124. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 18.11.2009.
Saopćenje o radu


 

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POSREDOVANJU U PRIVATNOM OSIGURANJU

Na današnjoj sjednici u Sarajevu Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o dopuni Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju.

Cilj dopune je da poštanskim operaterima omogući bavljenje poslovima posredovanja u osiguranju ukoliko ispunjavaju za to propisane uvjete iz Zakona i one koje propisuje Agencija za nadzor osiguranja FBiH, zadužena za licenciranje ovih poslova.

Na ovaj način je omogućeno da građani Federacije BiH na jednom mjestu (pošta), kao CIPS lokaciji, mogu obaviti poslove osiguranja i registracije vozila. Pošto je isti projekat pokrenut i u Republici Srpskoj, danas predložene dopune postojećeg zakona predstavljaju harmonizaciju propisa u ovoj oblasti u BiH.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O KRVI I KRVNIM SASTOJCIMA

Nakon što je u parlmentarnoj raspravi u oba doma podržan Nacrt, Vlada FBiH je na današnjoj sjednici utvrdila Prijedlog zakona o krvi i krvnim sastojcima koji, preuzimanjem evropskih standarda, predstavlja harmonizaciju sa propisima iz regiona u ovoj oblasti.

Cilj je ovog zakonskog projekta da se u postupku prikupljanja, testiranja, prerade, čuvanja, distribucije i izdavanja ljudske krvi i krvnih sastojaka osiguraju dovoljne količine kvalitetne i sigurne krvi i krvnih sastojaka, kao i da se u transfuzijskoj djelatnosti postave standardi zaštite zdravlja primjereni najvišim evropskim.

Osiguranje krvi i krvnih sastojaka, kao lijeka humanog porijekla, zasnovano je na načelima dobrovoljnog, anonimnog i neplaćenog davalaštva iz sopstvenih izvora, što podrazumijeva dobru organizaciju transfuziološke službe, kontrolu kvaliteta kao jednog od uvjeta za sigurno i kvalitetno transfuzijsko liječenje dostupno svakom pacijentu.

Zato je osiguranje krvi po ovom zakonu dio transfuzijske djelatnosti koji uključuje planiranje, prikupljanje, preradu, testiranje, distribuciju i liječenje u skladu sa navedenim načelima.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU LJUDI
I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

Na današnjoj sjednici Federalne vlade utvrđen je i u parlamentarnu proceduru, po skraćenom postupku, upućen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kojim se postojeća rješenja usklađuju sa Okvirnim zakonom o zaštiti i spašavanju, Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu i Izlaznom strategijom održivosti timova za deminiranje i uklanjanje NUS-a, kao i vrši terminološko usklađivanje.

U skladu s tim, Prijedlogom zakona utvrđene su nadležnosti Federacije BiH, kantona, grada i općine u pogledu provođenja zadataka u oblasti zaštite i spašavanja, čime, prema Okvirnom zakonu, Federacija BiH kao entitet ispunjava svoje obaveze. Pored toga, preciznije se definiraju obaveze u pogledu izgradnje i održavanja skloništa i zaklona, odnosno drugih zaštitnih objekata iz razloga što se, u praksi, važeća zakonska rješenja nisu u potpunosti pokazala efikasnim. Ugrađena je, također i odredba prema kojoj je omogućeno da se sredstva prikupljena za održavanje i izgradnju skloništa mogu koristiti i za kapitalne investicije koje obuhvataju i izgradnju skloništa, s tim da godišnji plan njihovog korištenja donosi općinsko vijeće.

Dopunjene su postojeće odredbe o nadležnosti Federalnog štaba civilne zaštite da može podnositi zahtjev Vladi FBiH za traženje međunarodne pomoći, ako to procijeni potrebnim, nakon proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće u Federaciji BiH.

Izmjenama i dopunama se također stvaraju pravni uvjeti za realizaciju obaveze iz Izlazne strategije o timovima za deminiranje i uklanjanje NUS-a koji od 1.1.2010. do 2019. godine ostaju u sastavu Federalne uprave civilne zaštite.

DOPUNJENA UREDBA O VERIFICIRANJU RATNIH TRAŽBINA

Federalno ministarstvo financija je, danas dopunjenom Uredbom o načinu utvrđivanja i realiziranja unutarnjih obveza FBiH nastalih za vrijeme ratnog stanja i izravne ratne opasnosti, zaduženo za nastavak aktivnosti na verificiranju ratnih tražbina.

Ovo je urađeno kako bi se posao mogao nastaviti nakon što je s radom prestalo Povjerenstvo za verificiranje ratnih tražbina.

O FEDERALNIM ROBNIM REZERVAMA

Vlada FBiH je danas razmatrala Informaciju o stanju u Federalnoj direkciji robnih rezervi, uz prijedlog mjera koje se odnose na konsolidiranje poslovanja i organizacije njezinog rada.

Nakon rasprave, zaključeno je da se što prije održi savjetodavni sastanak, uz sudjelovanje federalnih ministara, na kojem bi se razmotrila strategija federalnih robnih rezervi. Također, ukazano je na potrebu što žurnijeg zakonskog reguliranja ove oblasti.

IZUZIMANJE OBJEKTA I DIJELA ZEMLJIŠTA IZ
SLOBODNE ZONE „VISOKO“ d.o.o VISOKO - BEZ SAGLASNOSTI

Vlada FBiH je donijela Odluku kojom je odbila saglasnost na zahtjev za izuzimanje objekta i dijela zemljišta iz Slobodne zone „Visoko“ d.o.o. iz razloga što takva mogućnost nije propisana zakonima o slobodnim zonama u BiH i FBiH. Naime, propisani su uvjeti i procedure za davanje saglasnosti za lokaciju i uvjete slobodne zone i podzone u fazi njihovog osnivanja ili gašenja, ali ne i na povećanje i smanjenje područja slobodne zone ili podzone.

Federalno ministarstvo trgovine u obrazloženju Odluke ističe da se u više navrata do sada pismeno obraćalo Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH inicijativom da se upravo u cilju definiranja proširenja ili smanjenja Slobodne zone, izmijeni postojeći zakon.

SREDSTVA ZA VJETROELEKTRANU MESIHOVINA

Današnjom Odlukom, Federalna vlada dala je suglasnost za prihvatanje kredita njemačke KfW banke namijenjenog izgradnji vjetroelektrane Mesihovina.

Riječ je o kreditu od 71 milijun eura, uz još jedan milijun eura koje KfW daje kao nepovratna sredstva. Uz to, Elektroprivreda HZ HB će za realiziranje projekta osigurati dodatnih 6.000.000 eura, a ona preuzima i obvezu vraćanja cjelokupnog kredita

Vjetroelektrana Mesihovina bit će izgrađena u općini Tomislavgrad, a sastojat će se od 22 jedinice pojedinačne snage od dva MW, sa oočekivanom godišnjom proizvodnjom električne energije od 128.527 MW.

Inače, vjetroelektrana Mesihovina je jedan od projekata iz Strategijskog plana i programa razvitka energetskog sektora FBiH.

Danas je Vlada FBiH zaključila kako oblasti proizvodnje, distribucije i prodaje električne energije dobijene iz alternativnih izvora treba urediti kroz poseban zakon, a do tada ova pitanja treba regulirati uredbom kao prijelaznim rješenjem.

KREDIT ZA DOVOĐENJE PRIRODNOG PLINA DO ČETIRI OPĆINE

Vlada FBiH donijela je Odluku kojom daje suglasnost na prihvatanje kredita Europske banke za obnovu i razvitak od 17 milijuna eura, namijenjenog realiziranju projekta plinifikacije Srednjebosanskog kantona.

Cilj je izgradnja 40 kilometara visokotlačnog transportnog plinovoda za snabdijevanje plinom općina Travnik, Vitez, Busovača i Novi Travnik.

Drugom današnjom odlukom data je suglasnost za potpisivanje supsidijarnog sporazuma između BiH i FBiH o korištenju ovih kreditnih sredstava.

ODLUKE O ISPLATAMA TRAŽBINA PO OSNOVU STARE
DEVIZNE ŠTEDNJE I IZMIRENJU OBAVEZA PRAVNIH LICA

Vlada FBiH je donijela Odluku kojom ovlašćuje Federalno ministarstvo finansija da realizuje obaveze po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje koje, nakon gotovinske isplate od 1.000 KM, ne prelaze 100 KM. Sredstva za ove namjene planirana su u Budžetu pa će se ove isplate realizirati do visine planiranih sredstava za godinu u kojoj se vrši isplata.

Odluka je donesena pošto je Zakonom o izmirenju unutrašnjeg duga propisano da se obveznice stare devizne štednje neće emitirati za iznose koji nakon gotovinske isplate ne prelaze 100 KM, pa je potrebno ove iznose izmiriti u gotovinskom iznosu.

Vlada je donijela i Odluku kojom se utvrđuju uvjeti raspolaganja obveznicama FBiH po osnovu ratnih tražbina pravnih osoba na čije je ime izvršena emisija obveznica, a koje imaju neizmirene obaveze prema uposlenicima, Fondu PiO/MiO i fondovima zdravstvenog osiguranja, uključujući i obaveze po sporazumima o odgođenom plaćanju ovih obaveza.

Pravna lica su ove obaveze nastale do 15.10. ove godine dužna prvo izmiriti sredstvima dobivenim po osnovu prometa obveznica i sredstvima po dospjelosti kamata ili glavnice po osnovu obveznica. Za raspolaganje obveznicama na iznos preko visine neizmirenih obaveza dužna su od Federalnog ministarstva finansija tražiti saglasnost za njihovo korištenje pri čemu će uz zahtjev dostaviti ovjerenu izjavu o visini ovih obaveza.

Odluka je donesena u skladu sa Zakonom o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obaveza FBiH kojim je propisano da izvršenje obaveza prema uposlenicima, penzijskom i zdravstvenom fondu imaju prioritet.

O PROVEDBI PROJEKTA REGISTRACIJE ZEMLJIŠTA
U BiH ZA TREĆE TROMESJEČJE OVE GODINE

U Izvještaju Federalnog ministarstva pravde se navodi da je provedba Projekta registracije zemljišta započela 11. aprila 2007. godine, uz finansijsku podršku kredita Asocijacije za međunarodni razvoj, entitetskih budžeta i donatorskih sredstava.

Izvještaj obuhvata pregled aktivnosti Jedinice za implementaciju Projekta Svjetske banke za zemljišnoknjižnu administraciju u Federalnom ministarstvu pravde po komponentama projekta, kao i pregled korištenja sredstava i provedenih postupaka nabavke zaključno sa trećim tromjesječjem 2009. godine. Kada je u pitanju prva komponenta projekta, odosno uknjižba, u FBiH se nastavljaju aktivnosti na sistematskoj digitalizaciji podataka iz zemljišnih knjiga, unapređenju organizacije rada i poboljšanju uslova rada u zemljišnoknjižnim uredima. U pogledu druge komponente, odnosno katastra, Jedinica zajedno sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove provodi aktivnosti na pripremi i odabiru novih katastarskih općina za digitalizaciju ovih planova koje teku u skladu sa previđenim planom. Također, u toku su završni radovi na pripremi Projekta uspostave mreže permanentnih stanica i projekta izrade digitalnih ortofoto planova za cijelo područje BiH koji bi se finansirali sredstvima Evropske komisije.

Očekuje se skoro potpisivanje Protokola o realizaciji ovog projekta sa Evropskom Komisijom.

BILANS ENERGETSKIH POTREBA U PRVOM POLUGODIŠTU 2009. GODINE

Federalna vlada je, nakon razmatranja, usvojila Izvještaj o realizaciji Bilansa energetskih potreba Federacije BiH u prvih šest mjeseci ove godine.

U proizvodnji uglja ukupno je u ovom periodu iskopano 3,25 miliona tona uglja što je, u odnosu na plan, realizacija sa 93,31 posto. To je u cijelosti zadovoljilo potrebe Federacije BiH pa je snabdijevanje ovim energentom bilo stabilno. Od ovih količina izvezeno je 51.328 tona dok su zalihe na depoima rudnika iznosile 35.186 tona.

U snabdijevanju električnom energijom nije u ovom periodu bilo poremećaja pa je sistem radio stabilno.Ukupno je proizvedeno 4.726 gigawata što je za 403 gigawata više od planiranog za ovaj period, a za 620 gigawata veća od prošlogodišnje u istom periodu. U istom je periodu potrošnja iznosila 3.806 gigawata što je za četiri posto manje od plana. Zabilježen je bilansni višak od 919 gigawata.Ovome su doprinijele izuzetno povoljne hidrološke prilike koje su omogućile da hidroelektrane imaju veće dotoke vode od planiranih. U ukupnoj je proizvodnji učešće hidroelektrana 48 posto.

U prvom ovogodišnjem polugodištu uvezeno je na području Federacije BiH ukupno 318.748 tona naftnih derivata što je za 31 posto manje od planiranog. Ovome je doprinijela proizvodnja u Rafineriji Bosanski Brod, što govori i o povećanoj međuentitetskoj trgovini naftnim derivatima. Smanjena je i potrošnja ovog energenta što se može tumačiti globalnom ekonomskom krizom, pa je zabilježena negativna razlika između uvoza i potrošnje od 22.972 tone. I dalje je najveći uvoz naftnih derivata zabilježen iz Republike Hrvatske (65,14 posto). Nije bilo poremećaja u snabdijevanju ovim energentom.

U prvih šest mjeseci je uvezeno 111.859 miliona metara kubnih prirodnog gasa što je za 19 posto manje od plana i isto toliko manje od uvoza u istom prošlogodišnjem periodu. Zbog globalne recesije došlo je do smanjene potrošnje ovog energenta u industriji. Snabdijevanje Federacije BiH je bilo stabilno.

O IMPLEMENTACIJI PROGRAMA DEMINIRANJA

Vlada FBiH je usvojila Informaciju o implementaciji Programa deminiranja - faza XI, u prvih devet mjeseci ove godine.

U ovom je periodu devet deminerskih timova Federalne uprave civilne zaštite ukupno od mina očistilo površinu od oko 338 hiljada kvadratnih metara što je prekoračenje plana za skoro 42 posto. Devet timova za uklanjanje i uništavanje NUS-a, između ostalog su uklonili i uništili i osam avio bombi u općinama Centar-Sarajevo, Mostar, Gornji Vakuf, Bosanska Krupa, Bugojno, Odžak i Drvar.

Od ukupno jedanaest programa, ovaj je treći po redu koji u cijelosti finansira Vlada FBiH. U ovogodišnjem je Budžetu za njegovu realizaciju izdvojeno je šest miliona KM, što je za 1,17 miliona KM manje od traženog iznosa.

UVOĐENJE U POSJED NEKRETNINA

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija - Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta, Vlada je donijela četiri rješenja kojima se dozvoljava korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina eksproprisanih od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina općine Zenica.

Postupak ekropoprijacije je vođen radi izgradnje autoceste Zenica-Sarajevo, dionica Drivuša-Kakanj, poddionica Kakanj-Bilješevo, pa su danas donesena rješenja bila neophodna radi nesmetanog nastavka radova.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH je donijela Odluku kojom je usvojila Program utroška sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfer za nabavku vakcina-cjepiva” utvrđenih Budžetom za ovu godinu u iznosu od 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Ova sredstva namijenjena su za provođenje Programa obaveznih imunizacija djece u FBiH.

Danas je donesena i Odluka kojom je za finansiranje aktivnosti Crvenog krsta/križa FBiH u IV kvartalu ove godine, sa namjenski utvrđenog budžetskog transfera, odobreno 34.267 KM.

KADROVSKA PITANJA

Vlada FBiH je danas dala saglasnost na odluke Nadzornog odbora “Pretis” d.d. Vogošća o privremenom imenovanju rukovodećih kadrova u ovom kolektivu. Za vršioca dužnosti generalnog direktora privremeno je imenovan Ramiz Macić, za vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju Amira Ćatić i za vršioca dužnosti direktora za ekonomske i pravne poslove Snežana Renovica-Mutap.

* * *

Sjednica Vlade FBiH završena je u 15.00 sati.
 

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE