125. sjednica Vlade Federacije BiH (nastavak)

Mostar, 30.11.2009.
Saopćenje o radu

O PROVEDBI STAND BY ARANŽMANA

Vlada FBiH je danas u Mostaru, nastavljajući 125. sjednicu, razmatrala dosadašnju provedbu stand by aranžmana s Pismom namjere u kojem su navedene obaveze na državnom i entitetskim nivoima, uz dinamiku njihovog izvršenja.

Kroz 36 tačaka Pisma prezentirani su Program mjera na makroekonomskom i fiskalnom planu, čija će provedba biti i dalje praćena kroz kvartalne preglede, kvantitativne kriterije izvršenja i strukturalne odrednice.

Federalno ministarstvo finansija je, kako je danas kazano, prema Vladi FBiH uputilo rebalans budžeta za 2009. godinu.

O IZRADI ZAKONA O STJECANJU PRAVA NA POVOLJNIJE UMIROVLJENJE

Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata informisalo je danas Vladu FBiH o poduzetim aktivnostima na izradi Zakona o stjecanju prava na povoljnije umirovljenje. Nakon inicijalnog sastanka predstavnika nadležnih federalnih ministarstava i udruga vojnih umirovljenika, Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata donijelo je Rješenje kojim je imenovana radna skupina za izradu radnog teksta ovog zakonskog projekta. Cilj novog zakona je da obuhvati sve tri uredbe Vlade FBiH koje se odnose na stjecanje prava na starosnu mirovinu vojnih osiguranika.

Uži tim pravnih stručnjaka će, na temelju radnog materijala kojeg je predložila jedna udruga umirovljenika, izraditi početnu verziju teksta Zakona, koja će poslužiti kao osnova za daljnju raspravu.

INICIJATVA ZA IZMJENU ZAKONA O STEČAJNOM POSTUPKU

Na današnjoj sjednici je Vlada FBiH razmatrala inicijativu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za donošenjem izmjena Zakona o stečajnom postupku. Cilj je da se, kod otvaranja stečajnog postupka nad dužnikom koji proizvodi naoružanje i vojnu opremu, propiše obveza pribavljanja predhodne suglasnosti federalnog ministra energije, rudarstva i industrije za imenovanje stečajnog upravitelja s Popisa stečajnih upravitelja kojeg utvrđuje federalni ministar pravde.

Pribavljanje suglasnosti odnosilo bi se, također, na plan stečajnog postupka i na nadzor njegove provedbe.

Danas je zaključeno da Federalno ministarstvo pravde preispita mogućnost pokretanja ove inicijative i analizira predložene izmjene, na osnovu čega bi interresorno bio definiran konačan prijedlog o kojem će se izjasniti Vlada.

UREDBA O UVJETIMA FUNKCIONISANJA FEDERALNIH ROBNIH REZERVI

Federalna vlada je donijela Uredbu kojom se, prvivremeno, do donošenja zakona iz ove oblasti, uređuju uvjeti skladištenja, osiguranja, nabave i prodaje, obnavljanja federalnih robnih rezervi, intervencije na domaćem tržištu, prava i obaveze Federalne direkcije robnih rezervi, kao i nadzor nad federalnim robnim rezervama.

Propisano je da će Vlada, na prijedlog Federalne direkcije, odrediti skladišni prostor za potrebe Federalne direkcije za različite vrste roba, koji je u pravilu na teritoriji FBiH.

Odabrana skladišta moraju zadovoljavati potrebne uvjete za skladištenje.

Robne rezerve čine osnovni poljoprivredni, prehrambeni i neprehrambeni proizvodi nužno potrebni za život ljudi, naftni derivati, te materijali potrebni za proizvodnju, a njihovu nabavku i raspodjelu će Direkcija vršiti u okviru svoje osnovne djelatnosti. Direkcija će intervenirati u slučaju većih poremećaja ponude i tražnje na domaćem tržištu, te radi stabiliziranja cijena poljoprivrednih proizvoda, mesa u živoj stoci, proizvoda prehrambene industrije i drugih industrijskih proizvoda.

Nabava, prodaja, obnavljanje, upotreba, korištenje i osiguranje robnih rezervi provodit će se u skladu s Godišnjim programom, Finansijskim planom i odlukom Vlade FBiH.

Nadzor će se vršiti, prije svega, redovnim kontrolama, ali i izvanredno u slučajevima saznanja o eventualno uočenim nedostacima.

RAZVOJ DISTRIBUTIVNE GASNE MREŽE U SREDNJOBOSANSKOM KANTONU

Vlada FBiH je donijela Odluku o davanju saglasnosti za zaključivanje Sporazuma o razvoju distributivne gasne mreže u Srednjobosanskom kantonu između Vlade FBiH, kao sponzora u kreditnom aranžmanu sa EBRD-om, i Vlade Srednjobosanskog kantona koji će potpisati premijer Federacije BiH Mustafa Mujezinović.

Sporazumom je obuhvaćena plinofikacija Busovače, Viteza, Travnika i Novog Travnika u dužini od 40 kilometara. Vlada Srednjobosanskog kantona je u obavezi da po potpisivanju Sporazuma intenzivira aktivnost na raspisivanju tendera za dodjelu koncesija za razvoj distributivne plinske mreže u ove četiri općine.

Vlada je donijela i Odluku o imenovanju interresorne radne grupe za uspostavljanje nezavisnog regulatora za tržište distribucije prirodnog gasa u FBiH u čijem će sastavu biti predstavnici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Regulatorne komisije za električnu energiju FERK, Vlade Kantona Sarajevo i BH-gasa.

DRUGA FAZA REGULATORNE REFORME U FBiH

Federalna vlada je donijela Odluku o provođenju druge faze Regulatorne reforme u FBiH u okviru Sporazuma o saradnji sa IFC iz Grupacije Svjetske banke.

Ova faza obuhvaća analizu i pojednostavljivanje administrativnih postupaka čiji je početak 1. decembra ove godine.

U sklopu Projekta treba izvršiti popis administrativnih preporuka i analiza najkasnije do 15.1.2010. godine, prvi set preporuka za pojednostavljivanje administarativnih postupaka koje će Centralnom koodrinacionom tijelu biti dostavljen najkasnije do 31.3.2010. godine, s tim da bi konačni paket preporuka bio dostavljen Vladi najkasnije do 31.5., a uspostava Registra administarativnih postupaka do kraja 2010. godine.

Nositelj ovih aktivnosti je Federalno ministarstvo pravde.

OTVARANJE ZASEBNE POTROŠAČKE JEDINICE
„ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FBiH“

Vlada FBiH je donijela Odluku kojom se u Budžet Federacije BiH, kao poseban budžetski korisnik u Federalnom ministarstvu zdravstva, uključuje „Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine“.

Zavod će budžetska sredstva koristiti za transfuzijsku djelatnost na području FBiH u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i na osnovu Odluke o početku rada Zavoda.

Odluka je donesena radi potrebe da Zavod svoje finansijsko poslovanje obavlja preko jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH, kao i ostale federalne zdravstvene ustanove. Ovo je bilo neophodno i s obzirom na predstojeće donošenje Zakona o krvi i krvnim sastojcima, koje je u proceduri, a kojim se postavljaju standardi zaštite zdravlja prema evropskim standardima.

ODLUKE O JP-u “ ŽELJEZNICE FBiH”

Vlada FBiH donijela je danas nekoliko odluka koje se odnose na rad i poslovanje JP Željeznice Federacije BiH.

Prva odluka odnosi se na izmjenu i dopunu Odluke o raspodjeli sredstava tekućeg granta „Subvencije javnim preduzećima – Federalnog ministarstva prometa i komunikacija – transfer Željeznicama FBiH“. Njome se odobrava Program raspodjele sredstava tekućeg granta u iznosu od 20 miliona i to 17.316.666 KM za održavanje željezničke infrastrukture, 2.083.334 KM za obavljanje usluga željezničkog putničkog saobraćaja i kombinovanog prijevoza u 2009.godini, te 600.000 KM Bosanskohercegovačkoj željezničkoj javnoj korporaciji na ime učešća Federacije BiH. Zbog umanjenja sredstava u Budžetu FBiH za finansiranje održavanja željezničke infrastrukture za 2009.godinu u iznosu od 16,7 posto bilo je neophodno izmijeniti Ugovor o finansiranju održavanja željezničke infrastrukture između JP Željeznice FBiH Sarajevo i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, pa je Vlada danas Odlukom dala saglasnost na Aneks ugovora. Transfer za Željeznice FBiH u iznosu od 19,4 miliona KM bio bi raspoređen tako da se 17.316.666 usmjeri na održavanje željezničke infrastrukture, 1.666.667 za sufinansiranje javnog putničkog prijevoza i 416.667 KM za sufinansiranje kombinovanog saobraćaja.

Vlada je danas donijela i Odluku kojom Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH predlaže oslobađanje J.P. Željeznica Federacije BiH d.o.o. Sarajevo od obaveze plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila.

Riječ je o količini 1.391.400 litara dizel goriva za period 1.7.-31.12.2009.godine.

SAGLASNOST PRIVREDNIM DRUŠTVIMA „BEAT BiH“ I „MINERSKO“

Vlada FBiH prihvatila je danas Informaciju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova koja se odnosi na privredna društva „Minersko“ d.o.o. Sarajevo i „Beat BiH“ Živinice, te dala saglasnost ovim privrednim društvima da obavljaju poslove proizvodnje eksplozivnih materijala (ANFO eksploziv) na području Republike Srpske.

U cilju bavljenja proizvodnjom ekplozivnih materija na području Republike Srpske potrebno je da ova privredna društva imaju dozvolu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a koja se izdaje uz prethodnu saglasnost entitetskih vlada. Kako su privredna društva „Minersko“ d.o.o. Sarajevo i „Beat BiH“ Živinice registrovani na području FBiH, bila je potrebna ovakva Odluka i saglasnost Vlade FBiH.

SREDSTVA ZA VRHBOSANSKU NADBISKUPIJU

Vlada FBiH je iz budžetskog transfera za rekonstrukciju ustanova za zbrinjavanje na području FBiH odobrila 50.000 KM za Grant Caritas Vrhbosanske nadbiskupije u Sarajevu.

Sredstva će se koristiti za sufinansiranje usluga kućne njege starih i bolesnih u sedam općina na području Federacije BiH u okviru Vrhbosanske nadbiskupije. To su općine: Konjic, Sarajevo-Ilidža, Kakanj, Zenica, Zavidovići, Usora i Odžak.

Odobrenim će se sredstvima finansirati rad devet medicinskih sestara koje se brinu za ukupno 540 korisnika na ovom području.

KADROVSKA PITANJA

Današnjim zaključkom Federalna vlada obavezala je sve članove nadzornih i upravnih odbora preduzeća u većinskom državnom vlasništvu, koji su članovi u dva ili više nadzorna ili upravna odbora, da u roku od tri sedmice, daju izjavu u kojem od ovih odbora žele nastaviti rad (samo u jednom). Ukoliko ne postupe po ovom zaključku, koji će biti objavljen u tri dnevna lista, bit će preduzete Zakonom propisane mjere.

U skladu sa Zakonom o vodama, a na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada Federacije BiH je danas donijela rješenja kojima je imenovala savjetodavna tijela Vodnog područja rijeke Save i Vodnog područja Jadranskog mora. Uloga i zadaci ovih tridesetočlanih tijela utvrđeni su Zakonom, a odnose se na učešće u pripremi strategijskih i planskih dokumenata upravljanja vodama. Strategija koja je prošla javnu raspravu treba biti donesena do kraja godine, a prvi planovi upravljanja vodama najkasnije do 2012. godine.

Danas je data saglasnost da Bosna i Hercegovina pristupi pregovorima s Republikom Srbijom o dugovima po osnovu Pariškog kluba, a u pregovarački tim ispred Vlade FBiH imenovan je Tihomir Ćurak.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 13.00 sati.
 

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE