121. sjednica Vlade Federacije BiH (nastavak)

Sarajevo, 29.10.2009.
Saopćenje o radu

RASPRAVA O RADNOM TEKSTU ZAKONA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI DRUŠTAVA S VEĆINSKIM UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA U FBiH

Nastavljajući sjednicu započetu prošle srijede u Mostaru, Vlada Federacije BiH je danas u Sarajevu razmatrala, u radnoj verziji, Zakon o finansijskoj konsolidaciji društava s većinskim učešćem državnog kapitala u FBiH. Njegova priprema je izraz potrebe da se zaštiti državna imovina i sanira stanje u kompanijama sa učešćem državnog kapitala više od 50 posto i u kojima ovlašćenja po osnovu državnog kapitala vrše organi Federacije BiH. Finansijska konsolidacija treba da obuhvati dugovanja po osnovu penzijsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja, poreza i po osnovu dugovanja prema dobavljačima, komunalnim privrednim društvima i radnicima, kako bi se stvorili uvjeti za rješenje nagomilanih dugovanja i nastavak normalnog poslovanja.

U raspravi je ukazano na potrebu da sva rješenja koja se predlažu u okviru finansijske konsolidacije budu u maksimalno mogućoj mjeri usklađena sa rješenjima u postojećim zakonskim propisima iz oblasti penzijsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja.

Nosilac posla na pripremi Prednacrta ovog zakona je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, u saradnji sa Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija i Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vododprivrede i šumarstva koja, po osnovu državnog kapitala, vrše ovlašćenja u najvećem broju kompanija na koje se odnosi ovaj zakon. Sva ostala ministarstva zadužena su danas da daju konstruktivan doprinos u daljem radu na ovom zakonskom projektu.

O RADNOJ VERZIJI ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA U ORGANIMA VLASTI FBiH

Na današnjoj sjednici Vlade Federacije BiH obavljena je rasprava o radnoj verziji Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, kao izraz potrebe da se na jedinstven i jednak način definira ova oblast, do sada regulisana u više zakona i podzakonskih propisa. Uspostavom sistema u ovoj oblasti uredili bi se odnosi na način da se jednako vrijednuju istovrsni poslovi na svim nivoima vlasti i tako prevaziđu sada prisutne izrazite anomalije.

Ovaj zakonski akt odnosio bi se, kako na izabrane dužnosnike, nositelje izvršnih funkcija i savjetnike u organima zakonodavne i izvršne vlasti u FBiH, tako i na državne službenike i namještenike u organima državne službe Federacije i policijske službenike organa unutrašnjih poslova Federacije za koje bi trebalo propisati platne razrede i koeficijente na bazi jedinstvene osnovice koju bi utvrđivala Vlada FBiH u dogovoru sa sindikatom.

UREDBA O USAVRŠAVANJU PREDSJEDNIKA I
ČLANOVA NADZORNIH ODOBRA I UPRAVA PRIVREDNIH
DRUŠTAVA SA VEĆINSKIM UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA

Uredbom koju je usvojila Federalna vlada uređuju se uslovi, način i program usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa većinskim učešćem državnog kapitala. Usavršavanje organizuje Privredna komora FBiH uz saglasnost nadležnih ministarstava i obavezno angažovanje univerzitetskih profesora i državnih službenika organa Federacije BiH koji imaju odgovarajuće iskustvo ili su se istakli naučnim ili stručnim radom iz oblasti obuhvaćenih usavršavanjem.

Usavršavanje obuhvata oblasti građanskog i privrednog prava, osnove računovodstva, osnove poslovnih i javnih finansija, te menadžmenta, a sastoji se od edukativnog dijela koji uključuje najmanje 30 sati predavanja i završnog pismenog ispita radi provjere stečenog znanja. Certifikat o završenom usavršavanju izdaje nadležno ministarstvo na osnovu spiskova kandidata koji su položili, a koje dostavlja Privredna komora FBiH.

AKCIONI PLAN REALIZACIJE PROJEKATA „RAZVOJ MALOG I
SREDNJEG PODUZETNIŠTVA U FBiH“ ZA PERIOD 2009-2012.GODINA

Vlada FBiH je prihvatila Akcioni plan realizacije projekta „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u FBiH“ Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. Akcioni plan obuhvata strateške ciljeve, prioritete, mjere, nositelje i elemente dinamičkog plana. Njegova implementacija doprinijet će značajnom povećanju svijesti o značaju MSP-a, povećanju broja MSP-a koji koriste nove tehnologije, poštovanju ekoloških propisa, većoj uposlenosti i konkurentnosti, te znatno većem udjelu MSP-a u GDP-u.

Vlada FBiH zadužila je danas Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta da uradi program izgradnje poduzetničkih centara u Federaciji BiH, te izradi projekat izgradnje poduzetničkog centra u Mostaru i Gradačcu u saradnji sa Hessen Agentur.

PODRŠKA OPCIONOM PROTOKOLU VEZANOM ZA MEĐUNARODNI
SPORAZUM O EKONOMSKIM, SOCIJALNIM I KULTURNIM PRAVIMA

Vlada FBiH je dala pozitivno mišljenje na mogućnost potpisivanja Opcionog protokola od strane BiH koji je vezan za Međunarodni sporazum o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Pošto je naša zemlja član Pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, obavezna je da odgovori na upit UN Komiteta o potpisivanju ovog dokumenta.

PRIJEDLOG ZA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA CESTARINE

Vlada FBiH će, sukladno današnjoj Odluci, Upravnom odboru Urave za neizravno oporezivanje uputiti Prijedlog za oslobađanje rudnika ugljena u FBiH od plaćanja cestarine za dizel godivo za razodblje od devetog do dvanaestog mjeseca 2009. godine.

Riječ je o prijedlogu za oslobađanje od plaćanja cestarine na ukupno 2.206.200 litara dizela mjesečno za devet rudnika ugljena u FBiH.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O REVIZIJI KORISNIKA
PRAVA IZ OBLASTI BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Uvažavajući prijedloge i sugestije iz rasprave u Parlamentu FBiH, kao i boračkih udruženja o Nacrtu, Vlada FBiH je, danas utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o reviziji korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

Njime se uređuju uslovi, način i postupak vršenja revizije korisnika prava ostvarenih po osnovu tri zakona iz oblasti boračko-invalidske zaštite i po osnovu tri uredbe o povoljnijim uslovima za sticanje prava na starosnu penziju.

Propisano je da revizija obuhvata sva izdata uvjerenja o pripadnosti OS, uvjetima, načinu i aktivnostima stradanja, kao i medicinsku dokumentaciju, nalaze i mišljenja ljekarskih komisija koje su cijenile procenat vojnog invaliditeta. Uvažena je primjedba iz Parlamenta FBiH da mjerodavnost podataka (prema ranijem rješenju mjerodavna dokumentacija Arhiva) utvrdi Revizorski tim u svakoj konkretnoj situaciji. Inače, ovim zakonskim članom propisano je šta se smatra validnim uvjerenjem za ostvarivanje prava, revizija medicinske dokumentacije, utvrđenog procenta vojnog invaliditeta i revizija svih konačnih rješenja kojima su priznata prava na ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć drugog lica, ortopedski dodatak, porodičnu invalidninu, uvećanu porodičnu invalidninu, mjesečni novčani dodatak za dobitnike ratnih priznanja ili odlikovanja, osnovno osiguranje i penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima. U pogledu revizije procenta vojnog invaliditeta izvršit će se revizija svih predmeta sa izuzetkom lica kod kojih je Institut izvršio provjeru procenta nakon stupanja na snagu Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, a nije došlo do promjene procenta i radi se o trajnim stanjima. Uvažena je, također, i primjedba na zakonsku odredbu koja propisuje prioritete revizije. To su: uvjerenja o pripadnosti OS i okolnostima stradavanja izdata na osnovu izjava svjedoka, rješenja donesena u upravnom postupku, bolesti i pogoršanju bolesti izdatih na osnovu nalaza zdravstvenih ustanova, uvjerenja izdatih dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja, uvjerenja o vršenju komandnih dužnosti i ostala uvjerenja izdata na osnovu provedenog upravnog postupka.

Odredba člana 16. Zakona nije danas usaglašena, s tim što je zaduženo Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata da pripremi alternativno rješenje koje će biti ponuđeno Parlamentu FBiH.

Predviđeno je da reviziju na terenu obave revizorski timovi koje će imenovati federalni ministar, na zajednički prijedlog kantonalnih ministara i direktora uprava za pitanje boraca i predstavnika boračkih udruženja na paritetnoj osnovi komponenti Armije RBiH i HVO. Prijedlogom zakona se precizira postupak revizije uvjerenja, kao i rješenja, te koordinacija i izvještavanje.

TRANSFER ZA PROJEKTE NEVLADINIH ORGANIZACIJA

Vlada FBiH usvojila je danas Odluku o usvajanju Programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za projekte nevladinih organa“ utvrđenih Budžetom FBiH za 2009. godinu u iznosu od 114.601 KM. Sredstva će biti iskorištena za realizaciju programa rehabilitacije tjelesno i duševno oštećenih i povrijeđenih lica u FBiH.

Svrha programa je jačanje nevladinog sektora u oblasti zdravstva i uspješnije provođenje preventivnih programa zdravstvene zaštite, doprinos promovisanju i unaprjeđenju zdravlja stanovništva u FBiH.

SUZBIJANJE I KONTROLA BRUZUCELOZE U FBiH ZA PERIOD 2010.-2016. GODINA

Federalna vlada je dala saglasnost na Program suzbijanja i kontrole bruceloze ovaca i koza u FBiH za period 2010.-2016.godine koji je sačinilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Operativni program za kontrolu bruceloze malih preživara zasniva se na strategiji vakcinacije konjuktivalnom vakcinom REV 1 od 2009. do 2016. godine s obzirom da je bruceloza bolest čije iskorjenjivanje zahtijeva dugo i kontinuirano djelovanje.

U skladu sa Zakonom o veterinarstvu BiH, obaveza je Vlade FBiH da osigura dio sredstava za provođenje mjera suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti od posebnog interesa za FBiH. Zakon je propisao sistematsko otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje zoonoza kod životinja, a utvrđena je i obaveza izrade programa koje provode nadležni organi entiteta.

Sredstva potrebna za realizaciju Programa planirat će se u budžetu FBiH u skladu s potrebama na terenu i budžetskim mogućnostima.

O KONCESIJAMA U FBiH

Danas donesenom Odlukom Federalna vlada je odredila Federalno ministarstvo trgovine da, kao koncesor, u skladu sa Zakonom o koncesijama, provede postupak dodjele koncesija i zaključi koncesione ugovore sa privrednim subjektima koji u obavljanju djelatnosti koriste cestovno zemljište na autoputevima i magistralnim cestama u FBiH.

Ovi privredni subjekti dužni su prije početka korištenja cestovnog zemljišta podnijeti zahtjev Federalnom ministarstvu trgovine za dodjelu koncesije. Oni koji već koriste ovo zemljište a nisu zaključili koncesioni ugovor, imaju rok od 60 dana od dana stupanja na snagu Odluke, da podnesu zahtjev za dodjelu koncesije.

Inače, s ciljem bržeg rješavanja otvorenih pitanja u oblasti koncesija, Vlada FBiH se opredijelila na donošenje Dokumenta o politici dodjele koncesija. S tim u vezi, danas je donijela Zaključke kojima se sva federalna ministarstva, čija resorna oblast obuhvata predmet koncesija, obavezuju da pripreme osnove za izradu ovog dokumenta, čiju će konačnu verziju, u saradnji sa ministarstvima, pripremiti i Vladi predložiti na razmatranje Komisija za koncesije FBiH. Pri izradi ovog dokumenta, kako je zaključeno, treba voditi računa o novim i postojećim objektima koji su predmet koncesije i strukturi vlasništva subjekata koji su nosioci eventualne koncesije, te općoj i pojedinačnoj primjenjivosti dokumenta.

Prilikom pripreme izmjena i dopuna Zakona o koncesijama treba uzeti u obzir potrebu ugradnje principa za donošenje novih pravila o postupku dodjele koncesija i pravila utvrđivanja naknada za njihovu dodjelu.

POTPORA PROJEKTIMA REFORME UPRAVE

Federalna vlada danas je prihvatila Informaciju o projektnim prijedlozima kandidiranim za 12. sjednicu Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave BiH.

Istodobno je dala podporu financiranju sredstvima Fonda za četiri projekta: Uspostava suvremenih odjela za upravljanje potencijalima u tijelima uprave FBiH, Obuka državnih službenika o problemima nasilja u obitelji, Publikovanje informativnog materijala Vijeća ministara BiH, vlada FBiH, RS i Brčko Distrikta BiH, te Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sustav BiH.

RATNA POTRAŽIVANJA: OKONČAN RAD POVJERENSTVA

Nakon razmatranja, Vlada FBiH usvojila je Informaciju Povjerenstva za konačno verificiranje ratnih potraživanja FBiH.

Prema današnjem zaključku Vlade, Povjerenstvo prestaje s radom.

Federalno ministarstvo financija zaduženo je kod sebe zadržati rješenja o verificiranju, vraćena zbog netočne adrese ili drugih razloga, te ih uručiti ili dostaviti svakoj stranci kada se ona oglasi.

Vraćena rješenja koja se odnose na pravne osobe koje su kroz privatizaciju promijenile oblik organiziranja Ministartsvo će uručiti pravnim sljedbenicima koji taj status dokažu izvadkom iz sudskog registra.

U slučaju kada je pravna osoba prestala postojati, rješenja će biti dostavljena likvidacijskom upravitelju ili sudcu, odnosno ovlaštenoj osobi.

Federalno ministarstvo financija dužno je nastaviti kompletirati rješenja o verificiranju i nastaviti servisirati obveze do konačne isplate.

IZGRADNJA DALEKOVODA I TRAFOSTANICA

Kompanija „Elektroprijenos BiH“ uputila je Vladi FBiH putem Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove prijedlog da donese odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju 110 kilovoltnog dalekovoda na relaciji Visoko-Fojnica na području općina Visoko, Fojnica i Kiseljak. Ovo je u skladu sa članom 14. Zakona o ekproprijaciji.

Prije donošenja Odluke pribavljena su pozitivna mišljenja vlada Zeničko-dobojskog i Srednjebosanskog kantona, kao i mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o privrednom značaju i opravdanosti izgradnje ovog dalekovoda.

Predračunska vrijednost izgradnje ovog objekta iznosi 3.652.100 KM koje su obezbijeđene iz vlastitih sredstava „Elektroprijenosa BiH“.

Vlada je danas, također, prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o urgentno potrebnoj rekonstrukciji i izgradnji novih TS 110 kV - sedam na području Elektroprivrede BiH, a 13 na području Elektroprivrede HZ HB. Cijeneći da se radi o izuzetno važnim projektima, Vlada će preduzeti sve mjere iz svoje nadležnosti da se oni realizuju što prije.

UMIROVLJENJE UPOSLENIKA „KRIVAJE“

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada FBiH donijela je danas Odluku kojom daje suglasnost na dopunu Odluke o raspodjeli dijela sredstava ovog ministarstva namijenjenih konsolidiranju zavidovićke „Krivaje“.

Na ovaj način omogućuje se umirovljenje 86 uposlenih u „Krivaji“ koji su za to stekli uvjete. Inače, na popisu onih koji čekaju na trajno rješenje svog statusa bilo je 197 uposlenika ove kompanije, te se, današnjom Odlukom, ukupan broj znatno smanjuje.

KADROVSKA PITANJA

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je donijela odluke i druga dokumenta neophodna za provođenje konkursne procedure i imenovanje Komisije za koncesije FBiH: Odluku o poništenju ranije raspisanog javnog konkursa, Odluku o raspisivanju novog Javnog konkursa za imenovanje članova ove komisije, Odluku o kriterijima za ovo imenovanje, kao i Rješenje o imenovanju Komisije koja će, na osnovu provedene konkursne procedure, predložiti kandidate za imenovanje članova Komisije za koncesije FBiH.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 16.45 sati.
 

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE