117. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 14.09.2009.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O REVIZIJI KORISNIKA PRAVA IZ OBLASTI BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o reviziji korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Ovome su prethodile višekratne rasprave o predloženim rješenjima, njihovo usaglašavanje s predstavnicima boračkih udruženja/udruga i u kantonima, tako da su uvaženi svi prijedlozi i sugestije koji nisu u suprotnosti sa dogovorenim stavovima sa Međunarodnim monetarnim fondom.

Prijedlogom zakona se, kako je to zaključio Predstavnički dom Parlamenta FBiH, uređuju uslovi, način i postupak vršenja revizije korisnika prava ostvarenih po osnovu tri boračka zakona u FBiH i tri uredbe o povoljnijim uslovima za sticanje prava na starosnu penziju vojnih osiguranika Vojske FBiH, pripadnika bivše Vojske FBiH i državnih službenika i namještenika bivšeg FMO.

Propisana je definicija revizije, šta se smatra validnim uvjerenjem za ostvarivanje prava, revizija medicinske dokumentacije, utvrđenog procenta vojnog invaliditeta i revizija svih konačnih rješenja kojima su priznata prava na ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć drugog lica, ortopedski dodatak, porodičnu invalidninu, uvećanu porodičnu invalidninu, mjesečni novčani dodatak za dobitnike ratnih priznanja ili odlikovanja, osnovno osiguranje i penzije ostvarene pod povoljnijim uvjetima.

U pogledu procenta vojnog invaliditeta, revidiraće se svi predmeti koji nisu bili na upravnom nadzoru u Federalnom ministarstvu, odnosno u kojima procenat vojnog invaliditeta nije utvrdio Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja. Propisana je revizija uvjerenja o pripadnosti Oružanim snagama i okolnostima stradavanja, a prioritetno onih izdatih na osnovu izjava svjedoka, uvjerenja izdatih u upravnom postupku o vršenju komandnih dužnosti, o pripadnosti Oružanim snagama izdatih dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja, o bolesti i pogoršanju bolesti izdatih na osnovu nalaza zdravstvenih ustanova i ostalih uvjerenja izdatih na temelju provedenog upravnog postupka.

Prijedlog zakona definira postupak revizije utvrđenog vojnog invaliditeta i provjeru medicinske dokumentacije koja je poslužila kao osnov za utvrđivanje procenta vojnog invaliditeta, ortopedskog dodatka i dodatka za njegu i pomoć od strane drugog lica, u skladu s važećim pravilnicima donesenim na osnovu Zakona o pravima branilaca i članovima njihovih porodica. Propisano je šta se smatra izvornom medicinskom dokumentacijom, kao i da se za utvrđivanje prava po osnovu rane i povrede koriste samo pisana dokazna sredstva.

Reviziju će na terenu vršiti nacionalno mješoviti revizorski timovi koje će imenovati federalni ministar, u saradnji s kantonalnim ministrima i direktorima uprava za pitanja branilaca, kao i Revizorski tim za koordinaciju za praćenje izvršene revizije, kojeg će imenovati predsjednica Federacije BiH u konsultaciji sa potpredsjednicima FBiH, a na usaglašen prijedlog federalnog i kantonalnih ministara, odnosno direktora kantonalnih uprava za boračko-invalidsku zaštitu.

Prijedlogom zakona se precizira postupak revizije uvjerenja, kao i rješenja, te koordinacija i izvještavanje.

Njegovim stupanjem na snagu, privremeno se obustavlja isplata po svim konačnim rješenjima za sve korisnike prava koji su to pravo ostvarili na osnovu uvjerenja o učešću u Oružanim snagama, okolnostima stradavanja ili vršenja komandne dužnosti, a koja su izdata nakon provedenog upravnog postupka, na osnovu izjava svjedoka ili na osnovu potvrda pojedinih udruženja. Privremeno bi se obustavile i naknade za korisnike boračko-invalidske zaštite koji su status RVI ostvarili putem izjava dva svjedoka ili potvrdom iz udruženja.

Propisana je, također, privremena obustava isplata po svim konačnim rješenjima za sve nove korisnike koji su prvi put ostvarili pravo po Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica po osnovu povrede, oboljenja ili pogoršanja oboljenja.

Prijedlogom zakona se propisuje da su sve isplate izvršene od 1.januara/siječnja ove godine do kraja trajanja stand by aranžmana definitivne i konačne.

Vlada FBiH će permanentno, a najmanje jednom mjesečno, biti obavještavana o toku i rezultatima revizije.

DONESENA UREDBA O NAČINU UŠTEDA NA
ISPLATAMA MJESEČNIH NOVČANIH NAKNADA

Vlada FBiH donijela je danas Uredbu o načinu ušteda na isplatama mjesečnih novčanih naknada ostvarenih po Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica, kao i za korisnike prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite koji su to pravo ostvarili do 6.4.1992. godine.

Prema ovoj uredbi, korisnicima prava ostvarenih isključivo na osnovu rane, i/ili zarobljavanja/zatočeništva, lična invalidnina i druga primanja će se isplaćivati u iznosu od 100 posto od osnovice iz decembra 2008. godine. Ostalim korisnicima prava na ličnu invalidninu naknade će biti isplaćivane u iznosu od 90 posto u odnosu na isplaćene u decembru 2008. godine.

Korisnicima prava na porodičnu invalidninu, odnosno uvećanu porodičnu invalidninu ostvarenu po osnovu poginulog ili nestalog borca, novčane naknade će se isplaćivati u iznosu 100 posto od osnovice iz decembra 2008. godine. Ostalim korisnicima prava na porodičnu invalidninu, odnosno uvećanu porodičnu invalidninu naknada će iznositi 90 posto u odnosu na onu iz decembra 2008. godine.

Isplata svih ovih naknada vrši se počevši od 1.8.2009. godine.

Vlada FBiH pratit će uštede ostvarene na ovaj način, te na osnovu toga eventualno utvrditi nove parametre za isplatu naknada, odnosno dublje stepenovanje.

Vlada se opredijelila za ovakva rješenja u Uredbi, jer smatra da će Zakonom o o reviziji korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite biti ostvarene uštede, što omogućava da se jednom broju korisnika naknade ne umanjuju.

POMOĆ „MERHAMETU“ I BANJALUČKOJ BISKUPIJI

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o odobravanju izdvajanja ukupno 150.000 konvertibilnih maraka iz budžeta FBiH za 2009. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbeglica.

Od ovog iznosa, 100.000 KM namijenjeno je Humanitarnoj organizaciji „Merhamet“ - Muslimansko dobrotvorno društvo Sarajevo, a 50.000 KM Banjalučkoj biskupiji - RKT Župni ured Budžak.

O OBRAČUNU I ISPLATI PLAĆA

Vlada FBiH donijela je zaključak po kojem će se za obračun i isplatu plaća za kolovoz/august 2009. godine za korisnike federalnog proračuna koristiti isti metod kao i za plaće za sedmi mjesec.

Pri obračunu i isplati plaća za rujan/septembar 2009. godijne, zaključak je Vlade, naći će se rješenja kojima će biti zaštićeni uposleni s najnižim primanjima.

O ISPLATI NAKNADA RAZVOJAČENIM BRANITELJIMA

Federalno ministarstvo financija upoznalo je danas Vladu FBiH s pokazateljima o isplatama po osnovi Transfera za kantonalne službe za zapošljavanje u svrhu isplate naknade razvojačenim braniteljima. Od ožujka/marta do kolovoza/augusta 2009. godine za ove potrebe isplaćeno je ukupno 23.463.239,08 konvertibilnih maraka, a sredstva se odnose na isplatu prinadležnosti za prvih pet ovogodišnjih mjeseci.

Federalno ministarstvo financija u Informaciji napominje kako odobreni proračun u 2009. godini za ove potrebe iznosi 30 milijuna KM.

SUGLASNOST FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE

Danas donesenom Odlukom Vlada FBiH dala je suglasnost na Prijedlog rješenja o raspodjeli dijela sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije namijenjenih poticaju proizvodnje i prestrukturiranju industrije i rudarstva u 2009. godini.

Sredstva se odnose na gospodarska društva s većinskom državnim kapitalom, za pomoć uposlenicima u ovim društvima na svim razinama vlasti u FBiH koja su u stečajnom ili pred stečajnom postupku, kao i za pomoć radi prevazilaženja teškog socijalnog stanja.

O „AGROKOMERCU“

Nakon što je razmatrila Informaciju o stanju u velikokladuškom „Agrokomercu“, Vlada FBiH zaključila je da će od Vlade Unsko-sanskog kantona tražiti da obezbijedi nesmetan pristup postrojenjima za koje postoji ugovor, kako se ne bi zaustavljao proizvodni proces i stvarale daljnje štete.

Od direktora „Agrokomerca“ Vlada FBiH traži da, uz proces revizije ugovora, raspiše oglas za izdavanje preostalih kapaciteta kombinata onima koji su zainteresovani.

Zaključeno je da se 75.000 konvertibilnih maraka socijalne pomoći grupi radnika „Agrokomerca“ kojima je ona najpotrebnija uputi posredstvom nadležnog ministarstva Unsko-sanskog kantona.

Prihvaćen je i set zaključaka koje je predložilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, koji se odnose na reguliranje dugovanja prema penzijsko-invalidskom i zdravstvenom osiguranju, te potraživanja radnika po osnovu neisplaćenih plaća.

Federalna vlada danas je, u sklopu rasprave o „Agrokomercu“, ocijenila i zaključila da je neophodno što prije donijeti Zakon o upravljanju preduzećima s većinskom državnim kapitalom.

NATJEČAJ ZA IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA OKOLIŠ FBiH

Na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlada FBiH donijela je dvije odluke koje se odnose na Upravi odbor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Prvom odlukom utvrđuju se kriteriji za izbor članova Upravnog odbora, a druga se odnosi na raspisivanje Javnog natječaja za njihov izbor.

* * *

Sjednica Vlade FBiH završena je u 11.00 sati.
 

 

 

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE