120. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 21.10.2009.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O CESTAMA FBiH

Nakon što je na prošloj sjednici obavljena rasprava, Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o cestama FBiH. Ovaj zakonski projekat u Nacrtu podržala su oba parlamentarna doma, a sačinjen je na temelju usaglašenih mišljenja federalnih i kantonalnih ministarstava.

Njime se definira da cesta, koju je nadležno tijelo proglasilo javnom, predstavlja javno dobro u općoj upotrebi u državnom vlasništvu i od interesa za Federaciju BiH. Prema njihovom društvenom, ekonomskom i teritorijalnom značaju, javne ceste su razvrstane u autoceste, magistralne, regionalne i lokalne ceste, te prometnice u naseljima.

Propisano je, također, da Vlada FBiH može donijeti odluku o naplati naknade, odnosno cestarine za upotrebu autocesta ili pojedinih cestovnih objekata (most, tunel, vijadukt i slično).

Predviđeno je da Federacija BiH osniva dva javna poduzeća iz ove oblasti: Autoceste FBiH (sjedište u Mostaru, s uredom u Sarajevu) i Ceste FBiH (sjedište u Sarajevu). Dok su Autoceste nadležne za upravljanje, građenje, održavanje i zaštitu autocesta i brzih cesta, Ceste iste nadležnosti imaju kada su u pitanju magistralne i regionalne ceste.

Koncesijama, kao načinu sticanja prava na građenje i upravljanje autocestom i pojedinim cestovnim objektima na magistralnoj cesti, posvećeno je posebno poglavlje zakona. Odluka o davanju koncesije donosi se na temelju provedenog javnog natječaja što ga raspisuje Federalno ministarstvo prometa i komunikacija. Ako se koncesija dodjeljuje na razdoblje do 33 godine, odluku donosi Vlada FBiH, a o koncesijama na duži rok odlučuje Parlament FBiH.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O FISKALNIM SUSTAVIMA

Prijedlogom zakona o fiskalnim sustavima, što ga je danas utvrdila Vlada Federacije BiH, propisuje se obveza svake osobe upisane u registar za promet dobara i pružanje usluga da evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet preko fiskalne kase ili drugog fiskalnog proizvoda, i to neovisno o načinu plaćanja (gotovina, ček, virman, kartica).

Cilj novog zakona je da se u potpunosti ostvari pravna sigurnost u trgovini, stabilnost i zaštita potrošača. Naime, uvođenje digitalnih kasa i drugih uređaja, kao najsuvremenijih rješenja u unaprjeđenju fiskalizacije, doprinosi smanjenju sive ekonomije, sprječava fiskalne utaje i stvara ravnopravnije tržišne uvjete u korist legalnog poslovanja.

Predviđeno je, također, uvođenje u sistem posebnih računalnih terminala za daljinsko očitavanje podataka iz fiskalne kase različitih korisnika, prije svih poreznih organa, poznat po skraćenici GPRS sistem u kojem se putem zasebnih terminala povezuje fiskalna kasa i terminal, a putem nekog od javnih ili posebno ugrađenih servera, čime se zaokružuje najsuvremeniji izuzetno djelotvoran proces fiskalizacije.

Nadzor nad provedbom Zakona imat će Federalno ministarstvo financija, Porezna i Uprava za inspekcijske poslove.

Inače, pitanje fiskalnih kasa, pisača i drugih fiskalnih uređaja, odnosno fiskalizacije uopće, te propisivanje, organiziranje i ubiranje javnih prihoda predstavlja kontinuiranu aktivnost svih uređenih država.

USAGLAŠAVANJE VISINE KAZNI SA ZAKONOM O PREKRŠAJIMA

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila dva prijedloga zakona iz oblasti poljoprivrede i šumarstva: o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu i o izmjenama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja.

Predložene izmjene izraz su potrebe da se kaznene odredbe usaglase sa Zakonom o prekršajima, odnosno da se novčane kazne povećaju u odnosu na dosadašnje.

Ovo, kao i usklađivanje drugih zakonskih propisa sa Zakonom o prekršajima što je svojevremno zatražila Federalna uprava za inspekcijske poslove, ima za cilj da se na efikasan i na zakonu utvrđen način obezbijede finansijska sredstva u Budžetu FBiH.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O STOČARSTVU

Potrebe u razvoju stočarstva uveliko prevazilaze pravni okvir uspostavljen postojećim zakonom o mjerama za unaprjeđenje ove grane, pa je na današnjoj sjednici Vlada Federacije BiH predložila novi zakonski akt i u formi Nacrta ga uputila u parlamentarnu proceduru.

Njime se, u skladu sa pravnim okvirom EU i uvažavanje specifičnosti našeg državnog uređenja, uređuje proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja, trgovina ovim životinjama i genetskim materijalom, oplodnja i licenciranje domaćih životinja, zootehnički i zoohigijenski uvjeti njihovog držanja i iskorištavanja, hrana za životinje i proizvodi životinjskog porijekla, te provođenje uzgoja uzgojno valjanih životinja, nadzor i druga pitanja značajna za unaprjeđenje stočarstva u FBiH.

Odredbe ovog zakona odnose se na uzgoj: goveda, svinja, koza, ovaca, konja, magaraca, kunića, peradi, pčela i drugih vrsta domaćih životinja koje imaju privrednu namjenu.

RASPRAVA O PREDNACRTU ZAKONA O PRIVREDNOJ KOMORI FBiH

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici razmatrala Prednacrt zakona o Privrednoj komori, u čijoj pripremi su učestvovali Udruženje poslodavaca FBiH, Privredna komora FBiH i Ekonomsko-socijalno vijeće za teritorij Federacije BiH.

Ovim zakonoma se na kvalitetniji način nego do sada uređuju odnosi s organima vlasti i uprave BiH i FBiH, s ciljem poboljšanja poslovnog ambijenta za privredne subjekte, promocije izvoza, obezbjeđenja adekvatnije pomoći na projekima, bolje zaštite domaće proizvodnje, smanjenja deficita u spoljnotrgovinskoj razmjeni i drugo.

Članstvo privrednih subjekata u komorama bi se, prema novim rješenjima, sticalo upisom u sudski i druge registre, čime bi komore bile legitiman zastupnik privrede u cjelini, što je praksa u većini članica Evropske unije i zemljama u okruženju s kojima BiH ostvaruje spoljnotrgovinsku razmjenu.

Vlada je danas zaključila da se, prije utvrđivanja Nacrta zakona i njegovog upućivanja u parlamentarnu proceduru, u ponuđenim rješenjima preciznije odredi način utvrđivanja i visine članarine u komorama.

O VANJSKOM I UNUTARNJEM DUGU FBiH

Federalno ministarstvo financija (FMF) upoznalo je danas Vladu FBiH s Informacijom po kojoj, na dan 30.6.2009. godine, ukupan vanjski i unutarnji dug Federacije BiH iznosi 4.705,21 milijun konvertibilnih maraka. Od tog iznosa, na vanjski dug se odnosi 2.962,71 milijun. Od 1.742,5 milijuna KM procijenjenog unutarnjeg duga, 768,72 milijuna KM predstavlja obveze potvrđene u postupku verificiranja. Dug se redovito servisira, pa je u 2008. godini ukupno plaćeno 203,75 milijuna KM, odnosno 163,47 milijuna KM na ime vanjskog, a 40,28 milijuna KM na ime unutarnjeg duga. U prvoj polovici 2009. godine za ove namjene izdvojeno je ukupno 77,75 milijuna KM, od čega na vanjski dug 76,82, a na unutarnji 0,93 milijun KM.

Prihvatajući Informaciju, Vlada FBiH danas je zadužila Federalno ministarstvo financija da, sukladno Zakonu o dugu, zaduživanju i garancijama, a s ciljem izmirenja obveza krajnjih korisnika, zahtijeva od kantona, grada ili općine izradu i dostavljanje plana mjera za osiguranje prihoda za servisiranje dugova, koji podliježe odobrenju FMF-a. Ovo ministarstvo treba pripremiti i sporazum kojim bi obveze po kreditu Europske banke za obnovu i razvitak, namijenjenog razvitku cesta, bile prenesene na Federalnu direkciju za izgradnju, održavanje i upravljanje autocestama. FMF je dužno nastaviti aktivnosti s ciljem investiranja revolving sredstava prikupljenih u sklopu projekta vodoopskrbe Kaknja u druge rekonstrukcijske projekte u sektoru vodovoda u Zeničko-dobojskom kantonu ili bazenu rijeke Bosne.

Razvojnu banku FBiH je Federalna vlada zadužila da sva sredstva prikupljena na temelju komisionih ugovora, a koja predstavljaju prihod federalnog proračuna, redovito uplaćuje u proračun. U suradnji s ovom bankom, FMF će za Vladu FBiH pripremiti informaciju o sredstvima po osnovi kredita koji su, komisionim ugovorom, dati na upravljanje Razvojnoj banci. Vladi Kantona Sarajevo će FMF uputiti poziv da se izjasni o preuzimanju obveza JP Toplane Sarajevo po kreditima Svjetske banke, čime bi bile izbjegnute nesuglasice oko davanja suglasnosti ovom kantonu za novo zaduživanje.

Federalna vlada će kompletnu Informaciju o vanjskom i unutarnjem dugu, zajedno sa zajključcima, dostaviti Parlamentu FBiH.

OSTVARENJE JAVNIH PRIHODA

Od siječnja do kolovoza ove godine, kako je navedeno u Informaciji Federalnog ministarstva financija, u Federaciji BiH je ukupno naplaćeno i raspoređeno 3,86 milijardi konvertibilnih maraka javnih prihoda, što je šest posto, ili 242,9 milijuna KM manje nego u istom razdoblju 2008. godine.

Najveći dio ovih prihoda, odnosno 41 posto, pripao je vanproračunskim fondovima (mirovinsko, zdravstveno i osiguranje od neuposlenosti). Prihodi po ovom osnovu veći su za 44 milijuna KM nego u 2008. godini i ukupno iznose 1,578 milijardi KM. Kantonalni proračuni dobili su 29 posto, federalni 19 posto, a općinski devet posto. Ostalim korisnicima pripalo je ukupno dva posto javnih prihoda.

Federalni proračun je tijekom osam mjeseci, ne računajući prihode od neizravnih poreza na ime financiranja vanjskog duga i bez sredstava financiranja, ostvario prihod od 732,5 milijuna KM, odnosno devet posto manji nego u protekloj godini. Kroz sredstva financiranja ostvareno je 558,2 milijuna KM, od čega se 109,9 milijuna KM odnosi na prihode od privatizacije i sukcesije, 294,3 milijuna KM na dugoročne kredite i ostale primitke, a 154 milijuna KM na kratkoročne kredite. Ovome treba pridodati i 85 milijuna prihoda od neizravnih poreza na ime financiranja vanjskog duga.

Ukupni osmomjesečni prihodi iznose 1,376 milijardi KM.

OSMOMJESEČNO IZVRŠENJE PRORAČUNA

U prvih osam mjeseci 2009. godine su, kako se navodi u Izviješću o izvršenju federalnog proračuna, u Federaciji BiH ukupno ostvareni prihodi, primitci i financiranje od 1.375,7 milijuna konvertibilnih maraka. To predstavlja 64,5 posto od rebalansiranog ovogodišnjeg proračuna, te povećanje za 489,3 milijuna KM, odnosno za 55 posto, u odnosu na isto razdoblje 2008. godine. Najveći utjecaj na ovo imalo je financiranje, jer su, bez njega, ostvareni prihodi 7,8 posto manji nego u prvih osam mjeseci protekle godine.

Prihodi od poreza ostvareni su sa 648,1 milijun KM, od čega se na neizravne poreze odnosi 605,2 milijuna KM, što je 14,1 posto manje nego u 2008. godini.

S ostvarenih 42,5 milijuna KM, prihodi od poreza na dobit veći su 70,7 posto nego lani, a za deset posto povećani su i neporezni prihodi.

Od siječnja do kolovoza ove godine ukupno ostvareni rashodi i izdatci izose 952,1 milijun KM, što je povećanje od 4,1 posto u odnosu na proteklu godinu, a 44,4 posto u odnosu na ovogodišnji rebalansirani proračun.

Najviše sredstava izdvojeno je za socijalnu skrb (383,6 milijuna KM), te za opće javne usluge (261 milijun KM).

U ovom razdoblju je za podmirenje dugova izdvojeno 229 milijuna KM.

PRVA EMISIJA OBVEZNICA ZA STARU DEVIZNU ŠTEDNJU

Vlada Federacije BiH donijela je danas Odluku o prvoj emisiji obveznica FBiH za izmirenje obveza po osnovu verificiranih računa stare devizne štednje. Kako je precizirano, FBiH će u ovoj emisiji emitirati obveznice u iznosu od 346.515.271 konvertibilnu marku. Ovaj iznos predstavlja zbir pojedinačnih verificiranih iznosa, umanjen za realizirane gotovinske isplate i poslije otpisa iznosa u feninzima za svakog povjeritelja.

Obveznica se u nematerijaliziranom obliku vodi, čuva i prenosi kao elektronski zapis na računu vrijednosnih papira u informacijskome sustavu Registra vrijednosnih papira u FBiH i imaocu daje pravo naplate glavnice i kamate.

Inače, prva emisija obveznica imat će šest serija (A, B, C, D, E i F), a datum prve emisije je 30.9.2009. godine. Rok dospijeća je šest godina od dana emisije, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 2,5 posto.

RAZMATRANA UREDBA O FEDERALNIM ROBNIM REZERVAMA

Vlada FBiH je razmatrala tekst Uredbe kojom privremeno, do donošenja zakona iz ove oblasti, treba urediti uvjete skladištenja, nabave i prodaje, obnavljanja federalnih robnih rezervi, intervencije na domaćem tržištu, finansijsko poslovanje, prava i obaveze Federalne direkcije robnih rezervi, kao i nadzor nad federalnim robnim rezervama.

Nakon rasprave, Vlada je zadužila predlagača - Federalnu direkciju robnih rezervi - da danas izneseni veliki broj primjedbi i sugestija ugradi u Prijedlog uredbe, te joj takav tekst dostavi u roku od 15 dana.

Također, zadužila je Federalnu direkciju da, u roku od dva mjeseca, ponudi tekst zakona kojim bi bila regulirana pitanja robnih rezervi.

KREDITI SVJETSKE BANKE

Vlada FBiH je razmatrala Informaciju o kreditima Svjetske banke za Projekat socijalne zaštite i zapošljavanja, za podrške budžetu (DPL) i za Projekat poboljšanja pristupa finansijskim sredstvima za mala i srednja preduzeća

U vezi sa ovim kreditima je Misija Svjetske banke obavila razgovore sa relevantnim institucijama, a Vlada je na sjednici od 25. septembra ove godine donijela Zaključak kojim izražava podršku zajmu za razvojne politike i spremnost za poduzimanje svih mjera kako bi se osiguralo ostvarenje programa Svjetske banke.

Budući da je u vezi kredita za projekat socijalne zaštite i zapošljavanja Vlada imala više prijedloga i sugestija u odnosu na predloženi dokumenat, očekuju se dodatne konsultacije sa Svjetkom bankom po ovim pitanjima.

Dajući danas podršku ovim kreditima, Vlada je za vođenje daljnjih pregovora odredila timove za svaki od ovih projekata koje će predvoditi Samir Bakić i koji će Vladi podnijeti izvještaj o pregovorima, kao i tekst usaglašenih ugovora sa Svjetskom bankom.

O GRANT SREDSTVIMA ZA PRIKUPLJANJE OTPADNIH VODA U BIHAĆU

Federalna vlada je, nakon razmatranja, usvojila Informaciju Federalnog ministarstva finansija o grantu njemačke banke KW iz Frankfurta za projekat „Tretman prikupljanja otpadnih voda Bihać“. Vrijednost granta je 17,5 miliona eura koje će FBiH usmjeriti Agenciji za izvođenje projekta, odnosno općini Bihać. Cilj projekta je jačanje i osiguranje mehanizma za efikasno prikupljanje otpadnih voda u Bihaću, kao i jačanje i aktiviranje lokalnih institucija u tom procesu.

Uz Odluku o prihvaćanju ovog granta, Vlada je ovlastila federalnog ministra finansija da potpiše finansijski i projektni sporazum između KW-a, BiH, FBiH i Općine Bihać, kao i Supsidijarni sporazum između BiH i FBiH.

USPOSTAVA BAZE PODATAKA CIVILNIH
ŽRTAVA RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

U skladu sa Zakonom o načinu ostvarivanja ušteda u FBiH, Vlada FBiH donijela je danas Zaključak kojim su, sva kantonalna ministarstva, zakonski nadležna za isplatu novčanih naknada civilnim žrtvama rata i članovima njihovih obitelji, u obavezi da redovna mjesečna trebovanja sredstava dostave kroz bazu podataka SOTAC.

Za sve provostupanjske organe koji nisu završili dio poslova oko baze podataka i kantone koji ne postupe na navedeni način, privremeno će biti obustavljena isplata federalnog dijela sredstava, dok se ne otklone uočeni nedostaci. Inače, u Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom i zaštitu civilnih žrtava rata Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku u toku su aktivnosti na uspostavi i uvezivanju baze podataka civilnih žrtava rata i članova njihovih obitelji.

O STANJU U TERMINALIMA

Naftni terminali u Pločama moraju u roku od 48 sati početi raditi u punom kapacitetu i normalizirati snabdijevanje tržišta FBiH naftom i naftnim derivatima, zadatak je što ga je danas Vlada FBiH dala Upravi i Nadzornom odboru ovog poduzeća.

Ovo je jedan od zaključaka nakon rasprave o stanju u Terminalima Federacije d.o.o. Sarajevo i Naftnim terminalima d.o.o. Ploče, kojoj su prisustvovali predstavnici upravljačkih i nadzornih struktura Naftnih terminala i Federalnog pravobraniteljstva.

Vlada je danas zadužila Upravu NTF u Pločama da, zajedno s Federalnim pravobraniteljstvom, nadležnom sudu hitno ulože žalbu na rješenje kojim je ova imovina proglašena pomorskim dobrom. Istovremeno, zaduženi su i da prate aktivnosti na Vrhovnom sudu Republike Hrvatske pokrenute revizijom protiv rješenja Županijskog suda u Dubrovniku, a vezano za imovinu Terminala, kao i u vezi tužbe podnesene Ustavnom sudu Republike Hrvatske radi uknjižbe prava vlasništva.

Pravobraniteljstvo i Uprava dužni su kod nadležnog suda pokrenuti vlasničku tužbu za zaštitu imovine.

O poduzetim aktivnostima dužni su Vladu informirati u roku od sedam dana.

ODBIJENI AMANDMANI

Vlada FBiH danas nije prihvatila amandmane što ih je na Prijedlog zakona o financijsko-informatičkoj agenciji uložio zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Ramiz Zahirović. Jednim od amandmana predložena je i Tuzla kao sjedište financijsko-informatičke agencije, što je danas odbijeno uz obrazloženje da sjedište treba biti vezano za sjedište Vlade FBiH i federalnih ministarstava, odnosno Mostar.

STUDIJA O ZAŠTITI VJETRENICE

Vlada FBiH usvojila je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za razvoj turizma i okoliša u FBiH“ utvrđenog Proračunom FBiH za 2009. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.

Na ovaj način osigurana su dodatna sredstva za sufinanciranje izrade Studije valorizacije, koja će, na znanstven i stručan način, utvrditi mogućnosti uspostave odgovarajuće institucionalne zaštite špilje Vjetrenice i okruženja, uz definiranje kategorije i obuhvata zaštite.

Riječ je o zaštiti teritorija iznimne prirodne ljepote i vrijednosti, što je bitno ne samo za očuvanje okoliša, već i za razvitak turizma u ovom dijelu Federacije BiH.

Istom odlukom osigurana su i sredstva za završetak edukacije i polaganje ispita za turističke vodiče na teritoriju cijele Federacije BiH.

O IZVRŠENJU OBAVEZA IZ UGOVORA O ZAJEDNIČKOM
ULAGANJU IZMEĐU IP „KRIVAJA“ I „FERIMPEX“

Nakon što je danas usvojila Izvještaj Komisije za kontrolu izvršenja obaveza iz Ugovora o zajedničkom ulaganju između IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići i „Ferimpex“ d.o.o. Zavidovići, Vlada FBiH od Komisije je zatražila da i dalje prati i izvještava je o izvršenju obaveza po ugovorima. Vlada je donijela i Zaključak kojim se zahtijeva od Federalnog ministarstva finansija, Središnjeg ureda Poreske uprave FBiH i Kantonalnog poreskog ureda Zenica preispitivanje opravdanosti ulaganja žalbi Kantonalnog poreskog ureda Zenica u procesu registracije „Krivaja 1884“ d.o.o. Zavidovići, sa mogućnošću njihovog povlačenja.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH je danas donijela više odluka kojima je odobrila izdvajanja iz Tekuće rezerve Vlade FBiH na ime nedostajućih sredstava za redovan rad i aktivnosti 24 budžetska korisnika s federalnog nivoa do kraja ove godine.

Danas je donesena i Odluka kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite odobrava korištenje 7.506.000 KM od akumuliranih sredstava za zaštitu i spašavanje iz ranijih godina koja se vode na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija. Ova sredstva namijenjena su za realizaciju planirane nabavke opreme, tehničkih i drugih sredstava neophodnih za rad službi i jedinica civilne zaštite prema specifikaciji utvrđenoj u Odluci.

KADROVSKA PITANJA

Vlada FBiH je danas izmijenila Rješenje o Komisiji i supotpisnicima za sredstva plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova (projekti 2KR i projekti Non project grant-AID). Izmjena se sastoji u tome što je, umjesto Envera Tepića, u ovu komisiju imenovala Samira Bakića.

* * *

Sjednica Vlade FBiH završena je u 14.30 sati.
 

Petak,
15. januar 2021.
VIŠE