123. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 12.11.2009.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 122. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Prednacrt zakona o Privrednoj komori Federacije Bosne i Hercegovine;
 3. Prednacrt zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku;
 4. Nacrt zakona o unutrašnjoj trgovini;
 5. Nacrt zakona o sigurnosti i zdravlju na radu;
 6. Prijedlog načina, izvora i kvantifikacija finansiranja izuzetnih penzija za oktobar, novembar i decembar 2009. godine;
 7. Informacija po Zaključku sa 121. sjednice u vezi sa realizacijom Ugovora o dokapitalizaciji preduzeća “Energopetrol” d.d. Sarajevo;
 8. Informacija o stanju i rezultatima poslovanja u preduzećima sa većinskim učešćem državnog kapitala;
 9.  
  a) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika u federalnim organima državne službe;
  b) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće namještenika u u federalnim organima državne službe;
 1.  
  a) Izmjene i dopune Finansijskog plana Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Rebalans) za 2009. godinu;
  b) Plan privatizacije i program rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2010. godinu;
 1. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 2. Prijedlog uredbe o inspekcijskom nadzoru nad provedbom Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koji provodi Federalna uprava za inspekcijske poslove;
 3. Prijedlog uredbe o dopunama Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju;
 4. Prijedlog uredbe o mjerama u otklanjanju poremećaja u poslovanju;
 5. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o kriterijima, načinu i postupku priznavanja vremena provedenog u odbrani Bosne i Hercegovine u penzijski staž kao poseban staž;
 6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma;
 7. Prijedlog odluke o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
 8. Prijedlog odluke o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja putarine za dizel-gorivo za 20101. godinu;
 9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluke o kreditnom zaduženju JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine;
 10. Prijedlog odluke o prodaji motornih vozila;
 11. Izvještaj o toku aktivnosti na provedbi projekta „Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave u BiH“, s Prijedlogom zaključaka;
 12. Izvještaj o finalizaciji Metodologije za integrirano planiranje lokalnog razvoja, s Prijedlogom zaključaka;
 13. Izvještaj o poslovanju privrednih društava namjenske industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2008. godini;
 14. Izvještaj po tački II Odluke o zaduživanju Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za provedbu revizije sa pravnog, finansijskog i računovodstvenog aspekta, uključujući provedene statusne promjene, dioničkog društva „Petrol“ d.d. Ljubuški V. broj: 701/09 od 25.9.2009. godine;
 15. Informacija o broju i strukturi uposlenih u federalnim organima državne uprave i racionalizaciji broja uposlenih po Zaključku Vlade V. broj:492/2009 od 08.07.2009. godine;
 16. Informacija o usvajanju tehničkih uputa za najbolje raspoložive tehnike - BAT dokumenti za šest podsektora prehrambene industrije u Bosni i Hercegovini, s Prijedlogom zaključaka;
 17. Informacija o toku implementacije Strategije „Ekonomskog razvoja FBiH“ - Projekat „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Federaciji BiH“, s Prijedlogom zaključka;

 18. a) Informacija o problematici vađenja materijala iz vodotoka na vodnom području Jadranskog mora, s Prijedlogom zaključaka;
  b) Informacija o vađenju materijala iz korita vodotoka rijeke Save i rijeke Bosne, s Prijedlogom zaključka;
 1. Informacija o provedbi Okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini i usaglašenosti kantonalnih zakonskih akata sa ovim zakonom i Prijedlogom zaključaka;
 2. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva finansija - davanje saglasnosti;
 3. Prijedlog rješenja o imenovanju člana u Upravnom odboru Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar;
 4. Prijedlog zaključka u vezi savjetnika Federalnog ministarstva prostornog uređenja;
 5. Zahtjev za utvrđivanje osnovice za obračun plaće Komisiji za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine;
 6. Prijedlog rješenja o davanju preporuke za sticanje državljanstva mr. sci. Dini Ćoroviću;
 7. Izvještaj Generalnog sekretarijata po Zaključku Vlade V. broj:725/2009 od 13.9.2009. godine i Zaključku Vlade V. broj:735/2009 od 21.10.2009. godine.
Utorak,
19. januar 2021.
VIŠE