108. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 08.07.2009.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU

Izmjene i dopune Zakona o igrama na sreću, koje je Vlada Federacije BiH, na današnjoj sjednici u Sarajevu, u formi Nacrta utvrdila i uputila u parlamentarnu proceduru, rezultat su potrebe da se drugačije nego do sada definira raspodjela sredstava iz ostvarenog prometa Lutrije BiH, kao i osiguraju sredstva za finansiranje organizacije Crvenog krsta.

Tako je predviđeno da 50 posto sredstava koja pripadaju Federaciji FBiH bude raspoređeno za finansiranje programa koji razvijaju amaterski sport, pomažu u rješavanju problema invalidnih osoba, u borbi protiv ovisnosti, kao i promociju socijalne i humanitarne djelatnosti, kulture i tehničke kulture, obrazovanja i odgoja mladih van institucija, te promociju i razvoj civilnog društva.

Organizacije koje apliciraju za dodjelu sredstava zahtjev dostavljaju nadležnom federalnom ministarstvu najkasnije do kraja tekuće godine za sredstva za narednu godinu, koji se objedinjuju u Federalnom ministarstvu finasija. Na temelju ovih zahtjeva ovo ministarstvo će pripremiti jedinstven prijedlog raspodjele sredstava.

Predložene izmjene predviđaju da uplatna mjesta igara na sreću budu povezana preko centralnog servera sa Poreznom upravom FBiH. Nacrtom zakona utvrđen je novi prekršaj, a odnosi se na kaznu za lice koje dozvoli pristup maloljetnim osobama kasinu, klubovima za igre na sreću i automatima, kao i kladionicama.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O EKSPLOZIVNIM MATERIJAMA FBiH

Vlada je utvrdila Nacrt zakona o eksplozivnim materijama Federacije BiH kojim se propisuju uvjeti za proizvodnju, promet, skladištenje, ispitivanje, upotrebu, neutralizaciju i uništavanje eksplozivnih materija na području FBiH.

Odredbe zakona ne primjenjuju se na organe BiH i organe unutrašnjih poslova u FBiH koji upotrebljavanju ekplozivne materije za svoje potrebe i na međunarodne vojne snage u BiH ako je to definisano međunarodnim sporazumima. Odredbe se također ne odnose na prijevoz eksplozivnih materija, kao i njihovu proizvodnju i smještaj eksplozivnih materija u jamskim objektima rudnika.

Eksplozivnim materijama u smislu ovog zakona smatraju se eksplozivi koji se upotrebljavaju u privredi, sredstva za iniciranje eksplozivnih materija, pirotehnička sredstva i sirovine eksplozivnih svojstava za proizvodnju eksplozivnih materija.

Prema Nacrtu zakona, eksplozivne materije se mogu stavljati u promet i upotrebu na osnovu odobrenja izdatog od Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, a ispitivanja se vrše uz odobrenje Uprave policije.

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

Vlada Federacije je, na današnjoj sjednici, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Cilj dopune je da se povratnicima iz Republike Srpske u Federaciju BiH- korisnicima penzija ostvarenih do 30. aprila 1992. godine u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini, omogući isplata razlike između penzije koju primaju i one koju bi primali u Federaciji BiH, pod uslovom da je ista veća, nakon eventualnog zahtjeva i postupka provjere prava .

Ovo rješenje u skladu je sa stavom Ureda zastupnika /agenta Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava i Vlade FBiH kojim se provode generalne mjere naložene Presudom Evropskog suda za ljudska prava App.no. 39462/03 Duško Karanović protiv Bosne i Hercegovine, odnosno Rješenjem o neprovođenju Odluke Doma za ljudska prava CH/02/9364 Duško Karanović protiv Bosne i Hercegovine i Republike Srpske koje je Ustavni sud BiH donio na sjednici od 13.12.2007.godine.

Istovremeno, predloženom dopunom stvoren je, u skladu sa poslovnicima parlamentarnih domova, pravni osnov za utvrđivanje prečišćenog teksta Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je u prvobitnom obliku donesen 1998. godine, a do danas je pretrpio višekratne izmjene i dopune, što otežava njegovu primjenu. Ovo će, pogotovo olakšati rad u nastavku provođenja reformi penzijskog i invalidskog osiguranja u FBiH koja je u toku.

RASPRAVA O PREDNACRTU ZAKONA O REVIZIJI KORISNIKA PRAVA IZ OBLASTI BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Realizirajući Zaključak Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, kao i ranije donesen vlastiti zaključak, Vlada Federacije BiH je danas razmatrala Prednacrt zakona o reviziji korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, koji je pripremilo Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Polazeći od toga da je donošenje ovog zakona jedan od bitnih uslova za operativnost stand by aranžmana, Vlada je zadužila ovo ministarstvo da do slijedeće sjednice Vlade organizira sastanak sa predstavnicima svih veteranskih udruženja u Federaciji BiH, radi izjašnjavanja o prihvatanju jednog od dva prijedloga usaglašena sa zahtjevima MMF-a. Prvi prijedlog, sadržan u razmatranom Prednacrtu zakona podrazumijeva prestanak prava svim korisnicima koji su to pravo prvi put ostvarili poslije 19. 6. 2004. godine po Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica, uz primjenu već definiranog člana 4. interventnog zakona.

Drugi prijedlog je da se svim korisnicima sredstava budžetskog “Transfera za invalidnine” privremeno, odnosno dok traje revizija ( do kraja godine) mjesečna primanja i naknade umanje linearno za deset posto u odnosu na primanja iz decembra 2008. godine, što podrazumijeva i korekciju sadašnjeg člana 4. interventnog zakona.

Vlada je, također, zaključila da je neophodno u Prednacrtu zakona precizirati proceduralno trajanje revizije, odnosno utvrditi rokove u kojima korisniku prestaje korišćenje prava ukoliko se reviziji ne odazove u predviđenom roku. Vlada je saglasna da se predvidi i mogućnost učešća predstavnika veteranskih udruženja u radu revizorskih timova.

Inače, današnji zaključci Vlade podrazumijevaju potrebu da se rješenja iz Prednacrta zakona usklade sa prijedlozima i sugestijama iznesenim u današnjoj raspravi.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O TRANSPLANTACIJI ORGANA I TKIVA U SVRHU LIJEČENJA

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, uvažavajući primjedbe i prijedloge iz parlamentarne rasprave o Nacrtu, utvrdila Prijedlog zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja, koji se temelji na osnovnom ljudskom pravu na život i uvažava presađivanje organa kao općeprihvaćen medicinski, etički, psihički, ekonomski i društveno opravdan način liječenja.

Svrha ovog zakona je omogućiti poduzimanje daljnjih potrebnih mjera za povećanje broja transplantacija i poboljšanje uvjeta za provedbu ovih humanih zdravstvenih zahvata, kao i precizno definirati ove postupke kako ne bi došlo do zloupotrebe i kršenja prava osoba koje u njima sudjeluju.

Pored osnovnih odredaba, kojima je utvrđeno da se zakon ne primjenjuju na organe i tkiva za reprodukciju, organe i tkiva zametaka ili fetusa, te na krv i krvne pripravke, Prijedlog zakona sadrži i poglavlja koja se odnose na uzimanje organa i tkiva od živog davaoca, od umrle osobe, sistem uzimanja i presađivanja organa i tkiva u svrhu liječenja, preuzimanje, odnosno izuzimanje tkiva, nadzor, kaznene odredbe i prijelazne i završne odredbe.

Svim državljanima BiH sa stalnim prebivalištem u FBiH, a koji imaju status zdravstvenog osiguranika, ovim je zakonom garantirana jednaka mogućnost uključivanja na popis onih koji čekaju transplantaciju. Pri tome su kandidati za presađivanje organa ili tkiva u svrhu liječenja bolesnici s oštećenjem organa ili tkiva koje nije moguće liječiti drugim načinom, odnosno kod kojih je zbog oštećenja smanjen kvalitet života.

Prijedlog zakona omogućava uzimanje organa i tkiva s umrle osobe, samo ako se darovalac za života nije tome protivio, o čemu će se voditi poseban registar takvih osoba. Do njegovog uspostavljanja, pored izričitog neprotivljenja darovaoca još za života, neophodan je pismeni pristanak bračnog/izvanbračnog druga, punoljetnog djeteta, roditelja ili punoljetnog brata i sestre umrle osobe. Pri tome, obaveza je federalnog ministra zdravstva da posebnim propisom utvrdi sadržaj obrasca, način i postupak njegovog dostavljanja, način vođenja evidencije, te postupak opoziva izjave o nedarovanju organa i tkiva iz ovog zakona. Ova rješenja u Prijedlogu zakona usklađena su sa raspravom vođenom o ovom pitanju u Parlamentu FBiH.

Radi što bolje provedbe odredaba ovog zakona, bit će uspostavljeni Banka tkiva i Centar za transplantacijsku medicinu.

O AMANDMANIMA NA PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA I VATROGASTVU

Vlada Federacije BiH se danas pozitivno izjasnila o amandmanima koje je na Prijedlog zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu predložila Federalna uprava civilne zaštite, o kojima će se, nakon podrške u parlamentarnim odborima i drugim tijelima, raspravljati u nastavku 23. sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH.

Predloženim amandmanima preciziraju se neke od zakonskih odredaba, kao što je upotreba postrojbe za zračni transport u gašenju požara.

Istovremeno, uvažavajući obrazloženje Federalne uprave civilne zaštite, Federalna vlada nije podržala amandman delegata u Domu naroda Federalnog parlamenta Lidije Bradare, koji se odnosi na obaveze poslodavaca o izdvajanju sredstava za vatrogastvo koji je već odbijen u raspravi na Ekonomsko-socijalnom vijeću za teritorij Federacije BiH.

BRISANJE „HEPOKA“ IZ UREDBE

Izmjenama i dopunama Uredbe o vršenju ovlašćenja organa Federacije BiH u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala, koje je danas usvojila Federalna vlada, sa Liste privrednih društava prema kojima ovlašćenja vrše organi FBiH briše se „Hepok“ d.d. Mostar.

Ovo rješenje rezultat je izvršene privatizacije 67 posto državnog kapitala „Hepoka“ koji je prenesen u vlasništvo kupca.

O NAČINU IZDAVANJA SAGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE POSEBNOG OBRTA

U obrazloženju danas usvojene Uredbe o načinu davanja saglasnosti za obavljanje posebnog obrta navodi se da je stupanjem na snagu Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima prestao važiti Zakon o obrtu, a na snazi su ostali svi podzakonski propisi proizašli iz ovog zakona, do donošenja novih. Zato je neophodno donošenje ove uredbe kako bi se detaljno razradila procedura davanja saglasnosti, kao i njeno usklađivanje sa novim zakonom.

Tako je propisano da se zahtjev za davanje saglasnosti podnosi nadležnom ministarstvu zavisno o vrsti obrta, uz koji se, pored rješenja kojim se odobrava obavljanje posebnog obrta, podnose podaci o djelatnosti za koju se daje saglasnost, ime i prezime obrtnika i JMBG, adresa stanovanja, identifikacijski broj obrta, tvrtka obrta, sjedište i dokaz o ispunjavanju uvjeta za davanje saglasnosti prema posebnim propisima.

Nadležno ministarstvo koje je zaprimilo zahtjev dužno je odlučiti po tom zahtjevu u roku od 15 dana računajući od dana predaje urednog zahtjeva.

SAGLASNOST NA KREDIT SAUDIJSKOG FONDA ZA EKONOMSKI RAZVOJ

Vlada FBiH je danas donijela odluke o prihvatanju kredita Saudijskog fonda za ekonomski razvoj za dovršenje i opremanje četiri bolnice u iznosu od 25 miliona USD. Ovim sredstvima finansirat će se dovršetak gradnje i opremanja savremenom medicinskom opremom četiri medicinske ustanove u FBiH, i to Klinički centar univerziteta u Sarajevu, Klinička bolnica Mostar, RMC „Dr. Safet Mujić“ Mostar i Opća bolnica Konjic. Rok otplate ovog kredita je 25 godina uključujući i grejs period od 5 godina. Kamatna stopa iznosi 2 posto.

KREDIT ZA KORIDOR

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva financija, donijela danas Odluku o davanju suglasnosti na prihvatanje kredita Europske investicijske banke (EIB) za Projekt Koridor 5c - prva faza - sjever, te Odluku kojom je dala suglasnost na zaključenje supsidijarnog sporazuma za ova kreditna sredstva između BiH i FBiH.

Riječ je o kreditu, kako je navedeno u Informaciji Federalnog ministarstva financija, od 75.000.000 eura, s rokom vraćanja od 25 godina i šestogodišnjim grace razdobljem. Sredstva su namijenjenja nastavku izgradnje prioritetnih dionica na Koridoru 5c, konkretno dionice Drivuša-Kakanj. Projektom, čije je okončanje planirano 2012. godine, obuhvaćeni su kupovina zemljišta, detaljno proučavanje planova, izgradnja, nadzor i konzultantske aktivnosti na ovoj 15,2 kilometara dugoj dionici.

Ukupni troškovi procijenjeni su na 158,4 milijuna eura, a osim EIB-a, sredstva od 60 milijuna eura će osigurati i Europska banka za obnovu i razvitak (EBRD) i Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta 23,4 milijuna eura.

Stupanje ugovora s EBRD-om na snagu vezano je za uvođenje akciza na gorivo od 0,10 konvertibilnih maraka po litru.

GARANTIRANA CIJENA PŠENICE RODA 2009.GODINE

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o garantovanoj cijeni pšenice roda 2009. godine koja iznosi 0,40 KM/kg.

Zadužena je Federalna direkcija robnih rezervi da utvrdi razliku između prosječne tržišne cijene pšenice standardnog kvaliteta roda 2009. godine i propisane garantovane cijene, te obezbijedi sredstva kojima će se pokriti ova razlika i osigura privremeno skladištenje viškova pšenice.

FORMIRANJE KOMPANIJE ZA AUTOCESTE FBiH

Vlada FBiH donijela je danas dvije odluke koje se odnose na realiziranje obaveza po osnovu Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj za izgradnju četiri prioritetne dionice autoceste na trasi Koridora Vc, koji je potpisan 28. oktobra prošle godine.

Prvom odlukom data je saglasnost Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija na zaključivanje ugovora za projekat formiranja kompanije za autoceste u FBiH, što predstavlja ispunjenje obaveza FBiH preuzetih supsidijarnim ugovorom po ovom kreditnom sporazumu da će do 31.12.2009.godine završiti proces pretvorbe Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta u kompaniju za autoceste u Federaciji BiH.

Kako je Evropska banka za obnovu i razvoj obezbijedila dodatna finansijska sredstva u vidu granta za konsultantske usluge za ove poslove, to je za njihovu realizaciju neophodno donošenje ove odluke.

Vlada je danas donijela i Odluku o davanju saglasnosti na Ključne zahtjeve Okvira za naknade i preseljenje za koridor Vc u Federaciji BiH.

Ovi dokumenti biće objavljeni na internet strani Vlade FBiH, a Odluku će realizirati federalna ministarstva prometa i komunikacija i finansija, te Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta.

LIJEKOVI IZ SREDSTAVA FONDA SOLIDARNOSTI FBiH

Vlada FBiH donijela je danas Odluku kojom se na teret sredstava Fonda solidarnosti FBiH mogu, po posebnom režimu, koristiti lijekovi iz grupe citostatika: Bevacizumab, Erlonitib i Temozolamid.

Radi se o lijekovima medicinski indiciranih kod teško oboljelih pacijenata od karcinoma a koji se izdaju po posebnom režimu.

Odluka se donosi kao privremena i primjenjivaće se do početka implementacije Odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava i utvrđivanju minimuma lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti od strane Vijeća ministara BiH.

POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA JP DIREKCIJA CESTA FBIH

Vlada je, na prijedlog Organa upravljanja JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, donijela Odluku da se osnovni kapital ovog preduzeća poveća na osnovu Pregleda završenih investicija u 2008. godini. Naime, završetkom investicija, kapital je uvećan za njihovu vrijednost od oko 4,8 miliona KM.

Tako osnovni kapital JP Direkcija cesta FBiH d.o.o. Sarajevo, nakon uvećanja, iznosi 1,72 milijardi KM i čini osnovni ulog Federacije BiH kao jedinog osnivača ovog preduzeća.

O AKTIVNOSTIMA PROSTORNOG PLANIRANJA

Vlada Federacije BiH donijela je danas, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, više odluka kojima se mijenjaju ranije donesene odluke o pristupanju izradi prostornih planova posebnih obiljažja od značaja za Federaciju BiH.

Riječ je o odlukama koje se odnose na područja: “Autoceste na koridoru Vc” za period od 2008.do 2028. godine, “ Igman, Bjelašnica, Treskavica, kanjon rijeke Rakitnice
( Visočica) za period od 2007.do 2027.- godine; „Sliv rijeke Une“za period od 2007.do 2027. godine, kao i odlukama o pristupanju izradi regulacionih planova historijskog gradskog područja Počitelj za period od 2008. do 2018. godine i historijskog gradskog područja Mostar za period od 2007. do 2017. godine.

Izmjena je identična za sve pomenute odluke a odnosi se na preciziranje materijalnih uvjeta za izradu planova i roka u kojem je nosilac posla dužan izraditi predmetni plan. Rok maksimalno iznosi 12 mjeseci i počinje teći od dana zaključenja Ugovora o pružanju usluge izrade Prostornog plana i obezbjeđenja sredstava u operativnom Budžetu FBiH u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta FBiH. U ovaj rok ne ulazi vrijeme potrebno za izbor nositelja izrade, regulisano Zakonom o javnim nabavkama, niti vrijeme neophodno za postupak donošenja Prostornog plana u parlamentarnoj proceduri.

ODLUKA O RASKIDU UGOVORA

Vlada FBiH donijela je Odluku kojom se daje saglasnost federalnom ministru prostornog uređenja da raskine Ugovor koji se odnosi na pripremu i izradu Prostornog plana posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH - sliv rijeke Une.

Riječ je o Ugovoru što su ga 6.3.2008. godine potpisali Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Urbanistički zavod BiH, a do njegovog raskidanja dolazi jer u proračunu FBiH za 2009. godinu nisu, zbog aktualne financijske situacije, mogla biti planirana sredstva za ove potrebe.

SAVJET ZA PRAĆENJE CIJENA

Vlada FBiH donijela je Odluku kojom se osniva Savjet za praćenje cijena.

Ovo bi tijelo pratilo rast cijena i njihov utjecaj na standard građana, na stabilnost tržišta i troškove života, analiziralo kretanje cijena, te predlagalo nadležnim organima mjere ekonomske politike i mjere neposredne kontrole cijena, ukoliko je indeks potrošačkih cijena veći od 5 posto.

Savjet učestvuje u formulisanju politike zaštite potrošača, prati sprovođenje zakonske regulative i daje preporuke u vezi sa zaštitom potrošača, razmatra izvještaje nadležnih inspekcijskih organa u vezi zaštite potrošača i daje preporuke za njihovo efikasnije djelovanje.

Savjet će sačinjavati predstavnici federalnih ministarstava trgovine, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, energije, rudarstva i industrije, Udruženja poslodavaca u FBiH, Saveza samostalnih sindikata, Udruženja potrošača „Futura“, a Federalni zavod za statistiku predlaže nezavisnog člana koji ima status kao ostali članovi Savjeta. Vlada Federacije BiH će posebnim rješenjem imenovati članove Savjeta čiji će mandat trajati četiri godine.

O REORGANIZACIJI –PRIPAJANJU „SUTJESKA FILMA“ JP FILMSKI CENTAR

Vlada FBiH je danas donijela četiri odluke koje se odnose na okončanje postupka reorganizacije ( statusne promjene) nastale pripajanjem „Sutjeska filma“ d.o.o. Javnom preduzeću „Filmski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo.

Prvim dvjema odlukama usvojeni su finansijski izvještaji ova dva preduzeća za period od 1.1. do 31.12.2008. godine sa mišljenjima ovlaštenog revizora, koje je Vlada FBiH, usvojila u ulozi Skupštine JP „Filmski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo.

Treća i četvrta odluka odnose se na namjeravanu reorganizaciju (statusnu promjenu) pripajanjem „Sutjeska filma“ d.o.o. Javnom preduzeću Filmski centar Sarajevo d.o.o., odnosno na namjeravanu reorganizaciju ( statusnu promjenu) Filmskog centra Sarajevo prihvatanjem pripajanja „Sutjeska filma“ d.o.o.

Donošenjem ovih odluka, naloženih Zaključkom Općinskog suda u Sarajevu od 25.9. 2008. godine, omogućava se JP „Filmski centar Sarajevo“ da od „Sutjeska filma“ preuzme obaveze, imovinu i prava (cjelokupnu pokretnu i nepokretnu imovinu, sredstva za rad, opremu, inventar, svu dokumentaciju i zaposlenike, kao i finansijske obaveze prema njima i trećim licima), što predstavlja drugu fazu postupka objedinjavanja ova dva društva. Prva faza je okončana donošenjem Odluke Vlade FBiH o osnivanju JP „Filmski centar Sarajevo“.


SAGLASNOST NA CIJENU PRIRODNOG GASA

Vlada je dala saglasnost na Odluku Nadzornog odbora „BH-gas“ d.o.o. Sarajevo da veleprodajna cijena prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području FBiH od 1. jula iznosi 520 KM za 1000 kubika. U ovu cijenu nije uračunat porez na dodanu vrijednost.

Dosadašnja cijena ovog energenta u veleprodaji je iznosila 700 KM za hiljadu kubika. Do smanjenja cijene za 25,71 posto došlo je na osnovu zahtjeva „BH-gasa“ utemeljenog na očekivanom sniženju cijene ruskog prirodnog gasa za 80 američkih dolara .

IZMJENA ODLUKE O PRIJENOSU UDJELA I DIONICA FBiH U RUDNICIMA UGLJA NA JP „ELEKTROPRIVREDA BiH“

S obzirom na to da je došlo do promjene na čelu Vlade Federacije BiH bilo je neophodno izmijeniti Odluku o prijenosu udjela i dionica Federacije BiH u rudnicima uglja na JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo u dijelu koji se odnosi na potpisivanje pojedinačnih ugovora između Vlade FBiH i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Danas usvojenom izmjenom je, naime, regulisano da će ove ugovore, u ime Vlade FBiH, potpisati premijer Mustafa Mujezinović.

Radi se o udjelima FBiH u rudnicima mrkog uglja Kakanj, „Breza“, Gračanica- Gornji Vakuf- Uskoplje, „Abid Lolić“-Travnik-Bila, Kreka u Tuzli, „Đurđevik“ i „Zenica“ i svim dionicama Federacije BiH u Privrednom društvu RMU Banovići u iznosu od 69,53 % od ukupnog broja dionica u ovom rudniku.

EMITIRANJE OBVEZNICA FBiH PO OSNOVU RATNIH POTRAŽIVANJA

Vlada FBiH je danas donijela Odluku o emisiji obveznica Federacije BiH po osnovu ratnih tražbina fizičkih i pravnih lica radi izmirenja dijela unutarnjeg duga.

Nominalna vrijednost emisije, koja će se realizirati u više tranši, iznosiće 500 miliona KM. Prva tranša u iznosu od 190.665.637 KM, predstavlja do sada verifikovana potraživanja i biće podijeljena u pet serija prema datumima dospijeća glavnice.

Obveznice se izdaju sa rokom dospijeća od 14 godina, odnosno do 30.6.2023. godine sa kamatnom stopom od 2,5 posto. Grace period je devet godina, s tim da u tom vremenu vlasnik obveznice ima pravo na kamatu obračunatu na ukupan iznos glavnice.

Isplata prvog anuiteta predviđena je 30.6.2019. godine. Danas usvojena Odluka predviđa uvrštavanje obveznica na službeno berzansko tržište SASE, a trgovanje ovim obveznicama doprinijet će oživljavanju ovog tržišta, kao i berzanskih posrednika.

O AMANDMANU NA SPORAZUM IZMEĐU VM BiH I VLADE REPUBLIKE AUSTRIJE O FINANSIJSKOJ SARADNJI

Amandmanom na Sporazum o finansijskoj saradnji Vlada Republike Austrije je stavila na raspolaganje Bosni i Hercegovini 50 miliona EUR-a za infrastrukturne projekte. Amandman je potpisan u Sarajevu 18.9.2008. godine i u Beču 30.10.2008. godine.

Sporazumom su definirani uvjeti finansiranja projekata u nivou koncesionalnosti od najmanje 35 posto. Također, austrijska strana je tokom februara 2009.godine dostavila obavijest o minimalnom sadržaju austrijskog porijekla od 50 posto od ukupne vrijednosti projekta. S obzirom da su i ranije odobreni projekti finansirani iz dodatnih sredstava, ukupno raspoloživa sredstva na dan 21.5. ove godine iznose 35.108.916 EUR-a i mogu se ugovarati do 31.10.2010.godine.

U cilju realizacije dodatnih sredstava Vlada FBiH je danas odobrila devet projekata identificiranih od strane austrijskih izvoznika u vrijednosti 38,8 miliona EUR-a, i pet projekata identificiranih od strane Vlade FBiH u vrijednosti od 18,5 miliona EUR-a. Zaduženo je Federalno ministarstvo finansija da ovaj Zaključak dostavi Ministarstvu finansija i trezora BiH u cilju kandidiranja projekata Saveznom ministarstvu finansija Republike Austrije radi njihovog odobravanja i provođenja dalje procedure u vezi sa kreditnim zaduženjem.

PRIJENOS DIONICA I UDJELA NA „UNIS-GROUP“

Vlada je donijela Odluku o prijenosu dionica i udjela Federacije BiH u privrednim društvima namjenske industrije FBiH na privredno društvo „UNIS GROUP „ d.o.o. Vogošća.

Radi se o dionicama Federacije BiH u BNT Tvornica mašina i hidraulike Novi Travnik, „Pretis“- Vogošća, UNIS „Ginex“ d.d. Goražde, „Igman“ d.d. Konjic, „BINAS“ d.d. Bugojno, „Zrak“ d.d. Sarajevo, i Tehničko-remontni zavod Hadžići, te udjelima Federacije u PS „Vitezit“ d.o.o Vitez, JP vazduhoplovni zavod „Orao „- Rajlovac i „UNIS-PRETIS „ d.o.o. Vogošća (Alatnica).

Ovim prijenosom će se izvršiti i odgovarajuće promjene u kapitalu gospodarskog društva „UNIS- GROUP“ d.o.o. Vogošća.

O prijenosu dionica i udjela će se sačiniti pojedinačni ugovori koje će u ime Federacije potpisati federalni premijer. Vlada će, putem resornog ministarstva, vršiti prava upravljanja po osnovu učešća državnog kapitala do upisa u registar društava prijenosa dionica i udjela.

Za potrebe provođenja postupka prijenosa dionica i udjela izvršit će se izbor nezavisne međunarodno priznate konsultantske kuće, a posebnim Rješenjem Vlade FBiH, biće imenovana komisija za praćenje realizacije ove odluke.

O PLAĆAMA ČLANOVA
ORGANA UPRAVLJANJA U INSTITUCIJAMA FBiH I DRŽAVNIM PREDUZEĆIMA

Vlada FBiH je danas raspravljala o mjerama i načinu utvrđivanja jedinstvenog pristupa u određivanju visine mjesečnih plaća i drugih materijalnih prava članova organa upravljanja u institucijama FBiH, javnim preduzećima u većinskom vlasništvu Federacije BiH i institucijama ( agencije, komisije, zavodi) čiji je osnivač Federacija BiH, u skladu sa opredjeljenjem o štednji na svim nivoima.

Polazeći od toga da i ova primanja, privremeno, treba uskladiti sa, prije svega, ostvarenim rezultatima poslovanja u tim institucijama i preduzećima i realno raspoloživim materijalnim sredstvima, Vlada je oformila interresornu radnu grupu koja će na ovim osnovama pripremiti konkretne prijedloge i mjere.

Za ove potrebe bit će od pomenutih institucija i preduzeća zatraženo da hitno dostave podatke o visini plaća i ostalih primanja uposlenih.

 

OBUSTAVA ZAPOŠLJAVANJA U ORGANIMA UPRAVE

Federalna vlada je danas donijela Zaključke prema kojima novo zapošljavanje državnih službenika i namještenika u federalnim ministarstvima, federalnim upravama, federalnim agencijama, federalnim direkcijama, ostalim federalnim organima državne službe i institucijama kojima je osnivač Federacija BiH, ubuduće mora dobiti prethodnu saglasnost Vlade FBiH.

Zaduženi su federalni organi državne službe da, u roku od 30 dana, izvrše detaljnu analizu pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i dostave Federalnom ministarstvu pravde koje će objedinjenu informaciju o ovim pitanjima, također u roku od 30 dana, uputiti Vladi FBiH na razmatranje.

Isto ministarstvo dužno je da, u saradnji sa Agencijom za državnu službu Federacije BiH što prije pripremi i dostavi Prednacrt novog zakona o državnoj službi u FBiH.

Ovi dokumenti poslužiće kao osnova za pripremu prijedloga mjera i aktivnosti na racionalizaciji organizacije federalnih organa državne službe.

PRIHVATANJE ZADUŽENJA PREMA MMF-u PO III STAND-BY ARANŽMANU

Vlada je donijela Odluku o prihvatanju zaduženja prema Međunarodnom monetarnom fondu po III stand by aranžmanu na kreditnoj osnovi u iznosu od 800 miliona eura, što iznosi dvije trećine od ukupno odobrenih sredstava za BiH od 1,2 milijardi eura.

Sredstva kredita koristit će se za podršku budžetima u Federaciji BiH u cilju ublažavanja efekata svjetske ekonomske krize, očuvanja kontinuiteta aranžmana valutnog odbora, uz istovremeno usvajanje politika za rješavanje fiskalnog debalansa i jačanja finansijskog sektora.

Sredstva će se doznačiti Budžetu FBiH u periodu od tri godine u tranšama, a svaka od njih biće utvrđena i doznačena nakon ocjene MMF-a o uspješnosti provođenja programa putem kvartalnih pregleda kvantitativnih kriterija izvršenja i strukturnih reformi.

Uslov za povlačenje prve tranše za Federaciju BiH je usvajanje rebalansa Budžeta za 2009. godinu i njegovo upućivanje u parlamentarnu proceduru.

O REALIZACIJI MEĐUNARODNIH PROJEKATA ZA OBLAST VODOPRIVREDE

Vlada FBiH je razmatrala i usvojila Informaciju o realizaciji međunarodnih projekata iz oblasti vodoprivrede i, s tim u vezi, dala saglasnost Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da formira stalne jedinice (“stalni PMU”) za upravljanje Projektom Evropske investicijske banke pod nazivom “Snadbijevanje vodom i sanitacija u FBiH”.

Ovaj projekat vrijedan 121,3 miliona eura realizirat će se u 15 općina u Federaciji BiH. Polovinu sredstava, odnosno 60 miliona eura obezbjeđuje EIB, na kreditnoj osnovi, a ostatak će biti osiguran sufinansiranjem (vlastita sredstva korisnika, grant sredstva, podrška Vlade FBiH, drugi krediti).

Općine kao korisnici sredstava obavezne su da preduzmu sve potrebne radnje za realizaciju Ugovora sa EIB, uključujući formiranje vlastitih organizacionih jedinica za implementaciju ovog projekta.

PREVENTIVNE AKTIVNOSTI NA POTENCIJALNU POJAVU GRIPE A

Povodom rasprave o Informaciji Federalnog ministarstva zdravstva o poduzetim aktivnostima na prevenciji potencijalne pojave oboljenja od gripe A(H1N1), Vlada je ocijenila potrebnim da osigura sredstva u iznosu od 175.000 KM za nabavku antiviralnog lijeka “Tamiflu a 75 mg” i to tri hiljade doza.

Za nabavku dodatnih količina antiviralnih lijekova predlaže se osiguranje sredstava u kantonalnim budžetima, a vladama kantona se preporučuje centralizirana nabavka ovih lijekova putem Federalnog ministarstva zdravstva.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada je danas donijela više odluka finansijske prirode kojima se iz Budžeta FBiH za ovu godinu izdvajaju sredstva za realizaciju ranije odobrenih projekata.

Sa budžetskog transfera “Učešće Vlade u projektima rekonstrukcije koje finansira međunarodna zajednica” odobreno je 164.508 KM za sufinansiranje Projekta “ Razvoj zajednica CDP dodatno finansiranje” za prva dva kvartala ove godine; 116.246 KM za sufinansiranje Projekta “Restrukturiranje preduzeća u BiH” za prva dva kvartala ove godine; 30.334 KM za sufinansiranje Projekta SEPS- Drugi projekat podrške zapošljavanja- IDA Kredit 3927 BOS za I kvartal 2009.godine; 293.765 KM za sufinansiranje Projekta HSEP- Jačanje zdravstvenog sektora za I kvartal 2009. godine, 162.840 KM za sufinansiranje Projekta registracije zemljišta za I kvartal 2009. godine i 144.180 KM za sufinansiranje Projekta “Razvoj male komercijalne poljoprivrede” za II kvartal ove godine.

KADROVSKA PITANJA

Na današnjoj sjednici Vlada Federacije BiH je donijela odluke neophodne za provođenje procedure izbora jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatera sistema u BiH iz Federacije BiH: odluku o raspisivanju Javnog natječaja za ovaj izbor, o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje na ovu poziciju, tekst Javnog natječaja i Rješenje o imenovanju Komisije koja će obaviti konkursnu proceduru i predložiti najuspješnijeg kandidata.

U Komisiju su imenovani: Hilmo Šehović ( predsjednik), Stipo Buljan, Tarik Begić, Jasmina Pašić i Nedžad Numić ( članovi).

Danas je izvršena zamjena člana Radne skupine za popis imovine ispred Federacije BiH. Umjesto Donka Jovića, Vlada je za člana ove skupine predložila Eugena Čubelu iz Federalnog ministarstva finansija.

Izmijenjeno je, također, i Rješenje o imenovanju Komisije i supotpisnicima za sredstva plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova ( projekti 2KR i projekti Non-project grant-AID), tako što je, umjesto Mladena Čabrila, u ovu komisiju imenovan Filip Ujević.

 


Sjednica Vlade FBiH je završena u 15.25 sati.
 

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE