129. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 23.12.2009.
Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika 126. i Zapisnika 128. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;

2. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o posredovanju u upošljavanju i socijalnoj sigurnosti neuposlenih osoba;

3. Nacrt zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju;

4. Prednacrt zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja neizmirenih obaveza nastalih po osnovu Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom;

5. Prednacrt zakona o zaštiti civilnih žrtava rata;

6. Prednacrt zakona o osnovnim pravima lica sa invaliditetom;

7. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica;

8. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica;

9. Prednacrt zakona o prestanku važenja Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica;

10. Informacija o dosadašnjim aktivnostima na izradi zakona kojima će se urediti pitanje imovinskog censuza;

11. Prijedlog uredbe o šumama;

12. Prijedlozi odluka:

a) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu JU Federalnoj novinskoj agenciji;

b) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;

c) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija;

d) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Sudskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine;

13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinansiranje Projekta „Restruktuiranje preduzeća u BiH“ za IV kvartal 2009. godine;

14.

a) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinansiranje Projekta „Upravljanje čvrstim otpadom 36720“ - osnovni kredit, za IV kvartal;

b) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinansiranje Projekta „Upravljanje čvrstim otpadom 36721“ - osnovni kredit, za IV kvartal;

15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Odluke o izmjenama i dopunama Statuta JP Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo;

16. Prijedlozi odluka:

a) Prijedlog odluke o visini naknade koju plaćaju brodovi za usluge korištenja objekata sigurnosti plovidbe u unutrašnjim i teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine;

b) Prijedlog odluke o visini naknade domaćih i stranih brodova za prevoz putnika preko morskog akvatorija Neum-Klek;

c) Prijedlog odluke o peljarenju u unutrašnjim vodama i teritorijalnom moru Bosne i Hercegovine;

17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Programa rada i finansijskog plana Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;

18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog kandidata za člana Nadzornog odbora privrednog društva „ŠIPAD“ Export-Import d.d. Sarajevo;

19. Prijedlog odluke o davanju na korištenje roba iz federalnih robnih rezervi narodnim kuhinjama;

20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Federalnoj direkciji robnih rezervi za mljevenje pšenice u brašno;

21. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izboru skladištara za otkup tržišnih viškova pšenice rod 2009. godine;

22. Prijedlog odluke o prodaji vina iz federalnih robnih rezervi;

23. Prijedlog odluke o davanju na korištenje zemljišta Udruženju građana Klub za praktično streljaštvo i taktički trening POINT Sarajevo;

24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Jajce za izdavanje u zakup objekata u kasarni „Kamenica“;

25. Prijedlog odluke o odobrenju utroška sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnom hidrometeorološkom zavodu;

26. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za finansiranje Foruma parlamentaraca za III i IV kvartal 2009. godine;

27. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za finansiranje Fondacije Srebrenica - Potočari za III i IV kvartal 2009. godine;

28. Prijedlog zaključka o članstvu u upravnim i nadzornim odborima u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine;

29. Prijedlog strategije „Ekonomskog razvoja Federacije BiH“ - Projekat „Razvoj turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine“;

30. Prijedlog mišljenja na Nacrt osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o uspostavljanju transportne zajednice jugoistočne Evrope;

31. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima za period januarj - oktobar 2009. godine;

32. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - oktobar 2009. godine;

33. Izvještaj o radu Radne grupe za utvrđivanje stanja duga po osnovu neuplaćenih doprinosa za PIO za uposlenike prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine u periodu od 1.4.1996. do 31.12.2005. godine, s Prijedlogom zaključaka;

34. Informacija o potrebi pružanja ugostiteljskih usluga u prostoru restorana u objektu Dom policije, Sarajevo, s Prijedlogom zaključaka;

35. Informacija o izvršenju Zaključka Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine broj: 02-02-668/09 od 14.07.2009. godine, vezano za usvajanje Prijedloga zakona o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine i Prijedloga zakona o rudarstvu;

36. Informacija o provođenju aktivnosti po Zaključku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 723/09 od 25.08.2009. godine;

37. Informacija s Prijedlogom zaključka i Prijedlogom odluke:

a) Informacija o realizaciji Projekta „Izgradnja socijalne kohezije kroz razvoj mentalnog zdravlja u zajednici u jugoistočnoj Evropi“, s Prijedlogom zaključaka;

b) Prijedlog odluke o prenosu neutrošenih novčanih sredstava i davanju na korištenje stalnih sredstava i inventara, ostvarenih realizacijom Projekta „Izgradnja socijalne kohezije kroz razvoj mentalnog zdravlja u zajednici u jugoistočnoj Evropi“;

38. Izvještaj o realizaciji pružanja podrške i organizovanja ukopa ekshumiranih i identifikovanih žrtava rata u 2009. godini kao i izgradnji spomen obilježja u Bosni i Hercegovini;

39. Izvještaj o stanju izvršenja odluka s Prijedlogom zaključaka;

40. Izvještaj o radu Odbora sa Planom aktivnosti i planom potrebnih sredstava:

a) Izvještaj o radu Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa za period avgust - novembar 2009. godine;

b) Prijedlog plana potrebnih finansijskih sredstava za implementaciju Zakona - zahtjev za davanje saglasnosti;

41. Informacioni memorandum JP „BH Airlines“ d.o.o. Sarajevo, s Prijedlogom zaključaka;

42. Informacija o implementaciji informacijskog sistema registra malih i srednjih preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine - ISR MSP s Prijedlogom zaključka;

43. Informacija o stanju u Federalnoj direkciji robnih rezervi s Prijedlogom mjera;

44. Zahtjev za davanje saglasnosti za dostavljanje fotokopija Ugovora o zakupu poslovnih prostora u Mostaru od 21.10.2005. godine;

45. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine;

- Izvještaj o radu Komisije za ponovni izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora Razvojne banke Bosne i Hercegovine;

46. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja budžetskog korisnika zbog prenosa nadležnosti;

47. Prijedlog za nominiranje člana interresorne radne grupe za izradu Akcionog plana za implementaciju UNSC Rezolucije 1325 u Bosni i Hercegovini;

48. Prijedlozi rješenja:

a) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji po Zahtjevu broj: 03/05-31-1167/2009-ES od 11.11.2009. godine;

b) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji po Zahtjevu broj: 03/05-31-1202-1/2009-DZ od 11.11.2009. godine;

c) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji po Zahtjevu broj: 03/05-31-1276/2009-ES od 24.11.2009. godine;

49. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik-Bila za imenovanje direktora Društva.

 

1. Verifikacija Zapisnika 126. i Zapisnika 128. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;

2. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o posredovanju u upošljavanju i socijalnoj sigurnosti neuposlenih osoba;

3. Nacrt zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju;

4. Prednacrt zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja neizmirenih obaveza nastalih po osnovu Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom;

5. Prednacrt zakona o zaštiti civilnih žrtava rata;

6. Prednacrt zakona o osnovnim pravima lica sa invaliditetom;

7. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica;

8. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica;

9. Prednacrt zakona o prestanku važenja Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica;

10. Informacija o dosadašnjim aktivnostima na izradi zakona kojima će se urediti pitanje imovinskog censuza;

11. Prijedlog uredbe o šumama;

12. Prijedlozi odluka:

a) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu JU Federalnoj novinskoj agenciji;

b) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;

c) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija;

d) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Sudskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine;

13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinansiranje Projekta „Restruktuiranje preduzeća u BiH“ za IV kvartal 2009. godine;

14.

a) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinansiranje Projekta „Upravljanje čvrstim otpadom 36720“ - osnovni kredit, za IV kvartal;

b) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinansiranje Projekta „Upravljanje čvrstim otpadom 36721“ - osnovni kredit, za IV kvartal;

15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Odluke o izmjenama i dopunama Statuta JP Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo;

16. Prijedlozi odluka:

a) Prijedlog odluke o visini naknade koju plaćaju brodovi za usluge korištenja objekata sigurnosti plovidbe u unutrašnjim i teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine;

b) Prijedlog odluke o visini naknade domaćih i stranih brodova za prevoz putnika preko morskog akvatorija Neum-Klek;

c) Prijedlog odluke o peljarenju u unutrašnjim vodama i teritorijalnom moru Bosne i Hercegovine;

17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Programa rada i finansijskog plana Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;

18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog kandidata za člana Nadzornog odbora privrednog društva „ŠIPAD“ Export-Import d.d. Sarajevo;

19. Prijedlog odluke o davanju na korištenje roba iz federalnih robnih rezervi narodnim kuhinjama;

20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Federalnoj direkciji robnih rezervi za mljevenje pšenice u brašno;

21. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izboru skladištara za otkup tržišnih viškova pšenice rod 2009. godine;

22. Prijedlog odluke o prodaji vina iz federalnih robnih rezervi;

23. Prijedlog odluke o davanju na korištenje zemljišta Udruženju građana Klub za praktično streljaštvo i taktički trening POINT Sarajevo;

24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Jajce za izdavanje u zakup objekata u kasarni „Kamenica“;

25. Prijedlog odluke o odobrenju utroška sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnom hidrometeorološkom zavodu;

26. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za finansiranje Foruma parlamentaraca za III i IV kvartal 2009. godine;

 

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE