110. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 23.07.2009.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 109. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Nacrt zakona o načinu ostvarivanja ušteda na plaćama, naknadama koje nemaju karakter plaća zaposlenih u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova, općina, vanbudžetskih fondova i institucija čiji je osnivač Federacija Bosne i Hercegovine (direkcija, agencija, komisija i sl.) i načinu ostvarivanja ušteda tekućih  grantova;
  a) Prijedlog ostvarivanja ušteda u skladu sa obavezama iz Stand by aranžmana;
  b) Informacija o parafiranom Aneksu Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 3. Nacrt zakona o reviziji korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite;
 4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija Federacije Bosne i Hercegovine i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine;
 5. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće;
 6. Nacrt zakona o veterinarstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 7. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prevozu Federacije Bosne i Hercegovine;
 8. Prednacrt zakona o privatnim detektivima;
 9. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom;
 10. Prijedlog mišljenja na Nacrt osnova za vođenje pregovora radi prihvatanja Evropske konvencije o pravnoj zašiti usluga koje su zasnovane na ili se sastoje od uslovnog pristupa;
 11. Prijedlog mišljenja o Nacrtu sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije;
 12. Prijedlog mišljenja na Nacrt sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Crne Gore;
 13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti međunarodnom udruženju „SPERANZA neprofitna organizacija od javnog značaja –ONLUS“, Porto Sant Elpiddio, Via Palestro br. 33, Italija;
 14. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije;
 15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Izvještaja o radu za period 1.01.-31.12.2008. godine;
 16. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija;
 17. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava „Transfer za sanaciju donjeg toka rijeke Trebižat, vodopada Kravice i Koćuša“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma;
 18. Prijedlog odluke o davanju kasarne "Husein Kapetan Gradaščević" u Tuzli na privremeno korištenje Vladi Tuzlanskog kantona za potrebe Univerziteta u Tuzli;
 19. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova nadzornih timova za implementaciju Akcionog plana i Strategije reforme javne uprave Bosne i Hercegovine ispred Federacije Bosne i Hercegovine;
 20. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine;
 21. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora – Riznice Federalnog ministarstva finansija- financija Federalnom agromediteranskom zavodu;
 22. Prijedlog odluke o odobravanju izrade Strategije razvoja i jačanja izvozne konkurentnosti granske industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine u uslovima centralno-evropskog ugovora o slobodnoj trgovini;
 23. Nacrt odluke o utvrđivanju Programa rada provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za period 2009.-2012. godine;
 24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Protokol o saradnji između Federacije BiH i Regije Abruzzo –Italija;
 25. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009.godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja;
 26. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za fizičke osobe koje su registrirane za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu za 2010.godinu;
 27. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2010.godinu;
 28. Dokument „Strategija zdravlje i mladi u Federaciji Bosne i Hercegovine„ sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na dokument „Strategija zdravlje i mladi u Federaciji Bosne i Hercegovine„;
 29. Prijedlog mišljenja na Prijedlog sporazuma o smještaju i naknadi troškova za izvršenje mjera sigurnosti izrečenih u krivičnom postupku i drugom postupku u kojem se izriče mjera liječenja;
 30. Izvještaj Federalnog ministarstva prostornog uređenja o realiziranim transferima, kapitalnim grantovima i ostalim budžetskim pozicijama u 2008. godini;
 31. Izvještaji o utrošku tekućih transfera Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za 2008. godinu;
 32. Izvještaj Radne grupe za analizu fenomena „dvije škole pod jednim krovom“ sa Prijedlogom zaključaka;
 33. Izvještaj o utrošku dijela sredstava „Transferi za poticaj i razvoj poduzetništva i obrta“utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu, Federalnom ministarstvu poduzetništva, razvoja i obrta sa Prijedlogom zaključka;
 34. Izvještaji shodno Zaključcima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 133/2009 od 12.02.2009. godine.
  a) Izvještaj o izvršenim inspekcijskim nadzorima
  b) Izvještaj o dugovanjima privatizovanih preduzeća po osnovu doprinosa;
 35. Izvještaj o radu Federalnog pravobranilaštva za 2008. godinu sa Prijedlogom zaključka;
 36. Izvještaj o radu Tima za utvrđivanje modela za uvezivanje penzijskog staža za period novembar 2008. – mart 2009. godine sa Prijedlogom mjera i aktivnosti  i Prijedlogom zaključaka;
 37. Analiza stanja razvijenosti malog i srednjeg poduzetništva u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom mjera i Prijedlogom zaključka;
 38. Godišnji izvještaj o implementaciji Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji Bosne i Hercegovine od donošenja do kraja 2008. godine;
 39. Izvještaj o realizaciji Plana inspekcijskih kontrola suzbijanja "rada na crno" na području Federacije Bosne i Hercegovine od 18.05.2009.  do 19.06.2009. godine;
 40. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu;
 41. Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti od 1.1.2009.- 31.03.2009. godine;
 42. Informacija o osnivanju i imenovanju Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine sa Nacrtom odluke o osnivanju i imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine;
 43. Informacija u vezi jednog broja skladišta za pogonska goriva (vojni terminali) koja koristi privredno društvo „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključaka;
 44. Informacija o trenutnom stanju u gasnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine i aktivnostima oko preuzimanja 40% vlasničke strukture Kompanije „Gaspromet“ Pale od strane „Srbijagas-a“ Republika Srbija sa Prijedlogom zaključka;
 45. Informacija o radu Komisija 1. i 2. za verifikaciju računa stare devizne štednje za period januar – mart 2009. godine;
 46. Informacija o Projektu „Očuvanje maloljetničke pravde u Bosni i Hercegovini“ sa Prijedlogom zaključaka;
 47. Informacija o implementaciji Projekta „Obnova i modernizacija vodnog puta rijeke Save od Račinovaca do Siska“ sa Prijedlogom zaključaka;
 48. Informacija o aktivnostima na realizaciji Akcionog plana Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja sa Prijedlogom zaključka;
 49. Informacija o izradi Smjernica za zbrinjavanje građevinskog otpada, sa Prijedlogom zaključka;
 50. Informacija o sigurnosti željezničkog saobraćaja za period I –XII 2008. godine  sa Prijedlogom zaključaka;
 51. Informacija o stanju raseljenih osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine sa 31.05.2009. godine sa Prijedlogom zaključka;
 52. Informacija o realizaciji projekta izgradnje Mješovite srednje škole u Travniku;
 53. Informacija o studentskom standardu u Federaciji Bosne i Hercegovine sa prijedlogom Zaključaka;
 54. Informacija o upisnoj politici na visokoškolskim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine i usklađivanje sa potrebama tržišta rada sa Prijedlogom zaključka;
 55. Informacija o obnovi i rekonstrukciji školskih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka;
 56. Informacija o uspostavi registra poljoprivrednih gazdinstava i registra klijenata u Federaciji BiH u 2008/2009. godini, sa Prijedlogom zaključaka;
 57. Informacija o gospodarenju šumama u 2008. godini i planovi gospodarenja u 2009. godini sa Prijedlogom zaključaka;
 58. Informacija o radu Nadzornog odbora privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša za 60 dana, sa Prijedlogom zaključka;
 59. Informacija o registriranim predstavništvima stranih osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine (stanje na dan 14.04.2009. godine);
 60. Informacija o stanju sigurnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2008. godinu;
 61. Informacija o razvoju MSP-a u ruralnim sredinama;
 62. Informacija o postupku povrata finansijskih sredstava na depozitni račun Proračuna Federacije, finansijskih sredstava iz Proračuna Federacije BiH iz 2006. i 2007. godine i davanje mišljenja o pokretanju postupka povrata sredstava u izuzetnim specifičnim slučajevima;
 63. Informacija o stanju prehrambene industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka;
 64. Informacija o postignutim rezultatima po planu identifikacije goveda, sa Prijedlogom zaključaka;
 65. Informacija o registriranim stranim ulaganjima u Federaciji BiH za period 01.01.2008. do 31.12.2008. godine;
 66. Dopunjena informacija o realizaciji „Programa deminiranja 2008“ – Faza X;
 67. Informacija o rezultatima gender analize propisa koji reguliraju proračunski proces u Federaciji Bosne i Hercegovine sa preporukama i Prijedlogom zaključaka;
 68. Prijedlog izgleda naljepnice za službene automobile u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu korištenja putničkih automobila u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 33/09);
 69. Informacija o nekretninama – poslovnim prostorijama Federalnog zavoda za geologiju;
 70. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Kliničke bolnice Mostar;
 71. Prijedlozi imenovanja;
 72. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Tima za utvrđivanje modela za uvezivanje mirovinskog staža;
 73. Prijedlog zaključka o izmjeni Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje;
 74. Prijedlog zaključka uz Program zapošljavanja boračkih populacija;
 75. Prijedlog rješenja o imenovanju Federalne komisije za procjenu štete;
 76. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu štete od prirodnih i drugih nesreća;
 77. Informacija o realizaciji prodaje šumskih drvnih sortimenata iz državnih šuma na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključaka;
 78. Informacija o dugu i sredstvima potrebnim za financiranje mirovina ostvarenih pod povoljnim uvjetima;
 79. Sporazum o usvajanju dokumenta „Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u Bosni i Hercegovini za period 2010.-2012. godina“.
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE