121. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 21.10.2009.
Saopćenje o radu

121. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU - BEZ PODRŠKE

Polazeći od obrazloženja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Federalna vlada na današnjoj sjendici u Mostaru nije podržala Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju koji je podnio Klub poslanika SDP-a u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH. Ovo iz razloga što je propisima o povoljnijim uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu već propisana obaveza osiguranja sredstava za isplate tih mirovina u Proračunu FBiH, odnosno iz doprinosa vojnih osiguranika, pa predloženo rješenje nije svrsishodno.

Vlada FBiH ostaje na stanovištu da ovo pitanje treba riješiti kroz donošenje jedinstvenog zakona kojim bi bili obuhvaćeni svi dosadašnji propisi o povoljnijem umirovljenju, a kojim bi se propisao i način obezbjeđenja sredstava za ove namjene. Na njegovom rješavanju, odnosno analizi propisa o povoljnijem umirovljenju i predlaganju zakonskih rješenja kojim bi se na jedinstven način uredila ova pitanja, sukladno zaključcima Vlade FBiH od 30.7.2009. godine, već se radi.

UREDBE IZ OBLASTI UNUTRAŠNJIH POSLOVA


Vlada FBiH je na današnjoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno Federalne uprave policije izmijenila i dopunila dvije važeće uredbe: o obliku policijske iskaznice i značke i o dodjeli i oduzimanju činova policijskim službenicima FBiH.

Prvom uredbom se uređuju pitanja koja su bila regulisana Pravilnikom o zaštitnom znaku Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, čije je važenje prestalo.Propisano je da će policijska značka biti desetougaonog oblika, mesinganožute boje, na kome se su simetrično raspoređene grede u obliku stiliziranog sunca, uvučene u polukrug na stranici znaka, koji sadrži pet simetrično raspoređenih greda čija se širina smanjuje prema središtu znaka. Policijska iskaznica je plave boje sa žutim rubom čiji je tekst ispisan crnom i bijelom bojom.

Uredbom o dopuni Uredbe o dojeli i oduzimanju činova policijskim službenicima FBiH se precizira vršenje određenih policijskih poslova, kao i pojedina zvanja, na bazi dosadašnjih iskustava i provođenja Uredbe u praksi, što je od značaja za racionalniju i efikasniju organizaciju rada i sistematizaciju radnih mjesta u Federalnoj upravi policije.

Tako je omogućeno da poslove osiguranja ličnosti i objekata može, pored policjaca, obavljati i stariji policajac. Uz instruktora policijske obuke, uvodi se i instruktor specijalističke policijske obuke koja zahtijeva posebne vještine i znanja iz oblasti alpinizma, ronjenja, padobranstva i sl.

Radi efikasnijeg rukovođenja Jedinicom za zaštitu ličnosti i objekata, umjesto dosadašnjeg vođe tima, u sistematizaciju radnih mjesta uvodi se pomoćnik načelnika.

SREDSTVA FEDERALNOM MINISTARSTVU OBRAZOVANJA I NAUKE

Danas je izmijenjena i dopunjena Odluka o usvajanju Pograma utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2009.godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke. Tako su sredstva u iznosu od 882.000 KM predviđena za finansiranje studentskog standarda, obrazovanja 1.134.917 KM, za Gender centar Federacije za prevenciju nasilja u porodici 45.669 KM, za Fond za studentske zajmove 281.999 KM, za oblast nauke od značaja za FBiH 1.145.999 KM, za institucije nauke od značaja za Federaciju 572.999 KM, te za implementaciju Bolonjskog procesa 391.000 KM.

Prema općim kriterijima, raspodjela sredstava vršit će se uz uvažavanje minimalnih standarda i kvaliteta ponuđenih programa i projekata, i to u kantonima i općinama koje nisu u mogućnosti finansijski podržati određene projekte iz oblasti obrazovanja i nauke. Također, osigurat će se teritorijalna raspodjela tekućih transfera tako da minimalno 20 posto sredstava iz ovog Programa bude dodijeljeno svim kantonima u FBiH.

POTPORA NADOGRADNJI OŠ „HARMANI I“ U BIHAĆU

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa sa kriterijima raspodjele dijela sredstava tekućih transfera, utvrđenih Budžetom FBiH za 2008.godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke.

Na ovaj način se sredstva u iznosu od 100.000 KM, namijenjena za izgradnju objekta četverorazredne OŠ“ Harmani I“ na lokaciji Ozimice I, presumjeravaju za nadogradnju već postojećeg školskog objekta. Naime, za gradnju na navedenoj lokaciji škola ne može pribaviti urbanističku saglasnost, te je odlučeno da se na postojećoj školi, iznad fiksulturne sale izvrši nadogradnja objekta.

PROGRAM „TRAJNA RJEŠENJA ZA
KORISNIKE KOLEKTIVNIH CENTARA U FBiH“

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o davanju saglasnosti na Prijedlog ugovora o udruživanju sredstava za Program „Trajna rješenja za korisnike kolektivnih centara u BiH“ i ovlastila federalnog ministra raseljenih osoba i izbjeglica da u njeno ime potpiše ovaj ugovor.

Ovaj 33-mjesečni program će osiguravati cjelovitu rekonstrukciju i podršku za povratak najmanje 170 porodica koje trenutno borave u kolektivnim centrima u FBiH i RS. Dodatnih 190 porodica, koje su već ostvarile povratak, dobit će poljoprivrednu pomoć, podršku za ekonomski razvoj i pomoć za reintegraciju od NVO mreže za socijalnu podršku. Također, programom je predviđeno da se kroz najmanje 10 projekata opravke infrastrukture omogući održivi povratak za najmanje 1.000 porodica, raseljenih lica i povratnika. Ukupna vrijednost programa je 8.362.559 KM, a sredstva udružuju Vlada Kraljevine Holandije, resorna ministarstva FBiH, RS, Kantona Sarajevo i Zeničko-dobojskog kantona, općine povratka i CRS. Njegovu realizaciju Vlada FBiH će poduprijeti sa 300.000 KM u razdoblju od tri godine.

Program će omogućiti povratak iz kolektivnih centara/alternativnog smještaja širom BiH u Srebrenicu, Bratunac, Zvornik, Višegrad, Foču RS, Foču/Ustikolinu, Goražde, Novo Goražde, Vareš, Mostar, Čapljinu, Jablanicu, Stolac, Olovo i Konjic.

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O PROGRAMU
UTROŠKA SREDSTAVA ZA POTICAJE U POLJOPRIVREDI

Federalna vlada je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za poticaj za poljoprivredu.

Izmjenama se, unutrašnjom preraspodjelom ukupno raspoloživih sredstava, osiguravaju isplate premija za mlijeko za III kvartal, koje u ranijoj odluci nisu bile previđene.

U cilju podrške domaćoj proizvodnji sadnog materijala ukidaju se propisani limiti broja proizvedenih sadnica kako bi svi proizvođači ovog materijala ostvarili pravo na novčanu podršku. Druge se promjene odnose na izjednačavanje parametara o stvarno realiziranim sredstvima poticaja što je utvrđeno kontrolom Federalnog i kantonalnih ministarstava i inspekcija na terenu.

DODJELA OBJEKATA I ZEMLJIŠTA NA KORIŠTENJE

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o davanju na privremeno korištenje dijela objekta „Dom pilota“ u Bihaću na privremeno korištenje Vladi USK i Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, te za smještaj drugih federalnih i kantonalnih institucija. Objekat se daje na privremeno korištenje, na period od 5 godina, bez naknande. Zadužena je Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH da izvrši primopredaju i sačini ugovore kojim će se urediti pitanje naknade za komunalne usluge i održavanje infrastrukture.

Vlada je također donijela Odluku kojom se nekretnine u naselju Džemilići-Planje zvanog „Pilićarnik“, dodjeljuju Općini Tešanj u svrhu obnove proizvodnje pilića.

PROJEKTI PRENESENI NA IMPLEMENTATORE

Vlada FBiH je danas donijela više odluka kojima je odobrila prijenos na implementatore okončanih projekata iz Programa investiranja sredstava naplaćenih iz GSM licence za 2007. godinu.

Riječ je o novoizgrađenim ili rekonstruiranim cestama, mostovima ili nogostupima čije je dalje održavanje i upravljanje preneseno na nadležne kantonalne i općinske institucije, te na Direkciju cesta FBiH.

O RADU FEDERALNOG MINISTARSTVA RASELJENIH
OSOBA I IZBJEGLICA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2009. GODINE

Vlada FBiH je razmatrala i usvojila Izvještaj o radu Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica u prvom ovogodišenjm polugodištu. U ovom se dokumentu konstatuje da je u izvještajnom periodu zabilježen povratak u FBiH 69 osoba sa statusom raseljenih osoba ili izbjeglica. Ukupno je na području FBiH evidentirano 17.237 raseljenih porodica ili ukupno 49.320 raseljenih osoba.

Ukupno je 15.509 ovih porodica izrazilo želju za povratkom u prijeratna prebivališta, njih 826 ne žele povratak, dok ih se 902 nije izjasnilo o povratku.

Od potpisivanja Dejtonskog sporazuma do 30. maja ove godine u Federaciji BiH su evidentirane 351.906 raseljenih osoba i 391.367 izbjeglica.

Struktura raseljenih osoba u FBiH je vrlo nepovoljna što zahtijeva znatno veća ulaganja kako bi se osiguralo njihovo zbrinjavanje.

Njihovi stambeni objekti u prijeratnim prebivalištima su sa visokim stepenom oštećenja, starosna struktura im je visoka, a veliki broj ovih osoba je u stanju socijalne, kao i specijalne potrebe.

RASPOREĐENA SREDSTVA KOMISIJE ZA IZBJEGLICE
I RASELJENE OSOBE BiH ZA 2009. GODINU

Komisija za izbjeglice i raseljenje osobe BiH je na svojoj sjednici održanoj 25.5.2009.godine donijela Odluku o raspoređivanju sredstava za podršku procesu povratka u BiH u 2009.godini. Temeljem ove odluke, osigurana su sredstva od 46.883.000 KM.

Od ukupno osiguranih sredstava Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je osiguralo 3.233.300 KM, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica četiri miliona KM, Ministarstvo za izbjeglice i raseljenja lica RS četiri miliona (sredstva nisu osigurana u Budžetu za 2009.godinu), Brčko Distrikt 650.000 KM i Fond za povratak 35 miliona KM.

Utrošak sredstava raspoređen je tako da je iznos od 20 miliona KM predviđen za potrebe rekonstrukcije individualnih stambenih jedinica, pet miliona KM za rekonstrukcija objekata kolektivnog stanovanja, 8.383.000 KM za rješavanje pitanja održivosti povratka, iznos od 5.491.512 za elektrifikaciju povratničkih naselja, za interventne potrebe povratnika 3.186.788 KM, 200.000 za povratak duševnih bolesnika iz Mađarske, te 450.000 KM za podršku projektima nevladinih organizacija koje se bave povratkom.

REALIZIRANJE AKCIJSKOG PLANA U SVEZI STANJA
U METALSKOJ, ELEKTRO I NAMJENSKOJ INDUSTRIJI

U sklopu realiziranja parlamentarnih zaključaka i Akcijskog plana u svezi stanja u metalnoj, elektro i namjenskoj industriji u FBiH, Federalna vlada danas je donijela obvezujuće smjernice za svoje predstavnike u skupštinama i nadzornim odborima gospodarskih društava iz ovih oblasti koje se odnose na uplate mirovinskog staža.

To treba učiniti na jedan od pet načina: prodajom nefunkcionalnog dijela (ukoliko takav postoji u gospodarskom društvu), podizanjem komercijalnih kredita, potpisivanjem ugovora s Federalnim zavodom za mirovinsko i invalidsko osiguranje za reprogram uplate mirovinskog staža, sredstvima iz pasivne podbilance, te prebijanjem ratnih potraživanja.

Prodaju dijelova kompanija treba obaviti posredstvom Agencije za privatizaciju u FBiH. Sredstva za uplatu Zavodu MIO bit će deponirana u Agenciji, koja će ih prebaciti Federalnom zavodu MIO.

Federalna ministarstva i ministri koji imaju ovlasti u gospodarskim društvima temeljem državnog kapitala, a koja su obuhvaćena Akcijskim planom, trebaju ubrzati aktivnosti i dostaviti gospodarskim društvima pisane instrukcije za donošenje konačnih odluka.

Uz ostale zaključke je i taj da će svaka prva sjednica Federalne vlade u mjesecu imati na dnevnom redu analiziranje ispunjenja Akcijskog plana, o čemu će biti izviješteni i nadležni parlamentarni odbori.

O ŠTETNOM UTJECAJU PLASTIČNIH VREĆICA NA OKOLIŠ

Vlada Federacije BiH usvojila je danas Informaciju o štetnom utjecaju plastičnih vrećica na okoliš i zadužila Federalno ministarstvo okoliša i turizma i Federalno ministarstvo trgovine da uspostave odgovarajuću interresornu saradnju u postpuku izrade zakonskih i podzakonskih akata u svrhu iznalaženja najboljeg rješenja za smanjenje upotrebe plastičnih vrećica, njihovo adekvatno zbrinjavanje i iskorištavanje vrijednih osobina putem reciklaže.

Ova ministarstva također su zadužena da pripreme Akcijski plan provođenja projekta jačanja svijesti o potrebi smanjenja upotrebe plastičnih vrećica, te da organiziraju sastanak sa svim resornim ministarstvima na kantonalnom nivou radi upoznavanja sa projektom i Akcijskim planom za njegovo provođenje.

RAZVIJENOST INSTITUCIJSKE INFRASTRUKTURE
BITNE ZA RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA

Vlada FBiH je usvojila Informaciju Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o stanju razvijenosti institucija koje su bitne za razvoj malog poduzetništva.

U Informaciji se, između ostalog, konstatuje da je ostvaren napredak u izgradnji poduzetničke infrastrukture ali nedostaje koordinacija i sistematičnost u provođenju razvojnih mjera na ovom području.

Resorno federalno ministarstvo je u cilju pronalaska dodatnih sredstava za poticanje poduzetništva izradilo projektne ideje za predpristupni instrument pomoći za ovu godinu - „Podrška sektoru MSP u uvođenju sistema kvaliteta i podrške razvoju infrastrukture poslovnih zona“ vrijednosti od 3,5 miliona eura i već je dobio podršku Evropske komisije u BiH, pa je upućen u Brisel na razmatranje. Ako budu odobrena ova će se sredstva proporcionalno raspodijeliti na entitete i Brčko Distrikt.

Razvojem institucija za pomoć poduzetništvu poboljšao bi se ambijent za nastanak novih i razvoj postojećih malih i srednjih preduzeća - navodi se u Informaciji.

UVOĐENJE U POSJED NEKRETNINA ZA POTREBE IZGRADNJE AUTOCESTE

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija - Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta, Vlada FBiH je donijela više rješenja kojima se korisniku eksproprijacije dozvoljava ulazak u posjed nekretnina eksproprisanih od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj i Uprave za imovinsko-pravne i geodetske poslove i katastar nekretnina općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja.

Postupak ekropoprijacije je vođen radi izgradnje autoceste Zenica-Sarajevo, dionica Drivuša-Kakanj, poddionica Kakanj-Bilješevo.

Radi nesmetanog nastavka radova na izgradnji ove autoceste, Federalna vlada je danas donijela i više rješenja o potpunoj eksproprijaciji određenih nekretnina na ovom području.

NABAVKA VAKCINA PROTIV GRIPE A (H1N1)

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju o aktivnostima koje je poduzelo Federalno ministarstvo zdravstva kao odgovor na pojavu oboljenja od gripe A (H1N1).

Nakon rasprave, Vlada je zadužila federalna ministarstva finansija i zdravstva da pripreme odluku o osiguranju sredstava za nabavku interventnih količina vakcine, kao i onih količina koje, prema procjenama, mogu zadovoljiti potrebe za duži period.

FINANSIJSKE ODLUKE

Na ime financiranja Foruma parlamentaraca, Vlada FBiH je današnjom Odlukom odobrila izdvajanje 9.550 konvertibilnih maraka. Riječ je o sredstvima za prva dva ovogodišnja kvartala.

KADROVSKA PITANJA

Vlada FBiH je Vijeću ministara BiH predložila da za člana Upravnog odbora Kompanije „Elektroprijenos BiH“d.d. Banja Luka iz Federacije BiH imenuje Zorana Babana.


Na današnjoj sjednici imenovana je Komisija za izradu zakonskog rješenja kojim će se definirati način izmirenja duga nastalog prema neratnim invalidima, koju sačinjavaju: Tihomir Ćurak (predsjednik), Zada Gabela, Fehim Bekan, Dobrica Jonjić i jedan predstavnik Saveza invalida FBiH.

Danas donesenim Rješenjem Vlada FBiH je za svoje predstavnike u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH predložila Zorana Blaževića i Fuada Nurkića.

* * *
Nastavak 121. sjednice Vlade FBiH najavljen je za 29.10.2009.
 

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE