122. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 04.11.2009.
Saopćenje o radu

PRIHVAĆENA OSTAVKA DIREKTORA FEDERALNOG ZAVODA MiO

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, razmatrala i prihvatila ostavku direktora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Adema Borića.

Kao razlog ostavke Borić je naveo pogoršanje svog zdravstvenog stanja.

Za vršitelja dužnosti direktora Federalnog zavoda MiO Vlada je, do okončanja procedure imenovanja novog direktora, a najduže na rok do 60 dana, imenovala Muhidina Subašića.

INFORMACIJA O GRIPI

Federalni ministar zdravstva informirao je danas Vladu FBiH sa stanjem u svezi gripa H1N1, od kojeg je u Federaciji BiH dosad registrirano 46 oboljelih, među kojima nema ni jedan teži slučaj. Stanje u FBiH je pod kontrolom i puno je bolje nego u zemljama u okruženju.

Kod švicarskog proizvođača rezervirana je nabavka 30.000 doza vakcine protiv ovog gripa, a isporuka se očekuje sljedećeg mjeseca. Također, u proceduri je i nabavka druge tranše lijekova za potvrđene slučajeve oboljenja.

Danas je konstatirano da epidemiološka stiuacija nije takva da bi sada trebalo provoditi opsežnije mjere, poput zatvaranja škola. Federalni stručni tim, kao i koordinacijski timovi u svim kantonima, budno motre stanje na terenu i spremni su pravodobno reagirati.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

Izmjenama i dopunama Zakona o radu, koji je Vlada FBiH danas utvrdila i u formi Nacrta uputila u parlamentarnu proceduru, postojeća rješenja se usklađuju sa odredbama nekih od 68 konvencija Međunarodne organizacije rada koje je ratificirala i naša zemlja. Ovo se, prije svega, odnosi na konvencije o plaćenom godišnjem odmoru, o minimalnoj starosnoj dobi, o zaštiti materinstva i o jednakosti muške i ženske radne snage za rad jednake vrijednosti, što treba da doprinese ostvarivanju većeg stepena socijalne pravde.

U cilju zaštite osnovnih prava radnika iz radnog odnosa, bilo je neophodno u Zakon ugraditi i odredbe o pojedinim pravima iz kolektivnih ugovora. U skladu s tim, kao i obavezama preuzetim nizom domaćih i međunarodnih dokumenata iz oblasti rada, zapošljavanja i tržišta rada sa aspekta zaštite ljudskih prava, predložene izmjene i dopune imaju za cilj bolju prevenciju i zaštitu od svakog oblika diskriminacije svih zaposlenih osoba, kao i onih koje traže zaposlenje i usklađivanje postojećih odredaba sa Zakonom o ravnopravnosti polova u BiH.

Pored ovoga, predloženim izmjenama i dopunama utvrđeni su osnovni kriteriji na osnovu kojih se sindikat, odnosno udruženje poslodavaca kvalificira reprezentativnim da budu socijalni partneri i učestvuju u kolektivnom pregovaranju i drugim oblicima socijalnog dijaloga. U cilju suzbijanja zapošljavanja u neformalnom sektoru (rad na crno) predviđen je pojačan inspekcijski nadzor u vidu davanja većih ovlašćenja inspektorima rada.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
SJEMENU I SADNOM MATERIJALU POLJOPRIVREDNOG BILJA

Izmjene i dopune Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja, koje je Vlada FBiH danas utvrdila i u formi Nacrta uputila u parlamentarnu proceduru, neophodne su radi usaglašavanja postojećeg zakona sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave, kao i sa Zakonom o prekršajima.

Definirano je, naime, da su za vršenje certificiranja sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja ovlašteni Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo i Federalni agromediteranski zavod Mostar, osnovani radi vršenja stručnih i drugih poslova iz nadležnosti Federacije.

Usklađivanjem sa Zakonom o prekršajima, prije svega kaznenih odredbi Zakona, omogućuje se lakši način obavljanja inspekcijskog nadzora i primjena zakonskih odredaba što je do sada bio problem zbog različitih rješenja.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O ZAŠTITI ZDRAVLJA BILJA U FBiH

Budući da još uvijek nisu doneseni podzakonski akti za primjenu Zakona o zaštiti zdravlja bilja, prvog zakona iz fitosanitarne oblasti u BiH iz 2003. godine, Vlada FBiH se opredijelila da predloži donošenje federalnog zakona iz ove oblasti kao osnovu za vođenje brige o zaštiti bilja dok se ne stvore uvjeti za provođenje državnog zakona.

U skladu s tim, na današnjoj sjednici utvrđen je i u parlamentarnu proceduru upućen Nacrt zakona o zaštiti zdravlja bilja u FBiH kojim se preciznije određuje provođenje poslova iz nadležnosti Federacije BiH, uređuje organizacija zaštite zdravlja bilja u FBiH i njeno funkcioniranje i propisuje uspostava fitosanitarnog inspektorata, radi osiguranja zdravlja bilja, biljnih proizvoda i regulisanih objekata.

O sadržaju ovog zakonskog akta ilustrativno govore i naslovi pojedinih od ukupno 14 njegovih poglavlja: organizacija i nadležnost za provođenje mjera zaštite bilja, sprječavanje pojave, unošenja i širenja štetnih organizama i njihovo suzbijanje, uvoz, izvoz i tranzit pošiljki, prijevoz bilja, biljnih proizvoda i regulisanih objekata, biološka kontrola, javne službe u oblasti zdravlja bilja i sl.

Formiranje fiitosanitarnog inspektorata i njegovih detaširanih odjeljenja u kantonima podrazumijeva i pripremu izmjena i dopuna Zakona o inspekcijama u FBiH.

O PREDNACRTU ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici obavila još jednu raspravu o Prednacrtu zakona o javno-privatnom partnerstvu koji je pripremila u tu svrhu oformljena Radna grupa, nakon konsultacija obavljenih na zajedničkom sastanku sa premijerom FBiH i jednim brojem federalnih ministara.

Cilj rasprave je da se, prije utvrđivanja Nacrta i njegovog slanja na javnu raspravu i u parlamentarnu proceduru, usaglase stavovi i preciziraju rješenja koja su do sada bila predmet različitih gledanja. Prije svega, riječ je o definiciji privatnog partnera, koja bi uvažavala potrebu otvaranja što većeg fronta za angažovanje „tuđeg“ kapitala u svojstvu privatnog partnera, kao i preciziranje odredbe o tome šta ne može biti predmet JPP.

Posebna pažnja posvećena je dijelu zakona koji se odnosi na postupak odabira privatnog partnera koji, kako je rečeno, mora biti do kraja transparentan.

Zadužena je Radna grupa za pripremu ovog zakona da u daljem radu na ovom dokumentu uzme u obzir prijedloge i sugestije iz današnje rasprave, kao i pismene prijedloge federalnih ministarstava.

Inače, Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu predstavlja pravni okvir za stimuliranje ulaganja domaćeg i stranog kapitala u javni sektor radi obezbjeđenja višeg nivoa kvaliteta javnih usluga i za ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine.

NOVI NAČIN OSIGURANJA SREDSTAVA ZA STAROSNE
MIROVINE OSTVARENE POD POVOLJNIJIM UVJETIMA

Zbog nemogućnosti osiguranja proračunskih sredstava za pokriće obveza nastalih temeljem Uredbe o stjecanju prava na starosnu mirovinu pod povoljnijim uvjetima pripadnika bivše Vojske Federacije BiH i državnih službenika i namještenika bivšeg Federalnog ministarstva obrane, Vlada FBiH danas je donijela Uredbu kojom mijenja originalni dokument.

Izmjena se sastoji u tome što se 50 posto sredstava za ove potrebe osigurava s posebnog podračuna nositelja mirovinskog i invalidskog osiguranja u FBiH. Druga polovica sredstava osigurava se iz proračuna FBiH sve dok osiguranik ne ispuni uvjete za starosnu mirovinu sukladno Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju. Nakon toga će biti isplaćivana samo razlika iznosa mirovine ostvarene po Uredbi i mirovine ostvarene na temelju Zakona.

Mirovine za listopad/oktobar 2009. godine, kao i sljedeće, bit će isplaćivane na ovaj, novi način utvrđen izmijenjenom i dopunjenom Uredbom, a do donošenja odgovarajućih zakonskih rješenja kojima će biti objedinjene sve uredbe koje se odnose na povoljnije mirovine. Taj zakon bi, zaključila je Vlada, trebalo pripremiti do kraja ove godine.

Na isti način danas je izmijenjena i dopunjena i Uredba o povoljnijim uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu vojnih osiguranika Vojske Federacije BiH.

Vlada je danas zaključila da se osiguraju sredstva i isplate beneficirane mirovine za listopad/oktobar.

Sve nadležne institucije Vlada je zadužila da joj dostave prijedloge o načinu, izvorima i kvantifikaciji sredstava neophodnih za isplatu ovih mirovina do kraja godine.

IZJAŠNJENJE O AMANDMANIMA

Vlada FBiH se danas izjasnila o amandmanima na više prijedloga zakona koji se nalaze u parlamentarnoj proceduri. Tako su u potpunosti prihvaćena četiri, a djelomice dva od ukupno 22 amandmana što ih je na Prijedlog zakona o računovodstvu i reviziji uložio izaslanik Doma naroda Parlamenta FBiH Svetozar Pudarić. Istodobno, Vlada je sama utvrdila tekstove četiri amandmana na Prijedlog ovog zakona.

Na osnovu obrazloženja Federalnog ministarstva financija, nisu prihvaćeni amandmani zastupnice Zastupničkog doma Parlamenta FBiH Nezahete Akšamije na Prijedlog zakona o financijsko-informatičkoj agenciji.

Vlada FBiH je prihvatila inicijativu zastupnice Nermine Kapetanović da se izjednače mogućnosti pristupa i korištenja vozila javnog prijevoza putnika invalidnim osobama i osobama sa posebnim potrebama i ocijenila potrebnim da se ona ugradi u Strategiju čija je izrada u tijeku.

Polazeći od mišljenja Federalnog ministarstva okoliša i turizma Vlada Federacije BiH je danas prihvatila sedam od devet amandmana koje je na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka predložila zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Suada Hadžović.

Ocijenjeno je da predloženi amandmani doprinose preciziranju pojedinih rješenja, posebno nadležnih tijela za zaštitu zraka, subjekata na koje se donosi međusobna saradnja, obaveze operatora stacioniranog izvora zagađivanja zraka i sl.

TUMAČENJE ODREDBI ZAKONA O ŠUMAMA

U vezi sa zahtjevom Samostalnog sindikata zaposlenika JP „Šume Herceg-Bosne“ za tumačenje odredbi člana 49. stav 3. Zakona o šumama Federacije BiH, Vlada FBiH je kao svoje prihvatila mišljenje Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Prema mišljenju, jasno je iz Zakona da će se u administrativnim granicama kantona poslovi gospodarenja svim državnim šumama i šumskim zemljištem ugovorom prenijeti samo jednom kantonalnom šumsko-privrednom društvu koje osniva Skupština kantona, pošto je u navedenom članu definirano da Skupština kantona osniva jedno kantonalno šumsko-privredno društvo za područje kantona.

SAGLASNOST NA PRODUŽENJE MISIJE U MIROVNIM SNAGAMA UN

Vlada FBiH je, na traženje Ministarstva sigurnosti BiH, donijela Odluku kojom je dala saglasnot da se pripadniku bh. kontingenta civilne policije iz Federacije BiH Josipu Bilandžiji produži boravak u Mirovnoj misiji UN u Liberiji.

Produženje se odnosi na period od 7.1. do 7.7.2010. godine.

REBALANS PLANA I PROGRAMA DIREKCIJE CESTA FBiH

Federalna vlada je, današnjom Odlukom, usvojila Rebalans Plana i programa JP Direkcije cesta FBiH d.o.o. Sarajevo za 2009. godinu.

Rebalans je nastao kao rezultat bitnih odstupanja u ostvarenju javnih prihoda. Njime su predviđeni javni prihodi od 66,92 milijuna konvertibilnih maraka, što je 19 posto manje od ranije planiranih sredstava. Kao glavni uzrok ovome navedeno je smanjenje prihoda od nafte i naftnih derivata.

Rebalansom su obuhvaćena i međunarodna kreditna sredstva, koja su sada planirana s osam postotnim umanjenjem.

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA KAPITALNOG
GRANTA ZA VODOPRIVREDU U 2009. GODINI

Vlada FBiH je prihvatila izmjene i dopune Programa kapitalnog granta za vodoprivredu u 2009. godini koji je dostavilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Izmjenama i dopunama je kapitalni grant za vodoprivredu za 2009. godinu smanjen sa milion KM na ukupno 765.000 KM

Zbog toga su potpuno brisani grantovi za izradu katastra izvorišta za piće u iznosu od 100 hiljada KM i izrada studije dodjele koncesije na vodama u iznosu od 90 hiljada KM, dok je grant za GEF projekat zaštite kvaliteta voda umanjen za 45 hiljada KM.

Prema usvojenim izmejnama i dopunama za zaštitu voda u ovoj godini osigurano je 105 hiljada KM, za sanaciju objekata za zaštitu od poplava 460 hiljada KM, za savjetodavna vijeća vodnih područja 50 hiljada KM i za sufinansiranje projekata općinske infrastrukture 150 hiljada KM.

DEVETOMJESEČNO OSTVARENJE
FEDERALNOG PRORAČUNA I JAVNIH PROHODA

U prvih devet ovogodišnjih mjeseci je federalni proračun - kroz prihode, primitke i financiranje - ostvario 1.492 milijuna konveritibilnih maraka. To predstavlja izvršenje od 70 posto u odnosu na rebalansirani ovogodišnji proračun. U odnosu na isto razdoblje 2008. godine, ostvarenje je veće za 482 milijuna KM, odnosno za 48 posto. Na povećanje prihoda je utjecalo ovogodišnje financiranje (sukcesija, krediti, pozajmice) proračuna, na koje otpada 37,4 posto ukupnog iznosa. Prihodi, bez financiranja, iznose 934 milijuna KM, te su 7,5 posto manji od prošlogodišnjih. Na prihodovnoj strani, od neizravnih poreza ostvareno je 690,3 milijuna KM, a od poreza na dobit 48,5 milijuna KM. Neporezni prihodi su 15,9 posto veći od lanjskih i iznose 194,8 milijuna KM.

Danas je razmatrana i Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima, također za devetomjesečno razdoblje. U Federaciji BiH je, na svim razinama, na temelju poreza, taksi, posebnih naknada, doprinosa i ostalog ostvareno 4,379 milijardi KM, što je sedam posto manje nego lani. Najveći dio ovih prihoda (41 posto) pripao je vanproračunskim fondovima, slijede kantonalni proračuni (29 posto), federalni proračun (19 posto), općinski proračuni (devet posto), te ostali korisnici (dva posto).

FINANSIJSKI PLAN FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBiH ZA 2009. GODINU

Vlada FBiH je dala saglasnost na Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2009. godinu, koji je sačinjen na osnovu zaključka Vlade od 30.7. ove godine.

Struktura sredstava iz prethodnog perioda precizno je prikazana i podijeljena na inicijalna sredstva Vlade (373.465 KM ) i na sredstva prikupljena direktno iz općih i posebnih vodnih naknada (5,16 miliona KM). Na računu Fonda sa 31.12. 2008. godine ukupno se nalazilo 5,53 miliona KM.

O PASIVNOM PODBILANSU „AGROKOMERCA“

Vlada FBiH prihvatila je danas Informaciju Agencije za privatizaciju u FBiH (APF) o izvršenoj analizi dokumentacione osnove za pasivni podbilans privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša s ciljem da se utvrdi činjenično stanje pasivnog podbilansa i od strane Federalnog pravobranilaštva poduzmu radnje za povrat i preknjižbu na FBiH.

Vlada će pokrenuti inicijativu prema Ministarstvu pravde BiH da se hitno potpiše ugovor o regulisanju imovinsko-pravnih odnosa između Hrvatske, Srbije, Slovenije i Crne Gore, s jedne, i Bosne i Hercegovine, s druge strane. APF je zadužen da od „Agrokomerca“ zatraži originalnu dokumentaciju za nekretnine iz pasivnog podbilansa i prikupi relevantne informacije, na osnovu čega bi Federalno pravobraniteljstvo moglo postupiti radi utvrđivanja prava vlasništva i preknjižbe.

RJEŠENJA O UVOĐENJU U POSJED NEKRETNINA

Radi nesmetanog nastavka izgradnje autoputa Zenica-Sarajevo na dionici Drivuša-Kakanj, odnoso poddionici Bilješevo-Drivuša, Federalna vlada donijela je danas 44 rješenja kojima se dozvoljava ulazak u posjed eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji. Riječ je o rješenjima Službe za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline općine Kakanj i Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općiine Zenica, a korisnik eksproprijacije je Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH je danas donijela Odluku kojom je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma odobrila utrošak 38.721,54 KM sa posebnog podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija.

Riječ je o sredstvima doniranim od WWF-a za Projekat „Dinarska eko regija - 2012“.

ODLUKA O IZVRŠENJU SUDSKIH PRESUDA
PO OSNOVU RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE

Danas usvojenom Odlukom predviđeno je da izvršne sudske presude po osnovu računa stare devizne štednje koje sudovi i potražioci dostavljaju Federalnom ministarstvu finansija, resorno ministarstvo izvrši do visine sredstava predviđenih Bužetom FBiH za ovu godinu. U Budžetu FBiH za 2009. godinu, za ovrhu presuda po osnovu računa stare devizne štednje predviđeno je 12 miliona KM. Redoslijed izvršenja presuda utvrdit će Federalno minstarstvo finansija vodeći računa o hronološkom redu prijema tih presuda i kompletnosti dokumentacije.

ODLUKA O DAVANJU NA KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora Fondaciji za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja boračkih populacija. Poslovni prostor površine 77,28 m2 dodijeljen je na privremeno korištenje na period od pet godina.

Vlada je zadužila Službu za zajedničke poslove organa i tijela FBiH da zapisnički izvrši predaju nekretnina i sačini ugovor kojim će urediti pitanje naknade za komunalne usluge i održavanje infrastrukture.

O PROŠLOGODIŠNJEM POSLOVANJU PRIVREDNIH
DRUŠTAVA IZ OBLASTI ENERGIJE, INDUSTRIJE I RUDARSTVA

Vlada FBiH usvojila je danas tri izvještaja Federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva o poslovanju privrednih društava iz oblasti energije, industrije i rudarstva u kojim ovo ministarstvo ostvaruje upravljačka prava po osnovu državnog kapitala.

Kada je riječ o poslovanju „BH Gasa“ d.o.o. Sarajevo, ostvareni finansijski rezultat je zadovoljavajući, registrovan je dalji porast nabavne cijene prirodnog gasa koja je od decembra 2007. godine do decembra 2008. godine porasla za 75 posto, naplata potraživanja je na zadovoljavajućem nivou, a sa investicijskog apsekta 2008.godina ocijenjena je kao izuzteno uspješna.

U JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar proizvedeno je 1.355,64 GWh električne enrgije što predstavlja 88,7% planiranih količina, investirano je 72 miliona KM ili 50 posto od planiranog, a ukupan prihod ostvaren je u iznosu od 339.296.892 KM.

Javno preduzeće „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo u izvještajnoj godini ostvarilo je prihod od 907,6 miliona KM, dok su troškovi i rashodi iznosili 861,4 miliona KM, tako da ostvarena dobit iznosi 46,2 miliona KM.

Kada je riječ o poslovanju Terminala Federacije d.o.o. u Izvještaju se navodi da ovo privredno društvo od svog osnutka pa do danas nije obavljalo djelatnost zbog koje je i osnovano, tako da će u narednom periodu biti neophodno ubrzati realizaciju razvojnih projekata.

I poslovanje „Energopetrola“ d.d. Sarajevo u 2008.godini bilo je opterećeno velikim brojem objektivnih teškoća i problema koji su nastali u prethodnom periodu, tako da će biti neophodno krenuti sa intezivnim radovima na rekonstrukciji maloprodajne mreže, kao i aktivnostima na poboljšanju efikasnosti poslovanja ovog društva.

Izvještajem o poslovanju privrednih društava iz oblasti industrijske proizvodnje u 2008.godini obuhvaćeno je poslovanje preduzeća „Energoinvest“ d.d. Sarajevo, „UNIS“ d.d. Sarajevo, „Remontni zavod“ d.d. Travnik, „Željezara „Zenica““ d.o.o Zenica, „Aluminij“ d.d. Mostar, „Arcelor Mittal“ d.o.o. Zenica, „KTK Visoko“ d.d. Visoko, IP „Krivaja“ d.o.o Zavidovići, „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo, „SODASO HOLDING“ d.d. Tuzla i „Bosnalijek“ d.d. Sarajevo.

Vlada je zadužila resorno federalno ministarstvo da u stvaranju povoljnijeg ambijenta rada i poslovanja privrednih društava općenito, predlaže nova zakonska rješenja ili predloži izmjene i dopune važećih zakonskih rješenja i drugih propisa. Potrebno je, također, ubrzati proces privatizacije u privrednim industrijskim društvima u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije ostvaruje upravljačka prava po osnovu državnog kapitala.

Devet rudnika u FBiH ostvarila su proizvodnju uglja od 6.709.346 tona, što je povećanje od 9,36 % u odnosu na ostavranje u 2007.godini. Plasman uglja u EP BiH izvršen je sa 5.579.661 tona što je povećanje od 10,50 posto, a ukupan prihod rudnika iznosio je 442.660.023 što je povećanje od 5,30 u odnosu na 2007. godinu, dok su gubici iskazani u visini od 45 miliona KM. Broj zaposlenih u rudnicima inosi 13.029.

Vlada je danas donijela Zaključak da se, u skladu sa Odlukom Vlade FBiH o prijenosu udjela FBiH u rudnicima uglja Federacije BiH na JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, nastavi sa započetim aktivnostima na formiranju koncerna, jer će to obezbijediti preduslovi za stvaranje jedinstvenog elektroenergetskog sektora za prestruktuiranje i modernizaciju rudnika uglja.

AMANDMANI NA PRIJEDOG ZAKONA O CESTOVNOM PRIJEVOZU

Uvažavajući mišljenje Federalnog ministarstva prometa i komunikacija Vlada je prihvatila amandman zastupnika Zastupničkog doma Parlamenta FBiH Ramiza Zahirovića na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH. Amandman se odnosi na izmjenu člana 6. Zakona kojom se “donošenje propisa na osnovu ovog Zakona stavlja u nadležnost Skupštine kantona“. Prihvaćen je i prijedlog ovog zastupnika o izjednačavanju uslova privređivanja za fizička i pravna lica, kao i amandman zastupnika Žarka Šantića da se izvrši usklađivanje sa Zakonom o javnim nabavkama BiH. Drugi amandmani istog poslanika nisu prihvaćeni pošto se cijeni da bi izazvali konfuziju kod prijevoznika i inspekcijskih organa.

Nije prihvaćen amandman Zakonodavno-pravnog povjerenstva koji se odnosio na članak 46. Zakona.

REALIZIRANJE ZAKLJUČAKA O TERMINALIMA

Vlada FBiH upoznala se danas s dosad realiziranim zaključcima sa 119. i 120. sjednice vezano za Terminale Federacije Sarajevo, te Naftne terminale Federacije Ploče.

U Informaciji se, između ostalog, navodi da je Federalno pravobranilaštvo 2.11.2009. godine uložilo nadležnom sudu Republike Hrvatske žalbu na Rješenje Općinskog suda u Metkoviću o proglašenju pomorskog dobra.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je, u okviru pripreme razgovora s zvaničnicima Republike Hrvatske, Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa delegiralo sva pitanja vezana za probleme NTF Ploče, kao i ostala od interesa za imovinu Federacije BiH i Bosne i Hercegovine.

KADROVSKA PITANJA

Vlada FBiH je dala saglasnost na odluke nadzornih odbora o imenovanju direktora dva rudnika uglja, i to za direktora RMU “Breza” d.o.o. Ćamila Zaimovića, a za direktora “Abid Lolić” d.o.o. Travnik Mehmeda Varupe. Također je data saglasnost na odluke nadzornih odbora Željezare Zenica d.o.o. Zenica da se za direktora imenuje Safet Berbić i ”Hidrogradnje” d.d. Sarajevo Semir Mašić.

Većinom glasova data je saglasnost na Odluku Nadzornog odbora Hrvatskih telekomunikacija d.d. Mostar da se za predsjednika Uprave imenuje Stipo Prlić. Također je većinom glasova data saglasnost na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH da se za direktora imenuje Safet Harbinja.

Danas je dopunjeno ranije Rješenje kojim su nominirani kandidati za imenovanje članova NO JP Direkcija cesta Federacije d.o.o. Sarajevo, i to ispred Bosansko-podrinjskog kantona Rijad Raščić, a ispred Srednjebosanskog kantona Dževad Hadžić.

Danas donesenim Rješenjem Vlada je za zamjenika direktora Agencije za privatizaciju u FBiH imenovala Dragu Vrbića.

Danas je razriješen privremeni, a imenovan novi Nadzorni odbor Federalnog zavoda PiO u statavu Fehim Bekan, Marko Pejčinović i Božidar Pašagić.

Za člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH imenovan je Marijan Vučković.

Za predsjesnika i članove Nadzornog odbora JP Nacionalni park ”Una” d.o.o. Bihać nominirani su Anto Marjanović, Asmir Budimlić, Nermin Delić, Amir Dedić i Amir Hadžić.

Danas je doneseno Rješenje kojim je za člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH iz FBiH imnovana Šefika Hafizović.

U Savjet za praćenje cijena imenovani su Lela Glibo, Hanefija Topuz, Edina Sijerčić, Darko Parnjić, Amir Jahijaefendić, Azra Šehbarjaktarević, Marin Bago i Mesuda Kamberović.

Većinom glasova data je saglasnost na Odluku Nadzornog odbora BH-Telekoma d.d. Sarajevo da se za izvršnog direktora Izvršne direkcije BH Line imenuje Nasufa Hadžiahmetović, kao i na Odluku Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. da se se za direktora imenuje Bakir Karahasanović.

Vlada je Rješenjem za člana Nadzornog odbora Hrvatske pošte d.o.o. Mostar nominirala Ivicu Galića.

Većinom glasova data je saglasnost na Odluku NO privrednog društva ”Binas” d.d. Bugojno da se za v.d. direktora imenuje Sabahudin Ganić, kao i na Odluku NO KTK Visoko d.d. da se za v.d. direktora imenuje Asmir Hodžić.

Odlukom je utvrđen prijedlog kandidata za članove NO Elektronskog računarskog centra zdravstvenog i penzionog osiguranja d.o.o. Sarajevo (ERC ZIPO): Petar Ivošević, Dževad Paradžik i Marinko Ćolović.

Danas su razrješeni dosadašnji, te imenovani novi članovi Upravnog vijeća Federalnog zavoda za zapošljavanje. Imenovani su: Filip Šarić, Fadil Islamović, Lucija Živković, Mladen Pandurević, Medina Hadžiahmetović, Izudin Šahović i Jozo Barišić.

Data je saglasnost na Odluku NO ”Energoinvesta” d.d. da se za direktora ovog privrednog društva imenuje Džemail Vlahovljak.

Vlada FBiH donijela je Rješenje kojim federalnog premijera Mustafu Mujezinovića ovlašćuje da, do imenovanja novog federalnog ministra prostornog uređenja, a na prijedlog sekretara Ministarstva, donosi provedbene propise iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja. Donijeto je i Rješenje po kojem se sekretar ovog ministarstva Adnan Efendić ovlašćuje da, do imenovanja novog ministra, potpisuje rješenja donesena u upravnom postupku, naloge za plaćanje finansijskih obaveza i druge akte iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 17.00 sati.
 

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE