110. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 23.07.2009.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O NAČINU OSTVARIVANJA UŠTEDA NA PLAĆAMA, NAKNADAMA KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆA ZAPOSLENIH U INSTITUCIJAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, KANTONA, GRADOVA, OPĆINA, VANBUDŽETSKIH FONDOVA I INSTITUCIJA ČIJI JE OSNIVAČ FBiH (DIREKCIJA, AGENCIJA, KOMISIJA I SL.)

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i po hitnom postupku Parlamentu Federacije BiH uputila Prijedlog zakona o načinu ostvarivanja ušteda na plaćama, naknadama koje nemaju karakter plaća zaposlenih u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova, općina, vanbudžetskih fondova i institucija čiji je osnivač FBiH (direkcija, agencija, komisija i sl.).

Ovim zakonom se privremeno, u periodu trajanja stand by aranžmana BiH s Međunarodnim monetarnim fondom, uređuje način ostvarivanja ušteda na plaćama i naknadama koje nemaju karakter plaće zaposlenih u organima uprave, sudova, tužilaštava, izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i njihovih savjetnika i svim drugim institucijama i ustanovama koje se finansiraju iz budžeta FBiH kantona, gradova i općina, te načinu ostvarivanja ušteda na plaćama i naknadama vanbudžetskih fondova, direkcija za ceste.

Do utvrđivanja Prijedloga zakona došlo je nakon što je danas Glavni odbor Saveza samostalnih sintikata BiH, uz tehničke korekcije koje je Vlada prihvatila, podržao ovaj zakonski akt.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA I DRUGIM MATERIJALNIM PRAVIMA ČLANOVA ORGANA UPRAVLJANJA INSTITUCIJA FBiH I DRUGIH PREDUZEĆA U VLASNIŠTVU FBiH

Na današnjoj sjednici u Sarajevu Vlada FBiH utvrdila je i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o dopunama Zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija FBiH i javnih preduzeća u vlasništvu FBiH.

Dopune su u skladu s nastojanjima Federalne vlade da, u cilju ublažavanja posljedica krize, poduzima niz aktivnosti na iznalaženju konkretnih mjera za racionalizaciju troškova rada i uštede u poslovanju državnih organa i privrednih društava s učešćem državnog kapitala.

U ovom slučaju, dopune Zakona omogućavaju Vladi FBiH da izuzetno, u slučaju poremećaja ekonomsko-finansijske situacije u FBiH, svojim aktima može regulirati plaće i druga materijalna prava članova organa upravljanja institucija FBiH i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu FBiH.

RASPRAVA O IZMJENAMA UREDBE O NAKNADAMA I DRUGIM
MATERIJALNIM PRAVIMA KOJA NEMAJU KARAKTER PLAĆE

Vlada FBiH danas je obavila raspravu o potrebi izmjene Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće, u cilju racionaliziranja troškova iz ovih osnova. To je sukladno preuzetim obvezama Federalne vlade kada je riječ o očuvanju fiskalne održivosti kroz racionaliziranje javne potrošnje, a što je i jedan od uvjeta iz aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom.

Ocijenjeno je da bi se značajne uštede mogle ostvariti smanjenjem naknada po osnovu troškova za prijevoz na i s posla, naknade za ishranu za vrijeme rada, regresa za godišnji odmor, naknada u slučaju smrti i teže bolesti, naknada za odvojeni život, troškova smještaja dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti FBiH.

KASARNA U TUZLI ZA ZA POTREBE UNIVERZITETA

Vlada FBiH donijela je Odluku kojom je kasarnu ”Husein kapetan Gradaščević” u Tuzli dala na korištenje Vladi Tuzlanskog kantona. Riječ je o privremenom korištenju i bez naknade za potrebe kampusa Univerziteta u Tuzli.

Ugovorom o predaji ovih nekretnina na korištenje uredit će se pitanje zabrane njihovog davanja u podzakup, zabrane investicionog ulaganja do donošenja Zakona o državnoj imovini, te naknade za komunalne usluge i održavanje infrastrukture.

O DUGOVANJIMA PRIVATIZIRANIH PODUZEĆA

Vlada FBiH usvojila je izvješće izvršenim inspekcijskim nadzorima i o dugovanjima privatiziranih poduzeća po osnovu doprinosa, sačinjeno nakon kontrole poreznih inspektora u FBiH.

Od ukupno 174 privatizirana poduzeća iz nadležnosti Federalne i kantonalnih agencija za privatizaciju, dostavljeni su nalazi za njih 157. Konstatirano je kako je s 15.3.2009. godine u ovim poduzećima bilo ukupno 9.036 uposlenika, što je za 10.236 manje u odnosu na obveze preuzete privatizacijskim ugovorima. Preuzete, a neizmirene obveze ugovorima iz početnih bilanci po osnovu poreza i doprinosa premašile su 31 milijun konvertibilnih maraka.

Sporazume o odgođenom plaćanju dospjelih a neizmirenih obveza za socijalno osiguranje sklopilo je 15 kompanija, a od ukupnih dugovanja od 4,9 milijuna KM je do 15.3.2009. podmireno 4,18 milijuna KM.

Danas je zajključeno kako će početkom rujna/septembra biti održana tematska rasprava, do kada će Federalna uprava za inspekcijske poslove, Porezna uprava FBiH i Financijska policija FBiH za Vladu pripremiti sveobuhvatnu informaciju o trenutnom stanju inspekcije i kontrole, s prijedlogom mjera.

O RADU FEDERALNOG PRAVOBRANITELJSTVA

Razmatrajući Izvješće o radu Federalnog pravobraniteljstva u 2008. godini, Vlada FBiH je danas zaključila da ovo izvješće treba dopuniti, s posebnim osvrtom na stanje sporova velike vrijednosti. O ovom će se voditi tematska rasparava na sjednici u septembru/rujnu.

U Izvješću je istaknuto kako je ova institucija na početku godine imala 6.445 parničnih predmeta prenesenih iz 2007., dok je lani primljeno još 8.819 novih. Tijekom 2008. okončano je 1.325, odnosno ostalo nedovršeno 13.939 predmeta.

Federacija BiH se u 32 ova predmeta pojavljuje kao tužitelj, a u svim ostalim predmetima ona je tužena strana. Ukupna novčana potraživanja iskazana u tužbama protiv FBiH iznose nekoliko stotina milijuna konveribilnih maraka.

Od 1.932 predmeta koji se odnose na upravne postupke iz stambene oblasti i eksproprijacije, okončano je 1.300. Gotovo svi predmeti preuzeti su od bivšeg Federalnog ministarstva obrane.

Također je zaključeno da je potrebno stvoriti povoljnijie kadrovske i materijalne uvjete za rad ove institucije.

O LIKVIDACIJI ZAVODA ZA PLATNI PROMET FBiH

Vlada FBiH je danas donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije BiH u likvidaciji, koje su u vlasništvu Federacije BiH.

Likvidacija Zavoda za platni promet FBiH, između ostalog, obuhvata i prijenos nekretnina, odnosno poslovnih i drugih objekata koje je ovaj Zavod koristio. Do sada je u postupku likvidacije Zavoda preneseno oko 80 posto nekretnina, a danas usvojenom Odlukom stvara se pravni osnov za prijenos preostalog dijela nekretnina, odnosno poslovnih objekata Zavoda za platni promet FBiH u više opština u BiH.

Time će se imovina Zavoda smanjiti za 95 posto u odnosu na početak procesa likvidacije. Preostali dio likvidacije trebao bi se u najvećem stepenu okončati do kraja ove godine.

SAGLASNOST NA IMENOVANJE DIREKTORA „AGROKOMERCA“

Vlada FBiH danas je razmatrala i prihvatila Informaciju o radu Nadzornog odbora velikokladuškog „Agrokomerca“ za period od 60 dana, te Izvještaj o radu Strateškog tima za ovaj kolektiv.

Danas je Vlada dala prethodnu saglasnost na odluku NO-a, imenovanom ispred državnog kapitala, za imenovanje Ekrema Šarića za direktora ove kompanije.

REALIZACIJA KONTROLA RADA “NA CRNO”

Federalna uprava za inspekcijske poslove je u saradanji sa Poreskom upravom Federacije i kantonalnim inspekcijskim organima u periodu od 18.5. do 19.6.2009. godine, izvršila inspekcijske kontrole rada “na crno” na području cijele Federacije BiH u kojim je učestvovalo 162 inspektora.

Realizovani inspekcijski nadzori, pored rada “na crno”, bili su usmjereni na oblast trgovine, obrta, turističko-ugostiteljske djelatnosti, prometa nafte i naftnih derivata, zaštite okoliša, proizvodnje i prometa drvne građe i drvnih sortimenata, proizvodnje i prometa mesa i mesnih prerađevina, prometovanja životinja i proizvoda životinjskog porijekla, poslovanja privatnih i javnih zdravstvenih ustanova i subjekata koji se bave uvozom i prometovanjem lijekova i otrova, stranih državljana koji pružaju zdravstvene usluge i nelegalnog prijevoza i drugih nezakonitosti u cestovnom prometu. Izvršeno je ukupno 13.739 inspekcijskih pregleda, zatečeno je 788 radnika “na crno”, izdato je 7.060 prekršajnih naloga, izrečeno ukupno 5.223.123,00 KM kazni, naloženo 55 privremenih zabrana rada, zatvoreno pečaćenjem 27 objekata, a četiri vozila su isključena iz saobraćaja.

Nakon kontrole, zatvoreno je 28 kamenoloma u Unsko-sanskom kantonu.

Preliminarni podaci Zavoda PIO/MIO dosada ukazuju da je prijavljeno 2.012 novih uposlenika, a po osnovu M4 obrasca očekuje se prijava za više od 178.055 lica.

Najčešća pojava rada “na crno” zatečena je u oblasti ugostiteljstva, turizma, trgovine, proizvodnje pekarskih proizvoda i sezonskih poslova.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O VETERINARSTVU

U skladu s primjedbama i sugestijama datim u parlamentarnoj raspravi o Nacrtu, kao i u nadležnim organima kantona, Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog zakona o veterinarstvu.

Osnovni razlog njegovog donošenja jeste potreba usklađivanja sa Zakonom na nivou države, pa ovaj federalni propis obuhvata pitanja koja su u ovoj oblasti ostavljena u nadležnost entiteta. Sukladno tome, Prijedlogom zakona se uređuje zaštita životinja, veterinarsko-zdravstvena prevencija u prometu i proizvodnji, veterinarska zaštita dobrobiti životinja, organiziranje i provođenje veterinarskih djelatnosti, naknade i troškovi, nadzor nad provođenjem i druga pitanja od značaja za organiziranost i funkcioniranje veterinarstva na teritoriji FBiH.

Posebno je značajno što Prijedlog zakona uspostavlja bolji sistem funkcioniranja veterinarskih službi u svrhu zadovoljavanja interesa proizvođača, posebno izvozno orijentiranih, kao i zaštitu interesa veterinarskih organizacija i ustanova, te njihovih uposlenika.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O CESTOVNOM PRIJEVOZU U FBiH

Vlada Federacije BiH danas je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu u FBiH. Jedan od razloga je usaglašavanje pravnih rješenja s onima na nivou BiH, odnosno u Zakonu o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prometu, Zakonu o osnovama sigurnosti na cestama, kao i s najnovijom evropskom zakonodavnom praksom.

Jedna od novina u Prijedlogu zakona odnosi se na utvrđivanje uvjeta koje inozemni prijevoznici moraju ispunjavati kada obavljaju prijevoz na teritoriju FBiH, koji su do sad zbog nedorečenosti važećih propisa, dampinškim cijenama preuzimali robe i putnike u prijevozu unutar FBiH, umanjujući time prihod domaćim prijevoznicima.

Predložena su i rješenja koja obavezuju autobuske stanice da najkasnije do 20. u svakom mjesecu prijevozniku uplate prihod od prodaje karata umanjen za troškove staničnih usluga, što do sada nije bio slučaj.

I u pogledu nadzora nad provedbom Zakona, predviđene su novine koje se ogledaju u tome što su sada, osim federalnih, za ove poslove nadležni i kantonalni inspektori cestovnog prometa koji imaju mogućnost isključiti iz prometa vozila koja se bave nelegalnim prijevozom.

Budući je ova oblast u nadležnosti kantona i FBiH, Prijedlogom zakona dato je puno pravo kantonalnim skupštinama, vladama ili ministarstvima da donose propise kojim bliže mogu urediti oblast cestovnog prometa na svom području.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O PRIVATNIM DETEKTIVIMA

Uvažavajući primjedbe i sugestije pristigle iz nadležnih kantonalnih organa, Vlada FBiH je danas utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o privatnim detektivima koji se prvi put donosi u Federaciji BiH, dok je to u drugom entitetu učinjeno ranije.

Nacrt zakona, praktično, uvažava faktičko postojanje privatnih detektiva koji su registrirani za vršenje ove vrste usluga i, u skladu stim, uređuje poslove detektivske djelatnosti, uvjete i način njenog vršenja, prava i obaveze privatnih detektiva, te nadzor nad obavljanjem ovih psolova, kao i vođenje evidencije.

Prema Nacrtu zakona, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova je dužno donijeti više podzakonskih propisa o bližem uređivanju uvjeta i načina vršenja detektivskih poslova, dok su kantonalna ministarstva zadužena za vođenje evidencije.

Sukladno predloženim rješenjima, Federalni zavod za statistiku će u klasifikaciji djelatnosti predvidjeti i zanimanje privatni detektiv.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM

Izmjene i dopune Zakona o upravljanju otpadom koje je Vlada FBiH na današnjoj sjednici utvrdila u formi Prijedloga zakona i uputila u parlamentarnu proceduru rezultat su potrebe usklađivanja postojećih rješenja sa Federalnom strategijom i direktivama EU/EC upravljanja otpadom.

Ovo se, prije svega, odnosi na preciznije definiranje pojedinih pojmova, kao što su „centar za upravljanje otpadom“, „zbrinjavanje otpada“ i „upravljanje otpadom“, kao i na obavezu usklađivanja kantonalnih planova upravljanja otpadom sa federalnim planskim i strateškim dokumentima.

Rok za ažuriranje Plana upravljanja otpadom usaglašen je sa rokom za ažuriranje okolinske dozvole tako da je sa ranijih tri produžen na pet godina.

PODRŽAN NACRT OSNOVA ZA PREGOVORE O PRAVNOJ ZAŠTITI USLUGA

Vlada FBiH je dala pozitivno mišljenje na Nacrt osnova za vođenje pregovora radi prihvatanja Evropske konvencije o pravnoj zaštiti usluga koji je dostavilo Ministarstvo komunikacija i prometa BiH. Konvencija se odnosi na usluge emitovanja medija i informacionog društva i zasnovana je na uslovnom pristupu.

Cilj je da se na teritoriji države potpisnice zaštite od neovlaštenog pristupa davaoci zaštićenih usluga i stvore pretpostavke za usaglašavanje zakonodavstva u ovoj oblasti.

Pod zaštićenim uslugama podrazumijevaju se usluge koje se vrše uz naknadu u oblasti informiranja i medija kao što su TV programske usluge, radio programi i usluge informatičkog društva koje se nude elektronskim sredstvima na daljinu, a uslovni pristup znači tehničke mjere koje će omogućiti pristup u razumljivom obliku i uz prethodno odobrenje pristupa nekoj od ovih usluga.

SPORAZUMI O SARADNJI U TURIZMU

Federalna vlada je dala pozitivno mišljenje na nacrte dva sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vijeća ministara BiH s jedne i vladama Srbije, odnosno Crne Gore.

Ovi dokumenti predviđaju jačanje saradnje između BiH i Srbije, odnosno između BiH i Crne Gore u oblasti turizma, omogućavanje jačanja ove grane promoviranjem saradnje firmi i organizacija u turističkoj djelatnosti.

Podržaće se jačanje privatnog sektora u ovoj grani i što jednostavniji prijelaz međudržavne granice tokom cijele godine turistima, te osigurati njihova sigurnost.

PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA U FBiH OD 2009. DO 2011.

Federalna vlada usvojila je danas Program javnih investicija (PIP) u FBiH za razdoblje od 2009. do 2011. godine, pripremljen sukladno Uredbi o uspostavi koordinacijskog mehanizma za upravljanje i koordinaciju sredstava razvitka u FBiH. Ovim dokumentom ukupno predviđena sredstva za tekuće projekte iznose 1,466 milijarde konvertibilnih maraka, od čega se na domaće izvore odnosi 107 milijuna KM.

Na projekte u implementaciji odnosi se 825 milijuna, odobrene projekte 450 milijuna KM, na projekte u pripremi 189 milijuna KM i visokoprioritetne projekte 388 milijuna KM.

Posmatrano po oblastima, najveći dio sredstava odnosi se na oblasti prometa (907 milijuna KM), energetike (187 milijuna KM) i vodoprivrede (113 milijuna KM).

Što se tiče kantonalnih projekata, ukupna planirana vrijednost od 2009. do 2011. godine iznosi 225.713.874 KM, od čega se najviše odnosi na Sarajevski i Tuzlanski kanton - 89, odnosno 43 milijuna KM.

Vlada je, nakon današnje rasprave, zadužila nadležna federalna i kantonalna ministarstva na korištenje Programa kao temelja za mobiliziranje kredita i donacija. Federalna ministarstva dužna su ostvariti veći nadzor nad realiziranjem projekata, te voditi knjigovodstvo za projekte iz njihove nadležnosti.

Ona će Federalnom ministarstvu financija dostavljati kvartalna izvješća o provedbi projekata koji se financiraju inozemnim sredstvima, uključujući i proračunsko sufinanciranje.

Pri apliciranju za nove projekte, kantonalna ministarstva dužna su osigurati predhodnu suglasnost svojih vlada, vodeći računa o okviru za zaduživanje kantona.

SAGLASNOST ZA OTVARANJE PREDSTAVNIŠTVA ORGANIZACIJI „SPERANZA“

Vlada FBiH je dala saglasnost italijanskoj nevladinoj organizaciji „Speranza“ za otvaranje predstavništva u FBiH, sa sjedištem u Međugorju. Bavit će se pružanjem socijalne pomoći i dobročinstva osobama lošeg imnovnog stanja, te pomagati u edukaciji i senzibiliranju javnog mišljenja prema problemima mladih, porodica i starijih osoba.

O FENOMENU „DVIJE ŠKOLE POD JEDNIM KROVOM“

Prihvativši Izviješće Radne skupine za analizu fenomena „dvije škole pod jednim krovom“, Vlada FBiH danas je zaključila kako će ovaj dokument uputiti i Federalnom parlamentu. Uz analizu koja je obuhvatila rezultate posjete obrazovnim ustanovama u Zeničko-dobojskom, Hercegovačko-neretvanskom i Srednjebosanskom kantonu, Vlada FBiH prihvatila je, nakon rasprave, i preporuke radne skupine koje se odnose na aktivnosti svih razina vlasti - države, entiteta i kantona.

O UTROŠKU SREDSTAVA ZA POTICAJE PODUZETNIŠTVU I OBRTU

Federalna vlada je razmatrala i usvojila Izvještaj Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o utrošku u 2008. godini dijela sredstava predviđenih u Budžetu u iznosu od dva miliona KM za dodjelu kreditnih sredstava po pilot programu „Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta“.

Na raspisani javni natječaj stigle su ukupno 92 prijave zainteresiranih. Nakon provjere kreditnih zahtjeva u Razvojnoj banci FBiH, Federalno ministarstvo poduzetništva i obrta je sa Razvojnom bankom FBiH zaključilo ugovor o komisionim poslovima o prijenosu sredstava na račun ove banke. Njen je Kreditni odbor verifikovao 12 kreditnih zahjeva, šest odbacio, dok su u dva slučaja podnosioci sami odustali od zahtjeva.

REGISTRIRANO VIŠE OD 50.000 OBRTA

Usvojivši dokument pod nazivom Analiza stanja razvijenosti malog i srednjeg poduzetništva (MSP) u FBiH, Vlada FBiH zadužila je danas Federalno minisatrstvo razvoja, poduzetništva i obrta da, u roku od 30 dana, sačini i dostavi akcijski plan realiziranja „Razvitak malog i srednjeg poduzetnišva u FBiH“. Kako se navodi u Analizi, broj registriranih obrta u FBiH je od 43.406 u 2005. godini porastao do 50.974 do konca prvog tromjesečja 2009. godine. Istodobno, broj registriranih parvnih osoba povećan je s 23.000 na 28.000.

Dominantna djelatnost malog gospodarstva su trgovina i ugostiteljstvo, a malo ih se bavi proizvodnjom. Tek jedan posto subjekata ima od 50 do 100 uposlenih, dok ih 94 posto upošljava manje od deset djelatnika. Za razliku od europskog prosjeka od 500 subjekata MSP-a na 10.000 stanovnika, u FBiH se radi o 312. Destimulirajućim je ocijenjen pokazatelj o 21 koraka i o 60 dana nužnih za pokretanje biznisa, te o početnom kapitalu od 1.000 eura prije nego tvrtka počne uopće raditi.

O UVEZIVANJU RADNOG STAŽA

U skladu sa zaključcima 99. sjednice od 15.4. ove godine kada je prihvaćeno Izvješće Tima za utvrđivanje modela za uvezivanje mirovinskog staža za razdoblje studeni/novembar 2009. – travanj/ mart 2009. godine, Federalna vlada je danas usvojila nekoliko zaključaka.

Radi ubrzanja postupka uvezivanja mirovinskog staža, nužno je što prije uputiti u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naplati i djelimičnom otpisu dospjelih a nenaplaćenih doprinosa za socijalno osiguranje, čiji tekst je već usaglašen između tri federalna ministarstva. Sa svoje strane, Federalni zavod MiO treba da nastavi aktivnosti na obradi prijavljenih i identifikaciji ostalih firmi čijim radnicima nije uvezan staž i sagleda mgućnosti uplate dugova za razdoblje od 1.1.2006. do 31.12.2008. godine na temelju odgođenog plaćanja, pri čemu treba voditi računa o financijskoj stabilnosti Zavoda.

Uz saglasnost Vlade Federacije BiH treba pokrenuti procedure za prestanak rada (stečaj, likvidaciju) firmi - dužnika u kojima ovlasti po osnovu državnog kapitala vrše organi Federacije BiH a koje ne budu u stanju izmiriti svoje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje zbog nedostatka finansijskih sredstava. Zaključeno je i da Tim pripremi prijedlog rješenja koji bi išao u pravcu obezbjeđivanja sredstava za uvezivanje radnog staža iz realizirane privatizacije, bez obzira na to u kojoj je firmi neko radio.

PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA BORACA

Vlada FBiH je, u vezi ranije usvojenog Programa zapošljavanja boračkih populacija, danas zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalni zavod za zapopšljavanje da, u saradnji sa Federalnim ministarstvom za pitanja boraca i invalida domovinskog rata, bude nosilac poslova u njegovoj realizaciji. Zaduženo je Federalno ministarstvo finanija da, prilikom rebalansiranja Budžeta, svakom federalnom ministarstvu iz dijela izdataka za materijalne usluge ili iz tekućih grantova preusmjeri do 50.000 konvertibilnih maraka na novu proračunsku poziciju kod Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za podršku realiziranju ovog programa. Istovremeno, treba osigurati milion KM za ove namjene u okviru stavke „Tekuće rezerve“. Također je zaključeno da uprave javnih preduzeća čiji je većinski vlasnik Vlada FBiH na godišnjem nivou za ove namjene iz dobiti izdvoje po milion KM.

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida domovinskog rata je zaduženo da pripremi prijedlog za iznalaženje i drugih izvora finansiranja ovog programa.

O IMPLEMENTACIJI PROGRAMA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Vlada FBiH je usvojila Izvještaj Federalne uprave civilne zaštite o implementaciji Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u FBiH u 2008. godini. Pored ostalih aktivnosti, u ovom periodu započele su pripreme za implementaciju Projekta „Procjena resursa FBiH za potrebe zaštite i spašavanja“ i urađen revidirani projekat sistema za komunikacijsku i informacijsku zaštitu. Pripremljen je i Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu koji je upućen u parlamentarnu proceduru. Izvršeno je i osnivanje, opremanje i obuka specijaliziranih jedinica civilne zaštite za hitne intervencije.

Vlada je donijela zaključak da se trajanje Programa zaštite i spašavanja u FBiH za period 2007.-2011. zbog kašnjenja u njegovom donošenju produži i na 2012. godinu. U implemetaciju ovog programa treba da se uključe sva federalna ministarstva i drugi organi federalne uprave. Na području Kantona Sarajevo treba osigurati odgovarajuću lokaciju za izgradnju Federalnog centra za praktičnu obuku svih struktura zaštite i spašavanja u koju je uključena i obuka vatrogasaca, rečeno je na današnjoj sjednici.

O PROŠLOGODIŠNJEM RADU KOMISIJE ZA KONCESIJE FBiH

Federalna vlada je usvojila Izvještaj o radu Komisije za koncesije u FBiH za 2008. godinu koji će biti upućen Parlamentu FBiH. U ovom se dokumentu, između ostalog, ističe da federalna ministarstva nisu zaključila ni jedan koncesioni ugovor, unatoč zakonske obaveze da se to učini s privrednim društvima koja u obavljanju svoje djelatnosti koriste prirodna bogatstva, pa to ova društva i dalje čine bez plaćanja naknade. Procjena je Komisije da se na ovaj način godišnje izgubi oko 200 miliona KM.

U prošloj je godini Komisija, od ukupno odobrenih 633 hiljade KM za svoj rad, potrošila 524,5 hiljada KM od čega je oko 93 posto potrošeno na bruto plaće i naknade.

PRIPREMITI IZMJENE SPORAZUMA

Nakon današnje rasprave, Vlada FBiH zadužila je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Službu za zajedničke poslove organa i tijela FBiH da pripreme prijedloge akata nužnih za izmjene i dopune Sporazuma o davanju na privremeno korištenje nekretnina i prateće dokumentacije gospodarskom društvu za skladištenje tečnih goriva „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo.

Na ovaj način bi obveza izmirenja troškova na ime čuvanja i zaštite, kao i komunalnih troškova bila prenesena na Službu za zajedničke poslove organa i tijela FBiH.

Riječ je o skladištima „Pajtov Han“ - Vareš, „Misoča“ - Ilijaš, „Pokoj“ - Bihać, „Pasci“ - Tuzla i „Raštani“ - Mostar.

ZAHTJEVI VIJEĆU MINISTARA BiH

Federalna vlada prihvatila je danas Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o trenutačnom stanju u plinskom sektoru FBiH i aktivnostima o preuzimanju 40 posto vlasničke strukture tvrtke „Gaspromet“ Pale od strane „Srbijagasa“ iz Srbije.

U zaključcima, Vlada konstartira kako Memorandum o razumijevanju, što su ga potpisali nadležni ministri Republike Srpske i Republike Srbije, nije sukladan Izjavi o organizaciji sektora prirodnog plina u BiH, Sporazumu o načelima energetske politike, preporukama zanmjenika generalnog direktora Generalne uprave za energiju Eurpskog povjerenstva Fabrizia Barasa, te Anexu G Sporazuma o sukcesiji.

Vlada FBiH traži od Vijeća ministara BiH poduzimanje mjera iz vlastite nadležnosti kojima bi bile zaustavljene aktivnosti na promjeni vlasničke strukkture „Gasprometa“ do pune uspostave zakonskog i regulatornog okvira za plinski sektor u BiH.

Od Vijeća ministara BiH traži se i pokretanje aktivnosti za dobijanje suglasnosti nadležnih tijela Republike Srpske za izgradnju plinovoda od Bosanskog Broda do Zenice kojim bi bilo osigurano alternativno snabdijevanje BiH ovim energentom.

O STAROJ DEVIZNOJ ŠTEDNJI

Kako se konstatira u Izvješću Povjerenstva za potvrđivanje računa stare devizne štednje o radu u prva tri ovogodišnja mjeseca, u ovom razdoblju odobren je 901 zahtjev za povrat stare devizne štednje, u ukupnom iznosu od 6.457.588,50 konvertibilnih maraka. Istodobno, odbijen je 321 ovakav zahtjev.

PROJEKAT JAČANJA MALOLJETNIČKE PRAVDE U BiH

Vlada FBiH je prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o Projektu – „Jačanje maloljetničke pravde u BiH“ koji, sa 450 hiljada eura, finansira Ambasada Republike Italije – Ured italijanske kooperacije za razvoj.

Cilj projekta je da se jačanjem pravosudnog sistema za maloljetnike u BiH osigura proceduralni postupak za maloljetne delikvente, da podrška Strategiji protiv maloljetničke delikvencije u BiH i podrži Koordinaciono tijelo za praćenje njegove realizaciuje.

Ukupno se 60 hiljada eura usmjerava za podršku centrima za socijalni rad i centrima za prihvat maloljetnika (Centar za socijalni rad Sarajevo, Zavod za vaspitanje muške djece i omladine „Hum“ iz Sarajeva, Centar za socijalni rad Zenica, te Disciplinski centar za maloljetnike Vogošća, Sarajevo).

STRATEGIJA ZDRAVLJE I MLADI U FEDERACIJI BiH

Vlada FBiH dala je danas saglasnost na dokument „Strategija zdravlje i mladi u Federaciji Bosne i Hercegovine“. Cilj strategije je da se osigura prijateljski pristup zdravstvenoj zaštiti svim mladim osobama bez obzira na spol, rasu, jezik, vjeru, seksualnu orijentaciju, naciju, političko ili drugo mišljenje, ili psihičko, fizičko i socijalno stanje, te u okviru toga unapređenje zdravlja mladih u FBiH stvaranjem prihvatljivog sistema baziranog na kvalitetu, efikasnosti, dostupnosti, ravnopravnosti i solidarnosti.

U BiH se trenutno razvijaju dva modela prijateljskih zdravstvenih usluga, a najzastupljeniji je pri domovima zdravlja. Drugi model je, da prijateljske zdravstvene usluge, budu locirane na mjesta gdje se mladi okupljaju i provode slobodo vrijeme, a koji je primijenjen u Sarajevu.

STRATEGIJA RAZVOJA I JAČANJA
IZVOZNE KONKURENTNOSTI GRANSKE INDUSTRIJE

Federalna vlada je donijela Odluku kojom se odobrava Federalnom ministarstvu trgovine izrada Strategije razvoja i jačanja izvozne konkurentnosti granske industrije u FBiH u uvjetima centralnoevropskog ugovora o slobodnoj trgovini. Ovo je ministarstvo zaduženo da preko posebne stručne komisije provede proceduru javnog poziva za odabir najpovoljnijeg ponuđača za realizaciju konsultantskih usluga.

Od Strategije se očekuje da osigura promjenu strukture međunarodne razmjene, uz izbjegavanje eventualnih poremećaja u privrednim odnosima, te formulira pravce za promjenu izvozne orijentacije od poluproizvoda i sirovina ka proizvodima i uslugama većeg nivoa tehnološke obrade sa višim cijenama koštanja.

PROGRAM STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA

Vlada FBiH je utvrdila Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za FBiH za period od 2009. do 2012. godine koji će se finansirati iz sredstava Federalnog zavoda za statistiku. Prilikom izrade nacrta ovog programa Federalni zavod za statistiku je izvršio konsultacije sa svim federalnim ministarstvima i organima i organizacijama koji su ovlašćeni za provođenje statističkih istraživanja.Njihove primjedbe i sugestije uvrštene su u ovaj program.

Strateški prioriteti zvanične statistike FBiH u periodu 2009.-2012. godina usaglašeni su na nivou BiH u procesu evroatlantskih integracija i u skladu su sa razvojnim projektima, strateškim ciljevima i politikama. Treba da doprinese izgradnji funkcionalnog statističkog sistema u skladu sa zahtjevima EU, te uspostavi sistema službene statistike koja će biti usklađena sa međunarodnim standardima i nacionalnim potrebama.

ODLUKE O BORAVIŠNOJ TAKSI U 2010. GODINI

Vlada FBiH je donijela Odluku da u 2010. godini boravišna taksa za fizičke osobe registrirane za pružanje usluga smještaja u domaćinstvima po krevetu i smještajnoj jedinici u kampu iznosi za A turistički razred 60 KM, za B turistički razred 48 KM, za C razred 42 KM, a za D razred 30 KM.

Donesena je i Odluka o visini boravšne takse za 2010. godinu. Tako će njena visina za boravak u mjestima A turstičkog razreda u glavnoj sezoni iznositi 2,00 KM, u pred i pod sezoni 1,60 KM a u vansezoni 1,20 KM po danu. U mjestima B turističkog razreda visina boravišne takse po danu kreće se u ovisnosti od sezone od 1,60 do 1,00 KM, u C turističkom mjestu od 1,20 do 0,80 KM i u D turističkom mjestu od 1,00 KM do 0, 60 KM.

PROTOKOL O SURADNJI

Današnjom Odlukom, Vlada FBiH dala je suglasnost na Protokol o suradnji između FBiH i talijanske regije Abruzzo.

Ovaj protokol, što će ga potpisati federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta, partnerskim stranama omogućava ostvarivanje suradnje, osobito njihovih poduzetničkih sustava. Suradnja će, osobito, biti ostvarivana kroz zajednička ulaganja u poduzetničku infrastrukturu, transfer znanja i tehnologija za potrebe našeg gospodarstva, te kroz investiranje kompanija iz Abruzza u Federaciji BiH.

USVOJEN USUGLAŠENI TEKST SPORAZUMA

Provodeći zaključke 100. sjednice, federalna ministarstva pravde i zdravstva dostavila su, a Vlada FBiH usvojila Sprorazum o naknadi troškova za izvršenje mjera sigurnosti izrečenih u kaznenom postupku i u drugom postupku u kojem se izriče mjera liječenja.

Novi tekst Sporazuma propisuje obvezu Federalnog ministarstva pravde da blagovremeno regulira pitanje plaćanja troškova s kantonalnim ministarstvima pravde za izvršenje mjere prisilnog smještaja počinitelja kaznenog djela u stanju neuračunljivosti.

Dok ovo ne bude realizirano, ovi počinitelji kaznenih djela neće biti upućivani u Specijalnu bolnicu za forenzičku psihijatriju - Sokolac.

O TRANSFERIMA FEDERALNOG MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA

Federalno ministarstvo prostornog uređenja dostavilo je za današnju sjednicu Izvješće o utrošku sredstava, odnosno o realiziranim transferima, kapitalnim grantovima i ostalim proračunskim pozicijama u 2008. godini. Proračunom su ukupno planirana sredstva iznosila 14.979.131 konvertibilnu marku, dok je, zaključno s 31.1.2009. godine, utrošeno 7.681.290 KM.

O REALIZIRANJU POTPORE ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je u 2008. godini na ime tekućih transfera i grantova po kantonima realiziralo ukupno 35.126.791,99 konvertibilnih maraka, kaže se u materijalu pripremljenom za današnju sjednicu Vlade FBiH.

Najveći iznosi sredstava raspoređeni su Srednjebosanskom kantonu (6,97 milijuna KM), zatim Sarajevskom (5,67 milijuna KM) i Hercegovačko-neretvanskom kantonu (4,96 milijuna KM). Najmanje sredstava otišlo je u Posavski (823 tisuće KM) i Bosansko-podrinjski kanton (1,06 milijuna KM).

Izvješćem su obuhvaćeni svi projekti financirani na ovaj način. Tako je za projekt i programe iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja realizirano 17,8 milijuna KM, na ime poboljšanja studentskog standarda izdvojeno je 666.612 KM, a za provedbu 39 projekata iz Bolonjskog procesa dato je 998.806 KM.

Transferima za oblast znanosti od značaja za FBiH obuhvaćena su sredstva od 2,57 milijuna KM, dok je kao potpora znanstvenim institucijama, kroz 102 projekta, izdvojeno ukupno 1,64 milijuna KM.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU BHŽJK

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o davanju saglasnosti na Odluku UO Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Izvještaja o radu za period 1.1.-31.12.2008. godine.

Prihod ove korporacije u izvještajnom periodu iznosi 1.041.030 KM. Njen rad se finansira iz Budžeta FBiH i Budžeta RS u omjeru 60:40 posto.

U 2008.godini iz Budžeta RS je izdvojeno 361.471 KM, a iz Budžeta FBiH 500.000 KM. Ukupni rashodi u izvještajnom periodu iznose 973.877 KM i u odnosu na 2007.godinu manji su 11,13 posto.

Bosanskohercegovačka željeznička javna korporacija je osnovana na osnovu Zakona o javnim korporacijama i Sporazuma između RS i FBiH kao dio transportne organizacije. Radi svoje specifičnosti BHŽJK je registrovana kod suda u Sarajevu i Banja Luci, te je time pravni subjekt oba entiteta, a svoje aktivnosti obavlja putem odgovarajućih službi smještenih u Doboju i Sarajevu.

PODRŠKA PROJEKTU OBNOVE I MODERNIZACIJE RIJEKE SAVE

Vlada FBiH je razmatrala i prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva prostornog uređenja o realizaciji projekta „Obnova i modernizacija vodnog sliva rijeke Save od Račinovaca do Siska“.

U vezi s tim, Vlada je podržala Prijedlog sporazuma između Viejća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o načinu vođenja upravnog postupka pribavljanja potrebnih saglasnosti i dozvola za realizaciju ovog projekta.

POVEĆANA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Na Željeznicama FBiH je u 2008. godini bilo 716 događaja koji se odnose na sigurnost prometa, što je 5,7 posto manje nego godinu dana ranije.

Kako se kaže u Informaciji Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, prošle godine je u ovim nezgodama stradalo šest osoba, i to svi vlastitom krivicom, što je pet tragičnih slučajeva manje nego u 2007.

U odnosu na 2007. godinu, u protekloj je povećan zastoj u prometu za 1.443 minute, odnosno iznosio je 29.648 minuta.

Vlada je zaključcima zatražila od JP Željeznice FBiH osposobljavanje već ugrađenih uređaja na putnim prijelazima, te pojačanje mjera na čuvanju željezničke imovine.

O STANJU RASELJENIH OSOBA U FEDERACIJI BiH

Vlada FBiH je usvojila Informaciju Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica o stanju raseljenih osoba u FBiH. U Informaciji se navodi da je sa 31. majem ove godine u Federaciji BiH bilo prijavljeno ukupno 90.889 raseljenih osoba i 31.223 porodica. Revizijom statusa ovih osoba došlo se do broja od 17.237 porodica ili 49.320 raseljenih osoba. Broj interno raseljenih osoba je 18.586, dok ih je 30.586 imalo ranije prebivalište na području RS.

Ubjedljivo je najveći broj raseljenih osoba sa potvrđenim statusom na području Tuzlanskog kantona (16.173), a zatim slijede Srednjebosanski i Kanton Sarajevo gdje je broj ovih osoba 7.683, odnosno 7.261.

Revizija statusa ovih osoba je izvršena zbog potrebe da se utvrdi njihov tačan broj pošto su mnogi od njih bili formalno evidentirani, a u stvarnosti više nisu imali status raseljene osobe. Revizija je pokazala veliku razliku u brojevima evidentiranih i stvarno raseljenih osoba. Još je u kolektivnim centrima smješteno 3.569 porodica.

S obzirom na stanje u ovoj oblasti Vlada je donijela Zaključak da Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica u saradnji sa drugim federalnim ministarstvima nastavi pružati podršku u rješavanju problema raseljenih osoba i povratnika.

INFORMACIJE FEDERALNOG MINISTARSTVA OBRAZOVANJA I NAUKE

Usvajajući Informaciju Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke o upisnoj politici na visokoškolskim ustanovama u FBiH i usklađivanju sa potrebama tržišta rada, Vlada FBiH je zadužila ovo ministarstvo da, u saradnji sa kantonalnim ministarstvima, nastavi aktivnosti na planiranju poboljšanja visokog obrazovanja u FBiH u skladu sa zaključcima Doma naroda Parlamenta FBiH iz 2008. vezanih za preporuke Ureda za reviziju institucija FBiH.

Federalno ministarstvo treba da počne pripreme za izradu Registra visokoškolskih ustanova u FBiH, kao i da, u saradnji sa kantonalnim ministarstvima, vrši redovne analize tržišta rada i stope nezaposlenosti diplomiranih studenata, kako bi se u što većoj mjeri uskladila politika upisa sa potrebama tržišta.

Druga, danas razmatrana Informacija istog ministarstva odnosila se na studentski standard u FBiH, povodom čega je Federalna vlada preporučila nadležnim kantonalnim organima da, uz podršku ovog ministarstva, zakonski urede ovu oblast. Zaključeno je da treba osigurati stalnu zdravstvenu zaštitu u visokoškolskim ustanovama i studentskim centrima. U Informaciji se ističe da je u akademskoj 2008-2009. godini u Federaciji BiH na visokoškolskim ustanovama ukupno studiralo 68.072 studenta, dok je u studentskim domovima (pet)smješteno njih 3.418 ili svega pet posto.

Usvojena je i Informacija o obnovi i rekonstrukciji školskih objekata na području FBiH koja će biti dostavljena Parlamentu FBiH. Za oporavak obrazovanja korištena su kreditna sredstva OPEC fonda od 10 miliona dolara, a Vlada je sufinansirala ovaj projekt sa iznosom od 1,62 miliona KM. Kantonalne vlade i skupštine kantona su se, osim u Kantonu Sarajevo, Srednjebosanskom kantonu i Bosansko-podrinjskom kantonu, obavezale da će vratiti kreditna sredstva, a u slučaju potrebe vlastitim sredstvima završiti projekte obnove i rekonstrukcije školskih objekata. U okviru projekta izgrađeni su novi školski objekti u devet opština ukupne površine 16.316 kvadratnih metara. Generalnom rekonstrukcijom obuhvaćeni su objekti koji nisu bili u funkciji, a na više je izvršena sanacija i dogradnja novih nastavnih prostorija.

GOSPODARENJE ŠUMAMA U FBiH

Danas je razmatrano više informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Povodom Informacije o gospodarenju šumama u 2008. godini i planovima gospodarenja u ovoj godini, doneseno je više zaključaka koji će biti upućeni Parlamentu FBiH, kao i svim kantonalnim vladama.

Cilj je zaključaka da se podstakne ostvarivanje planova po šumskoprivrednim osnovama sa posebnim akcentom na ravnomjernu realizaciju plana sječa, biološke obnove šuma, izgradnje šumske infrastrukture i provođenje integralne zaštite šuma.

U Informaciji istog ministarstva o stanju prehrambene industrije u FBiH u 2008. godini, koju je razmatrala i prihvatila Federalna vlada, ističe se da Federacija BiH ima veliki broj kapaciteta za proizvodnju hrane, ali je stepen njihove iskorištenosti nizak, što se nepovoljno odražava na poslovanje preduzeća iz ove grane. Jedan od uzroka ovakvom stanju je veliki uvoz i nedovoljna zaštita domaće proizvodnje, ali i neprikazivanje stvarne proizvodnje, što je bio i problem u kompletiranju podataka za ovu informaciju.

BiH vlastitom proizvodnjom hrane može zadovoljiti tek 20 posto vlastite potrošnje, a preostalih 80 posto potreba podmiruje uvozom.

Stoga se i u zaključcima usvojenim uz ovu informaciju ukazuje na potrebu jačanja poticaja i stimulacija u prehrambenoj industriji, posebno izvozne orijentacije i one čijom bi se proizvodnjom supstituisao uvoz, zatim na preduzimanje mjera na povećanom korištenju instalisanih kapaciteta u ovoj industriji, kao i izgradnji institucija za validno certificiranje i ocjenu kvaliteta i usklađenosti standarda kvaliteta u uvozu i izvozu.

U Informaciji o rezultatima realizacije projekta identifikacije i kontrole kretanja životinja u BiH od 2004. do 2008. godine se navodi da je zaključno sa 31. 12. prošle godine u Federaciji BiH ukupno obilježeno 194. 999 goveda, te registrirano 75.378 imanja i 220 klaonica.

Za potrebe veterinarskih stanica je otiskano i distribuirano ukupno 326.143 pari ušnih markica, a goveda su obilježena na 75.378 imanja. Ovaj podatak pokazuje usitnjenost stočnog fonda u FBiH sa prosjekom 2,6 grla po imanju - stoji u ovoj Informaciji.

Vlada Federacije BiH je za obilježavanje životinja kroz transfer za veterinarstvo 2004. godine izdvojila 410 .000 KM. 2005.- 500.000 KM, 2006.-250.000 KM, 2007.-350.000 KM i 2008. godine - 373.505 KM.

Vlada FBiH danas je donijela Odluku o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma na teritoriju FBiH. Cilj je razvitak tržišta drvetom, uspostava tržišne cijene i omogućavanje svim kupcima nabavke sortimenata pod jednakim uvjetima.

Primjenom Odluke isključuju se nezakonite radnje i odlučivanje prodavca kome će, po kojoj cijeni i koliko sortimenata prodati. Vlada je, ujedno, usvojila i zaključke kojima obvezuje šumska gospodarska društva na dosljednu primjenu Odluke, a Federalnu upravu za inspekcijske poslove na kontrolu njezine primjene.

REGISTRIRANA 334 INOZEMNA PREDSTAVNIŠTVA

Federalno ministarstvo trgovine upoznalo je Vladu FBiH s brojčanim stanjem inozemnih predstavništava u FBiH. Riječ je o ukupno 334 predstavništva, od kojih je velika većina - 250 - registrirana u Sarajevskom kantonu.

Posmatrano po zemljama u kojima su registrirane matice predstavništava, najviše ih je iz Hrvatske (29,34 posto) i Slovenije (13,37 posto). Inače, predstavništva u FBiH registrirale su kompanije iz ukupno 38 zemalja.

INOZEMNA ULAGANJA U FBiH

Ukupna izravna inozemna ulaganja u Federaciji BiH su u 2008. godini iznosila 436.096 milijuna konvertibilnih maraka, samo nešto manje nego u 2007. godini, kaže se u Informaciji Federalnog ministarstva trgovine.

Iz ove informacije, koja obuhvata društva s kapitalom većim od 100.000 KM, vidljivo je kako je među ukupno 25 zemalja Slovenija s 154.581.000 KM najveći inozemni ulagač, a slijedi je Austrija s 96.407.000 KM.

U proizvodnju je uloženo 56,75 posto investicija, u trgovinu 21,76 posto, a u bankarstvo 11,08 posto.

GENDER ANALIZA PROPISA U BUDŽETSKOM PROCESU

U skladu sa zaključcima Komisije za ravnopravnost spolova Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, Gender centar FBiH pripremio je za Federalnu vladu Informaciju o rezultatima gender analize propisa koji regulišu budžetski proces u FBiH.

Podržane su preporuke Gender centra FBiH da osnuje i koordinira rad radne grupe u pilot oblasti „Rad i zapošljavanje“ koja će izraditi Akcioni plan za uvođenje gender odgovornih budžeta u FBiH i u roku od šest mjeseci dostaviti ga Federalnoj vladi na usvajanje.

SUGLASNOST NA SPORAZUM

Vlada FBiH danas je dala suglasnost na Sporazum o usvajanju dokumenta „Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u Bosni i Hercegovini za period 2010.-2012. godina“,. Riječ je o dokumentu čiji će potpisnici biti predsjedavajući Vijeća ministara BiH i entitetski premijeri.

Cilj mu je unaprjeđenje koordinacije fiskalne politike u BiH, te omogućavanje blagovremene izrade dokumenata okvirnih proračuna za razdoblje od 2010. do 2012. godine.

FINANSIJSKE ODLUKE

Današnjim zaključkom Vlada FBiH je obavezala Federalni zavod za zapošljavanje da izmijeni Finansijski plan za 2009. godinu, tako što će sredstva od 6,02 miliona KM, iz Programa za socijalno zbrinjavanje uposlenika koji su u postupku strečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije ostali ili ostaju bez posla, prebaciti kantonalnim službama za zapošljavanje.

Na ovaj način obezbjeđuju se sredstva neophodna za realiziranje obaveza po Zakonu o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.

Federalnom ministarstvu prostornog uređenja odobreno je 400.000 KM potrebnih za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja sa namjenski utvrđenog budžetskog transfera. Istovremeno, Vlada FBiH je dala saglasnost na Memorandum o razumijevanju za implementaciju Akcionog plana za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Federalnog ministarstva prostornog uređenja, čiji je ministar ovlašten za potpisivanje ovog dokumenta.

Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije odobreno je 100.000 KM za realizaciju programa stabilnosti u Fabrike obuće „Aida“ d.d. Tuzla, a Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija 700.000 KM za potrebe plaćanja PDV-a za realizaciju međunarodnih kredita odobrenih od vlada Portugala i Kraljevine Španije za JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo.

S četiri odluke Vlada je Federalnom agromediteranskom zavodu Mostar odobrila raspolaganje sredstvima Projekta „Razvoj male komercijalne poljoprivrede“ u iznosu od 17.300 KM. Riječ je o sredstvima koje je donirala Svjetska banka za projekte „Ekološki povoljna zaštita povrća u stakleničkoj proizvodnji“, „Zasnivanje rasadnika submediteranskih voćnih i vinogradarskih sadnica“, „Uticaj različitih sistema na prinos stolnog grožđa AFUS-ALI“ i „Intenziviranje zemljišnih resursa u poslijeratnoj BiH“.

Posebnom odlukom usvojen je Program utroška sredstava „Transfer vodopada Kravice i Koćuša“ utvrđenih Budžetom FBiH za 2009. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma. Riječ je o 500.000 KM namijenjenih izođenju radova na uređenju korita sa pristupnim sadržajima i izradi projektnog zadatka i izvedbenog projekta na lokalitetu Kravice.

KADROVSKA PITANJA

Vlada Federacije BiH danas je donijla Rješenje kojima je imenovana Federalna komisija za procjenu šteta. Imenovani su Stipo Buljan (predsjednik), Dane Galešić, Hazim Hrvatović, Danijel Čapelj, Emir Raščić, Mirsad Teskeredžić i Milenko Lepušina (članovi).

Danas je izmijenjena Odluka o imenovanju članova nadzornih timova za implementaciju Akcionog plana i Strategije javne uprave BiH ispred Federacije BiH. Izmjenom se u nadzorni tim za razvoj informacionih tehnologija imenuju Haris Selimović i Timur Gadžo, kao članovi i Adnan Zeković, kao zamjenik člana.

Vlada FBiH je danas Zdravka Rajića razriješila dužnosti člana Upravnog odbora Kliničke bolnice Mostar, na njegov lični zahtjev.

Na današnjoj sjednici izmijenjeno je i ranije doneseno Rješenje o imenovanju Tima za utvrđivanje modela za uvezivanje penzijskog staža, tako da je umjesto Muhibije Delića imenovana Jasmina Pašić, a umjesto Maje Oštro, Suada Matišić-Hadžiomerović.

* * *
Sjednica Vlade FBiH bit će nastavljena u ponedjeljak.
 

Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE