111. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 30.07.2009.
Saopćenje o radu

O MIROVINAMA OSTVARENIM POD POVOLJNIJIM UVJETIMA

Nakon što je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, razmotrila i prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o dugu i sredstvima za financiranje mirovina ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, Vlada FBiH je ocijenila potrebnim da se visina ovih mirovina usuglasi sa u Parlamentu FBiH usvojenim Rebalansom proračuna i Zakonom o načinu ostvarenja ušteda u FBiH.

Situacija u Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje ukazuje i na neophodnost žurne analize propisa (tri uredbe i tri zakona) kojima je regulirano pitanje povoljnijeg umirovljenja s ciljem izrade jedinstvenog zakona, u skladu sa zaključcima oba doma Parlamenta FBiH. Namjera je da budu utvrđeni kriteriji za realan iznos ovih mirovina, za što su, uz menadžment Federalnog zavoda MiO, zaduženi Federalno ministarstvo financija, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata.

Također je zatraženo da menadžment Zavoda pripremi analitiku godina radnog staža za svih 18.500 korisnika ovih mirovina, kako bi se ustanovio stvarni dug Vlade FBiH po ovom osnovu.

Što se tiče pitanja osiguranja sredstava za uvezivanje radnog staža, ukazano je na mogućnost da se, pored redovnih izvora, dijelom koriste i sredstva ostvarena privatizacijom.

U raspravi o ovoj točki dnevnog reda sudjelovali su direktor i zamjenik Federalnog zavoda MiO Adem Borić i Ivan Rogić.

KOEFICIJENT MJESEČNIH NOVČANIH PRIMANJA
INVALIDA ZA JULI/SRPANJ I AUGUST/KOLOVOZ 0,9

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, donijela Odluku da koeficijent za određivanje visine mjesečnih novčanih primanja osoba sa invaliditetom za juli/srpanj i august/ kolovoz 2009. godine iznosi 0,9.

Cijeneći neophodnim da se ubrzaju reforme i u ovom sektoru, Vlada je zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da, u roku od 60 dana, pripremi nova zakonska rješenja o pitanjima obuhvaćenim u postojećem zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite lica sa invaliditetom i zaštite porodice s djecom, koja bi uključivala uvođenje imovinskog cenzusa za korisnike prava po ovim zakonima.

POMOĆ RADNICIMA „VRANICE“

Vlada FBiH danas je, na inicijativu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, odobrila izdvajanje 50.000 konvertibilnih maraka narodnoj kuhinji „Vratnik“ u Sarajevu.

Ova sredstva namijenjena su pripremanju obroka za radnike „Vranice“ d.d. i članove njihovih porodica koji, u ovom trenutku, imaju potrebu za ovakvom vrstom pomoći.

KOLONOSKOPSKI APARATI ZA PET ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Vlada Federacije BiH donijela je danas Odluku kojom se kolonoskopski aparati tipa CF-Q 1651 EXERA II Video Colonoscope, s ciljem poboljšanja dijagnostike u otkrivanju karcinoma debelog crijeva, daju na korištenje, bez naknade, zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH.

Ovi aparati, vrijedni 300.000 konvertibilnih maraka, nabavljeni sredstvima budžetskog „Transfera za prevenciju karcinoma debelog crijeva“ dodjeljuju se Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, Kliničkoj bolnici Mostar i kantonalnim bolnicama Bihać i Zenica.

O PITANJIMA IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici razmatrala više dokumenata iz nadležnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Prihvaćen je Izvještaj o stanju u poljoprivredi za 2008. godinu, koji če biti proslijeđen Parlamentu FBiH na razmatranje i usvajanje.

Usvojena je i Informacija o statusu JP „Bosansko-Hercegovačke šume“ iz Sarajeva i JP „Šume Herceg-Bosne“ iz Mostara, kao i o gospodarenju šumama u HNK, s prijedlogom zaključaka.

Dopunjena je Uredba o vršenju ovlaštenja organa FBiH u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala, tako što su, na Listu privrednih društava u kojima po osnovu državnog kapitala ovlaštenja vrše organi Federacije BiH, dodata ova dva javna preduzeća.

Vlada je razmatrala i aktuelno stanje u mljekarskoj proizvodnji.

Odlukom je Vlada FBiH iz sredstava budžeta FBiH za ovu godinu odobrila 105.700 KM za sufinanisranje Projekta razvoja i očuvanja šuma - dodatno finansiranje za II kvartal ove godine. Sredstva su odobrena sa budžetskog transfera „Učešće Vlade FBiH u projektima rekonstrukcije koje finansira međunarodna zajednica“.

O RADU AGENCIJE ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BiH

Danas je Federalna vlada razmatrala i donijela više dokumenata iz svoje nadležnosti kojima se obezbjeđuju uvjeti za rad Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Riječ je o odlukama o prihvatanju Sporazuma o stvaranju uslova za uspostavljanje Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH i o davanju na korištenje opreme, arhiva i novčanih sredstava Zavoda za kontrolu lijekova FBiH i Sektora za farmaciju Federalnog ministarstva zdravstva ovoj agenciji.

Prvom odlukom Vlada FBiH prihvata Sporazum i ovlašćuje premijera za njegovo potpisivanje, dok se drugom odlukom stvara pravni osnov za ustupanje na korišćenje novoosnovanoj agenciji opreme, arhiva i novčanih sredstava Zavoda za kontrolu lijekova FBiH i Sektora za farmaciju Federalnog ministarstva zdravstva.

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH osnovama sukladno Zakonu o lijekovima i medicinskim sredstvima, kao regulatorni organ na nivou Bosne i Hercegovine za poslove iz oblasti farmaceutike u cijeloj Bosni i Hercegovini, počela je rad 1.5. ove godine sa sjedištem u Banja Luci, Kontrolnim laboratorijem u Sarajevu i Glavnim uredom za farmakologiju u Mostaru. Suglasno navedenom državnom zakonu, Zavod za kontrolu lijekova FBiH nastavlja rad kao Kontrolni laboratorij u sklopu Agencije i to kao njen organizacioni dio, te obavlja kontrolu kvaliteta lijekova za cijeli teritorij BiH. U skladu s tim, danas je donesena i Odluka o prestanku rada Zavoda za kontrolu lijekova Federacije BiH.

Donošenjem ovih odluka stvaraju se uvjeti za rad Agencije na državnom nivou u punom kapacitetu što je jedan od uvjeta na putu evropskih integracija Bosne i Hercegovine u ovoj oblasti.

Danas je Vijeću ministara BiH upućena inicijativa da Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH, kao odgovornom državnom organu u ovoj oblasti, naloži rješavanje problema farmaceutsko-inspekcijskog nadzrora u oblasti proizvodnje i veleprometa lijekova i medicinskih sredstava u prijelaznom periodu, odnosno do usvajanja Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u ovoj agenciji.

PROGRAMI UTROŠKA SREDSTAVA NAMIJENJENIH OKOLIŠU I TURIZMU

Na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlada FBiH donijela je Odluku kojom je usvojila program utroška sredstava iz ovogodišnjeg transfera namijenjenog sanaciji mlinica na Uni, Trebižatu, Drežnici i Vrioštici. Riječ je o 200.000 konvertibilnih maraka kojima će biti financirane izrade projektnih zadataka, te sanacijski radovi na mlinicama na ove četiri rijeke. Cilj je, na ovaj način, pomoći očuvanju tradicije i kulturne baštine ovih objekata, te njihovo uklapanje u prirodni ambijent.

Drugom današnjom odlukom, usvojen je i program utroška 500.000 KM iz transfera namijenjenog zaštiti okoliša od značaja za FBiH. Od ovog iznosa, s 320.000 KM bit će, na temelju javnog poziva, sufinancirani programi koji rješavaju probleme zagađenja okoliša opasnim otpadom. Preostalih 180.000 KM namijenjeno je promotivnim aktivnostima na smanjenju tzv. NIMBY učinka (učinak „ne u mom dvorištu“). Svrha programa je jačanje opće svijesti o zaštiti okoliša i poštivanja priopisa iz ove oblasti, promoviranje organiziranog prikupljanja otpada i njegovog recikliranja.

O RADU ORGANA UPRAVE FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBiH U 2008.

Vlada FBiH je, nakon razmatranja, usvojila Izvještaj o radu Upravnog odbora i v.d. direktora Fonda za zaštitu okoliša u prošloj godini.

Ova je institucija u prošloj godini radila na donošenju neophodnih ekonomskih instrumenata - uredbi, uz redovno praćenje i izvještavanje o realizaciji primjene Zakona o vodama i provedbenih propisa i akumuliranja finansijskih sredstava po tom osnovu.

Ostvarena je dobra saradnja sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma sa ciljem operacionalizacije funkcije ovog Fonda, čija je suština u prikupljanju sredstava i njihovom ulaganju u projekte i programe zaštite okoliša i obnovljivih izvora energije.

Vlada je, također, prihvatila i Finansijski izvještaj ove institucije za prošlu godinu.

Uz ove, danas je usvojen i Izvještaj o rezultatima nadzora nad radom ovog fonda u prošloj godini, u kojem se posebno ističe nužnost imenovanja direktora ove institucije u što kraćem roku.

KUPOVINA I INSTALIRANJE EMISIONE OPREME RTVFBiH

Vlada FBiH je razmatrala i usvojila Izvještaj Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o kupovini i instaliranju emisione opreme Radio-televizije FBiH.

U Izvještaju se konstatuje da je za nabavku i instaliranje opreme neophodne za proširivanje pokrivanja signalom RTVFBiH utrošeno u prošloj godini 468.177,55 KM, od čega je Federalna vlada sufinansirala projekat sa 417.100 KM budžetskih sredstava, dok je 51.077 KM obezbijedila Radio-televizija FBiH.

Od 30 objekata za koje je nabavljena ova oprema, 24 su puštena u rad, za šest objekata je u toku montaža opreme, dok se za preostalih osam za koje su se čekale dozvole Regulatorne agencije očekuje početak montaže.

KADROVSKA PITANJA

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH donijela je Rješenje o imenovanju članova Savjetodavnog tijela za okoliš na period od četiri godine. Za predsjedavajućeg ovog tijela imenovan je Mladen Rudež, a za članove: prof. dr. Ljubomir Berberović, Marinko Dalmatin, Seida Perviz, Mirzeta Ćizmić, mr. sc. Zahid Arnautalić, Sead Čizmić, Mesud Kumro, Dragan Šafradin, mr.sc. Zejnil Trešnjo, Predrag Naletilić, dr. sc. Denis Zvizdić i Marinko Mostarac. Ovo tijelo pruža stručnu i naučnu pomoć federalnom ministru i Vladi FBiH u oblasti okoliša.

Aziz Čomor iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, danas je predložen kao kandidat, ispred Federacije BiH, za člana Odbora za upravljanje Programom (PMC) u okviru Zajedničkog programa „Osiguranje pristupa vodosnabdijevanju putem institucionalnog razvoja u Bosni i Hercegovini“.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 20.30 sati.

 

Petak,
15. januar 2021.
VIŠE