123. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 12.11.2009.
Saopćenje o radu


UVRĐEN NACRT ZAKONA O ZAŠTITI I POSTUPANJU
S DJECOM I MALOLJETNICIMA U KAZNENOM POSTUPKU

Vlada FBiH se opredijelila da posebnim zakonom reguliše postupanje prema maloljetnicima u kaznenom postupku, na osnovu analize međunarodnih standarda u ovoj oblasti i po uzoru na savremene zakonodavne sisteme. Sukladno tome, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrđen je Nacrt zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u kaznenom postupku. Njime se utvrđuju posebna pravila postupanja prema djeci koja se nalaze u sukobu sa zakonom, mlađim punoljetnim osobama i djeci koja su žrtve ili svjedoci po kojima su dužni postupati sudovi, tužilaštva, uključujući ovlaštene službene osobe, organi starateljstva, porodice, škole, institucije na svim nivoima društvene zajednice, kao i drugi učesnici uključeni u krivičnu proceduru. Pojedine cjeline ovog zakona sistematski rješavaju pitanja maloljetničkog prijestupništva, što je omogućeno uključivanjem u Zakon odredbi o materijalnom i o procesnom pravu, o organizaciji sudova, o izvršenju sankcija koje se izriču maloljetnim učioniocima krivičnih djela, kao i dijela koji se odnosi na krivična djela izvršena na štetu djece i maloljetnika.

Kao podloga pri kreiranju većine rješenja u Nacrtu zakona poslužili su rezultati istraživanja i zaključci Projekta Fonda otvoreno društvo BiH pod nazivom „Mladi u sukobu sa zakonom u svjetlu aktuelnih problema maloljetničkog krivičnog pravosuđa u BiH“. Isto tako, uvažavano je novo krivično zakonodavstvo koje se primjenjuje u Bosni i Hercegovini od 2003. godine.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O UNUTRAŠNJOJ TRGOVINI

Prijedlog zakona o unutrašnjoj trgovini, koji je Vlada FBiH utvrdila danas, nakon podrške Nacrtu u Parlamentu FBiH, uvažavajući sadašnje uslove funkcioniranja tržišta u Federaciji BiH, predviđa novine u načinu, obliku i uslovima obavljanja trgovine u odnosu na važeći zakon iz 2004. godine. Najznačajnije novine odnose se na pojednostavljenje postupka otpočinjanja obavljanja trgovačke djelatnosti i pribavljanja odobrenja za njeno obavljanje u cilju skraćivanja rokova i smanjenja troškova postupka. Ova rješenja sačinjena su u skladu sa Memorandumom potpisanim između Vlade FBiH i USAID-ovog projekta SPIRA.

Izostavljen je dio zakona koji se odnosi na monopolističko djelovanje i nelojalnu konkurenciju, jer je to regulisano novim Zakonom o konkurenciji, dok su u posebnom poglavlju regulisani zaštita potrošača i nedopušteno poslovanje, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Prijedlogom zakona propisane su i mjere koje Vlada FBiH može propisati u slučaju poremećaja na tržištu naftnih derivata, jer još uvijek nije donesen poseban zakon o tome.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O SIGURNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU

Uvažavajući prijedloge i sugestije iz parlamentarne rasprave, kantonalnih ministarstava nadležnih za poslove rada, Saveza samostalnih sindikata BiH i Udruženja poslodavaca FBiH o Nacrtu, Vlada FBiH je na današnjoj sjednici utvrdila Prijedlog zakona o sigurnosti i zdravlju na radu kojim se na novi način uređuje oblast zaštite na radu regulisana u Zakonu iz 1990. godine. Pored osavremenjivanja ove oblasti i njenog usklađivanja sa novonastalim potrebama, ovim zakonskim aktom se osigurava sistem pravila čijom primjenom se, prije svega, postiže prevencija u nastajanju povreda na radu, profesionalnih i drugih oboljenja u vezi sa radom, posebna zaštita žena u vezi sa materinstvom, mladih, invalida i profesionalno oboljelih osoba od daljnjeg oštećenja zdravlja i umanjenja radne sposobnosti, očuvanje radne sposobnosti starijih radnika u granicama primjerenim njihovoj životnoj dobi, kao i zaštita radne okoline.

Osim toga, izvršeno je i usklađivanje odredaba postojećeg zakona sa Konvencijom i Preporukom o zaštiti na radu i radnoj sredini Međunarodne organizacije rada, a korištene su i odredbe Direktive Vijeća Evropaske zajednice o uvođenju mjera za podsticanje poboljšanja zdravlja na radu i eliminacije rizika koji mogu izazvati nesretne slučajeve.

I konačno, ovim zakonskim projektom se obezbjeđuje i njegova efikasna i dosljedna primjena vršenjem inspekcijskog nadzora i poduzimanjem odgovarajućih mjera inspektora rada u okviru ovlaštenja utvrđenih zakonom.

O IZGRADNJI ZGRADE EKONOMSKOG FAKULTETA U SARAJEVU

Vlada Federacije BiH danas je, na temelju mišljenja Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, razamatrala način vlastitog doprinosa izgradnji nove zgrade Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Zaduženo je Federalno ministarstvo da, u daljem radu na dokumentu koji se odnosi na ovo pitanje, usuglasi obveze i odgovornosti svih sudionika u ovom projektu, prije nego bude ponuđen Vladi na suglasnost. Inače, izgradnjom nove zgrade Ekonomskog fakulteta bili bi stvoreni uvjeti za vraćanje sadašnje zgrade Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koja ju je, kao prijašnji vlasnik, koristila kao Bogosloviju.

SREDSTVA ZA MIROVINE OSTVARENE POD POVOLJNIJIM UVJETIMA

Vlada FBiH danas je odlučila da iz tekuće rezerve osigura izdvajanje 14 milijuna konvertibilnih maraka za isplatu izuzetnih mirovina do kraja 2009. godine.

U proračun za 2010. godinu, zaključila je Vlada, bit će ugrađena obveza osiguranja sredstava za 12 mjeseci u ukupnom iznosu od 84 milijuna KM.

Danas je zaključeno i kako će, na temelju precizinih pokazatelja, biti definirano izmirenje obveza na temelju duga spram Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

Uz to, Vlada je, s ciljem zaštite socijalno najugroženijih kategorija, zatražila od Federalnog zavoda dostavu broja korisnika izuzetnih mirovina čije su mjesečne mirovine manje od najniže zagarantirane u FBiH.

Inače, današnja rasprava predstavlja reliziranje zaključka Vlade FBiH sa 122. sjednice, kojim su nadležna federalna ministarstva bila zadužena pripremiti prijedlog načina osiguranja, izvora i visine sredstava za financiranje izuzetnih mirovina.

SMANJENI KOEFICIJENTI ZA OBRAČUN PLAĆA

Danas je, kroz dvije zasebne odluke, Vlada FBiH smanjila koeficijente za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika, odnosno namještenika u federalnim tijelima državne uprave. Cilj obje odluke, koje se primjenjuju na obračun plaća od 11. mjeseca 2009. godine, jeste desetpostotno smanjenje proračunskih sredstava za plaće u odnosu na onu iz prosinca 2008. godine. Sukladno ovim odlukama, obračun i isplate plaća su akontativne, do donošenja jedinstvenog Zakona o plaćama koje se isplaćuju iz proračuna FBiH.

ODABRATI REVIZORSKU KUĆU ZA KONTROLU UGOVORA
O DOKAPITALIZACIJI „ENERGOPETROLA“

Vlada Federacije BiH danas je, u skladu s Ugovorom o dokapitalizaciji preduzeća „Energopertol“ d.d. Sarajevo, imenovala komisiju koja će odabrati obostrano prihvatljivu nezavisnu međunarodnu revizorsku kuću, registrovanu u BiH, koja će sačiniti zaključni nalaz o izvršenju ugovornih obaveza. Komisija će, u roku od 30 dana, odabrati revizorsku kuću i dati joj smjernice za rad, te o poduzetim aktivnostima izvijestiti Vladu FBiH.

U Komisiju su imenovani Amira Pintul (predsjednik), Jasmina Pašić, Gordana Čengić, Tatjana Kosović, Alma Haseta, Gyorgy Bacsa i Laszlu Bartha.

Uporedo s ovim, Vlada Federacije BiH je zadužila Federalno pravobraniteljstvo, agenciju za privatizaciju u FBiH, Federalno ministarstvo pravde, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Ured Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske Unije da se u roku od sedam dana očituju o zakonitosti Ugovora o dokapitalizaciji „ Energopetrola“, o statusu bankovnih garancija i o eventualnim dodacima ( aneksima) Ugovora koji nisu dostupni Vladi Federacije BiH.

IZMJENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA APF-a ZA 2009. GODINU

Vlada FBiH je dala saglasnost na izmjene i dopune Finansijskog plana (rebalans) za 2009. godinu Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH koji je usvojio UO ove institucije.

Izmjenama je višak prihoda nad rashodima iz prošle godine sa 1,7 miliona KM povećan na 3,13 miliona KM (neutrošena sredstva za zaštitu od evikacije-sudskih sporova koji nisu okončani u prošloj godini), a ukupan prihod i kapitalna primanja sa 5,65 miliona smanjeni na 1,73 miliona KM. Sukladno tome, ukupan rashod i kapitalni izdaci su sa 7,35 miliona KM smanjeni na 3,28 miliona KM, pa višak prihoda nad rashodima za 2009. godinu sada iznosi 1,58 miliona KM.

Ovo iz razloga što su ove godine smanjene planirane privatizacijske aktivnosti i prihodi od prodaje preduzeća, pa se do kraja godine očekuje realizacija samo 30 posto prihoda planiranih po ovom osnovu.

Sredstva su ušteđena i na stavci predviđenoj za finansiranje angažmana konsultanata za tehničku pomoć u pripremi i prodaji telekom operatera. Mjerama štednje i smanjenjem troškova, računa se da će ukupni rashodi do kraja godine biti realizirani sa 45 posto od plana.

PLAN PRIVATIZACIJE I PROGRAM RADA APF-a ZA 2010. GODINU

Federalna vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Plan privatizacije i Program rada Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH za 2010. godinu. Plan privatizacije bit će upućen Parlamentu FBiH na razmatranje, a o privatizaciji svake pojedinačne kompanije Vlada će donositi posebne odluke. Jedan od principa je da privatizacija ne može biti obavljena ispod cijene koju, na prijedlog Agencije za privatizaciju u FBiH, utvrdi Vlada.

Inače, u idućoj godini predviđena je prodaja „Aluminija“ d.d. Mostar (država je vlasnik 88 posto kapitala), Fabrike duhana Mostar d.d. Mostar (država je vlasnik 67 posto kapitala), „Hidrogradnje“ d.d. Sarajevo (država je vlasnik 67 posto kapitala), „Energoinvest“ d.d. Sarajevo (država je vlasnik 67 posto kapitala), „UNIS“ d.d. Sarajevo (država je vlasnik 65,8 kapitala), „Bosnalijek“ d.d. Sarajevo (država je vlasnik 19,25 kapitala), „Šipad export-import“, d.d. Sarajevo (država je vlasnik 66,56 kapitala), „Remontni zavod Travnik“ d.d. Travnik (država je vlasnik 51 posto kapitala) i KTK d.d. Visoko (država je vlasnik 67 posto kapitala). Planiran je nastavak male privatizacije i to udjela preduzeća koja su za ovakvu privatizaciju pokazala interes a to su: „Željeznice FBiH“, „Željezara Zenica“, KTK Visoko i „Sarajevo-osiguranje“, s tim da se u ovaj proces mogu uključiti i drugi zainteresirani subjekti.

O PROVEDBI OKVIRNOG ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU U BiH

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju o provedbi Okvirnog zakona o predškolskom obrazovanju u Bosni i Hercegovini i usaglašenosti kantonalnih zakonskih akata sa ovim zakonom i uputila je Parlamentu FBiH. Zaduženo je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da intenzivira aktivnosti na ubrzanju procesa usvajanja kantonalnih zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i njihovog usklađivanja sa Okvirnim zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju u BiH. Preporučeno je nadležnim obrazovnim vlastima da učestvuju u izradi okvira savremenog nastavnog plana i programa za predškolski odgoj i obrazovanje koji će biti fokusiran na relevantna znanja, vještine i stavove, te da učestvuju u redefinisanju i osiguranju minimuma standarda koji se odnose na predškolske ustanove, te osiguraju da se ovi standardi dostignu u roku od tri godine.

O PROŠLOGODIŠNJEM POSLOVANJU KOMPANIJA
S VEĆINSKIM SUDJELOVANJEM DRŽAVNOG KAPITALA

Vlada Federacije BiH je danas, nastavljajući realizaciju zaključaka jedne od ranijih sjednica, a u sklopu priprema za parlamentarnu raspravu, razmatrala izviješća o prošlogodišnjem poslovanju gospodarskih subjekata s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala u kojima ovlasti po tom osnovu vrše federalni organi uprave.

Riječ je o kompanijama iz nadležnosti Federalnog ministarstva prometa i komunikacija (Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, BH Telecom d.d. Sarajevo, BH Pošta d.o.o. Sarajevo, Hrvatske pošte d.o.o. Mostar, Ceste d.d. Mostar, Sarajevoputevi d.d. Sarajevo, Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo i B&H Airlines d.o.o. Sarajevo), te kompanijama iz nadležnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (Fabrika duhana Mostar d.d. i velikokladuški „Agrokomerc“). Za sljedeću sjednicu zatraženo je dostavljanje informacije o poslovanju Fabrike duhana Sarajevo.

IZMJENE I DOPUNE UREDBE O PRAVILIMA DICIPLINSKOG POSTUPKA

Razlozi za donošenje ove uredbe sastoje se u tome što su se kod provođenja postojeće pojavili problemi koje je potrebno riješiti i novim rješenjima pojednostaviti.

Prije svega, radi se o vremenu trajanja drugostepenog disciplinskog postupka, koje je prema postojećem rješenju prekratko. U novoj uredbi, precizirane su i odredbe koje se odnose na oslobađanje od disciplinskog postupka, postupak njegovog vođenja, naknadu za rad disciplinske komisije, način utvrđivanja i njen sastav, kao i uvjete za vođenje disciplinskog postupka.

UREDBA O DOPUNAMA UREDBE O UREĐENJU GRADILIŠTA, OBAVEZNOJ DOKUMENTACIJI NA GRADILIŠTU I UČESNICIMA U GRAĐENJU

Danas usvojene dopune Uredbe odnose se na federalne i kantonalne upravne organizacije i javne ustanove koje u svojoj nadležnosti imaju zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju spomenika kulture i tu djelatnost obavljaju u kontinuitetu duže od 30 godina.

Kroz izvođenje radova na spomenicima, ove institucije su angažirane u različitim statusima - kao investitori u korištenju namjenskih sredstava, u djelatnosti projektiranja i u djelatnosti konzervatorsko-restauratorskog nadzora pri izvođenju radova, pa se danas usvojenim dopunama Uredbe izuzimaju od obaveze dobijanja licence za obavljanje ove djelatnosti.

IZMJENE I DOPUNE UREDBE O PRIZNANJU VREMENA
UČEŠĆA U ODBRANI KAO POSEBAN STAŽ

Federalna vlada je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima, načinu i postupku priznavanja vremena provedenog u odbrani BiH u penzijski staž kao poseban staž.

Predviđeno je da će se ubuduće u upravnom postupku utvrđivati samo pripadnost Oružanim snagama ako u evidenciji postoji prekid koji nije duži od 30 dana. Predloženo je da se podneseni, a neriješeni zahtjevi rješavaju po odredbama izmijenjene uredbe, a Inspektorat će izvršiti reviziju svih do sada donesenih rješenja.

Izmjene i dopune Uredbe donesene su na osnovu zaključka Vlade iz prošle godine kojim je Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata zaduženo da preispita uvjete, način i postupak za utvrđivanje statusa ove kategorije. Ovo iz razloga što je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da su nadležni prvostepeni organi donosili rješenja kojima su, na osnovu izjave stranke i dva svjedoka, priznavali učešće u OS bez ijednog materijalnog dokaza, a nekima je pravo priznato i na osnovu izjave podnosioca zahtjeva.

SAGLASNOST NA ZADUŽENJE JP ŽELJEZNICE FBiH

Vlada FBiH dala je danas saglasnost na Odluku NO JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo o kreditnom zaduženju ovog javnog preduzeća kod Razvojne banke Federacije BiH.

Njome se obezbjeđuje realizacija pilot projekta proizvodnje i isporuke jednog četverodijelnog elektromotornog voza koji je ocijenjen kao jedan od bitnijih projekata razvoja i tehnološkog unapređenja putničkog saobraćaja u smislu pružanja kvalitetnijih usluga građanima.

O PROVEDBI PROJEKTA „SUSTAV OBUKE ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U BiH“

Vlada FBiH usvojila je danas Izviješće o toku aktivnosti na provedbi projekta „Sustav obuke za jedinice lokalne samouprave“, kao i Informaciju o provedenoj analizi potreba za obukom uposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

Premda su primijetni pomaci na svim nivoima vlasti, preovladava mišljenje da su trenutni kapaciteti nedostatni za efikasno privlačenje i upotrebu sredstava iz fondova EU, ističe se u ovim dokumentima. Kapaciteti gradskih i općinskih organa uprave su, od posebne važnosti jer se na ovoj razini najlakše prati kvalitet rada organa vlasti, a za daljnji razvoj profesionalne lokalne uprave, osposobljene da pruža javne usluge na efikasan i ekonomičan način, neophodna je uspostava održivog sustava obuke za jedinice lokalne samouprave.

Vlada je danas obavezala Federalno ministarstvo pravde i Agenciju za državnu službu FBiH da nastave sa aktivnostima na daljnjoj provedbi projekta, što uključuje promoviranje rezultata Analize potreba za obukom, te uspostavu Radne skupine za izradu Strategije za obuku u jedinicama lokalne samouprave, zajedno sa Savezom općina i gradova Federacije BiH, te da prijedlog strategije dostave Vladi FBiH na razmatranje i usvajanje.

PRIJEDLOG ZA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA CESTARINE

Vlada FBiH će, sukladno današnjoj Odluci, Upravnom odboru Urave za neizravno oporezivanje uputiti Prijedlog za oslobađanje rudnika ugljena u FBiH od plaćanja cestarine za dizel godivo za 2010. godine.

Riječ je o prijedlogu za oslobađanje od plaćanja cestarine na ukupno 3.880.400 litara dizela za deset rudnika ugljena u FBiH.

O STANJU U NAMJENSKOJ INDUSTRIJI

Federalna vlada razmatrala je danas Izviješće o poslovanju gospodarskih društava namjenske industrije u FBiH za 2008. godinu, u kojem se konstatira kako je ukupna vrijednost kapitala u osam ovih kompanija iznosila više 243 milijuna konvertibilnih maraka.

Namjenska industrija lani je ostvarila izvoz vrijedan 24,4 milijuna eura, što je 31 posto više nego u 2007. godini. Međutim, ukupan gubitak je bio 19,3 milijuna KM, odnosno 8.239 KM po uposlenom, što je 16 posto više nego godinu dana ranije. Ukupne obveze (mirovinsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje, neisplaćene plaće, obveze spram banaka i dobavljača, porezi i drugo) premašile su 82 milijuna KM.

Usvojivši Izviješće, Vlada FBiH zadužila je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da i dalje prati i analizira stanje u namjenskoj industriji, poduzima mjere i aktivnosti, te po potrebi je izvješćuje o tome.

Ovo ministarstvo dužno je u potpunosti realizirati Akcijski plan, usvojen na 118. sjednici Vlade FBiH, za realiziranje parlamentarnih zaključaka u svezi stanja u metalnoj, elektro i namjenskoj industriji u FBiH.

O STANJU U „PETROLU“ d.d. LJUBUŠKI

Agencija za privatizaciju u FBiH informirala je danas Vladu FBiH o realizaciji zaduženja o reviziji privrednog društva „Petrol“ d.d. Ljubuški i to od osnivanja poduzeća „Energopetrol“ do.o. Mostar do danas.

U skladu s Odlukom o ovom zaduženju, Agencija je provela postupak i kao najpovoljniju revizorsku kuću za obavljanje ovog posla odabrala „Orecons“ d.o.o. Zenica, sa kojom je 11.9. ove godine potpisan Ugovor o pružanju usluge revizije preduzeća „Energopetrol“ d.d. Mostar sa pravnog, financijskog i računovodstvenog aspekta, uključujući provedene statusne promjene i dodatna ulaganja, koja će obuhvatiti i kretanje kapitala privrednog društva „Petrol“ d.d. Ljubuški u kome „Energopetrol“ d.o.o. Mostar imao udio u kapitalu.

Prema Informaciji Agencije za privatizaciju u FBiH, revizija je u toku, a o njenim će rezultatima blagovremeno biti informirana Vlada FBiH.

O BROJU I STRUKTURI UPOSLENIH U FEDERALNIM ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE

Vlada FBiH je razmatrala Informaciju Federalnog ministarstva pravde o broju i strukturi uposlenih u federalnim organima državne uprave u skladu sa Zaključkom Vlade od 8. jula ove godine. Pored toga, aktom premijera Vlade FBiH od 14. septembra ove godine su ministarstva, uprave, upravne organizacije, stručne službe i Služba za zajedničke poslove federalnih organa i tijela informirani da stanje Budžeta FBiH nalaže hitno smanjenje broja uposlenih, pa su zaduženi da svoje prijedloge u tom smislu dostave Federalnom ministarstvu pravde.

Pošto svi nisu dostavili tražene podatke Informacija Federalnog ministarstva pravde nije potpuna ali se i bez toga može zaključiti da je u odnosu na utvrđenu sistematizaciju radnih mjesta njihova ukupna popunjenost 75,44 posto. Pri tome je veće učešće namještenika u odnosu na državne službenike čiji je broj u odnosu na sistematizaciju popunjen sa svega 61,5 odsto. U ukupnom broju zaposlenih namještenici učestvuju sa 51,11 posto a državni službenici sa 41,07 odsto. Rukovodećih državnih službenika je 4,44 posto u odnosu na ukupan broj zaposlenih.

Iz dostavljenih podataka federalnih organa uprave se može zaključiti da ni u jednom nema viška uposlenih, a u slučaju daljeg smanjenja broja zaposlenih došlo bi do smanjenja kvaliteta i kvantiteta programskih zadataka. Mogućnost smanjenja radnih mjesta moguća je u nekim slučajevima njihovim objedinjavanjem što bi zahtijevalo proceduru izmjene postojećih pravilnika. Jedan od načina racionalizacije broja uposlenih je da se izvrši reorganizacija organa uprave uz uslov da se ona ne odrazi na programske zadatke- stoji u ovoj Informaciji.

O TEHNIČKIM UPUTAMA ZA NAJBOLJE RASPOLOŽIVE TEHNIKE - „BAT“

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju o usvajanju Tehničkih uputa za najbolje raspoložive tehnologije – BAT dokumenti za šest podsektora prehrambene industrije i poljoprivrede: klaonice – krupna stoka, prerada mesa – krupna stoka, uzgoj i prerada ribe, prerada mlijeka i proizvodnja mliječnih proizvoda, prerada voća i povrća i proizvodnja piva.


Ciljevi ovog projekta su smanjenje negativnog utjecaja na ljudsko zdravlje i okoliš koji nastaje kao rezultat industrijske aktivnosti, jačanje implementacije integralne prevencije i kontrole zagađivanja u BiH, promocija upotrebe najboljih raspoloživih tehnika u industrijskom sektoru i jačanje implementacije Zakona o zaštiti okoliša.

Tehničke upute o najboljim raspoloživim tehnikama – BAT će se primjenjivati u postupku izdavanja okolišnih dozvola, pa je Vlada zadužila Federalno ministarstvo okoliša i turizma da u skladu sa relevantnim pravilnicima nastavi sa aktivnostima i izradu BAT dokumenata i za druge industrijske sektore.

O TOKU IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE „EKONOMSKOG RAZVOJA FBiH“
- PROJEKAT MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

Projektom „Strategija ekonomskog razvoja“ – projekat „Malog i srednjeg poduzetništva“ predstavljeni su ključni strateški ciljevi, prioriteti i neophodne mjere za njegovo provođenje u periodu od 2009. do 2018.godine. Predviđeno je 75 mjera i 30 prioriteta koji su grupisani u osam strateških ciljeva. Na osnovu tih dugoročnih strateških ciljeva i prioriteta izrađen je Program poticanja malog i srednjeg poduzetništva za period 2009.-2012. godina.

U Informaciji o ovim pitanjima Federalno ministarstvo preduzetništva, obrta i razvoja ističe da realizacija zadataka u potpunosti nije bila moguća zbog kasnijeg usvajanja Projekta, osim u onim segmentima koji se poklapaju sa poslovima iz Operativnog plana rada Ministarstva za ovu godinu. Stoga je ovo ministarstvo zaduženo da, u saradnji sa ostalim nositeljima pojedinih mjera iz Projekta“, intenzivira ostvarivanje zacrtanih ciljeva.

VAĐENJE MATERIJALA IZ KORITA RIJEKA SAVE, BOSNE
I VODOTOKA NA VODNOM PODRUČJU JADRANSKOG MORA

Nakon razmatranja, Vlada FBiH je usvojila Informaciju o vađenju materijala iz korita rijeka Save i Bosne. Zaključeno je da se ovaj materijal može vaditi isključivo radi održavanja vodotoka i plovnog puta, a ne iz komercijalnih razloga. U cilju sprečavanja devastacije korita rijeke Save Federalna uprava za inspekcijske poslove i FMUP su zaduženi da spriječe nelegalno vađenje materijala iz ove rijeke i o tome obavijeste Vladu FBiH.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zaduženo je da Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH uputi inicijativu da se u saradnji sa nadležnim institucijama Republike Hrvatske i RS-a izvrši snimanje preostalog dijela rijeke Save na međudržavnoj granici radi cjelovitog sagledavanja stanja korita ove rijeke.

Od Vijeća ministara BiH se zahtijeva da donese zvanično uputstvo o načinu i postupku izdavanja vodnih akata za vađenje materijala iz korita rijeke Bosne od nadležnih entitetskih institucija.

Do izrade projektne dokumentacije za uređenje korita ove rijeke potrebno je da zajednička komisija nadležnih entitetskih agencija za vode utvrdi lokacije na kojima je potrebno uređenje korita vađenjem materijala. Komisija treba odobriti elaborate za vađenje materijala priložene uz zahtjev i utvrditi okvirne količine tog materijala. Federalna uprava za inspekcijske poslove će sa vodoprivrednom inspekcijom RS-a na dionici donjeg toka rijeke Bosne provoditi zajednički inspekcijski nadzor.

Vlada je podržala Idejni projekat uređenja korita rijeke Bosne od ušća u Savu do Modriče.

Razmatrajući danas i Informaciju o istoj tematici na vodnom području Jadranskog mora, Vlada je zaključila da se vađenje materijala može vršiti isključivo radi održavanja vodotoka i ukazala na potrebu usklađivanja Zakona o koncesijama u pogledu predmeta koncesije.

Vlada je zadužila inspekcijske organe da joj, u roku od 15 dana, dostave izvještaj o poduzetim kontrolama i drugim aktivnostima na zaštiti riječnih korita od nedozvoljenog vađenja materijala.

OBUSTAVA IZVRŠENJA POJEDINIH RASHODA I IZDATAKA

Zbog smanjenja prihoda u trećem kvartalu 2009. godine, a s ciljem uspostave likvidnosti i ravnoteže federalnog proračuna, Vlada FBiH danas je donijela Odluku kojom obustavlja izvršavanje pojedinih proračunskih rashoda i izdataka, a o čemu će izvijestiti i Parlament FBiH. Na ovaj način nalaže se zaustavljanje preuzimanja obveza i/ili produljenje rokova plaćanja, te zabranjuje preraspodjela proračunskih sredstava radi preuzimanja obveza.

Kako je obrazloženo, razlog za ove mjere, koje se donose na rok od 45 dana nakon objave, jeste u činjenici što su prihodi u trećem ovogodišnjem kvartalu 11,5 posto manji nego u prošlogodišnjem.

KADROVSKA PITANJA

Nakon što je danas donijela Odluku o kriterijima za imenovanje direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Vlada FBiH je imenovala Komisiju koja će provesti konkursnu proceduru.

Vlada je današnjim Rješenjem imenovala, na period do 60 dana, Ivana Previšića za predsjednika, a Maju Harmandića, Vesnu Nikolajević Behlilović, Dunju Petrušić, Suadu Numić, Rasima Tiru i Daria Kokora za članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 17.00 sati.

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE