114. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 25.08.2009.
Saopćenje o radu

RAZMATRAN PREDNACRT ZAKONA O GARANCIJSKOM FONDU FBiH

Na današnjoj sjednici u Sarajevu Vlada Federacije BiH je razmatrala Prednacrt zakona koji je pripremilo Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta. Cilj ovog zakonskog projekta, o kojem će biti obavljena široka javna rasprava, jeste osnivanje Garancijskog fonda FBiH u cilju osiguranja uslova za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u FBiH.

Fond bi izdavao garancije i supergarancije bankama i drugim finansijskim institucijama u FBiH za osiguranje kredita ili dijela kredita koji su banke i druge finansijske institucije odobrile malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima.

Ovo je već praksa u zemljama iz našeg okruženja, a pripreme za donošenje ovakvog zakona traju i u Republici Srpskoj.

Obzirom na ovaj zakon tretira pitanja iz finansijske sfere (definiranje izvora sredstava Fonda i njihovog plasmana), danas je zaključeno da će dalje aktivnosti u procesu njegovog donošenja voditi Federalno ministarstvo finansija.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O GRAĐEVINSKIM PROIZVODIMA

Prijedlogom zakona o građevinskim proizvodima, koji je Vlada Federacije BiH utvrdila i, s današnje sjednice, uputila u parlamentarnu proceduru, kao sastavnim dijelom reforme sistema prostornog uređenja i građenja objekata iz nadležnosti Federacije BiH, pitanje građevinskih proizvoda usklađuje se s načelima zakonodavstva Evropske unije.

To se odnosi na ocjenjivanje usklađenosti i dokazivanje upotrebljivosti građevinskih proizvoda kao uslova za njihovo stavljanje na tržište, distribuciju i upotrebu u mjeri potrebnoj za ispunjavanje bitnih zakonskih zahtjeva za građevinu.

Prijedlogom zakona se, također, nadopunjuje i dosadašnji sistem kontrole građevinskih proizvoda (kontrola i certificiranje građevinskih proizvoda uvezenih u Federaciju BiH), čime se, sukladno zakonodavstvu EU, štiti domaće tržište i proizvođači.

Na ovaj način stvaraju se uvjeti za osiguranje primjerene sigurnosti građevinskih proizvoda i otklanjanje tehničkih i administrativnih prepreka za njihov lakši plasman iz Federacije BiH na tržišta zemalja u okruženju i Evropske unije. Riječ je, dakle, o novom sistemu za one građevinske proizvode za koje postoji interes privrednika iz Federacije BiH, dok se ostalim ostavlja dovoljno prostora i vremena za prilagođavanje uslovima i načinu rada po harmoniziranom evropskom zakonodavstvu.

INFORMACIJE O STANJU SIGURNOSTI

Federalno ministarstvo unutarnjih poslova je, kroz dvije informacije, upoznalo Vladu FBiH sa stanjem sigurnosti u Federaciji BiH i u Tuzlanskom kantonu. Nakon razmatranja ovih informacija, koje se odnose na prvih šest mjeseci 2009. godine, a koje će biti dostavljene i Parlamentu FBiH, Vlada je stanje sigurnosti u FBiH, odnosno Tuzlanskom kantonu, ocijenila statistički uobičajenim. Međutim, velika koncentracija kriminalnih događaja u kratkom vremenskom razdoblju, posebno u posljednje vrijeme, čini ovo stanje nezadovoljavajućim u cijeloj FBiH.

Radi žurnog poduzimanja mjera na poboljšanju sigurnosti u FBiH, Vlada je zadužila danas formiranu radnu skupinu da definira zaključke i predloži mjere, nakon čega će, informacije i zaključci biti dostavljeni Parlamentu FBiH.

UREDBA O INSPKECIJSKOM NADZORU NAD
PROVOĐENJEM ZAKONA O TURISTIČKOJ DJELATNOSTI

Vlada FBiH donijela je danas Uredbu o inspekcijskom nadzoru nad provođenjem Zakona o turističkoj djelatnosti koji provodi Federalna uprava za inspekcijske poslove.

Ova uprava vrši nadzor koji se odnosi na rad turističkih zajednica i obračun, naplatu i uplatu boravišne takse i članarine turističkim zajednicama. U provođenju inspekcijskog nadzora nadležni inspektor ovlašten je pregledati poslovne i druge prostorije i prostore u kojima se obavlja turistička djelatnost, opremu, vozila i plovila, poslovne knjige, ugovore, isprave i evidencije i drugu poslovnu dokumentaciju koja mu omogućuje uvid u poslovanje pravnih i fizičkih osoba koje pružaju turističke usluge.

Ako inspektor utvrdi da se turistička djelatnost obavlja bez registracije, odobrenja ili rješenja, poduzeće Zakonom propisane mjere, kao što je zabrana obavljanja turističke djelatnosti i pečaćenje ili na drugi način zatvaranje prostorija u kojima se obavlja djelatnost, te podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka

SAGLASNOST NA PRODUŽENJE BORAVKA U MIROVNOJ MISIJI UN

Vlada FBiH donijela je Odluku o davanju saglasnosti za produženje misije pripadniku bh. kontingenta civilne policije s područja Federacije BiH Nerminu Osmančeviću u Mirovnoj misiji UN u Sudanu.

Saglasnost se odnosi na produžetak boravka u Misiji od 25.9.2009 do 24.3. 2010. godine.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ODLUKE O PROSTORNOJ OSNOVI ZA „SLIV RIJEKE UNE“

Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog odluke o usvajanju prostorne osnove Prostornog plana posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Sliv rijeke Une“, te je uputila Parlamentu FBiH na konačno usvajanje.

Prostorni plan odnosi se na razdoblje od 2008. do 2028. godine. Definiranje prostornog obuhvata Prostornog plana posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Sliv rijeke Une“ primarno je utemeljeno na valoriziranim prirodnim vrijednostima, kako s fizičkogeografskog, tako i s aspekta biološke razlikosti.

Osim toga, vođeno je računa i o samoodrživom razvitku kako samog zaštićenog područja, tako i lokalnog stanovništva.

PREVOĐENJE ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U GRAĐEVINSKO

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o izdvajanju šumskog zemljišta iz šumsko-privrednog područja „Trnovsko“ na području Kantona Sarajevo, općina Trnovo, radi njegovog prevođenja u građevinsko zemljište na lokalitetu „Tušila“. Ovo je neophodno radi provođenja Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003-2023. godina.

Općina Trnovo je, uz takav zahtjev Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodprivrede i šumarstva, podnijela dokaze o vlasništvu i izvod iz važećeg planskog akta, te Odluku Vlade Kantona Sarajevo o utvrđivanju općeg.

Predmetno šumsko zemljište u ukupnoj površini 7,92 ha postaje građevinsko nakon što općina Trnovo ispuni obaveze iz Sporazuma o naknadi radi smanjenja šumskog fonda i ograničenja korištenja šume na području Tranova, te uplati iznos od 99.000 KM.

ŠESTOMJESEČNO OSTVARENJE JAVNIH PRIHODA

U Federaciji BiH, kaže se u Informaciji Federalnog ministarstva financija, u prvih šest mjeseci 2009. godine je, temeljem javnih prihoda, ukupno naplaćeno i raspoređeno 2,814 milijardi konvertibilnih maraka, što je 188,33 milijuna KM, odnosno šest posto manje nego u istom razdoblju protekle godine.

Najveći dio ovih prihoda - 41 posto - pripao je vanproračunskim fondovima. Kantonalnim proračunima pripalo je 29 posto, federalnom proračunu 18 posto,a općinama devet posto. Ostalim korisnicima pripalo je dva posto javnih prihoda. U odnosu na 2008. godinu, vanproračunskih fondovi su zabilježili rast prihoda za tri posto, odnosno za 29,3 milijuna KM, te ukupno iznose 1.158,3 milijuna KM. Znatan rast bilježe i ostali javni prihodi (vodne, cestovne i druge naknade). Riječ je o ukupnom iznosu od 79,7 milijuna KM, odnosno osam postotnom rastu u odnosu na 2008. godinu.

S druge strane, prihodi federalnog, kantonalnih i općinskih proračuna od ukupno 1,594 milijarde KM 12 posto su manji nego u istom razdoblju lani.

Federalni proračun je, ne računajući prihode od neizravnih poreza, na ime financiranja vanjskog duga i bez sredstava financiranja, ostvario prihod od 519,7 milijuna KM, to jest šest posto, odnosno 30,5 milijuna KM manje nego u prvih šest mjeseci protekle godine. Ako se uračunaju sredstva financiranja od 295,3 milijuna KM, ukupni prihodi iznose 815 milijuna KM, što je 67,5 posto veće ostvrarenje u odnosu na 2008. godinu. Prihodi od neizravnih poreza na ime financiranja vanjskog duga u ovom razdoblju su iznosili 73 milijuna KM.

IZVRŠENJE FEDERALNOG PRORAČUNA

U prvih šest ovogodišnjih mjeseci su prihodi, primitci i financiranje federalnog proračuna iznosili 888,1 milijun konvertibilnih maraka, što predstavlja 46,6 postotno ostvarenje ukupno planiranog proračuna za 2009. godinu. U odnosu na isto razdoblje 2008. godine, nominalno povećanje iznosi 270,6 milijuna KM, odnosno 44 posto.

Povećanje je rezultat financiranja ovogodišnjeg proračuna, na koje se odnosi 33,2 posto ukupnih sredstava.

Kroz porezne prihode ostvareno je 477,8 milijuna KM, a unutar toga najviše kroz neizravne poreze - 442,9 milijuna KM. Istodobno ostvareni rashodi i izdatci su iznosili 558,5 milijuna KM, te su pokazali smanjenje od 16,3 posto u odnosu na prvih šest mjeseci 2008. godine. U odnosu na, ovogodišnjim proračunom, planirana sredstva, ostvarenje iznosi 29,3 posto.

Kroz tekuće transfere realiziran je 315,1 milijun KM, što je 17 posto manje u odnosu na proteklu godinu: za isplatu mirovina 31,7 milijuna KM, za neratne invalide 67,1 milijun KM, za invalidnine 142,4 milijuna KM, za provedbu Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja 7,5 milijuna KM, civilnim žrtvama rata 11,7 milijuna KM, Željeznicama FBiH osam milijuna KM, deminerima 3,2 milijuna KM, te kantonalnim službama za zapošljavanje za isplatu naknada razvojačenim braniteljima 19,2 milijuna KM.

U šestomjesečnom razdoblju je na ime otplate dugova primljenih kroz državu BiH realizirano 40,2 milijuna KM, za izravne obaveze FBiH 2,1 milijun KM, te za otplatu domaćeg pozajmljivanja 1,9 milijuna KM.

REZULTATI PRIVATIZACIJE

Vlada FBiH razmatrala je danas i usvojila Izviješće o realizaciji Plana privatizacije i aktivnostima Agencije za privatizaciju u FBiH (APF) za prvo polugođe ove godine.

U ovom razdoblju nije bilo objavljenih javnih poziva za prodaju državnog kapitala niti odabira ponuđača, ili realizacije ranije objavljenih tendera. Također, nije bilo trgovanja državnim dionicama na burzi. U takozvanoj maloj privatizaciji, potpisano je devet kupoprodajnih ugovora.

Ovakvi rezultati bili su povod današnjim zaključcima da se, što skorije, revidira Plan privatizacije, odnosno izradi novi plan za razdoblje do rujna 2010. godine, koji će biti baziran na realnim ekonomskim kretanjima na našem i svjetskom tržištu.

Ovim dokumentom, također, treba realnije ocijeniti koje kompanije je zaista i moguće privatizirati i definirati obavezne uvjete bez čijeg ispunjavanja ponuđač ne može ući u konkurenciju.

Rok za ovaj posao, koji će obaviti Agencija za privatizaciju u FBiH, u saradnji sa federalnim ministarstvima, je 30 dana.

Nakon što ga razmotri Vlada, Plan će biti upućen i Parlamentu FBiH.

O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I PREVENCIJI NASILJA U PORODICI

Gender centar FBiH pripremio je za današnju sjednicu Vlade FBiH Informaciju o provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH za Federaciju BiH i Izvještaj o provođenju Strateškog plana za prevenciju nasilja u porodici za FBiH u periodu 2009/2010. godina.

Vlada FBiH je zadužila Agenciju za državnu službu FBiH da, u saradnji sa Gender centrom, pripremi izmjene i dopune podzakonskih propisa kojim bi se programi polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za državne službenike u organima državne službe u FBiH proširili osnovama domaćeg i međunarodnog pravnog okvira iz oblasti ravnopravnosti spolova. Isti subjekti zaduženi su i za pripremu Akcionog plana o modelu i provođenju obuke iz ove oblasti za državne službenike u organima državne službe u FBiH.

Zadužena su sva federalna ministarstva da intenziviraju provođenje zadataka iz Strateškog plana za prevenciju nasilja u porodici.

IZVJEŠTAJ UREDA ZA PRITUŽBE

Ured za pritužbe javnosti, koji djeluje u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, od 1.4. do 30.6.2009. godine razmotrio je 178 žalbi i drugih akata koji se odnose na rad pripadnika MUP-a, kaže se u Izvještaju razmatranom i prihvaćenom na današnjoj sjednici Vlade FBiH.

Primljeno je 14 izvještaja Jedinice za profesionalne standarde (JPS) o provedenim unutarnjim istragama protiv policijskih službenika, uz mišljenja načelnika JPS-a, od čega su u pet slučajeva žalbe ocijenjene osnovanim, kao i pet zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka, podnijetih Disciplinskoj komisiji zbog teže povrede službene dužnosti službenika FMUP-a.

POMOĆ ZA 250 RADNIKA „AGROKOMERCA“

Današnjim zaključkom Vlada FBiH zadužila je Federalni zavod za zapošljavanje da iz „Programa mjera za socijalno zbrinjavanje uposlenih koji u procesu prihvatanja stečaja ili likvidacije ostanu ili će ostati bez posla“ izdvoji 75.000 konvertibilnih maraka. Iz ovih sredstava će 250 najugroženijih radnika velikokladuškog „Agrokomerca“dobiti jednokratnu pomoć od po 300 KM.

ZAKLJUČCI O „KRIVAJI“

Federalna vlada usvojila je danas Izviješće Povjerenstva za kontrolu izvršenja obveza iz Ugovora o zajedničkom ulaganju između IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići i „Ferimpeksa“ d.o.o. Zavidovići, te zatražila od Povjerenstva nastavak praćenja izvršenja obveza, te da je o tome tromjesečno izvješćuje.

Podržavajući ovaj projekt, Vlada traži od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i kupca maksimalno angažiranje sukladno obvezama, nadležnostima i zakonskim procedurama, kako bi cio proces bio uspješno okončan.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH je danas donijela Odluku kojom je Federalnoj upravi za geodetske poslove odobrila izdvajanje 200.000 KM iz vlastitih ovogodišnjih budžetskih sredstava. Ovaj iznos namijenjen je realiziranju Plana konsolidacije JP Geodetski zavod FBiH d.o.o. Sarajevo.

KADROVSKA PITANJA

Vlada FBiH donijela je danas Odluku kojom je poništila Javni oglas za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora Razvojne banke FBiH objavljen u “Službenim novinama FBiH” 20.5.2009. godine i u “Dnevnom listu” i “Avazu” 29.5.2009. godine. Odluka je donesena na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje na ovu poziciju koja je, uvidom u prijave kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete konkursa, procijenila da niti jedan kandidat ne zadovoljava uvjete iz tačke III Odluke Vlade FBiH od 11.5.2009. godine, a koji se odnose na procjene kvalifikacija i iskustva u bankarskoj djelatnosti.

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je Rješenjem nominirala imenovanje Nadzornog odbora JP Međunarodni arerodrom “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo. Nominirani su: Husein Panjeta (predsjednik), Zdravko Talić, Emir Hadžimuratović, Adnan Hadžikapetanović i Bećir Šejtanić (članovi).

Vjekoslav Bevanda, Nail Šećkanović i Salko Obhođaš imenovani su danas za članove Odbora za nadzor realizacije projekta autoceste natrasi koridora 5c.

Danas su imenovani privremeni nadzorni odbori i privremeni direktori javnih preduzeća „Bosanskohercegovačke šume“ Sarajevo i „Šume Herceg-Bosne“ d.o.o. Mostar. U prvom slučaju, članovi privremenog Nadzornog odbora su Muharem Bahor (predsjednik), Željko Mišić i Enver Čekić, a privremeni direktor je Ahmet Sejdić, dok u drugom slučaju privremeni Nadzorni odbor čine Aziz Klisura (predsjednik), Elvir Gigić i Slavica Perlić, a privremena direktorica je Marija Zadro. Svi oni će dužnost obavljati na rok do 60 dana.

* * *

Sjednica Vlade FBiH završena je u 15.15 sati.
 

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE