavanju EU kada su u pitanju zakonska rješenja o zaštiti osoba od torture i zaštiti civilnih žrtava rata na državnom nivou.

 

Nacrt novog zakona o osnovnim pravima osoba sa invaliditetom koji je Vlada FBiH utvrdila na današnjoj sjednici ima za cilj da, uz uvažavanje principa pravednosti, obezbijedi zaštitu prije svega najugroženijih kategorija lica sa invaliditetom kojima je zaštita i najpotrebnija.

 

Osnovni cilj novopredloženih rješenja je uvođenje prihodovnog cenzusa i pooštravanje kriterija i uvjeta za ostvarivanje prava, tako da je, kad su u pitanju prava na osobnu invalidninu i ortopedski dodatak, prihodovni cenzus eliminatoran kriterij. U funkciji zaštite osobe sa najtežim oštećenjima organizma, pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica, kao kompenzaciono pravo, izuzeto je od prihodovnog cenzusa.

 

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA IZ OBLASTI BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

 

U skladu sa obavezama iz stand by aranžmana Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila nacrte zakona o izmjenama i dopunama zakona: o pravima branilaca i članova njihovih porodica i o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica.

 

Predloženim izmjenama i dopunama se za određene korisnike prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite (vojni invalidi ispod 60 posto) i korisnike porodične invalidnine (izuzev djece koja su na redovnom školovanju) uvodi prihodovni cenzus, kao uslov za daljnje korišćenje ovih prava. Uvođenje prihodovnog cenzusa predviđeno je i za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja. Za sve korisnike prava po osnovu ova dva zakona, isplata će se vršiti u skladu sa raspoloživim sredstvima, a osnovica će se usklađivati s kretanjem inflacije u FBiH iz prethodne godine.

 

Pitanje prihodovnog cenzusa bit će uređeno posebnim propisom i u saradnji s udruženjima koja okupljaju korisnike ovih prava.

 

Istovremeno, Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, te ga uputila Parlamentu FBiH po hitnom postupku. Predloženo je da Zakon prestaje važiti 1.5.2010. godine, s tim što se, nakon njegovog stupanja na snagu, neće uzimati u obzir novi zahtjevi.

 

Korisnicima koji su već ostvarili pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti isplate će se vršiti zaključno sa 30.4.2010. godine, a neisplaćene naknade obračunate na osnovu rješenja koja su izdata do stupanja na snagu ovog zakona (zaostale, a neisplaćene naknade) ostaju kao obaveza organa propisanih Zakonom.

 

Korisnicima koji su pravo na penziju ostvarili po osnovu Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica penzije će biti isplaćivane u skladu s rješenjima kojima je to pravo priznato do donošenja jedinstvenog zakona o povoljnijem penzionisanju učesnika odbramnebo-oslobodilačkog rata.

 

DONESENA UREDBA O ŠUMAMA

 

Na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada FBiH danas je donijela Uredbu o šumama. Ovim podzakonskim aktom se, do donošenja Zakona o šumama, a najdulje do 90 dana, reguliraju pitanja očuvanja šuma i šumskog zemljišta, planiranja i upravljanja šumama i druga iz ove oblasti. U Uredbu su uključene primjedbe i prijedlozi Saveza gradova i općina FBiH.

 

Inače, zakonski vakuum u ovoj oblasti nastao je nakon što je, prema presudi Ustavnog suda FBiH, postojeći Zakon o šumama prestao važiti 27.11.2009. godine. Sud je, naime, ocijenio kako je ovim zakonom povrijeđeno pravo općina na lokalnu samoupravu.

 

Vlada je danas obvezala Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da joj, u roku od sedam dana, dostavi Prednacrt zakona o šumama.

 

POMOĆ KANTONIMA

 

Današnjim odlukama Vlada FBiH odobrila je izdvajanje sredstava iz ovogodišnjeg federalnog proračuna za Bosanko-podrinjski i Posavski kanton, a sa svrhom pomoći zbog teške financijske situacije u kojima su se ova dva kantona našla.

 

Pomoć za svaki od ova dva kantona iznosi 1.000.000 konveribilnih maraka.

 

SUGLASNOST NA IZMJENE STATUTA DIREKCIJE CESTA FBiH

 

Federalna vlada dala je danas suglasnost na Odluku Nadzornog odbora Direkcije cesta FBiH d.o.o. Sarajevo o izmjenama Statuta ovog javnog poduzeća.

 

Izmjena se odnosi na povećanje vrijednosti temeljnog kapitala Direkcije cesta FBiH, koji je u stopostotnom vlasništvu FBiH. Do povećanja je došlo nakon investicija okončanih u 2008. godini, odnosno izgradnje novih dionica autoceste.

 

NAKNADE ZA BRODOVE

 

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Vlada FBiH donijela je danas tri odluke koje se odnose na naknade u pomorskom prometu.

 

U prvoj odluci riječ je o visini naknade za brodove koji koriste objekte sigurnosti plovidbe u unutarnjim i teritorijalnim vodama BiH. Ta naknada ovisi o razdoblju na koje se primjenjuje (petnaestodnevna, mjesečna, polugodišnja ili godišnja), te o veličini broda, odnosno njegovoj nosivosti. Donesena je i Odluka o visini naknade domaćih i inozemnih brodova za prijevoz putnika preko morskog akvatorija Neum-Klek. Lučke naknade za brodove koji se nalaze na vezu iznose pet konvertibilnih maraka po dužnom metru, te 1,50 KM po putniku. Mjesečna naknada za trajno usidrene brodove iznosi 25 KM, a dnevna 3,50 KM.

 

Treća danas donesena odluka odnosi se na peljarenje, odnosno vođenje plovila od strane stručnih osoba i davanje stručnih savjeta brodskome zapovjedniku radi sigurne plovidbe u lukama, tjesnacima i drugim dijelovima unutarnjih voda i teritorijalnog mora BiH.

 

ODLUKE O ROBNIM REZERVAMA

 

Vlada FBiH je donijela Odluku o ustupanju živežnih namirnica i dizel goriva iz federalnih robnih rezervi narodnim kuhinjama Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije, Crvenog križa Federacije BiH, „Merhameta“ i Franjevačke provincije Bosne Srebrene - Kruh svetog Ante.

 

Time je udovoljeno molbama ovih humanitarnih organizacija za interventnim ustupanjem roba iz robnih rezervi koje su im neophodne zbog veoma teške socijalne situacije, uzrokovane ekonomskom krizom.

 

Iz istih razloga, Vlada je dala saglasnost Federalnoj direkciji robnih rezervi da u preduzeću „Klas“ d.d. Sarajevo samelje 349.902 kg pšenice iz robnih rezervi, s tim što će se troškovi mljevenja, način plaćanja i druga prava i obaveze urediti ugovorom između ova dva subjekta.

 

Danas je izmijenjena i Odluka o izboru skladištara za otkup tržišnih viškova pšenice iz ovogodišnjeg roda, kojom je sa 60 na 120 dana produžen rok skladištenja tržnih viškova pšenice u skladištu preduzeća „MIX“ d.o.o. Orašje. Ovo iz razloga što Federalna direkcija robnih rezervi nije uspjela osigurati drugi odgovarajući skladišni prostor.

 

PROŠIREN ZAKLJUČAK O ČLANOVIMA UPRAVNIH I NADZORNIH ODBORA

 

Zaključak donesen na 125.sjednici, kojim je Federalna vlada obvezala sve one koji su članovi dva ili više nadzornih i upravnih odbora poduzeća u većinskom državnom vlasništvu, da se u roku od tri tjedna izjasne u kojem od ovih odbora žele nastaviti rad, danas je proširen.

 

Naime, istu obvezu je Vlada FBiH sada proširila i na članove upravnih i nadzornih odbora institucija od značaja za Federaciju BiH, odnosno agencija, zavoda, direkcija, banaka, fondova i povjerenstava. Ukoliko članovi odbora ne postupe sukladno zaključcima prošle i današnje sjednice Vlade FBiH, na njih će se primijeniti odredbe Zakona o gospodarskim društvima. Svi nadležni federalni ministri dužni su, u roku od mjesec dana, upoznati vladu s realiziranjem ovih zaključaka.

 

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA U FBiH

 

Vlada FBiH usvojila je danas StrategijuEkonomskog razvoja FBiH“- ProjekatRazvoj turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine“.

 

Temeljni cilj ovog strateškog dokumenta je da, uvažavajući domaće turističke resurse i kretanja na turističkom tržištu, osigura jače pozicioniranje Federacije BiH kao prepoznatljive turističke destinacije koja se diferencira na tržištu nudeći tradiciju, te bogtastvo različitosti i raznovrsnosti.  Startegija se sastoji od devet poglavlja koji na detaljan način elaboriraju turističke potencijale Federacije BiH, viziju i ciljeve razvoja turizma. Kako se navodi u dokumentu, očekivanja su da će se ovom Strategijom postići povećanje konkurentnosti turističkog gospodarstva, povećati prihod, porasti domaći turistički promet, te dovesti do porasta zaposlenosti u ovoj oblasti.

 

O NACRTU SPORAZUMA ZA USPOSTAVLJANJE

TRANSPORTNE ZAJEDNICE JUGOISTOČNE EVROPE

 

Federalna vlada je razmatrala Nacrt osnova za vođenje pregovora u svrhu zaključivanja Sporazuma kojim se uspostavlja Transportna zajednica jugoistočne Evrope i na temelju mišljenja Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, podržala njegovo zaključivanje.

 

Ovaj akt dostavilo je Ministarstvo komunikacija i prometa BiH i podržan je bez primjedbi.

 

O REALIZACIJI PROJEKTA SOCIJALNE KOHEZIJE

 

Vlada FBiH je razmatrala Informaciju o realizaciji Projekta „Izgradnja socijalne kohezije kroz razvoj mentalnog zdravlja u zajednicu u jugoistočnoj Evropi“.

 

Inicijativa socijalne kohezije pokrenuta je u cilju jačanja stabilnosti kroz procese pomirenja, demokratizacije, poštivanje ljudskih prava i ekonomskog prosperiteta, a uz podršku Svjetske zdravstvene organizacije i Vijeća Evrope u oblasti zdravstva implementira se u oblastima - mentalno zdravlje, sigurnost hrane, kontrola duhana, zarazne bolesti, sigurnost krvi i transfuzija. Cilj Projekta, uz donirana sredstva više evropskih zemalja u ukupnom iznosu od 3,04 miliona eura, jeste osigurati opću reformu mentalnog zdravlja i usluga mentalnog zdravlja, uspotavljanje nacionalnih institucija u mentalnom zdravlju i trening programa za profesionalce.

 

Prihvatajući Informaciju, Vlada je odlučila da se neutrošena sredstva sa posebnog računa prenesu na račun Ministarstva civilnih poslova BiH za Regionalni centar za saradnju i razvoj u oblasti mentalnog zdravlja u jugoistočnoj Evropi.

 

OSTVARENJE JAVNIH PRIHODA I IZVRŠENJE PRORAČUNA

 

Vlada FBiH upoznata je danas s ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima, te izvršenjem federalnog proračuna u prvih deset ovogodišnjih mjeseci.

 

Ukupno naplaćeni javni prihodi u ovom razdoblju iznose 4,894 milijarda konvertibilnih maraka, što je za 349 milijuna KM, odnosno sedam posto manje nego u 2008. godini. Najveći dio ovih prihoda, odnosno 41 posto, pripao je vanproračunskim fondovima. Ukupan prihod na temelju doprinosa za mirovinsko, zdravstveno i osiguranje od neuposlenosti iznosio je 1,994 milijarda KM, što je 39,5 milijuna KM više nego godinu dana ranije. Slijede sa 29 posto kantonalni proračuni, te sa 19 posto federalni, odnosno s devet posto općinski proračuni. Inače, federalni proračun ostvario je temeljem javnih prihoda 39 milijuna KM manje nego u 2008. godini.

 

Ukupni desetomjesečni prihodi, primitci i financiranje federalnog proračuna iznosili su 1,596 milijarda KM, što predstavlja 74,8 posto ostvarenja ukupnog rebalansiranog proračuna za 2009. godinu.  U odnosu na 2008. godinu, ukupno ostvarenje veće je za 467 milijuna KM, odnosno za 41,3 posto. Međutim, ako se izuzme 558,2 milijuna KM na temelju financiranja, ostvarenje u odnosu na proteklu godinu je manje za 8,1 posto, odnosno za 91 milijun KM.

 

Na rashodovnoj strani proračuna za 2009. godinu je, na ime transfera, izdvojeno 637,5 milijuna KM.

 

O REALIZACIJI UKOPA ŽRTAVA RATA U 2009. GODINI

I IZGRADNJI SPOMEN OBILJEŽJA NA PODRUČJU BiH

 

Federalna vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji pružanja podrške i organiziranja ukopa ekshumiranih i identifikovanih žrtava rata u toku 2009. godine, kao i izgradnji spomen obilježja u BiH.

 

Vlada je iz Budžeta za ovu godinu izdvojila ukupno 500 hiljada KM za obilježavanje godišnjica i ukopa u općinama Srebrenica, Vlasenica, Bratunac, Zvornik i Prijedor, kao i za izgradnju spomen obilježja (na području općine Vlasenica ukopano 30 identifikovanih žrtava, na mezarju Gornja Kalesija 42 identifikovane žrtve sa područja Zvornika, na mezarju Potočari 534 identifikovane žrtve i na mezarju Raizvanovići u prijedorskoj općini 42 identifikovane žrtve iz Prijedora i Kozarca).

 

IMPLEMENTACIJA INFORMACIJSKOG SISTEMA

REGISTRA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U FBiH

 

Cilj Projekta ISR MSP je uvođenje informacionog sistema koji će Vladi FBiH omogućiti potpunu integraciju svih podataka ključnih za monitoring nad MSP sektorom, učinkovito i sinergijsko odvijanje poslovnih procesa, te pravovremeno i tačno izvještavanje radi boljeg upravljanja poslovanjem.

 

Realizacijom projekta bi se stvorile pretpostavke za osiguranje trenda povećanja broja malih i srednjih preduzenika, racionalizacija rashoda i popravljanje finansijskih rezultata, kontrola izvršenja obaveza, poboljšanje kvaliteta roba i usluga, interresorno udruživanje preduzetnika i obrtnika, aktiviranje ruralnog razvoja, te stalno usavršavanje preduzetnika i obrtnika.

 

Projekat bi se implementirao kroz nabavku i implementaciju mrežne opreme, hardware-a i sistemskog rješenja, te kroz izradu i implementaciju aplikativnog software-a, WEB portala i BI (Business Inteligence).

 

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta i Federalno ministarstvo trgovine da zajednički sačine plan aktivnosti za faznu implementaciju Glavnog projekta uspostave ISR MSP-a koji će obuhvatiti relevantne organe državne uprave i isti dostave Vladi FBiH na usvajanje.

 

FINANSIJSKE ODLUKE

 

Vlada FBiH je donijela više odluka kojima je odobreno izdvajanje budžetskih sredstava za planirane projekte rekonstrukcije koje finansira međunarodna zajednica. Tako je za projekat „Restruktuiranje preduzeća u BiH“ u IV kvartalu ove godine odobreno 117.723 KM, a za Projekat „Upravljanje čvrstim otpadom 3670“ - osnovni kredit za IV kvartal 2009. godine 541.968 KM i na ime dodatnog finansiranja u istom periodu za isti projekat 173.061 KM. Na ime sufinansiranja Projekta razvoja zajednica CDP izdvojeno je 469.191 KM.

 

Donijeta je i odluka kojom se Federalnom hidrometeorološkom zavodu odobrava utrošak sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija. Riječ je o 37.761,42 KM donatorskih sredstava Evropske zajednice namijenjenih implementaciji Projekta „Eksploatacija snage vjetra u jugoistočnoj Evropi -  SEEWIND“.

 

Za finansiranje Foruma parlamentaraca za III i IV kvartal ove godine odobreno je 9.550 KM, a za finansiranje Fondacije Srebrenica-Potočari u istom periodu ove godine 152.800 KM.

Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE