109. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 16.07.2009.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 108. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Nacrt zakona o finansijskim sustavima/sistemima u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 3. Informacija o aktivnostima u vezi sa Nacrtom zakona o plaćama, naknadama koje nemaju karakter plaća zaposlenih u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova, općina, vanbudžetskih fondova i direkcija za ceste i tekućim grantovima;
 4. Prijedlog uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na građenju i sudionicima u građenju;
 5. Prijedlog uredbe o prostornim standardima, urbanističko–tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje stvaranja arhitektonsko urbanističkih prepreka za osobe sa umanjenim tjelesnim mogućnostima;
 6. Prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o kvalitetu svježeg sirovog mlijeka i načinu utvrđivanja cijene svježeg sirovog mlijeka;           
 7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinansiranje Projekta „Upravljanje čvrstim otpadom“ dodatni kredit IDA 36721, za II kvartal 2009. godine;
 8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinansiranje Projekta „Upravljanje čvrstim otpadom“ dodatni kredit IDA 36720, za II kvartal 2009. godine;
 9. Prijedlog izjašnjenja o pristajanju na međuentitetsku koordinaciju povodom usvajanja Zakona o advokaturi Bosne i Hercegovine;
 10. Prijedlog odluke o utrošku sredstava transfera „Ekonomsko-socijalno vijeće“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministartsvu rada i socijalne politike;
 11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2008. godinu;
 12. a) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno- oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata za održavanje sportskih igara HVIDR-e HVO HB u 2009. godini;
  b) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno- oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata za održavanje sportskih igara za Savez RVI BiH;
 13. Prijedlog odluke o odobrenju raspolaganja sredstvima projekta finansiranog od stranog donatora a koje provodi Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u 2009. godini;
 14. Prijedlog odluke o usvajanju programa raspodjele sredstava za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturno-historijskog naslijeđa i očuvanje, zaštitu i obnavljanje prirodnog naslijeđa, ostvarenih od članarina u turističkim zajednicama i boravišnim pristojbama za period 1.01.-31.12.2008. godine;
 15. Prijedlog odluke o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste – AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L. (Ambrozija);
 16. Prijedlog odluke o prodaji putničkih motornih vozila;
 17. Prijedlozi rješenja kojima se dozvoljava korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko - pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja;
 18. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora – Riznice Federalnog ministarstva finansija – financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine;
 19. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za finansiranje Crvenog krsta/križa Federacije Bosne i Hercegovine za I kvartal 2009. godine;
 20. Verifikacija Odluke o proglašenju 11. jula Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 21. Mišljenje Federalnog ministarstva finansija na Izvještaj o poslovanju Lutrije BiH za 2008. godinu sa Prijedlogom odluke o raspodjeli sredstava ostvarenog prometa Lutrije BiH za 2009. godinu;
 22. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – maj 2009. godine;
 23. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima sa Tabelarnim pregledom za period januar/siječanj – april/travanj 2009. godine;
 24. Prijedlog odluke o obustavljanju izvršavanja rashoda i izdataka u Budžeta FBiH za 2009. godinu;
 25. Godišnji izvještaj o radu Fondacije za održivi razvoj – OdRaz za 2008. godinu sa Prijedlogom zaključka;    
 26. a) Izvještaj o radu Agencije za nadzor osiguranja  Federacije Bosne i Hercegovine u 2008. godini;
  b) Informacija o poslovanju društava za osiguranje u 2008. godini;
 27. Informacija o ponudi RTV Federacije Bosne i Hercegovine za promociju firmi/kompanija od strateškog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine i Bosnu i Hercegovinu;
 28. Informacija o potpisivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Međunarodne finansijske korporacije  sa Prijedlogom Zaključaka i Prijedlogom rješenja o osnivanju i imenovanju članova Centralnog koordinacionog tijela (CKT) za provođenje regulatorne reforme  na razini Federacije Bosne i Hercegovine;
 29. Informacija o radu Komisije za raspisivanje javnog poziva za iznalaženje zgrade za smještaj federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru;
 30. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa;
 31. Informacija o Amandmanu na Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Austrije o finansijskoj saradnji sa Prijedlogom zaključka.
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE