113. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 19.08.2009.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O REVIZIJI PRIVATIZACIJE
DRŽAVNOG KAPITALA U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I BANKAMA

Nacrt zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama koji je Vlada FBiH, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i uputila u parlamentarnu proceduru ima za cilj da zaštiti državnu imovinu u procesu privatizacije, kao i ustavna prava građana u vezi s tim.

Revizija će, kako je predviđeno, tretirati i stvari i prava sa pripadajućim kapitalom privrednih društava (privatiziranih i neprivatiziranih) koja nisu pod kontrolom, te nisu bila uključena u aktivni podbilans, a nalaze se na teritoriji država nastalih raspadom bivše SFRJ, potraživanja i obaveze prema pravnim licima iz ovih država, kao i raspolaganje novčanim sredstvima ostvarenim prodajom privrednih društava i banaka.

Nacrt zakona uvodi nove odnose u ovoj oblasti, jer se revizija izvršenja ugovora obavlja po zahtjevu ovlaštenog lica, umjesto što su to do sada radile nadležne agencije za privatizaciju po službenoj dužnosti. Reviziju će provoditi Odjeljenje za reviziju koje odlukom imenuje Vlada FBiH i o čijem će načinu rada biti donesena posebna uredba.

Propisano je šta tačno utvrđuje ovo odjeljenje u postupku revizije i precizirane radnje, mjere i postupci po njenom završetku, kao i sankcije za nepostupanje po zahtjevu Odjeljenja za reviziju.

Pokrenuti postupci kontrole zaključenih ugovora o privatizaciji preduzeća i ispunjavanja ugovornih obaveza, a koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona biće, kako je predloženo, završeni po odredbama zakona po kojima su pokrenuti.

Predviđeno je da Vlada FBiH, vlada kantona ili općinski načelnik od nadležnog federalnog ministarstva zatraže da se, sukladno članu 72. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima, pokrene sudski postupak o prestanku privrednih društava koja su privatizirana preko 50 posto javnim upisom dionica, a u kojima dioničari ili uprava društva do dana donošenja ovog zakona nisu pokrenuli proizvodnju.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O FINANSIJSKO-INFORMATIČKOJ AGENCIJI

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je, u novom tekstu, utvrdila Prijedlog zakona o Finansijsko-informatičkoj agenciji, nakon što je u Nacrtu ovaj zakon dobio podršku u Predstavničkom, ali ne i u Domu naroda Parlamenta FBiH.

Njime se utvrđuje pravni osnov za reorganizaciju agencija za finansijske, informatičke i posredničke usluge Sarajevo i Mostar osnivanjem od strane Vlade FBiH Finansijsko-informatičke agencije u Federaciji BiH.

Ovaj korak izraz je potrebe kontinuiranog obavljanja poslova od posebnog interesa za Federaciju BiH o obavezi Zakonom propisane finansijske kontrole i obrade finansijskih izvještaja privrednih društava, te vršenja zbirne obrade podataka koji se ustupaju nadležnim organima i institucijama, kao i drugim korisnicima na njihov zahtjev. U skladu s tim, Nacrt zakona definira pravni status Agencije, njenu unutrašnju organizaciju, poslove i tijela upravljanja i rukovođenja.

Agencija je specijalizirana organizacija za pružanje finansijsko-informatičkih usluga temeljenih na podacima koje prikuplja iz različitih izvora na osnovu ovog zakona i drugih propisa, a u vezi uspješnosti poslovanja i pravnog položaja pravnih lica koji su obveznici poreza na dobit. Ona će uspostaviti i voditi Registar finansijskih izvještaja (primati, obrađivati, kontrolisati i pohranjivati podatke o poslovanju i finansijskom stanju privrednih društava), a pripremat će i analize i izvještaje o ovim pitanjima.

Poslovne odnose sa svim zainteresovanim subjektima u pogledu korištenja njenih usluga Agencija će regulisati ugovornim odnosom.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI U FBiH

Prijedlogom zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH, koji je Vlada FBiH utvrdila i uputila u parlamentarnu proceduru sa današnje sjednice, stvaraju se pravne pretpostavke za provođenje reformi u ovoj oblasti, jer je postojeći zakon donesen 2005. godine. Na tim osnovama uređena su pitanja računovodstva i revizije, sticanje znanja, kvalificiranje i licenciranje u računovodstvenoj i revizorskoj profesiji, organizacija i funkcioniranje sistema knjigovodstva i računovodstva, priprema i prezentiranje finansijskih izvještaja, njihova revizija, osnivanje Revizorske komore, uspostavljanje nadzora kvaliteta rada društava za reviziju i ovlaštenih reviziora, te javni nadzor.

Cilj danas utvrđenog Prijedloga zakona, kao i podzakonskih propisa čije će donošenje uslijediti, jeste bolja organiziranost i funkcioniranje sistema računovodstva i knjigovodstva, uspostava sistema kontrole kvaliteta revizora i osnivanje Revizorske komore, javni nadzor nad njenim radom, izdavanje licenci na određeno vrijeme, obnavljanjem i oglašavanjem ništavnim i brisanjem iz Registra, uspostavljanje Registra finansijskih izvještaja u Finansijsko-informatičkoj agenciji, te uspostavljanje, održavanje i korištenje podataka iz baze podataka, te provođenje postupaka sankcioniranja u slučaju nepoštovanja zakona i podzakonskih propisa.

Na ovaj način stvaraju se pretpostavke za lakši pristup javnosti informacijam,a o uspješnosti i finansijskom položaju preduzeća, te javno objelodanjivanje informacija.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONCESIJAMA

Na današnjoj sjednici Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama, koji predstavlja usklađivanje postojećeg zakona sa, u međuvremenu donesenim propisima u Federaciji BiH, a izraz je i potrebe preciznijeg definiranja pojedinih rješenja u skladu sa dosadašnjom praksom, posebno u pogledu nadležnosti za davanje koncesija u pojedinim oblastima.

Tako se, u skladu sa zakonima o obrtu i o privrednim društvima, koji predviđaju da se istom privrednom djelatnošću mogu baviti pravna i fizička lica, omogućuje dodjeljivanje koncesija fizičkim licima koja imaju registriran obrt.

Najviše izmjena odnosi se na predmet koncesija i korištenje zakonskih termina za određene pojmove, posebno u oblasti prometa i komunikacija, zatim energetske objekte za koje je nadležnost davanja koncesije stavljena u ovisnost od snage objekta i omogućavanje koncesije za korištenje lovstva.

Posebno je regulisana izgradnja i korištenje energetskih objekata instalisane snage veće od jedan MW tako što je predviđeno da o njihovoj koncesiji odlučuje Vlada FBiH. Ona, također, odlučuje o dodjeli koncesije na hidroakumulaciju ako je njeno korištenje u funkciji objekta čije građenje odobrava federalni nadležni organ uprave, što je nova tačka ugrađena u zakonska rješenja.

Prijedlogom zakona sveobuhvatno se definišu predmeti koncesije za distribuciju energetskih medija i to podjednako za gasove, tekućine i električnu energiju, a na prijedlog Doma naroda Parlamenta FBiH ponovo su kao predmet koncesije uvrštene šume i šumsko zemljište.

Kao novi predmeti koncesije uvrštena je izgradnja i/ili korištenju objekata za saobraćaj u mirovanju (podzemne i nadzemne garaže i parking mjesta), kao i to da se, radi obavljanja privrednih djelatnosti, pod koncesiju može dati reciklaža metalnih i nemetalnih otpadaka i ostataka, kao djelatnost od općeg interesa.

Poseban dio predloženih izmjena i dopuna odnosi se na Komisiju za koncesije, odnosno na utvrđivanje njenog statusa kao samostalnog pravnog lica, što do sada nije bilo definirano. Članove Komisije imenuje Parlament FBiH na prijedlog Vlade FBiH, pa Komisija za svoj rad odgovara Parlamentu.

O ZAKONU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZDVAJANJU I USMJERAVANJU DIJELA PRIHODA PREDUZEĆA OSTVARENOG KORIŠTENJEM HIDROAKUMULACIONIH OBJEKATA

Vlada FBiH je razmatrala i primila na znanje rješenja predložena i usvojena u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata.

Zaduženo je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da što prije pripremi Vladinu verziju ovog zakona. Tim zakonom trebalo bi definirati obaveze elektroprivreda prema lokalnim zajednicama na čijem se području nalaze hidro i termoelektrane, kao i obaveze u pogledu energetskih objekata koji bi se gradili. Te obaveze bi elektroprivrede trebale finansirati iz svojih dobiti. Cilj je da se povećanje sredstava za lokalnu zajednicu ne odrazi na povećanje cijena električne energije.

SAGLASNOST NA MEMORANDUM O STAMBENOM ZBRINJAVANJU ROMA

Vlada Federacije BiH je, danas donesenom Odlukom, dala saglasnost na Memorandum o razumijevanju za implementaciju Akcionog plana BiH za rješevanje problema Roma u oblasti stambenog zbirinjavanja između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Za potpisivanje ovog dokumenta ovlašten je federalni ministar prostornog uređenja Salko Obhođač.

REKONSTRUKCIJA USTANOVA ZA ZBRINJAVANJE NA FEDERALNOM NIVOU

Danas je Vlada Federacije BiH donijela Odluku kojom se raspodjeljuju budžetska sredstva u iznosu od jedan milion konvertibilnih maraka za rekonstrukciju ustanova za zbrinjavanje na nivou FBiH. Od toga je 400.000 KM predviđeno za Zavod za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo, 300.000 KM Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike i po 100.000 KM za tri zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine i invalidnih osoba: Pazarić, Drin i Bakovići.

SREDSTVA ZA OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA

Danas donesenom Odlukom, Vlada FBiH je Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata odobrila utrošak sredstava od 382.001 konvertibilnih maraka.

Riječ je o sredstvima budžetskog Transfera za obilježavanje značajnih datuma, koja se mogu upotrebljavati samo za sufinansiranje manifestacija obilježavanja značajnih datuma iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Sredstva potencijalnim korisnicima će se odobravati na osnovu javnog poziva koji će rspisati federalni resorni ministar.

TRANSFER ZA AGENCIJU ZA KVALITET I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU

Vlada FBiH je danas donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijumima raspodjele Transfera za Agenciju za kvalitet i akreditaciju zdravstva u Federaciji BiH u iznosu od 150.000 konvertibilnih maraka.

Ova sredstva planirana su za programe revizije akreditacijskih standarda za bolnice i domove zdravlja, sigurne hirurgije, unapređenje kvaliteta u bolnicama, definiranjanje indikatora sigurnosti za zdravstvene ustanove i sufinansiranje izdataka za materijal i usluge Agencije za kvalitet i akreditacije u zdravstvu FBiH.

O REZULTATIMA PRIVATIZACIJE U 2008. GODINI

Agencija za privatizaciju u FBiH (APF) izvijestila je danas Federalnu vladu o realiziranju Plana privatizacije i svojeg Programa rada za proteklu godinu. Vlada je, zaključkom, prihvatila Izviješće u tekstu koji je usvojio Upravni odbor APF-a 23.2.2009. godine.

U 2008. godini je APF prodala državni kapital u iznosu od 9.727.697 konvertibilnih maraka i ostvarila prodajnu cijenu od 2.992.864,32 KM, uz ugovorene investicije od 28.630.250 KM i upošljavanje ukupno 354 radnika.

Kantonalne agencije za privatizaciju prodale su ukupno osam poduzeća: šest u velikoj privatizaciji, jedno tenderom i jedno javnom prodajom dionica. Ovim je prodan državni kapital od 6.785.720,40 KM, a ostvarena prodajna cijena od 6.848.417 KM. Ugovorene su investicije od 37.487.052,60 KM, te upošljavanje 622 radnika.

Inače, od 1999. do 2008. godine u FBiH je privatizirano 41,46 posto kapitala nominiranog za privatizaciju (13.519.383.192 KM).

DONIJETI ZAKON O „AGROKOMERCU“

Povodom rasprave o Informaciji Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o realizaciji zaključaka oba doma Parlamenta FBiH, Vlada FBiH je ocijenila prioritetnim da se, u roku od 45 dana, donese Zakon o „Agrokomercu“ kao osnova za sistemsko rješavanje problema u ovom velikokladuškom kolektivu.

Vlada je, ovom prilikom, podržala napore menadžmenata na proširenju i sklapanju ugovora koji su u funkciji novog zapošljavanja u „Agrokomercu“.

O IZVRŠENJU UGOVORNIH OBVEZA ZA „ENERGOPETROL“

Razmatrajući danas postignuti stupanj izvršenja obveza iz Ugovora o dokapitalizaciji „Energopetrola“ d.d. Sarajevo, Vlada FBiH je zaključila da će od Konzorcija MOL-INA tražiti da se u ove svrhe, sukladno Ugovoru, putem javnog tendera odabere revizorska kuća.

Ukoliko se to ne učini u roku od 30 dana, Federalna vlada će pokrenuti mjere koje joj Ugovorom o dokapitalizaciji stoje na raspolaganju, uključujući i eventualni raskid Ugovora.

BEZ PLAĆANJA RADA U KOMISIJAMA

Polazeći od novih zakonskih rješenja kojima se uvode mjere štednje, Vlada FBiH je danas zauzela stav da se više neće isplaćivati naknade članovima radnih grupa i komisija koje su zadužene za izradu zakonskih i drugih propisa iz Programa rada Vlade FBiH.

Sukladno tome, Vlada je zaključila da više ovakve zahtjeve neće uopšte ni stavljati na dnevni red sjednica.

KREDITNA ZADUŽENJA KANTONA

Na prijedlog Federalnog ministarstva financija, Vlada FBiH donijela je danas Odluku o kreditnom zaduženju kantona po trećem stand by aranžmanu potpisanim s Međunarodnim monetarnim fondom. Po Odluci, ukupno kreditno zaduženje kantona, odobreno proračunom FBiH za 2009. godinu, iznosi 126.000.000 konvertibilnih maraka.

Sredstva su namijenjena za potporu kantonalnim proračunima s ciljem ublažavanja učinaka svjetske ekonomske krize i za rješavanje fiskalnog debalansa.

Korisniku koji ne osigura provedbu i ispunjenje uvjeta iz stand by aranžmana neće biti omogućeno korištenje kreditnih sredstava. Jedan od uvjeta za povlačenje prve tranše je usvajanje rebalansa kantonalnih proračuna za 2009. godinu.

Inače, kredit se odobrava s rokom otplate od pet godina i uz trogodišnje grace razdoblje.

Vlada FBiH danas je zadužila Federalno ministarstvo financija da predloži način ostvarivanja potpore za kantone koji ne mogu funkcionirati bez pomoći s federalne razine.

Ovo je sukladno i zaključcima oba doma Parlamenta FBiH.

O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTU

Federalna vlada usvojila je Informaciju o javno-privatnom partnerstvu u oblasti malih i srednjih poduzeća (MSP) u Federaciji BiH.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta Vlada Federacije BiH je zadužila da, zajedno s ostalim nositeljima razvitka MSP-a, a sukladno Zakonu o poticanju razvitka malog gospodarstva, sagleda modele ostvarivanja javno-privatnog partnerstva sa sektorom malog poduzetništva.

Ministarstvo će, uz to, za 2010. godinu predvidjeti znatnija financijska sredstva za ove potrebe.

Inače, Federalno ministarstvo je od 2005. do 2008. godine za 1.895 projekata s privatnim sektorom u FBiH uložilo ukupno više od 14,3 milijuna konvertibilnih maraka.

O UTJECAJU NOVIH ZAKONA NA MALA I SREDNJA PODUZEĆA

Cilj Informacije Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, razmatrane i usvojene na današnjoj sjednici Vlade FBiH, jeste analiza utjecaja Zakona o porezu na dohodak i Zakona o porezu na dobit za opstanak i razvitak malih i srednjih poduzeća (MSP).

Kada je oporezivanje dobiti u pitanju, u Informaciji se navodi kako je, uprkos tome što je ova porezna stopa smanjena s 30 na deset posto, u stvarnosti došlo do znatnog rasta efektivne stope oporezivanja.To se objašnjava činjenicom što, prije reforme izravnih poreza, gospodarska društva, uglavnom, nisu plaćala porez, jer je raniji sustav sadržavao neuobičajeno široke osnove za oslobađanje od ove obveze.

Prema tada važećim regulativama, reinvestiranje dobiti u proizvodnu djelatnost ili stanogradnju, a u iznosu obračunatog poreza, bio je osnov za potpuno oslobađanje plaćanja poreza. U slučaju reinvestiranja u druge djelatnosti, obveznik je bio oslobađan 75 posto obveza.

Zakon o porezu na dobit, također, previđa olakšice u slučaju reinvestiranja, ali samo ako je riječ o investicijama od 20.000.000 konvertibilnih maraka u roku od pet godina, što je za većinu malih i srednjih poduzeća isuviše veliki iznos.

Zakon o porezu na dohodak, kaže se u Informaciji, odnosno novi propisi o oporezivanju plaća i drugih primanja, nametnuli su dodatne poslove poslodavcima u MSP, ali ovaj sustav pravednije utječe na raspodjelu poreznog tereta.

SMJERNICE ZA PROVEDBU ENERGIJSKOGA PREGLEDA

Vlada FBiH usvojila je, na inicijativu Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Informaciju o izradi Smjernica za provedbu energijskoga pregleda za nove i postojeće objekte s jednostvanim i složenim sustavom.

Glavni cilj energijskoga pregleda jeste utvrđivanje energijskih svojstava objekata, odnosno davanje preporuka za povećanje energijske učinkovitosti. Smjernicama je definirano jedanaest faza izrade energijskoga pregleda - od razgovora s klijentom i definiranja cilja i obujma pregleda, to konačnog izvješća s preporukama i redoslijedom prioritetnih mjera.

O PROVEDBI ZAKONA O POČETNOJ BILANCI STANJA PODUZEĆA I BANAKA

Agencija za privatizaciju u FBiH (APF) upoznala je danas Federalnu vladu s provedbom Zakona o početnoj bilanci stanja poduzeća i banaka i u tom kontekstu sa obavezom osnivanja Direkcije za upravljanje pasivnom podbilancom poduzeća i banaka.

Ova institucija bi centralizirano i na jedinstven način upravljala cjelokupnom imovinom iz pasivne podbilance, što je i zaključak Zastupničkog doma Parlamenta FBiH.

Vlada je danas donijela više odluka koje su preduslov za izbor i imenovanje direktora ove direkcije: poništila ranije raspisani konkurs za imenovanje direktora ove direkcije, donijela oluku o raspisivanju novog konkursa i imenovala Komisiju u istom sastavu o izboru i imenovanju na ovu poziciju.

RJEŠENJA O UVOĐENJU U POSJED NEKRETNINA

U skladu sa zahtjevom JP Direkcije cesta FBiH, a na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Vlada FBiH je donijela više rješenja kojima se dozvoljava ulazak u posjed eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline općine Zenica.

Razlog za donošenje ovih rješenja je nesmetan nastavak izgradnje autoputa Zenica- Sarajevo na dionici Drivuša-Kakanj, odnosno poddionici Bilješevo-Drivuša.

O REALIZACIJI TRANSFERA PREHARAMBENOJ INDUSTRIJI

Vlada FBiH prihvatila je danas Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o realizaciji sredstava prehrambenoj industriji za 2008.godinu.

Od 1.251.300 konvertibilnih maraka Buždetom FBiH odobrenih sredstava za ove svrhe, pripremljene su odluke za isplatu iznosa od 1.153.485 KM. Razlika od 97.815 KM bila je planirana za uvođenje i certificiranje standarda, međutim sve firme koje su aplicirale nisu uspjele završiti potupak certificiranja do kraja 2008. godine. Potpisani su ugovori s korisnicima sredstava za ulaganje u prehrambenu industriju i realizaciju stručnih projekata, te dostavljene odluke o odobrenim sredstvima za uvođenje standarda.

Prema posljednjim podacima od 24.3.2009.godine, u trezorsku aplikaciju je unijet iznos od 691.300 KM, od čega je izvršena isplata samo po jednoj odluci u iznosu od 95.000 KM za Mljekaru Livno. Vlada FBiH je danas zadužila resorno ministarstvo da u trezorsku aplikaciju unese i preostali iznos od 462.155 KM.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH je danas donijela više odluka finansijske prirode o odbravanju izdvajanja budžetskih sredstava za realizaciju pojedinih projekata i redovne aktivnosti federalnih organa uprave.

Federalnom ministarstvu kulture i sporta odobreno je 83.374 konvertibilnih maraka na ime uplate poreza na promet nepokretnosti u vlasništvu Sutjeska filma d.o.o. čiji je osnivač i vlasnik Vlada FBiH, a Predsjedniku/ci Federacije BiH 20.000 KM za Biskupsku konferenciju BiH Mons.

Sa budžetskog transfera “Učešće Vlade FBiH u projektima rekonstrukcije koje finansira međunarodna zajednica” odobreno je 436.860 KM za sufinansiranje Projekta “Poljoprivreda i ruralni razvoj” za I kvartal ove godine.

Današnjom Odlukom data je saglasnost za preraspodjelu 1.350.000 KM sa Zavoda za kontrolu lijekova FBiH na Federalno ministarstvo zdravstva za Transfer “Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH”.

Donesena je i Odluka kojom je Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke odobren utrošak od 70.900 KM preostalih nakon realizacije projekta oporavka obrazovanja - OPEC FOND. Ovim sredstvima finansiraće se nabavka opreme i nastavnih pomagala u gimnaziji “Ismet Mujezinović” u Tuzli, Srednjoj tehničkoj školi Kakanj, Ekonomskoj školi Livno i Drugoj Gimnaziji Mostar u jednakim iznosima od po 16.540 KM.

KADROVSKA PITANJA

Danas je Vlada FBiH dala saglasnost na Odluku o imenovanju članova Stručne grupe za dokumentaciju identifikacije granične linije BiH sa susjednim državama koju je, uz saglasnost Vijeća ministara BiH, donijela Državna komisija za granice BiH. U ovu grupu imenovani su Ivan Lesko, Ivan Medić, Snježana Đokić, Milenko Šakotić, Edin Đonlagić i Mustafa Begić, koji između sebe biraju rukovoditelja grupe.

* * *
 

Sjednicca Vlade FBiH završena je u 14.15 sati.
 

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE