112. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 19.08.2009.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika sa 111. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Verifikacija Odluke o davanju saglasnosti za upućivanje pripadnika bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u mirovnu misiju UN-a u Liberiji;
 3. Verifikacija Odluke o davanju ovlaštenja za potpisivanje Aneksa Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine V. broj: 587/2009 od 23.07.2009. godine;
 4. Verifikacija Odluke o isplati novčane naknade za korištenje godišnjeg odmora za 2009. godinu;
 5. Verifikacija Zaključka o akontativnom obračunu i isplati plaća izabranim dužnosnicima, nosiocima izvršnih funkcija i njihovim savjetnicima za mjesec juli 2009. godine;
 6. Verifikacija Zaključka o akontativnom obračunu i isplati plaća budžetskim korisnicima za mjesec juli 2009. godine;
 7. Verifikacija zaključka o akontativnoj isplati novčane naknade korisnika boračko-invalidske zaštite;
 8. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava „Transfer za političke stranke i koalicije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, za III kvartal 2009. godine;
 9. Informacija o dešavanjima u Kazneno-popravnom zavodu Zenica;
 10. Informacija o vaspitno-popravnom domu za maloljetnike u Hadžićima.
   
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE