121. sjednica Vlade Federacije BiH (nastavak)

Sarajevo, 29.10.2009.
Dnevni red
 1. Razmatranje radnog materijala Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava sa većinskim učešćem državnog kapitala u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 2. Razmatranje radnog materijala Zakona o plaćama u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 3. Prijedlog uredbe o stručnom usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa većinskim učešćem državnog kapitala;
 4. Akcioni plan realizacije projekta „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Federaciji Bosne i Hercegovine“ za period 2009.-2012. godine, s Prijedlogom zaključka;
 5. Prijedlog mišljenja na Opcioni protokol uz Međunarodni sporazum o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima;
 6. Prijedlog odluke o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja putarine za dizel-gorivo za IX, X, XI i XII mjesec 2009. godine;
 7. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za projekte nevladinih organa“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva;
 8. Program suzbijanja i kontrole bruceloze kod ovaca i koza u Federaciji Bosne i Hercegovine s Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program suzbijanja i kontrole bruceloze kod ovaca i koza u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 9. Program o izmjenama i dopunama Programa „Kapitalnog granta za vodoprivredu“ iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
 10. Prijedlog odluke o metodama, rokovima i nadležnoj agenciji za privatizaciju preduzeća iz oblasti elektroprivrede, prometa i veza (osim cestovnog prijevoza), vodoprivrede, eksploatacije ruda i šuma, javnog informisanja, igara na sreću, industrije naoružanja i vojne opreme, veterinarske djelatnosti i komunalnih djelatnosti;
 11. Prijedlog odluke o određivanju koncesora za vođenje postupka dodjele koncesija za korištenje cestovnog zemljišta i zaključivanja koncesionih ugovora;
 12. Prijedlog odluke o davanju na korištenje zemljišta i objekta “Pilićarnik” Općini Tešanj;
 13. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje objekta „Dom pilota“, sa pripadajućim zemljištem Vladi Unsko-sanskog kantona i Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja;
 14. Izvještaj o praćenju realizacije i izvršenja ugovornih obaveza u postupku dokapitalizacije preduzeća „Energopetrol“ d.d. Sarajevo i Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za odabir revizorske kuće radi sačinjavanja zaključnog nalaza o ispunjavanju dospjelih obaveza investiranja po Ugovoru o dokapitalizaciji preduzeća “Energopetrol” d.d. Sarajevo;
 15. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica za period 01.01.-30.06.2009. godine, s Prijedlogom zaključka; Dopuna Izvještaja o radu Federalnog pravobranilaštva /pravobraniteljstva;
 16. Dopuna Izvještaja o radu Federalnog pravobranilaštva /pravobraniteljstva;
 17. Konačan stav Stručnog kolegija Federalnog pravobranilaštva /pravobraniteljstva o problematici zastupanja Federacije Bosne i Hercegovine, njenih organa i tijela u radnim sporovima;
 18. Zahtjev za davanje preporuke za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine Redžepagić Mirele;
 19. Prijedlog zaključka u cilju rješavanja otvorenih pitanja u oblasti koncesija u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 20. Informacija o problemu neusklađenosti Zakona o Javnom RTV servisu Federacije BiH sa Zakonom o Javnom RTV sistemu BiH, s Prijedlogom zaključka;
 21. Informacija o stanju u oblasti veterinarstva Federalne uprave za inspekcijske poslove i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, s Prijedlogom zaključaka;
 22. Informacija o projektnim prijedlozima kandidiranim za 12. sjednicu Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave BiH, s Prijedlogom zaključka;
 23. Informacija Komisije za konačnu verifikaciju ratnih potraživanja Federacije BiH, s Prijedlogom zaključaka;
 24. Informacija o naplati rezervisanih sredstava FAMOS d.d. Sarajevo;
 25. Davanje saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u Inspektoratu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata;
 26. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata – davanje saglasnosti;
 27. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma – davanje saglasnosti:
 28. Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – davanje saglasnosti;
 29. Izmjene i dopune Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine s Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Statuta;
 30. Zahtjev kompanije „Elektroprijenos BiH“ za donošenje Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju DV 110 kV na relaciji Visoko-Fojnica;
 31. Prijedlog rješenja o imenovanju člana u Upravnom odboru „Agencije za vodno područje Jadranskog mora“, Mostar;
 32. Prijedlog rješenja o davanju preporuke za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine;
 33. Nacrt zakona o reviziji korisnika prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite;
 34. Raspisivanje Javnog konkursa za imenovanje članova Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine:
  1. Prijedlog odluke o poništenju Javnog oglasa za utvrđivanje kandidata za članove Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine
  2. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine
  3. Prijedlog odluke o kriterijima za utvrđivanje kandidata za zamjenika predsjednika i članove Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine
  4. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje kandidata za zamjenika predsjednika i četiri člana Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine;
 35. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava „Transfer za političke stranke i koalicije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu, za IV kvartal 2008. godine;
 36. Prijedlog odluke o sazivanju Skupštine „Agrokomerca“ d.d. Velika Kladuša;
 37. Informacija o projektima Kompanije „Elektroprijenos Bosne i Hercegovine“ d.d. Banja Luka;
 38. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju privremene saglasnosti Federalnoj direkciji za civilnu avijaciju – Federalnoj direkciji za civilno zrakoplovstvo na daljnje korištenje posebnog računa za navigacijske usluge;
 39. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog odluke o dopuni Odluke o raspodjeli dijela sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije Tekući grantovi - Konsolidacija „Krivaja" Zavidovići za rješavanje obaveza prema radnicima IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići po osnovu neto plaća i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za period 01.08.2008. godine do 01.12.2008. godine.
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE