121. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 21.10.2009.
Dnevni red
 1. Prednacrt zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija Federacije Bosne i Hercegovine i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Razmatranje radnog materijala Zakona o upravljanju preduzećima u većinskom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine;
 3. Razmatranje radnog materijala Zakona o plaćama u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 4. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju;
 5. Prijedlog uredbe o stručnom usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa većinskim učešćem državnog kapitala;
 6. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o obliku službene policijske iskaznice i značke;

 7. a) Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima Federacije BiH;
  b) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova;
  c) Prijedlog zaključaka;
 8. Akcioni plan realizacije projekta „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Federaciji Bosne i Hercegovine“ za period 2009-2012. godine, s Prijedlogom zaključka;
 9. Prijedlog mišljenja na Opcioni protokol uz Međunarodni sporazum o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima,

 10. a) Prijedlog odluke o pripajanju „Sutjeska filma“ d.o.o. Javnom preduzeću Filmski  Centar Sarajevo d.o.o.;
  b) Prijedlog odluke o prihvatanju pripajanja „Sutjeska filma“ d.o.o. Javnom preduzeću Filmski Centar Sarajevo d.o.o.;
  c) Plan reorganizacije - statusna promjena pripajanja sa Mišljenjem Društva za reviziju REVSAR o valjanosti provedenih procedura u postupku pripajanja;
 11. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti i ovlaštenja za potpisivanje Sporazuma o saradnji na implementaciji Projekta „Pomoć Bosni i Hercegovini pri usklađivanju modela tržišta električne energije sa EU Direktivama;
 12. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava dijela tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke;
 13. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke;
 14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti sa sufinansiranje nabavke i montaže emisione opreme za potrebe poboljšanja i proširenja pokrivenosti signalom RTV FBiH u 2009. godini po općinama i lokacijama;
 15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog ugovora o udruživanju sredstava za program „Trajna rješenja za korisnike kolektivnih centara u Bosni i Hercegovini“;
 16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju privrednog društva za skladištenje tečnih goriva “Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo;
 17. Prijedlog odluke o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja putarine za dizel-gorivo za IX, X, XI i XII mjesec 2009. godine;
 18. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za projekte nevladinih organa“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva;
 19. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
 20. Program suzbijanja i kontrole bruceloze kod ovaca i koza u Federaciji Bosne i Hercegovine s Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program suzbijanja i kontrole bruceloze kod ovaca i koza u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 21. Program o izmjenama i dopunama Programa „Kapitalnog granta za vodoprivredu“ iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
 22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt aneksa Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave;
 23. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za finansiranje Foruma parlamentaraca za I i II kvartal 2009. godine;
 24. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava Transfer za političke stranke i koalicije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za III kvartal 2009. godine;
 25. Prijedlog odluke o metodama, rokovima i nadležnoj agenciji za privatizaciju preduzeća iz oblasti elektroprivrede, prometa i veza (osim cestovnog prijevoza), vodoprivrede, eksploatacije ruda i šuma, javnog informisanja, igara na sreću, industrije naoružanja i vojne opreme, veterinarske djelatnosti i komunalnih djelatnosti;
 26. Prijedlog odluke o određivanju koncesora za vođenje postupka dodjele koncesija za korištenje cestovnog zemljišta i zaključivanja koncesionih ugovora;
 27. Prijedlog odluke o davanju na korištenje zemljišta i objekta “Pilićarnik” Općini Tešanj;
 28. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje objekta „Dom pilota“, sa pripadajućim zemljištem Vladi Unsko-sanskog kantona i Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja;
 29. Izvještaj o praćenju realizacije i izvršenja ugovornih obaveza u postupku  dokapitalizacije preduzeća „Energopetrol“ d.d. Sarajevo i Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za odabir revizorske kuće radi sačinjavanja zaključnog nalaza o ispunjavanju dospjelih obaveza investiranja po Ugovoru o dokapitalizaciji preduzeća “Energopetrol” d.d. Sarajevo;
 30. VI izvještaj o implementaciji Programa investiranja sredstava prikupljenih iz GSM licence 2007.  za Federaciju BiH s Prijedlogom odluka i zaključaka;
 31. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica za period 01.01.-30.06.2009. godine, s Prijedlogom zaključka;
 32. Dopuna Izvještaja o radu Federalnog pravobranilaštva;
 33. Konačan stav Stručnog kolegija Federalnog pravobranilaštva o problematici zastupanja Federacije Bosne i Hercegovine, njenih organa i tijela u radnim sporovima;
 34. Zahtjev za davanje preporuke za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine Redžepagić Mirele;
 35. Prijedlog zaključka u cilju rješavanja otvorenih pitanja u oblasti koncesija u Federaciji Bosne i Hercegovine);
 36. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji:
  - Prijedlozi rješenja po Zahtjevu broj: 03/05-31-974/2009 od 14.09.2009. godine (2 prijedloga rješenja);
  - Prijedlozi rješenja po Zahtjevu broj: 03/05-31-994/2009 od 18.09.2009. godine (10 prijedloga rješenja);
  - Prijedlozi rješenja po Zahtjevu broj 03/05-31-788-2/2009 od 23.07.2009. godine (12 prijedloga rješenja);
 37. Informacija o raspoređenim sredstvima Komisije za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka;
 38. Informacija o poduzetim aktivnostima Federalnog ministarstva zdravstva kao odgovora na pojavu oboljenja od gripe A (H1N1), javnozdravstvenog problema od međunarodnog značaja i potrebi osiguranju potrebnih finansijskih sredstava za interventnu rezervaciju i nabavku vakcine protiv pandemijske gripe A (H1N1), s Prijedlogom zaključaka;
 39. Informacija o problemu neusklađenosti  Zakona o Javnom RTV servisu Federacije BiH sa Zakonom o Javnom RTV sistemu BiH, s Prijedlogom zaključka;
 40. Informacija o upotrebi plastičnih vrećica na okoliš, s Prijedlogom zaključka;
 41. Informacija o stanju razvijenosti institucijske infrastrukture bitne za razvoj malog gospodarstva, s Prijedlogom zaključka;
 42. Informacija povodom izmjena i dopuna Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 43. Informacija o stanju u oblasti veterinarstva Federalne uprave za inspekcijske poslove i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, s Prijedlogom zaključaka;
 44. Informacija o projektnim prijedlozima kandidiranim za 12. sjednicu  Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave BiH, s Prijedlogom zaključka;
 45. Informacija Komisije za konačnu verifikaciju ratnih potraživanja Federacije BiH, s Prijedlogom zaključaka;
 46. Informacija o naplati rezervisanih sredstava FAMOS d.d. sarajevo;
 47. Informacija o prodaji službenih putničkih vozila na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 495/09 od 16.07.2009. godine, s Prijedlogom zaključaka;
 48. Prijedlog zaključka o prihvatanju prijedloga Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o ustupanju bez naknade eksplozivnih materijala fabrikama namjenske industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 49. Davanje saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u Inspektoratu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata;
 50. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata - davanje saglasnosti;
 51. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma - davanje saglasnosti;
 52. Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - davanje saglasnosti;
 53. Izmjene i dopune Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine s Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Statuta;
 54. Zahtjev kompanije „Elektroprijenos BiH“ za donošenje Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju DV 110 kV na relaciji Visoko-Fojnica;
 55. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine;
 56. Prijedlog rješenja o imenovanju člana u Upravnom odboru „Agencije za vodno područje Jadranskog mora“, Mostar;
 57. Prijedlog rješenja o davanju preporuke za prijem u državljanstvo  Bosne i Hercegovine;
 58. Urgencija za izvršenje tačke 4. Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 588/2009 od 30.07.2009. godine;
 59. Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje jednog člana Upravnog odbora Kompanije „Elektroprijenos Bosne i Hercegovine“ d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine;
 60. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izradu zakonskog rješenja kojim će se definirati način izmirenja duga nastalog prema neratnim invalidima;
 61. Prijedlog rješenja o prijedlogu predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine.
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE