118. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 25.09.2009.
Saopćenje o radu

RAZMATRAN NACRT ZAKONA O CESTAMA FBiH

Nacrt zakona o cestama u Federaciji BiH, koji je Vlada FBiH razmatrala na današnjoj sjednici u Mostaru, izraz je potrebe da se otklone uočeni nedostaci i nedorečenosti u trenutno važećem zakonu iz ove oblasti. Budući da je novo rješenje više nego 50 posto izmijenjeno u odnosu na postojeće, odlučeno je da se, umjesto dopuna i izmjena, donese sasvim novi zakon. U Nacrt zakona uvrštene su i odredbe iz smjernica Vlade Federacije koje se odnose na projektiranje, građenje, održavanje i nadzor nad cestama, kao i one o razvrstavanju javnih cesta na autoceste, te brze, magistralne, regionalne i lokalne ceste.

Novina je i transformacija JP Direkcija cesta FBiH u Ceste Federacije BiH (za upravljanje magistralnim cestama), formiranje JP Autoceste Federacije BiH (za upravljanje autocestama), te formiranje kantonalnih ustanova (za upravljanje regionalnim cestama). Nacrtom zakona definirana je i koncesija kojom se stiče pravo građenja i upravljanja autocestom, brzom cestom i pojedinim cestovnim objektima na magistralnoj cesti (tunel, most i drugo).

Vlada će Prijedlog zakona utvrditi i uputiti u parlamentarnu proceduru nakon što se odredi o tome gdje će biti sjedišta Cesta Federacije BiH i Autoceste Federacije BiH.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O GOSPODARSKIM DRUŠTVIMA

U Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o gospodarskim društvima, utvrđen na današnjoj sjednici Vlade FBiH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je, kao predlagač, ugradilo primjedbe i sugestije iz rasprave održane na 114. sjednici.

U ovom prijedlogu, koji je upućen u žurnu parlamentarnu proceduru, predviđeno je da nadležno federalno ministarstvo može donijeti akt kojim se utvrđuje da gospodarsko društvo ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti, što je nužno za sudjelovanje u tenderima u zemljama u okruženju, gdje se takav akt traži.

U slučaju kada je društvo s ograničenom odgovornošću utemeljeno posebnim zakonom, kao što je riječ u Željeznicama FBiH, Prijedlog zakona predviđa izuzetak od obveze promjene oblika organiziranja u dioničko društvo.

Također je prihvaćena i sugestija gospodarskih društava koja, iz objektivnih razloga, nisu u roku od 90 dana mogla promijeniti oblik organiziranja, da to urade najdalje do 3.6.2011. godine.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA

Federalna vlada utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka. Na ovaj način otklanjaju se nejasnoće i nepreciznosti uočene pri povedbi Zakona i propisa iz ove oblasti, te se pojedine nove odredbe usuglašavaju s direktivama Europske unije koje se odnose na kakvoću zraka.

Novopredložena rješenja obvezuju federalna i kantonalna tijela, jedinice lokalne samouprave, operatore izvora emisije i javnost na suradnju kada je u pitanju zaštita zraka.

Za nove izvore emisija, za koje je nužna okolinska dozvola, a u slučajevima kada postoji mogući štetni utjecaj na ljudsko zdravlje i okoliš, podnositelj zahtjeva dužan je, na zahtjev nadležnog federalnog ili kantonalnog ministarstva, izraditi Studiju o zraku u kojoj detaljno opisuje očekivane emisije u zrak i njihov utjecaj na okoliš.

UREDBE O IZ OBLASTI O OBRTA

Uredbom donesenom na današnjoj sjednici Vlade FBiH propisane su djelatnosti koje se, u skladu sa Klasifikicijom djelatnosti u Bosni i Hercegovini, mogu obavljati kao vezani i posebni obrti, kao i vrsta i stepen stručne spreme potrebne za njihovo obavljanje.

Polaganje majstorskog ispita ostavljeno je kao mogućnost dalje kvalifikacije ukoliko obrtnik želi obrazovati učenike za obavljanje vezanih i posebnih obrta.

Kada je riječ o, također danas donesenoj, Uredbi o zaštiti tradicionalnih i starih obrta, njome se propisuju djelatnosti koje se, u skladu sa Klasifikacijom djelatnosti u BiH, mogu obavljati kao tradicionalni i stari obrti, te vrstu i stepen stručne spreme potrebne za njihovo obavljanje.

O PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA EU

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju o mogućnostima i načinima pristupa sektora malih i srednjih preduzeća (MSP) pretpristupnim fondovima Europske unije.

Osnovni ciljevi programa IPA-e su pomoć zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima da ispune političke, ekonomske i zakonodavne kriterije za članstvo i da izgrade upravni i sudbeni kapacitet, te pomoć zemljama kandidatima da se pripreme za korištenje Europskog regionalnog razvojnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog socijalnog fonda i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Fondovi programa IPA se isključivo koriste za potrebe procesa europskih integracija i prema pravilima i procedurama EU. Za BiH je u periodu od 2007.do 2010. godine, unutar program IPA osiguran iznos od 332 miliona eura, a očekuje se da će ukupna pomoć EU Bosni i Hercegovini za finansijski period 2007.-2013.godine iznositi 550 miliona eura.

Vlada je danas zadužila Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta da prati i analizira problematiku IPA i drugih fondova interesantnih za razvoj MSP, te po potrebi informira Vladu FBiH.

DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA

Danas razmatrani Dokument okvirnog budžeta (DOB) predstavlja preliminarni nacrt federalnog budžeta za 2010. godinu, te daje projekcije implikacija tog budžeta za sljedeće dvije godine - 2010. i 2011.

Ključni cilj DOB-a je postaviti makroekonomske, fiskalne i sektorske politike u središte procesa planiranja i izrade budžeta, prepoznavajući da je godišnji budžet jedan od osnovnih instrumenata kojima će se realizirati ekonomski i socijalni prioriteti Vlade FBiH. Pravci strateškog djelovanja Vlade FBiH predstavljaju i temeljnu misiju Vlade FBiH da bude generator značajnih pozitivnih procesa, makroekonomski i fiskalne stabilizacije i budućeg ekonomskog rasta kako u FBiH tako i cijeloj Bosni i Hercegovini.

Nakon što, u sljedećih nekoliko dana, na ponuđeni materijal federalna ministarstva daju primjedbe i sugestije, DOB će se ponovo naći na dnevnom redu Vlade FBiH.

SEDMOMJESEČNO IZVRŠENJE PRORAČUNA

U proteklih sedam mjeseci ukupno ostvareni prihodi, primitci i financiranje u Federaciji BiH iznose 1.271,2 milijuna konvertibilnih maraka, što predstavlja ostvarenje od 59,6 posto u odnosu na izmjene i dopune Proračuna za 2009. godinu.

Prihodi od neizravnih poreza, poreza na dobit i ostalih poreza iznose 557,1 milijun KM. Neporezni prihodi u ovom izvještajnom periodu iznose 155,9 milijuna KM i bilježe povećanje od 34 posto. Najveći utjecaj na rast neporeznih prihoda imala je naplata prihoda od dividendi JP BH Telecom u iznosu od 68 milijuna KM, Elektroprivrede BiH u iznosu od 23,7 milijuna KM, naplata taksi za korištenje autoceste u iznosu od 5,5 milijuna KM i visoka naplata novčanih kazni.

Ukupni rashodi i izdatci u ovom periodu iznose 711,7 milijuna KM i pokazuju smanjenje od jedanaest posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U odnosu na Proračunom planirana sredstva u iznosu od 1.881,9 KM ostvareni su sa 37 posto, što je manje za 386,8 milijuna KM u odnosu na sedmomjesečni plan.

Tekući rashodi su realizirani u iznosu od 625,2 milijuna KM i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za deset posto, dok su u odnosu na Proračun ostvareni sa 52,3 posto. Na kapitalne izdatke utrošeno je ukupno dvadeset milijuna KM, što je za 52,6 posto manje u odnosu na sedam mjeseci prošle godine. Realizacija u odnosu na sredstva koja su planirana Proračunom iznosi 33,6 posto. U ovom razdoblju realizirano je ukupno 65,5 milijuna KM po osnovi otplate duga.

SEDMOMJESEČNO OSTVARENJE JAVNIH PRIHODA

Po osnovi poreza, taksi, doprinosa, naknada i ostalih javnih prihoda, u periodu od januara/siječnja do jula/srpnja ove godine, prikupljeno je ukupno 3,364 milijarde konvertibilnih maraka, što je za šest posto ili 208,8 milijuna KM manje u odnosu na isti period 2008.godine.

Ostvareni prihodi općinskih, kantonalnih i federalnog proračuna iznose 1,921 milijardu KM, odnosno 232,6 milijuna KM ili jedanaest posto manje nego u 2008. godini.

Ukupno ostvareni prihodi federalnog proračuna, bez prihoda od neizravnih poreza na ime finansiranja vanjskog duga i bez sredstava financiranja proračuna iznose 639,9 milijuna KM, što je za šest posto manje u odnosu na 2008. godinu ili u apsolutnom iznosu manje za 39 milijuna KM.

Prihodi po osnovu poreza manji su za jedanaest posto, dok neporezni prihodi bilježe povećanje za čak 32 posto, što ukazuje na izmjenu strukture ukupno ostvarenih prihoda Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2009. u odnosu na 2008. godinu. Na prosječan rast ovih prihoda uticalo je veće ostvarenje ostalih neporeznih prihoda, koji su veći za 34,3 milijuna KM, kao rezultat veće uplate prihoda od dividendi.

Procentualno smanjenje prihoda proračuna Federacije iznosi šest posto, a proračuna kantona sa općinskim proračunima trinaest posto.

INFORMACIJA O RAZVOJNOM KREDITU SVJETSKE BANKE

Vlada FBiH je, nakon rasprave, usvojila Informaciju o Razvojnom kreditu Svjetske banke za podršku Budžetu Federacije BiH.

Svjetska banka je spremna da u naredne tri godine osigura ukupno 185 miliona eura uz određene reforme u socijalnom, boračkom, zdravstvenom i fiskalnom sistemu. Dinamika isplate sredstava podrazumijeva da u prvoj godini bude isplaćeno 100 miliona eura, u drugoj 50 miliona, a u trećoj ostatak od 35 miliona eura. Iz ovih sredstava Federacija BiH bi okvirno trebala dobiti oko 120 miliona eura.

Da bi dobila ova sredstva, FBiH mora provesti reforme u socijalnom sektoru, uspostaviti integrisane baze podataka za raspodjelu svih socijalnih naknada na svim nivoima vlasti, te uspostaviti efikasniji sistem u oblasti doprinosa za zdravstvo.

Vlada je donijela Zaključak kojim se podržava Nacrt strategije politika za BiH koja će biti sastavni dio razvojnog kredita Svjetske banke za podršku budžetu. Vlada, također, izražava spremnost na poduzimanje svih mjera kako bi se osiguralo ostvarenje programa Svjetske banke koji je usklađen sa smjernicama iz stand by aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom.

NABAVKA CITOSTATIKA ZA LIJEČENJE RAKA DOJKE

Vlada FBiH je, iz budžetskih sredstava za ovu godinu, odobrila izdvajanje 1,15 miliona konvertibilnih maraka Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH u svrhu liječenja karcinoma dojke.

Ovo je u skladu sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju BiH, kao sa i Naredbom o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava Fonda solidarnosti.

Sredstva će se koristiti za nabavku citostatika za liječenje raka dojke zbog činjenice da je jedan broj pacijenata još na listi čekanja.

PRIHVAĆEN SPORAZUM

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o prihvatanju Sporazuma o preuzimanju opereme, arhive, dokumentacije i zaposlenih entitetskih regulatornih tijela za zaštitu od zračenja i inspektorata u Državnu regulatornu agenciju za radijacionu i nuklearnu sigurnost i ovlastila premijera Federacije BiH da potpiše ovaj sporazum.

Zakonom o radijacijskoj i nuklearanoj sigurnosti propisano je osnivanje Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nukleranu sigurnost kao ovlaštenog tijela za provođenje regulativne kontrole sigurnosti izvora zračenja, sigurnosti radioaktivnog otpada i sigurnosti transporta. Agencija je formalno počela sa radom 3. juna 2008.godine, a kako bi se stvorile pretpostavke za funkcionisanje Agencije u punom kapacitetu bila je neophodna ovakva odluka.

OBRAČUN SREDSTAVA U ZDRAVSTVU FBiH ZA 2008. GODINU

Federalna vlada je prihvatila Obračun sredstava u zdravstvu Federacije BiH za 2008. godinu, koji je pripremio Federalni zavod osiguranja i reosiguranja, te ga uputila u Parlament FBiH na konačno usvajanje.

Obračun sadrži konsolidovane podatke o ukupno ostvarenim i utrošenim sredstvima u zdravstvu Federacije BiH u toku 2008. godine. Ukupno ostvareni prihodi su u ovom periodu iznosili 1,328 milijardi konvertibilnih maraka, što je za 16,7 posto više u odnosu na 2007. godinu.

U strukturi prihoda najveći se dio (1,047 milijardi, odnosno 92,7 posto) odnosi na prihode od obaveznog zdravstvenog osiguranja i oni su, u odnosu na prethodnu godinu, povećani za 18,9 posto. U strukturi ovih prihoda procenat učešća po kategorijama osiguranja je nesrazmjeran s brojem osiguranika, tako da zaposleni, kojih je ukupno 42,3 posto, u prihodima za zdravstveno osiguranje učestvuju sa 95,3 posto, dok je učešće penzionera, kojih je 30,7 posto, u prihodima iznosi samo 1,7 posto. Nezaposleni koji su prijavljeni na osiguranje i kojih je 17,1 posto u ukupnom broju osiguranika u prihodima učestvuju s 1,9 posto.

Prihodi ostvareni u javnim zdravstvenim ustanovama i privatnom sektoru izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja iznosili su 281,7 miliona KM, što je povećanje za 6,2 posto prema 2007. godini.

Potrošnja je u prošloj godini u zdravstvu FBiH ukupno iznosila 1,449 milijardi KM i veća je za 22,6 posto prema prethodnoj godini.Od toga se glavnina odnosi na rashode zdravstvenih ustanova i zavode zdravstvenog osiguranja.

Rezultat poslovanja zdravstva kao cjeline je pozitivan sa viškom prihoda nad rashodima od 11,2 miliona KM.

SREDSTVA ZA OBAVEZNO PSIHIJATRIJSKO LIJEČENJE

Federalna vlada je danas odobrila izdvajanje 102.441 konvertibilnih maraka koje će Federalno ministarstvo zdravstva koristiti za plaćanje troškova sprovođenja i izvršenja mjere sigurnosti obaveznog psihijatrijskog liječenja. Federalno ministarstvo zdravstva odlučuje o rasporedu ovih sredstava zdravstvenim ustanovama.

Zdravstvene ustanove će sredstva dobiti na osnovu rješenja nadležnih sudova o izricanju mjere sigurnosti obaveznog psihijatrijskog čuvanja i liječenja u zdravstvenoj ustanovi ili mjere obaveznog psihijatrijskog liječenja na slobodi, uz priloženi račun o troškovima ovog liječenja.

ODOBREN UTROŠAK DONACIJE

Današnjom Odlukom Vlade FBiH odobren je Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH utrošak 12.573,12 konvertibilnih maraka donatorskih sredstava u projektu ESPAD. Riječ je o donaciji Evropskog monitoring Centra za narkotike i ovisnosti iz Portugala i Populacijskog fonda Ujedinjenih naroda UNFPA.

SREDSTVA ZA PROJEKAT „DINARSKA EKO REGIJA“

Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Vlada FBiH odobrila je danas utrošak 6.099,55 konvertibilnih maraka. Ova sredstva predstavljaju donaciju WWF-a za projekat „Dinarska eko regija - 2012“.

TRANSPONIRANJE OKOLIŠNE LEGISLATIVE EU U OKOLIŠNE PROPISE FBiH

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma o transponiranju okolišne legislative Europske unije u okolišne propise Federacije BiH. U Informaciji se navodi da svaka država koja želi postati članicom EU mora prihvatiti odluke iz osnivačkih ugovora, kao i izvršiti odgovarajuće transponiranje propisa EU, odnosno mora uskladiti svoje zakone, institucije i politike sa pravnim sistemom EU.

U ovoj fazi integracije u EU fokus je na najznačajnijim direktivama EU koje pokrivaju horizontalnu legislativu, a odnosi se na kvalitet zraka i voda, upravljanje otpadom, zaštitu prirode, kontrolu industrijskog zagađivanja i hemikalije.

Uz održivi razvoj, glavni okvir usvojene Federalne strategije zaštite okoliša je usaglašavanje postojećih i izrada novih okolišnih i drugih propisa funkcionalno vezanih za okoliš, u skladu sa standradima EU. Također, ovo znači i identificiranje postojećih i uspostavu novih neophodnih institucija, referentnih za okoliš, kako bi se na adekvatan način provodile aktivnosti pridruživanja EU.

Vlada FBiH zadužila je danas Federalno ministarstvo okoliša i turizma da koordinira naredne aktivnosti monitoring progresa okolišne legislative u FBiH, koje provodi Europska komisija sa drugim, za okoliš relevantnim federalnim ministarstvima, te da redovno informira Vladu o provedenim aktivnostima.

O UTROŠKU SREDSTAVA ZA RAZVOJ TURIZMA I OKOLIŠA U 2008. GODINI.

Vlada FBiH je usvojila Izvještaj Federalnog ministarstva okoliša i turizma o utrošku sredstava namijenjenih razvoju okoliša i turizma u 2008. godini. Za ove su namjene u Budžetu izdvojena sredstva u iznosu od 5,5 miliona konvertibilnih maraka, nakon čega je provedena procedura javnog poziva i izbor korisnika sredstava. Po pozivu su stigle ukupno 948 prijave zainteresiranih koji su za svoje programe ukupno tražili 53,6 miliona KM.

Komisija za dodjelu sredstava raspolagala je sa ukupno 4,95 miliona KM za ove namjene, pa je za 53 korisnika osigurano još 550 hiljada KM interventnih sredstava. Za ukupno 12 programa odobreno je 446 zahtjeva korisnika. Raspodjeljena sredstva iznose 9,22 posto od ukupno traženih sredstava.

ZADUŽENJE AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU U FBiH

Današnjom Odlukom, Vlada FBiH zadužila je Agenciju za privatizaciju u FBiH (APF) za provedbu revizije s pravnog, financijskog i računovodstvenog aspekta, uključivši i provedene statusne promjene, u „Petrolu“ d.d. Ljubuški.

Prvo izvješće će APF dostaviti Vladi 15 dana nakon stupanja Odluke na snagu, a redovita mjesečna izvješća će dostavljati i Vladi FBiH i Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije.

Ovakvu odluku Vlada je donijela slijedom rasprave održane na 115. sjednici.

SREDSTVA FONDACIJI „SREBRENICA-POTOČARI“

Vlada FBiH je usvojila Program utroška sredstava sa transfera za Fondaciju „Srebrenica - Potočari“ u visini od 305.600 konvertibilnih maraka. Sredstva su izdvojena za pokriće troškova ukopa 500 tijela identifikovanih žrtava i izradu i postavljanje 230 prednjih šehidskih nišana u julu i avgustu ove godine.

Za finansiranje ove Fondacije u prvom i drugom kvartalu ove godine Vlada je sa ovog transfera izdvojila 152.800 KM.

ZAŠTITITI IMOVINU NAŠIH PREDUZEĆA U SRBIJI

Vlada FBiH usvojila je danas zaključke o upućivanju Vijeću ministara BiH zahtjeva da se putem Ministarstva vanjskih poslova BiH uputi diplomatska nota Republici Srbiji kojom će Vlada Srbije bezuslovno i po hitnom postupku staviti van snage Uredbu o izmjeni i dopuni uredbe o zaštiti imovine i delova preduzeća čije je sjedište na teritoriji bivših republika SFRJ, jer je Uredba u suprotnosti sa Međunarodnim sporazumom o pitanjima sukcesije.

Agencija za privatizaciju u FBiH i Federalno pravobranilaštvo za Vlada je zadužila da hitno zatraže održavanje sastanka sa ministrom vanjskih poslova BiH, kojem bi prisustvovao i sekretar Vlade FBiH.

Zaduženo je Federalno pravobranilaštvo da podnese tužbe radi vraćanja u posjed imovine za koju postoji dokumentacija preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH koja će pružiti tehničku pomoć.

O ANEKSIMA PRIVATIZACIJSKIH UGOVORA I SPOROVIMA
U PREDMETIMA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FBiH

Agencija za privatizaciju u FBiH (APF) upoznala je danas Federalnu vladu sa aneksima potisanih privatizacijskih ugovora. Sama APF je zaključila devet ovakvih aneksa, a najčešći razlog je prolongiranje rokova za ispunjenje ugovornih obveza.

Kada se u obzir uzmu i pokazatelji koje su dostavile kantonalne agencije za privatizaciju, riječ je o 117 ankesa ugovora u tzv. maloj privatizaciji, te 165 u postupku velike privatizacije.

Odnosno, od 592 ugovora u maloj privatizaciji aneksi su potpisani na njih 19,7 posto, a od 165 ugovora u velikoj privatizaciji aneksi su potpisani u 28,1 posto slučajeva.

Kroz ukupan broj od 282 aneksa, izmijenjeno je 728 ugovornih obveza. U najvećem broju slučajeva (199) aneksima su precizirani pokazatelji koji se odnose na imovinu, a u svrhu uknjižbe vlasništva.

Drugi najčešće mijenjani (96 slučajeva) element kupoprodajnog ugovora je obveza investiranja, a slijede obveze zapošljavanja (93 slučaja).

Vlada FBiH danas je, također, razmatrala i prihvatila Informaciju Agencije za privatizaciju u FBiH (APF) o sudskim i upravnim sporovoma u predmetima APF, sa stanjem na dan 30.6.2009. godine. Protiv APF-a, kao tužene strane, vođen je, ili se još vodi, ukupno 31 spor. Okončano je deset sporova, u kojima je pravomoćnim presudama ili rješenjima APF dobila devet. AFP se kao tužitelj pojavila u pet sporova.

Niti jedan od ovih predmeta nije pravomoćno okončan, ali su u dva donesena prvostupanjske presude u korist Agencije.

SMJEŠTAJ AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU FBiH

Vlada FBiH je Agenciji za državnu službu FBiH dala saglasnost da u zgradi „Hidrogradnje“ u Sarajevu zakupi poslovni prostor od 353,19 m2 po cijeni od 19 konvertibilnih maraka po kvadratu.

Odluka je donešena kako bi se riješio problem smještaja 30 zaposlenih u ovoj Agenciji koji su do sada radili u neuslovnim i neadekvatnim prostorijama.

UVEĆANA SREDSTVA ZA POTICAJE

Na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Vlada FBiH danas je promijenila Odluku o usvajanju Programa utroška dijela sredstava namijenjenih poticaju razvoja poduzetništva i obrta. Ranije utvrđeni iznos od 3.970.000 konvertibilnih maraka sad je uvećan za 70.000 KM, a u skladu s tim povećani su i iznosi koji se odnose na pojedine stavke iz Programa.

GARANTIRANA CIJENA MLIJEKA

Vlada FBiH danas je donijela Odluku kojom je utvrdila garantiranu cijenu kravljeg mlijeka za treći kvartal 2009. godine od 0,57 konvertibilnih maraka za litar. Ova cijena bazirana je na prosječnoj cijeni u zemljama Europske unije, uvećana za 0,08 KM po litri.

AKTUELNA PROBLEMATIKA VEZANA ZA SJEDNICU
PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FBiH

Na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada FBiH danas je utvrdila i Predstavničkom domu Parlamenta FBiH uputila amandmane na Prijedlog zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja. Jednim od amandmana predviđeno je da na federalnu listu čekanja za transplantaciju mogu biti uključeni i državljani Bosne i Hercegovine, s prebivalištem u Federaciji BiH, koji nemaju status zdravstvenog osiguranika. Na ovaj način se svim građanima osiguravaju jednake mogućnosti u dostupnosti zdravstvenoj zaštiti kroz osnovni paket prava, Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o zdravstvenom osiguranju. U odnosu na Prijedlog zakona koji je već razmatran u Predstavničkom domu, na prijedlog Kluba SDA napravljene su izmjene u smislu da organi i tkivo s umrlog donatora mogu biti budu transplantirani u svrhu liječenja druge osobe samo uz pristanak dat za života. Do uspostave registra donatora, saglasnost za transplantaciju organa s umrle osobe daju članovi najuže rodbine - (izvan)bračni drug, odnosno punoljetno dijete, brat ili sestra umrle osobe.

Vlada je danas, također, donijela i zaključak kojim se obavezuje da će, u roku od godinu dana nakon stupanja Zakona na snagu, povesti postupak izjašnjavanja stanovništva u FBiH kojim bi bilo utvrđeno jesu li saglasni ili ne s darovanjem organa i tkiva poslije smrti. Za ove namjene Danas su razmatrani i, uz određene nužne dorade, usvojeni amandmani koje je na Ustav Federacije BiH koje je podnio predsjednik Ustavne komisije Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Irfan Ajanović.

Danas je prihvaćen i Akcioni plan za realizaciju zaključaka Parlamenta FBiH. Vlada će, danas je zaključeno, razraditi Akcioni plan s ciljem njegovog poboljšanja.

O SUDSKOJ ODLUCI

Povodom aktuelne sudske odluke vezane za plaće državnih službenika i namještenika u Federaciji Bosne i Hercegovine, Vlada FBiH danas je izrazila sumnju u ovaku odluku budući da je riječ o akontativnim isplatama plata.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH je donijela odluke o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u FBiH, te o Kriterijima za izbor i imenovanje članova UO. Doneseno je i Rješenje o imenovanju Komisije za izbor kandidata za Upravni odbor Agencije za privatizaciju u FBiH.

Doneseno je Rješenje o razrješenju dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za kontrolu lijekova FBiH. Ovo je učinjeno u cilju realizacije Odluke o početku rada Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH koja je sa radom počela 1. maja ove godine. Zavod za kontrolu lijekova FBiH će nastaviti da radi kao organizacioni dio ove Agencije. Zaključkom Vlade je diplomirani ekonomist Muhamed Softić zadužen da izvrši brisanje Zavoda za kontrolu lijekova FBiH iz sudskog registra.

Vlada je donijela Rješenje kojim se mijenja Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa. Time je umjesto Sulje Kasapovića imenovan Almir Festić.

Marko Arapović, Kasema Ćatović, Tomislav Lukić, Majo Harmandić i Vesna Nikolajević-Behlilović danas su imenovani za članove Povjerenstva za izbor kandidata za članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

* * *

Sjednica Vlade FBiH završena je u 14.35 sati.
 

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE