128. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 14.12.2009.
Saopćenje o radu

UTVRĐENI PRIJEDLOZI PRORAČUNA ZA 2010. I ZAKONA O NJEGOVU IZVRŠENJU

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila po žurnom postupku Prijedlog proračuna FBiH za 2010. godinu.

U planirani proračun od 1.747.272.490 konvertibilnih maraka uključeno je
i 335.000.000 KM na ime primitaka, odnosno sredstava po osnovu stand by aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom i kredita Svjetske banke.

Ova sredstva međunarodnih financijskih organizacija bit će upotrijebljena za otplate unutarnjeg i vanjskog duga, domaćeg zaduživanja, kao i za prijenos sredstava kantonima na temelju aranžmana s MMF-om.

Rashodovna strana proračuna za 2010. jednaka je prihodovnoj.

Vlada je danas, također, utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o izvršenju proračuna FBiH za 2010. godinu, kojim su, uz ostalo, precizirani prioriteti u izvršenju proračuna.

Vlada je razmatrala i podržala Plan razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2010.-2012. godinu.

Kada su u pitanju nacrti financijskih planova vanproračunskih fondova za 2010. godinu, zaključeno je da se, prije slanja u Parlament FBiH, usuglase s Prijedlogom proračuna.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O USMJERAVANJU
GOTOVINSKIH NAKNADA POJEDINCIMA U FBiH

Federalna vlada je u parlamentarnu proceduru uputila danas utvrđeni Prijedlog zakona o usmjeravanju gotovinskih naknada pojedincima u FBiH.

Kako je obrazloženo, ovaj pravni akt preduvjet je za otpočinjanje pregovora sa Svjetskom bankom o isplati sredstava zajma za razvojnu politiku.

Zakon uređuje opća pravila i principe za utvrđivanje prava na gotovinske naknade pojedincima koje se isplaćuju na teret proračuna FBiH, kantona, gradova, općina i financijskih planova vanproračunskih fondova. Propisana je, uz ostalo, i uspostava jedinstvene elektronske baze podataka o tim naknadama.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI FBiH

Cilj Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreznoj upravi Federacije BiH, utvrđenog na današnjoj sjednici Vlade FBiH, jeste usuglašavanje i preciziranje pojedinih odredaba originalnog teksta. Ovo se, prije svega, odnosi na omogućavanje Poreznoj upravi učinkovitijeg postupka utvrđivanja, naplate i kontrole poreznih prihoda.

Također je navedeno kako se Zakon odnosi na provedbu i aktivnosti iz oblasti svih vrsta federalnih, kantonalnih, gradskih i općinskih poreza, doprinosa, taksa, posebnih naknada, članarina turističkih zajednica i kazni za porezne prekršaje.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA U ORGANIMA VLASTI FBiH

Na današnjoj sjednici Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH.

Ovaj zakonski akt je izraz potrebe da se na jedinstven i jednak način definira ova oblast do sada regulisana u više zakona i podzakonskih propisa. S tim ciljem, njegove odredbe odnose se kako na izabrane dužnosnike, nositelje izvršnih funkcija i savjetnike u organima zakonodavne i izvršne vlasti u FBiH, tako i državne službenike i namještenike u organima državne službe Federacije i policijske službenike organa unutrašnjih poslova Federacije.

Njime se propisuju platni razredi i koeficijenti za kategorije nositelja izvršnih funkcija, izabranih dužnosnika i savjetnika, državnih službenika i namještenika, kao i policijskih službenika, s tim što bi, sukladno načelu transparentnosti, jedinstvena osnovica bila utvrđivana u dogovoru Vlade FBiH i sindikata.

PODRŽANA INICIJATIVA ZA PROJEKT GRADSKE MAGISTRALE U ZENICI

Nakon današnjeg razmatranja Informacije o projektu glavne gradske magistrale u Zenici, Federalna vlada je podržala inicijativu da se, zaduženjem kod Saudijskog fonda za razvitak, osiguraju 22 milijuna konvertibilnih maraka za realiziranje projekta.

Konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa Saudijskim fondom. Tehnički dio projekta implementirat će općina Zenica, a financijski Razvojna banka FBiH.

Riječ je o projektu povezivanja ulazno-izlaznih pravaca kroz Zenicu, odnosno osiguranju uvjeta za brz i protočan prolazak vozila.

Ova prometnica bit će povezana s autocestom na Koridoru 5c, a na nju će se priključiti sekundarna gradska mreža ulica.

Gradska i prigradska dionica magistrale duge su ukupno 7,85 kilometara.

Ujedno, u sklopu realiziranja ovog projekta, bilo bi riješeno pitanje dotrajale gradske infrastrukture kroz rekonstrukciju i proširenje primarne vodovodne, elektro i telekomunikacijske mreže, kao i mreže centralnog grijanja.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU

Izmjene i dopune Zakona o igrama na sreću, koji je Vlada FBiH utvrdila i u formi Prijedloga zakona uputila u parlamentarnu proceduru, rezultat su, prije svega, potrebe da se obezbijedi bolji tretman organizacija civilnog društva u pogledu finansiranja iz ostvarenog prometa Lutrije BiH.

Za razliku od postojećeg zakona iz 2001. godine, sada je precizirano da će se iz dijela sredstava koja, po ovom osnovu, pripadaju Federaciji BiH, 50 posto raspoređivati za finansiranje programa organizacija koje se bave prikupljanjem sredstava za liječenje djece, zaštitu prava djeteta, unapređenje života osoba s invaliditetom, borbom protiv droge i drugih ovisnosti i to na osnovu kriterija koje utvrde nadležna ministarstva.

Pored toga, utvrđena je i obaveza izdvajanja sredstava u visini pet posto od ukupne vrijednosti nagradnog fonda za pripređivače nagradnih konkursa i nagradnih igara i njihova uplata na račun Crvenog krsta/križa FBiH, kao jedan od izvora finansiranja djelatnosti ove humanitarne organizacije.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O APOTEKARSKOJ DJELATNOSTI

Donošenje federalnog Zakona o apotekarskoj djelatnosti, čiji je Nacrt utvrđen na dnašnjoj sjednici Vlade FBiH, te upućen u redovitu parlamentarnu proceduru, obveza je proistekla iz odredaba Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH, koji je na snazi od 2008. godine. Ujedno, odredbe Zakona o apotekarskoj djelatnosti usuglašene su s europskim standardima iz ove oblasti.

Inače, do donošenja Zakona na razini BiH, u FBiH je bio primjenjivan Zakon o lijekovima iz 2001., odnosno 2006. godine.

Prema odredbama novog zakona, apotekarska djelatnost obavlja se u apotekama kao zdravstvenim ustanovama, u bolničkim, te u privatnim apotekama.

Kada je riječ o ovom posljednjem, privatnu apotekarsku djelatnost mogu, pod propisanim uvjetima, samostalno obnašati magistari farmacije. Oni, precizirano je, mogu imati samo jednu privatnu apoteku.

Kao apotekarske radnike Zakon prepoznaje magistre farmacije s licencom, magistre farmacije specijaliste s licencom i farmaceutske tehničare s licencom. Takozvani tim apotekarskih djelatnika čine magistar farmacije i farmaceutski tehničar koji ima licencu.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O PRAVIMA,
OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTIMA PACIJENATA

Vlada FBiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata.

Njime se određuju prava, obaveze i odgovornosti korisnika zdravstvene zaštite, način korištenja, zaštite i unapređenja prava i ostala pitanja u skladu sa propisima o zdravstenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju.

Namjera je da se svim pacijentima u FBiH omogući jednaka i kvalitetna zdravstvena zaštita, što podrazumijeva uzajamno poštivanje i povjerenje između pacijenta i zdravstvenog radnika.

Stoga je Nacrtom zakona zabranjen svaki vid diskriminacije pacijenata, uz načelo poštivanja ličnosti, fizičkog i mentalnog integriteta i lične sigurnosti pacijenta. Tu je i poštivanje prava pacijenta na samostalnost pri odlučivanju u liječenju, kao i poštivanje pacijentove ličnosti, privatnosti i dostojanstva.

Pri njegovom koncipiranju uzete su u obzir odredbe Deklaracije o pravima pacijenta, kao i drugih međunarodnih dokumenata koje je Bosna i Hercegovina ratifikovala iz ove oblasti.

KREDIT ZA PROJEKAT POBOLJŠANJA PRISTUPA
FINANSIJSKIM SREDSTVIMA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA

Vlada FBiH donijela je danas Odluku kojom prihvata kredit Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt poboljšanja dostupnosti finansija malim i srednjim preduzećima koji se odobrava Bosni i Hercegovini u iznosu od 47.800.000 eura, od čega se 60 posto sredstava odnosi na Federaciju BiH.

Istovremeno, Vlada je dala saglasnost za zaključivanje supsidijarnog ugovora između BiH i FBiH za ovaj kredit koji za poboljšanje dostupnosti finansija malim i srednjim preudzećima u Federaciji BiH iznosi 28.680.000 eura. Rok dospijeća kredita je 25 godina, grace period 10 godina.

Jedan od ključnih ciljeva Projekta je proširenje poslovnih aktivnosti i poboljšanje ekonomskih prilika, stimulisanjem razvoja malih i srednjih preuzeća i pristupa finansijama u vremenu svjetske finansijske krize.

Cjelokupan kredit otplaćivaće krajnji korisnici, odonosno komercijalne banke koje preuzimaju kreditni rizik prema krajnjim korisnicima.

Za realizaciju ove odluke zaduženo je Federalno ministarstvo finansija kao resorno ministarstvo i Fondacija OdRaz kao jedinica za implementaciju projekta.

PROTOKOL O IZGRADNJI NOVE ZGRADE EKONOMSKOG FAKULTETA U SARAJEVU

Vlada FBiH razmatrala je i prihvatila danas Nacrt protokola o izgradnji nove zgrade Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, čime se obavezuje da pomogne Kantonu Sarajevo i Univerzitetu u Sarajevu da osiguraju alternativne prostorije za Ekonomski fakultet koji trenutno za svoje potrebe koristi zgradu koja je vlasništvo Srpske pravoslavne bogoslovije u Sarajevu.

Vlada FBiH i Vlada Kantona Sarajevo se obavezuju da osiguraju sredstva za alternativne prostorije za rad sarajevskog Ekonomskog fakulteta, te da pruže svu neophodnu tehničku i logističku podršku njegovom preseljenju u nove prostorije.

PREVENCIJA POVREDA LJUDSKIH PRAVA

Vlada FBiH usvojila je danas Akcioni plan za provođenje generalnih mjera radi prevencije povreda ljudskih prava po Presudi Evropskog suda za ljudska prava Mehmed Tokić i drugi protiv Bosne i Hercegovine. Prema zaključku Suda, počinilac krivičnog djela koji je oslobođen od optužbe na osnovu neuračunljivosti može biti pritvoren u psihijatrijsku ustanovu samo od strane nadležnog suda.

Prema relevantnim informacijama dobijenim od centara za socijalni rad na području FBiH, izvjesno je da postoji određen broj lica koja su oslobođena optužbi zbog počinjenog krivičnog djela u stanju neuračunljivosti, a koja su zbrinuta u ustanove bez odluke suda, ili uopšte nisu zbrinuta, niti je pokrenut vanparnični postupak radi njihovog zbrinjavanja pred nadležnim sudom. Kako bi se spriječilo dalje kršenje prava koja štiti Evropska konvencija, neophodno je prije svega identificirati takva lica, sačiniti njihov popis i utvrditi status kako bi se znalo o kom broju slučajeva se radi što je i svrha ovog akcionog plana. Također, potrebno je da nadležni organi pokrenu vanparnične postupke pred sudom radi sudskog preispitivanja zadržavanja ili puštanja na slobodu osoba s duševnim smetanjama.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u okviru svojih nadležnosti pružit će neophonu pomoć resornim kantonalnim ministarstvima i centrima za socijalni rad u svrhu izvršenja Akcionog plana.

INOZEMNA ULAGANJA U FBiH

Federalno ministarstvo trgovine dostavilo je Vladi FBiH Informaciju o izravnim inozemnim ulaganjima u FBiH u prvom polugođu 2009. godine, a koja se temelji na pokazateljima Ministarstva vanjskih poslova BiH.

Za prvih šest ovogodišnjih mjeseci su inozemna ulaganja u FBiH iznosila 203.412.000 KM. Ulagači su iz 16 zemalja, a investirano je u 50 kompanija. Glavnina ulaganja dolazi iz europskih zemalja - više od 97 posto. Pri tome je Turska s 88,7 milijuna KM bila najveći investitor, a slijede Hrvatska s 47,9 i Slovenija s 19,7 milijuna KM.

Naveća ulaganja bila su u proizvodne kapacitete - 118,6 milijuna KM, odnosno 58,3 posto. Na drugom mjestu je trgovina s 43,6 milijuna KM (21,4 posto), a na trećem telekomunikacije s 14,2 milijuna KM (6,9 posto). Ukupno uzevši, inozemna ulaganja u prvoj polovici 2009. godine bila su oko 12,88 posto manja nego u istom razdoblju 2008. godine.

KADROVSKA PITANJA

Vlada Federacije BiH je dala saglasnost na Odluku Nadzornog odbora PS “Vitezit” d.o.o. Vitez kojom je za direktora ovog društva izabran Josip Mišković.

Posebnim odlukama Vlada je za privremeni Nadzorni odbor Privrednog društva “Fabrika duhana” d.d. Mostar nominirala Eminu Selman, Muzaferu Kalabušić, Dubravku Ćorić, Seada Zekića i Džemala Čevru.

Danas je data i saglasnost na odluke Skupštine Arcelormittal Zenica d.o.o. o razrješenju članova dosadašnjeg Nadzornog odbora i imenovanju Andrea Bocka i Dimitrija Van den Endea u novi sastav ovog tijela.

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je za vršioca dužnosti direktora Agencije za nadzor osiguranja FBiH na period od dva mjeseca imenovala Branislava Bilića i istovremeno donijela odgovarajuće odluke o pokretanju konkursne procedure za izbor i imenovanje novog direktora, te imenovala Komisiju koja će obaviti ovaj posao.

Za koordinatora ispred Vlade FBiH u pripremi razvojnih dokumenata BiH (Strategija razvoja BiH 2008.-2013. godine i Strategija socijalnog uključivanja BiH 2008.-2013.godine) imenovan je Ljubiša Đapan.

Danas je Vlada FBiH imenovala privremene nadzorne odbore javnih preduzeća „Bosanskohercegovačke šume“ Sarajevo i „Šume Herceg-Bosne“ Mostar, budući da javni oglas za imenovanje stalnih nadzornih odbora nije uspio zbog nedostatka kvalitetnih kadrova. U priremene nadzorne odbore imenovani su Kemo Kadrć, Marica Jukić i Zejnil Durmo („Bosanskohercegovačke šume“), odnosno Mirko Musa, Semra Buza i Muharem Čizmo („Šume Herceg-Bosne“). Istovremeno, danas je za privremenog direktora „Šuma Herceg-Bosne“, na period do 60 dana, imenovana Slavica Perlić, a za privremenog direktora „Bosanskohercegovačkih šuma“ Samir Omerović.

* * *

Sjednica Vlade FBiH završena je u 14.10 sati.
 

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE