125. sjednica Vlade Federacije BiH (nastavak)

Mostar, 30.11.2009.
Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika 124. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
2. Prednacrt zakona o poticanju razvoja male privrede;
3. Prednacrt zakona o zaštiti porodica s djecom;
4. Prednacrt zakona o osnovama socijalne zaštite i minimumu socijalne sigurnosti;
5. Prednacrt zakona o zaštiti civilnih žrtava rata;
6. Prednacrt zakona o osnovnim pravima lica sa invaliditetom;
7. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine;
8. Nacrt zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju;
9. Informacija o dosadašnjoj provedbi Stand by aranžmana;
10. Informacija o poduzetim aktivnostima na izradi Zakona o sticanju prava na povoljnije penzionisanje;
11. Inicijativa za izmjene i dopune Zakona o stečajnom postupku;
12. Prijedlog uredbe o uslovima skladištenja, osiguranja, nabavke, prodaje, obnavljanja, intervencijama na domaćem tržištu i nadzora nad federalnim robnim rezervama;
13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Sporazuma o razvoju distributivne gasne mreže u Srednjobosanskom kantonu između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, kao Sponzora u kreditnom aranžmanu sa EBRS-om i Vlade Srednjobosanskog kantona;
14. Prijedlog odluke o provođenju druge faze regulatorne reforme na nivou Federacije Bosne i Hercegovine;
15. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava „Rekonstrukcija ustanova za zbrinjavanje na nivou Federacije Bosne i Hercegovine“;
16. Prijedlog odluke o otvaranju posebne potrošačke jedinice „Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine“ u okviru budžetskog razdjela Federalnog ministarstva zdravstva;
17. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o raspodjeli sredstava tekućeg granta „Subvencije javnim preduzećima - FMPiK - Transfer željeznicama FBiH“
18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Aneks ugovora o finansiranju održavanja željezničke infrastrukture za 2009. godinu broj 01/5-02-20/09, između JP Željeznice Federacije BiH Sarajevo i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija;
19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Aneks ugovora o finansiranju obavljanja usluga putničkog i kombinovanog saobraćaja za 2009. godinu broj 01/5-02-20/09, između JP Željeznice Federacije BiH Sarajevo i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija;
20. Prijedlog odluke o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje JP Željeznice Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo od plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila;
21. Prijedlog odluke o davanju na korištenje poslovnog prostora u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, ulica Ante Starčevića bb, Izvozno-kreditnoj agenciji Bosne i Hercegovine;
22. Prijedlog odluke o visini plaće i naknadama koje nemaju karakter plaće članovima Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine;
23. Informacija o privrednom društvu „Minersko“ d.o.o. Sarajevo i „Beat BiH“ Živinice, s Prijedlogom zaključaka;
24. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o osnivanju i imenovanju članova Savjetodavnog vijeća Vodnog područja rijeke Save;
b) Prijedlog rješenja o osnivanju i imenovanju članova Savjetodavnog vijeća Vodnog područja Jadranskog mora;
25. Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću;
26. Prijedlog zaključka u vezi sa članstvom u upravnim i nadzornim odborima;
27. Inicijativa u vezi sa podnesenim tužbama „Jugobanke“ d.d. Beograd u stečaju protiv Federacije Bosne i Hercegovine kao tužene - Pariski klub.
 

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE