112. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 19.08.2009.
Saopćenje o radu

REALIZACIJA MJERA ŠTEDNJE

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, verificirala više odluka kojima se, u skladu sa Zakonom o ostvarivanju ušteda, privremeno regulišu pitanja plaća i naknada koje nemaju karakter plaća budžetskih korisnika.

Ove odluke odnose se na izabrane dužnosnike, nositelje izvršnih funkcija i njihove savjetnike u institucijama vlasti Federacije BiH i državne službenike i namještenike u organima uprave, tužilaštvima, pravobranilaštvima i svim drugim institucijama i ustanovama koje se finansiraju iz Budžeta FBiH,

Danas je donesena Odluka kojom je federalni ministar pravde Feliks Vidović ovlašten da potpiše Aneks Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH od 23.7. ove godine. Ujedno, preporučeno je kantonalnim vladama da što prije verificiraju Aneks.

U skladu sa usvojenim mjerama štednje, Vlada FBiH je donijela i Odluku o rasporedu sredstava sa budžetskog “Transfera za političke stranke i koalicije”. Riječ je o rasporedu 396.000 KM za III kvartal ove godine, koja su za 26,4 posto manja u odnosu na visinu ovih sredstava za prethodni kvartal.

O STANJU U SUSTAVU KAZNENO-POPRAVNIH ZAVODA

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, razmotrila i prihvatila Informaciju o stanju u sustavu kazneno-popravnih zavoda u FBiH, sačinjenu na temelju izviješća samih KPZ-ova, kao i inspekcijskih nadzora Federalnog ministarstva pravde, a odnosi se na prvih osam mjeseci 2009. godine.

Nakon rasprave, a u cilju unaprjeđenja sustava izvršenja kaznenih sankcija i prevazilaženja sadašnje složene situacije u ovoj oblasti, Vlada je donijela više zaključaka, prije svega da će odobriti dodatna sredstva od 15 milijuna konvertibilnih maraka za potrebe KPZ-ova. Od tog iznosa, devet milijuna KM namijenjeno je za plaće, naknade i doprinose uposlenih, kao i upošljavanje 160 novih zatvorskih službenika do kraja ove godine. Preostalih šest milijuna KM bit će upotrijebljeno za popravljanje osnovnih egzistencijalnih uvjeta osuđenika i pritvorenika (smještaj, hrana, zdravstvena zaštita i penološki tretman).

Danas donesenim zaključkom određeno je da se izvrši rotacija direktora KPZ-ova u FBiH, te je, sukladno prijedlogu Federalnog ministarstva pravde, donesena i Odluka o rotaciji direktora KPZ-ova u Mostaru, Sarajevu, Zenici i Tuzli. Rotacija će biti izvršena tako što će direktori KPZ-ova u Mostaru i Sarajevu, te direktori KPZ-ova u Zenici i Tuzli privremeno, na razdoblje od tri mjeseca, zamijeniti radna mjesta.

Federalno ministarstvo pravde dobilo je od Vlade FBiH nekoliko zaduženja. Ono će istražiti mogućnost uvođenja sustava elektronskog nadzora kao alternativnog načina izvršenja kazne, pri čemu će pomoć zatražiti od relevantnih međunarodnih institucija.

Isto ministarstvo će kod kantonalnih vlada inicirati osiguravanje uvjeta za izricanje alternativnih sankcija, naročito rada za opće dobro, a kod sigurnosnih agencija na teritoriju BiH uspostavu bolje koordinacije i suradnje, naročito na razmjeni informacija u svezi sigurnosne situacije u BiH.

Federalno ministarstvo pravde će, zaključeno je, osnovati Odgojno-popravni dom za maloljetnike na dogovorenoj lokaciji u općini Hadžići u Sarajevskom kantonu. Ono će razmotriti i mogućnost korištenja napuštene vojarne u Delijašu.

Danas je verificirana Odluka o prihvatanju Sporazuma o smještaju i naknadi troškova za izvršenje mjera sigurnosti izrečenih u kaznenom i u drugom postupku u kojem se izriče mjera liječenja i za potpis ovog dokumenta ovlašten premijer FBiH. Odluka je preduvjet za raspisivanje tendera za rehabilitaciju objekta Specijalne bolnice za forenzičku psihijatriju Sokolac, koji bi se financirao iz odobrenih sredstava Vlade Švicarske Konfederacije.

* * *
 

Sjednica Vlade FBiH završena je u 9.50 sati.
 

Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE