128. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 14.12.2009.
Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika 126. i Zapisnika 127. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
2. Prednacrt budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu;
3. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu;
4. Plan razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2010. – 2012. godinu;
5. Nacrt zakona o usmjeravanju gotovinskih naknada pojedincima u Federaciji Bosne i Hercegovine;
6. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine;
7. Prednacrt zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja neizmirenih obaveza nastalih po osnovu Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom;
8. Prednacrt zakona o osnovama socijalne zaštite i minimumu socijalne sigurnosti;
9. Prednacrt zakona o zaštiti civilnih žrtava rata;
10. Prednacrt zakona o osnovnim pravima lica sa invaliditetom;
11. Prednacrt zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine;
12. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica;
13. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica;
14. Prednacrt zakona o prestanku važenja Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica;
15. Prijedlog odluke o sporazumnom rješavanju spora između „Progres“ Beograd i Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine;
16. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu budžetskim korisnicima,
17. Informacija o Projektu izgradnje glavne gradske magistrale Zenica sa Prijedlogom zaključaka;
18. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću;
19. Prednacrt zakona o apotekarskoj djelatnosti;
20. Prednacrt zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata;
21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez o izboru direktora Društva;
22. Prijedlozi odluka:
a. Prijedlog odluke o nominiranju privremenog Nadzornog odbora privrednog društva „Fabrika duhana“ d.d. Mostar;
b. Prijedlog odluke o nominiranju privremenog direktora privrednog društva „Fabrika duhana“ d.d. Mostar;
23. Prijedlozi odluka:
a. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove;
b. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja,
c. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Odboru državne službe za žalbe;
d. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom zavodu za statistiku;
e. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke;
f. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite;
g. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Komisiji za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine;
h. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica;
i. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine;
24. Informacija o kreditu IBRD za finansiranje Projekta poboljšanja dostupnosti finansija malih i srednjih preduzeća sa Prijedlogom zaključka i:
a. Nacrt sporazuma o zajmu između BiH i IBRD, Nacrt Projektnog sporazuma između Federacije BiH i IBRD i Zapisnik sa pregovora za Projekat poboljšanja dostupnosti finansija malih i srednjih preduzeća;
b. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvaćanje kredita IBRD za Projekat poboljšanja dostupnosti finansija malih i srednjih preduzeća;
c. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje supsidijarnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije BiH za kredit IBRD-a za Projekat poboljšanja dostupnosti finansija malih i srednjih preduzeća;
25. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine ARCELORMITTAL ZENICA, društva sa ograničenom odgovornošću o razrješenju članova Nadzornog odbora Društva;
26. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine ARCELORMITTAL ZENICA, društva sa ograničenom odgovornošću o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva;
27. Nacrt protokola o izgradnji nove zgrade Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu;
28. Nacrt ugovora o prijenosu prava vlasništva između JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine;
29. Prijedlog akcionog plana za provođenje generalnih mjera radi prevencije povreda ljudskih prava po presudi Evropskog suda za ljudska prava Mehmed Tokić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, App., Nr. 12455/04 od 8. jula 2008.godine;
30. Izvještaj o stanju izvršenja odluka;
31. Informacija o registriranim stranim ulaganjima u Federacije Bosne i Hercegovine od 1.01.-30.06.2009. godine;
32. Informacija o potrebnim sredstvima za isplatu najnižih penzija, uz primjenu koeficijenta 1,65;
33. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje obaveza i potraživanja prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane;
34. Prijedlozi rješenja:
a. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji po Zahtjevu broj: 03/05-31-1217/2009 od 16.11.2009. godine;
b. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji po Zahtjevu broj: 03/05-31-1079/2009 od 16.10.2009. godine;
c. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji po Zahtjevu broj: 03/05-31-1052/2009 od 9.10.2009. godine (5 prijedloga rješenja);
d. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji po Zahtjevu broj: 03/05-31-1202/2009 od 11.11.2009. godine (4 prijedloga rješenja);
e. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji po Zahtjevu broj: 03/05-31-1167/2009 od 11.11.2009. godine (4 prijedloga rješenja);
35.
a) Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine;
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine;
c) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine;
d) Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine;
e) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine;
36. Prijedlog rješenja o imenovanju člana u Upravnom odboru „Agencije za vodno područje Jadranskog mora“ Mostar;
37. Prijedlog za imenovanje Ljubiše Đapana za koordinatora ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u pripremi razvojnih dokumenata Bosne i Hercegovine (Strategija razvoja Bosne i Hercegovine 2008. - 2013. godine i Strategija socijalnog uključivanja Bosne i Hercegovine 2008. - 2013. godine);
38. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za upućivanje pripadnika bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja FBiH u mirovnu misiju UN-a u Liberiji;
39. Prijedlog odluke i projedlog zaključka:
a) Prijedlog odluke o izmjenama odluke o usvajanju porograma utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za raseljena lica i povratnike“ utvrđenih Budžetom FBiH za 2009. godinu Federalnom ministarstvu raseljnih lica i izbjeglica;
b) Prijedlog zaključka o izmjenama plana povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2009. godinu;
40. Informacija sa prijedlozima rješenja:
a) Informacija o provedenim aktivnostima privremenih nadzornih odbora JP Bosanskohercegovačke šume Sarajevo i JP Šume Herceg Bosne d.o.o. Mostar;
b) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Nadzornog odbora javnog preduzeća Šume Herceg Bosne d.o.o. Mostar;
c) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Nadzornog odbora javnog preduzeća Bosanskohercegovačke šume Sarajevo;
d) Prijedlog rješenja o imenovanju privremenog direktora javnog preduzeća Šume Herceg Bosne d.o.o. Mostar;
e) Prijedlog rješenja o imenovanju privremenog direktora javnog preduzeća Bosanskohercegovačke šume Sarajevo.
 

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE