116. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 09.09.2009.
Saopćenje o radu

IMENOVANA RADNA GRUPA ZA ANALIZU PROSTORNE

OSNOVE PROSTORNOG PLANA NA KORIDORU Vc

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela Rješenje kojim je imenovala Radnu grupu za analizu rješenja iz Prijedloga prostorne osnove Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Autocesta na koridoru Vc“ za period od 2008. do 2028. godine.

Ovu radnu grupu, na čijem je čelu premijer FBiH Mustafa Mujezinović, čine dopremijeri Vjekoslav Bevanda i Gavrilo Grahovac, federalni ministri Salko Obhođaš, Nail Šećkanović, Damir Ljubić, Nevenko Herceg i Safet Omerović. U rad ove grupe će se, po potrebi, uključivati i drugi članovi Vlade FBiH, zatim ministar prometa i komunikacija BiH Rudo Vidović, te eksperti iz ove oblasti. Radna grupa svoj posao treba da završi do 30. seprembra/rujna ove godine.

Prijedlog prostorne osnove Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Autocesta na koridoru Vc“ za period od 2008. do 2028. godine neće biti upućen u parlamentarnu proceduru do 30. septembra/rujna ove godine.

O STANJU U „ELEKTROPRIJENOSU BiH“

Vlada FBiH je razmatrala Informaciju o problemima u radu i funkcionisanju „Elektroprijenosa BiH“ a.d. Banja Luka kao jedinstvene kompanije u vlasništvu entiteta (FBiH 58,89 posto, a RS 41,11 posto dioničkog kapitala) za prijenos električne energije u BiH.

Smatrajući da je, za operativnost elektroprijenosnog sistema, kao i zaštitu interesa Federacije BiH u ovoj kompaniji, ugroženih stalnim opstrukcijama u radu njenih organa, neophodno poduzeti mjere,Vlada FBiH je danas donijela više zaključaka.

Od Upravnog odbora se traži produženje mandata članova Uprave, te imenovanje v.d. generalnog direktora na tri mjeseca i donošenje potrebih akata za raspisivanje javnog natječaja.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dužno je da organizira sastanak predstavnika entitetskih vlada na kojem bi se raspravljalo o aktuelnoj situaciji u „Elektroprijenosu BiH“ u cilju otklanjanja smetnji u funkcionisanju Upravnog odbora i Uprave.

Premijer FBiH će, u ime Vlade, zatražiti da se u rješavanje blokade u ovoj kompaniji uključi i visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH.

Danas je Vlada FBiH za punomoćnika Federacije BiH u Skupštini dioničara „Elektroprijenosa BiH“ ovlastila premijera FBiH Mustafu Mujezinovića kojeg će, u slučaju spriječenosti, mijenjati federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vahid Hećo.

O SNABDIJEVANJU PRIRODNIM GASOM I IZMIRENJU DUGA

Federalna vlada je razmatrala Informaciju Federalnog ministarstva trgovine o planiranoj potrošnji i cijeni prirodnog gasa u FBiH za ovu i narednu godinu u kontekstu uvođenja nove takse za ovaj energent u cilju izmirenja duga Ruskoj Federaciji.

U Informaciji se navodi da se računa kako će, po osnovu posebne naknade u visini protivrijednosti u konvertibilnim markama od pet američkih dolara na hiljadu kubika isporučenog gasa, za dvije godine biti prikupljeno 3,98 miliona KM ili 2,63 miliona dolara, dok ukupan dug prema Ruskoj Federaciji za isporučeni plin na teritoriji BiH u ratnom periodu iznosi 104,8 miliona KM. Ovo ostavlja otvorenim pitanje obezbjeđenja i plaćanja razlike sredstava do ispunjenja propisane obaveze radi redovnog i bezbjednog snabdijevanja gasom potrošača u Federaciji BiH.

Vlada je stoga zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da, putem posebne interresorne radne grupe, sastavljene od predstavnika ovog, kao i Federalnog ministarstva trgovine i BH gasa, predloži rješenja o načinu i rokovima obezbjeđenja preostalih sredstava neophodnih za izmirenje duga Ruskoj Federaciji. Ove prijedloge trebalo bi pripremiti do kraja septembra, kako bi nakon razmatranja na Vladi FBiH, bili upućeni Parlamentu FBiH.

Nakon rasprave, Vlada FBiH dala je saglasnost Vijeću Ministara BiH da dug za isporučeni prirodni gas u periodu od 1991.-1995.godine riješi putem prebijanja nespornog iznosa s potraživanjem koje država BiH ima prema Ruskoj Federaciji.

Sredstva preostala nakon prebijanja međusobnih dugovanja i potraživanja države Bosne i Hercegovine i Ruske Federacije treba podijeliti na Federaciju BiH i Republiku Srpsku.

Dio sredstava koji pripada Federaciji BiH će biti utrošen u razvojne projekte FBiH.

Federalna vlada zatražila je od predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH da obezbijedi operacionalizaciju Sporazuma o načelima energetske politike u dijelu koji se odnosi na obezbjeđenje dijela sredstava za isporučeni prirodni gas od potrošača u Republici Srpskoj (taksa u iznosu pet dolara na 1.000 m3).

Sredstva koja se u FBiH prikupljaju po osnovu Zakona o obezbjeđenju sredstava za redovno i sigurno snadbijevanje prirodnim gasom potrošača FBiH bit će korištena i za razvoj i održavanje gasne mreže u FBiH.


O IZRADI STRATEGIJSKOG PLANA RAZVITKA

Federalni zavod za programiranje razvoja je predložio, a Vlada FBiH danas usvojila projektni zadatak „Realizacija Strategije razvitka područja na teritoriju FBiH do 2020. godine“.

Ovaj dokument predstavlja usuglašavanje dinamike i zadataka koji će proizaći nakon što bude usvojena Strategija razvitka BiH. Kako bi Federacija BiH dala puni doprinos ostvarenju strateških ciljeva na razini Bosne i Hercegovine, bit će precizirane aktivnosti federalnih ministarstava i institucija od 2010. do 2015. godine, a posebno će biti obrađena vizija razvitka FBiH do 2020. godine.

Prema danas prihvaćenoj dinamici, Vlada FBiH bi konačan tekst Vizije razvitka FBiH trebala dostaviti Parlamentu FBiH do 30.9.2010. godine.

Inače, kako je istaknuto u uvodu danas usvojenog dokumenta, u FBiH vlada šarenilo kada je u pitanju kreitranje razvitka. Od 60 općina obuhvaćenih anketom, 45 ima usvojene strategije, u devet je njihova izrada u tijeku, a šest ih uopće nema. Kada su kantoni u pitanju, strategije razvitka imaju samo Sarajevski, Unsko-sanski, Tuzlanski i Zapadnohercegovački.

PREČISTITI TEKSTOVE ZAKONA

Vlada FBiH je danas zadužila federalna ministarstva da, svako iz svoje nadležnosti, pripreme prijedloge prečišćenih tekstova zakona. Riječ je o zakonima u kojima je dato ovlaštenje zakonodavno-pravnim komisijama oba doma Parlamenta Federacije BiH za utvrđivanje njihovih prečišćenih tekstova. Ovo iz razloga što su, u posljednjih nekoliko godina, federalni zakoni više puta pretrpjeli opsežne izmjene i dopune, što dovodi do otežane provedbe tih zakona, kako od strane organa i tijela neposredno zaduženih za njihovo izvršenje, tako i od strane građana i drugih subjekata na koje se ovi zakoni odnose.

Utvrđivanje prečišćenih tekstova zakona i drugih propisa nužno je i u cilju ocjene međusobne usklađenosti federalnih zakona i drugih propisa na federalnom nivou u odnosu na propise BiH i Evropske unije.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH je danas donijela Odluku kojom se odobrava 68.534 konvertibilnih maraka budžetskih sredstava za finansiranje Crvenog krsta/ križa FBiH za II i III kvartal ove godine.

Posebnom odlukom odobren je utrošak sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2009. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela FBiH. Riječ je o isplati 1.223.759,34 KM za dio izvedenih radova na adaptaciji Velike sale i pratećih prostora u zgradi Parlamenta FBiH.

KADROVSKA PITANJA

U skladu sa Zakonom o investiranju javnih sredstava Vlada FBiH je danas donijela Odluku kojom je federalnog ministra finansija Vjekoslava Bevandu imenovala za investicijskog menadžera Trezora pri Federalnom ministarstvu finansija. To znači da će investicijski menadžer vršiti investiranje raspoloživih javnih sredstava u odobrene investicije kako je to utvrđeno Zakonom, to jeste oročeni depozit kod bilo koje banke koja je članica Agencije za osiguranje depozita BiH, te oročene depozite kod Centralne banke BiH u skladu sa Zakonom o CB BiH.

Vlada FBiH je danas dala saglasnost za imenovanje direktora zavoda socijalne skrbi u FBiH i to: Muhameda Agića za direktora Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine- Sarajevo, Jasmina Ćerimagića za direktora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić, Nade Sučić-Sijerčić za direktoricu Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići i dr Samihe Hodžić za direktoricu Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Drin.

Izmjenom Rješenja o imenovanju članova Savjeta Federalne direkcije robnih rezervi za člana ovog tijela imenovan je Eugen Čubela.

* * *

Sjednica Vlade FBiH završena je u 12.55 sati.
 

Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE