118. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 25.09.2009.
Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika 117. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
2. Nacrt zakona o cestama Federacije BiH;
3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima;
4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka;
5. Prijedlog uredbe o vezanim i posebnim obrtima;
6. Prijedlog uredbe o zaštiti tradicionalnih i starih zanata;
7. Informacija o mogućnostima i načinima pristupa sektora MSP pretpristupnim fondovima Evropske unije, s Prijedlogom zaključka;
8. Dokument okvirnog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2010.-2012. godina;
9. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije BiH;
10. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima s Tabelarnim pregledom za period januar - juli 2009. godine;
11. Informacija o razvojnom kreditu Svjetske banke za podršku Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine (DPL) s Prijedlogom zaključaka;
12. Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o imenovanju članova Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa;
13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za liječenje karcinoma dojke;
14. Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja, s Prijedlogom zaključaka;
15. Prijedlog Sporazuma o preuzimanju opreme, arhive, dokumentacije i zaposlenih entitetskih regulatornih tijela za zaštitu od zračenja i Inspektorata u Državnu regulatornu agenciju za radijacionu i nuklearnu sigurnost, s Prijedlogom odluke o prihvatanju Sporazuma;
16. Obračun sredstava u zdravstvu Federacije BiH za 2008. godinu s Mišljenjem Federalnog ministarstva zdravstva i Prijedlogom odluke i prihvatanju Obračuna;
17. Prijedlog Rješenja o razrješenju dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine;
18. Prijedlog zaključka o imenovanju osobe za provođenje postupka brisanja Zavoda za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine iz sudskog registra;
19. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za Federalno ministarstvo zdravstva za obavezno psihijatrijsko liječenje“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva;
20. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine;
21. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava s podračuna broj: 338-690-22153273-40 evidentiranog na jedinstvenom računu trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu okoliša i turizma;
22. Informacija o transpoziciji EU okolišne legislative u propise Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka;
23. Izvještaj o utrošku i efektima dodijeljenih finansijskih sredstava „Transfer za razvoj turizma i okoliša u Federaciji BiH“ za 2008. godinu, s Prijedlogom zaključaka;
24. Prijedlog odluke o zaduživanju Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za provedbu revizije s pravnog, finansijskog i računovodstvenog aspekta, uključujući provedene statusne promjene, dioničkog društva „Petrol“ d.d. Ljubuški;
25. Prijedlog zaključka o prihvatanju prijedloga Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine;
26. Prijedlog izjašnjenja na Rezoluciju Skupštine Brčko Distrikta BiH broj: 01-02-95/09 od

Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE