108. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 08.07.2009.
Dnevni red

1.Verifikacija Zapisnika 107. i Zapisnika IX vanredne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
2. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću;
3. Prednacrt zakona o eksplozivnim materijama Federacije Bosne i Hercegovine;
4. Prednacrt zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju;
5. Nacrt zakona o reviziji korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite;
6. Nacrt zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja;
7. Prijedlog Amandmana na Prijedlog zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu;
8. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o vršenju ovlašćenja organa Federacije BiH u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala;
9. Prijedlog uredbe o načinu izdavanja saglasnosti za obavljanje posebnog obrta;
10. Projekat dovršenje i opremanje četiri bolnice:
a. Usaglašeni sporazum o kreditu između Saudijskog razvojnog fonda i Bosne i Hercegovine;
b. Informacija o kreditu Saudijskog fonda za ekonomski razvoj za Projekat dovršenje i opremanje četiri bolnice;
c. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Saudijskog fonda za ekonomski razvoj za Projekat dovršenje i opremanje četiri bolnice;
d. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Saudijskog fonda za ekonomski razvoj za Projekat dovršenje i opremanje četiri bolnice;
11. Informacija sa Prijedlozima odluka:
a) Informacija o kreditu Evropske investicijske banke za projekat Koridor Vc – prva faza – sjever;
b) Nacrt ugovora o finansiranju između Evropske investicijske banke (EIB-a) i Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za finansiranje Projekta na Koridoru Vc – prva faza – sjever;
c) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Evropske investicijske banke za Projekat Koridor Vc – prva faza – sjever;
d) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Evropske investicijske banke za Projekat Koridor Vc – prva faza – sjever;
e) Prijedlog odgovora Federalnog ministarstva prometa i komunikacija;
12. Prijedlog akata potrebnih za provođenje procedure izbora jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatera sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine:
a) Prijedlog odluke o pokretanju procedure raspisivanja Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine,
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine,
c) Tekst javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine,
d) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine.
13. Prijedlog odluke o utvrđivanju zagarantirane cijene pšenice roda 2009. godine;
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na zaključivanje ugovora za projekat formiranja kompanije za autoceste u Federaciji Bosne i Hercegovine;
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ključne zahtjeve Okvira za naknade i preseljenje za Koridor Vc u Federaciji Bosne i Hercegovine;
16. Prijedlog odluke o korištenju lijekova BAVACIZUMAB, ERLOTINIB i TEMOZOLAMID na teret sredstava Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine;
17. Prijedlog odluke o povećanju osnovnog kapitala JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo;
18. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Autocesta na koridoru Vc“ za period od 2008. do 2028. godine;
19. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Igman, Bjelašnica, Treskavica, kanjon rijeke Rakitnice (Visočica)“ za period od 2007. do 2027. godine;
20. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Sliv rijeke Une“ za period od 2007. do 2027. godine;
21. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana historijskog gradskog područja Počitelj za period od 2008. do 2018. godine;
22. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana historijskog gradskog područja Mostar za period od 2007. do 2017. godine;
23. Prijedlog odluke o raskidu Ugovora za pružanje usluge „Priprema i izrada Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Sliv rijeke Une“;
24. Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta za praćenje cijena;
25. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o usvajanju Finansijskih izvještaja J.P. „Filmski Centar Sarajevo“ d.o.o. za period od 01.01.2008. godine do 31.12.2008. godine sa mišljenjem ovlaštenog revizora;
b) Prijedlog odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja Sutjeska filma, d.o.o. za period od 01.01.2008. do 31.12.2008. godine zajedno sa mišljenjem ovlaštenog revizora;
c) Prijedlog odluke „Sutjeska filma“ d.o.o. o namjeravanoj reorganizaciji (statusnoj promjeni) pripajanjem „Sutjeska filma“ d.o.o. Javnom preduzeću Filmski Centar Sarajevo d.o.o;
d) Prijedlog odluke javnog preduzeća Filmski Centar Sarajevo o namjeravanoj reorganizaciji (statusnoj promjeni) prihvatanjem pripajanja „Sutjeska filma“ d.o.o. Javnom preduzeću Filmski Centar Sarajevo d.o.o.;
26. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na cijenu prirodnog gasa;
27. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o prijenosu udjela Federacije Bosne i Hercegovine u rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine na JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo;
28. Prijedlog odluke o emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu ratnih potraživanja fizičkih i pravnih lica;
29. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinansiranje Projekta „Razvoj zajednica CDP dodatno finansiranje“ za I i II kvartal 2009. godine;

30. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinansiranje Projekta „Restrukturiranje preduzeća u Bosni i Hercegovini“ za I i II kvartal 2009. godine;
31. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, za sufinansiranje Projekta SESP – Drugi projekat podrške zapošljavanju – IDA Kredit 3927 BOS, za I kvartal 2009. godine;
32. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinansiranje Projekta registracije zemljišta za I kvartal 2009. godine;
33. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinansiranje Projekta HSEP – Jačanje zdravstvenog sektora za I kvartal 2009. godine;
34. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica;
35. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Fiskalnom savjetu Bosne i Hercegovine;
36. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za sufinansiranje Projekta „Razvoj male komercijalne poljoprivrede“ za II kvartal 2009. godine;
37. Informacija o Amandmanu na Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Austrije o finansijskoj saradnji, sa Prijedlogom zaključka;
38. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije i supotpisnicima za sredstva plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova (Projekti 2KR i Projekti NON-Project GRANT -AID);
39. Prijedlog odluke o prijenosu dionica i udjela Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima iz oblasti namjenske industrije Federacije Bosne i Hercegovine na privredno društvo „UNIS – GROUP“ d.o.o. Vogošća;
40. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine;
41. Prijedlog zaključka o ograničavanju prijema novih uposlenika u federalne organe uprave i federalne upravne organizacvije;
42. Prijedlog zaključka o postupanju premijera Federacije Bosne i Hercegovine i resornih federalnih ministara u provedbi obaveza iz Zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija Federacije Bosne i Hercegovine i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine;
43. Prijedlog za zamjenu članova Radne grupe za popis imovine ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
44.Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženje prema MMF-u po III stand-by aranžmanu;
45. Informacija o poduzetim aktivnostima Federalnog ministarstva zdravstva kao odgovora na pojavu oboljenja od gripe A (H1N1), javnog zdravstvenog problema od međunarodnog značaja i osiguranje potrebnih finansijskih sredstava za interventnu nabavku antiviralnih lijekova(oseltamivir);
46.Informacija o realizaciji međunarodnih projekata iz oblasti vodoprivrede sa prijedlogom zaključaka.

 

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE