127. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 09.12.2009.
Dnevni red
 1. Verifirikacija zapisnika sa 125. sjednice Vlade FBiH;
 2. Prednacrt budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu;
 3. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu;
 4. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine;
 5. Plan razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2010.-2012. godinu;
 6. Nacrt zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite;
 7. Nacrt zaključaka u vezi sa Informacijom o predmetu AD „Progres" Beograd protiv Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH;
 8. Prijedlozi odluka:
  1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
  2. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o obrazovanju Komisije za administrativna pitanja.
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE