115. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 27.08.2009.
Saopćenje o radu

VERIFIKACIJA ANEKSA UGOVORA O PRIDRUŽIVANJU RUDNIKA

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, verificirala izmjene u Ugovoru o prijenosu udjela FBiH u rudnicima uglja u FBiH na JP „Elektroprivreda BiH“, potpisanog 24.7. ove godine.

Izmjene, koje se odnose na strukturu i visinu kapitala u rudnicima mrkog uglja Zenica, Kakanj i Breza, definirane su Aneksom Ugovora za čije je potpisivanje ovlašten premijer FBiH.

Raspravi o ovoj tački prisustvovali su generalni direktor „Elektroprivrede BiH“ Amer Jerlagić i notarka iz Sarajeva Nerminka Hamidović.

KAZNENO-POPRAVNIM ZAVODIMA 15 MILIONA KM

U skladu sa ranije donesenim zaključcima, Vlada FBiH današnjom je Odlukom odobrila Federalnom ministarstvu pravde 15 miliona konvertibilnih maraka za poboljšanje stanja u kazneno-popravnim zavodima FBiH.

Sredstva će biti isplaćena iz tekuće rezerve Vlade FBiH za ovu godinu.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU
PROSTORNE OSNOVE PROSTORNOG PLANA
PODRUČJA “AUTOCESTA NA KORIDORU Vc”

Vlada Federacije BiH je većinom glasova utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog odluke o usvajanju Prostorne osnove Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH “Autocesta na Koridoru Vc” za period od 2008. do 2028. godine.

Radi se o dokumentu sačinjenom nakon višemjesečnih snimanja postojećeg stanja, analiza, valorizacija i razmatranja prostornog plana, te javnog prezentiranja u pet gradova FBiH. Prostorne osnove predstavljaju prvu fazu izrade prostornog plana područja kroz koje treba proći autoput na teritoriji Posavskog, Zeničko-dobojskog, Sarajevskog, Zapadnohercegovačkog i Hercegovačko-neretvanskog kantona. Inače, pri definiranju konačnog položaja autoceste prihvaćeno je rješenje koje je u najmanjem sukobu sa okolinom, te koje uvažava interese lokalnog stanovništva.

Stoga je na nekim dijelovima, posebno kroz Hercegovinu, obuhvat trase ponegdje izmješten i po 500 metara u odnosu na prvobitne planove. Vođeno je računa da trasa ne ugrožava Blagaj i Počitelj, kao mjesta od historijskog i prirodnog značaja.

O ODRŽIVOSTI TIMOVA ZA DEMINIRANJE

Vlada FBiH je razmatrala i podržala Izlaznu strategiju održivosti timova za deminiranje i uklanjanje NUS-a civilne zaštite od 1.1.2010. do 2019. godine koju je pripremila Federalna uprava civilne zaštite.

O ovom dokumentu prema kojem ovi timovi u naznačenom periodu ostaju u sastavu Federalne uprave civilne zaštite, izjasnili su se pozitivno i kantoni u Federaciji BiH. S tim u vezi je zaključeno da se što prije pristupi pripremi izmjena i dopuna Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

O STANJU U „PETROLU“ d.d. LJUBUŠKI

Nakon što je danas prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju u dioničkom društvu „Petrol“ d.d. Ljubuški, Vlada FBiH je zadužila Agenciju za privatizaciju u FBiH da osigura reviziju „Petrola“ i to od osnivanja poduzeća „Energopetrol“ do.o. Mostar do danas.

Revizija će obuhvatiti pravni, financijski i računovodstveni aspekt, uključujući provedene statusne promjene, a s ciljem utvrđivanja stvarnog iznosa i strukture kapitala i poduzimanja daljnjih aktivnosti.

Inače, usposlenici „Petrolovog“ Komercijalnog odjela Livno su od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije zatražili pomoć u zaštiti prava. To, kao i zaštita državnog kapitala, bili su motivi za angažiranje Ministarstva u ovom slučaju. Uposlenici su ukazali na teško materijalno stanje i na neizvršavanje obveza poslodavca, te izrazili sumnju u legalnost dokapitalizacije.

IZVIJEŠĆE POVJERENSTVA ZA VERIFICIRANJE STARE DEVIZNE ŠTEDNJE

Povjerenstvo za verificiranje devizne štednje je u drugom ovogodišnjem kvartalu, kaže se u danas usvojenom Izviješću, riješilo ukupno 1.860 žalbi na ranija rješenja. Uvojena su 964 zahtjeva u ukupnom iznosu od nešto većem od deset milijuna konvertibilnih maraka.

Ove brojke veće su od onih iz prvog kvartala, kada su riješene 1.222 žalbe, usvojen 901 zahtjev i odobreno 6,45 milijuna KM.

U radu je ostalo 1.618 neriješenih novih i predmeta iz ranijeg razdoblja.

O REALIZACIJI RAZVOJNIH PROJEKATA U 2008. GODINI

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju o implementaciji projekata financiranih inozemnim sredstvima u FBiH u 2008. godini. Nakon rasprave, a u cilju kvalitetnije dinamike realiziranja projekata, ažuriranja baze podataka i jačanja međusobne koordinacije, zadužila je sva federalna ministarstva i implementirajuće agencije/institucije da redovito, odnosno kvartalno i po zahtjevu, Federalnom ministarstvu financija dostavljaju ažurne pokazatelje o pripremi, pregovorima i implementiranju projekata. Ove instance dužne su poduzeti sve nužne mjere i aktivnosti na ubrzanju implementiranja postojećih i novih razvojnih projekata.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo financija na poduzimanje nužnih mjera i pravodobno osiguravanje isplate sredstava za sufinanciranje projekata.

Inače, kako je navedeno u Informaciji, ukupna vrijednost tekućih razvojnih projekata u FBiH iznosi 2,91 milijardu konvertibilnih maraka. Od tog iznosa, na projekte u implementaciji se odnosi 1,69 milijardi KM, na odobrene projekte 245 milijuna KM, na projekte u pripremi 806 milijuna KM, te na okončane projekte 174,4 milijua KM. Od iznosa od 2,91 milijardu KM, na domaće izvore odnosi se 16 posto (446.833.634 KM). Tijekom 2008. godine za razvojne projekte je realizirano 269.675.700 KM, od čega se na domaća sredstva odnosi 15 posto. Najviše sredstava realizirano je u sektorima prometa (46,2 posto), zdravstva (25,7 posto), te socijalnom (8,9 posto)i energetskom (8,5 posto) sektoru.

RJEŠENJA O UVOĐENJU U POSJED NEKRETNINA

Na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Federalna vlada je donijela 76 rješenja kojima se dozvoljava ulazak u posjed eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline općine Kakanj. Rješenja su donesena u skladu sa zahtjevom JP Direkcija cesta FBiH, kako bi se nesmetano nastavila izgradnja autoputa Zenica- Sarajevo na dionici Drivuša-Kakanj, odnosno poddionici Bilješevo-Drivuša.

O USPOSTAVI JEDINSTVENOG REGISTRA

Federalna ministarstva rada i socijalne politike, odnosno za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, upoznala su danas Vladu FBiH s tijekom uspostave jedinstvenog registra proračunskih korisnika veteranskih i socijalnih davanja.

U okviru Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje postoje dvije baze podataka, odnosno evidencija osiguranika i umirovljenika – u Mostaru i Sarajevu. Obje baze su detaljne i sadrže sve pokazatelje nužne za uspostavu jedinstvenog registra. Federalno ministarstva rada i socijalne politike redovito dostavlja ERC-u ZIPPO d.o.o. Sarajevo pokazatelje iz baze za neratne invalide. U tijeku su i aktivnosti kada je riječ o bazi koja obuhvata civilne žrtve rata.

I Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata dostavilo je ERC-u ZIPO pokazatelje za korisnike zaštite iz ove oblasti koji se odnose na šesti i sedmi mjesec ove godine.

PRODULJITI SPORAZUM O „ALUMINIJU“

Nakon što je danas razmotrila Informaciju Agencije za privatizaciju u FBiH (APF) o pripremi i prodaji 88 posto kapitala „Aluminija“ d.d. Mostar, Vlada FBiH je zaključila da za godinu dana produlji Sporazum o rješavanju otvorenih pitanja između Vlade FBiH i „Aluminija“ d.d. Mostar, inače istekao 8.5.2009. godine. Od Uprave „Aluminija“ traži se donošenje istog rješenja.

Istodobno, danas je zaključeno da se nastave razgovori s najpovoljinijm ponuđačem izabranim na međunarodnom tenderu raspisanom za prodaju 88 posto kapitala „Aluminija“.

O STANJU U ŽELJEZNICAMA FBiH

Federalna vlada razmotrila je i prihvatila Informaciju o stanju u JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo, te zadužila Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Nadzorni odbor i Upravu Željeznica da svojim aktivnosima i mjerama osiguraju prevladavanje sadašnje složene situacije kako bi bio održan kontinuitet poslovanja.

Podržavajući aktivnosti Nadzornog odbora u cilju stabilizacije stanja u Željeznicama FBiH, Vlada mu nalaže pripremu i poduzimanje svih mjera za održavanje funkcije ovog infrastrukturnog sistema, uključivši mjere štednje, kao i mjere kadrovskog karaktera.

Među zaključcima Vlade je i taj da se svi troškovi u Željeznicama moraju svesti na nivo prihoda ostvarenih transportom i iz federalnog proračuna.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela više odluka finansijske prirode kojima se odobrava izdvajanje budžetskih sredstava za implementaciju planiranih projekata i redovne aktivnosti pojedinih budžetskih korisnika.

Sa budžetskog transfera “Učešće Vlade u projektima rekonstrukcije koje finansira međunarodna zajednica” odobreno je 135.492 KM za sufinansiranje Projekta “Razvoj zajednica CDP dodatno finansiranje” za III kvartal ove godine i 40.000 KM za sufinansiranje u istom periodu Projekta “Restrukturiranje preduzeća u BiH”.

Vlada FBiH danas je dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora Agencije za bankarstvo FBiH o utvrđivanju visine naknade za obavljanje nadzora nad radom Razvojne banke FBiH. Prema ovoj odluci Razvojna banka FBiH bi plaćala FAB naknadu za nadzor u godišnjem linearnom dijelu u iznosu od 20.000 KM i tromjesečnom varijabilnom dijelu koji iznosi 0,10 promila ukupne aktive bilance stanja banke na zadnji dan prethodnog tromjesečja.

KADROVSKA PITANJA

Vlada FBiH je danas izmijenila Rješenje o imenovanju Komisije za analizu postojećih propisa iz oblasti fiskalnih kasa, tako što je u ovo tijelo imenovala Donka Jovića, a u Komisiju za sredstva plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova Mirsada Čolića.

Na zahtjev Rezidentnog kooridnatora UN, Vlada FBiH je na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, kao svog eksperta u Odbor za upravljanje Programom PMC u okviru Zajedničkog programa “Mogućnosti zapošljavanja i zadržavanja omladine u BiH” imenovala Jasminu Khechan-Babić.

* * *

Sjednica Vlade FBiH završena je u 15.45 sati.
 

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE